Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CB 1000 R
Utcai harcos fehér ruhában
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.17
CB 1000 R, CB1000R, Honda, dual-cbs, HISS


2008-as meg­je­le­né­se­kor a CB 1000R új, üde szín­folt­tal gaz­da­gí­tot­ta a na­ked mo­to­rok ad­dig sem szür­ke pa­let­tá­ját. A mez­te­len mo­to­rok pia­cán az új jö­ve­vény­nek olyan el­len­fe­lek­kel kell meg­küz­de­nie, mint a Tri­umph Spe­ed Tri­ple, a KTM Su­per­du­ke R, MV Agus­ta Bru­ta­le, vagy a Ya­ma­ha FZ1-es, hogy a ja­pá­nok se ma­rad­ja­nak ki a fel­so­ro­lás­ból.

A CBR 900 RR Fi­re­bla­de át­han­golt erő­for­rá­sá­val haj­tott ré­gi mo­dell 2002 óta de­re­ka­san áll­ta a sa­rat eb­ben az egy­re erő­sö­dő pia­ci szeg­mens­ben. A so­kat em­le­ge­tett szi­go­ro­dó kör­nye­zet­vé­del­mi elő­í­rá­sok, és a fo­lya­ma­tos fej­lesz­té­si tö­re­kvé­sek vég­leg elvág­ták a ré­gi Hor­net jö­vő­be­ni si­ke­res sze­re­plé­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it. Az új mo­dell meg­al­ko­tá­sa so­rán a Hon­da fej­lesz­té­si csa­pa­ta ki­vá­ló­an öt­vöz­te a street­bi­ke stí­lust, a CBR 1000 RR ver­seny­tech­ni­ká­já­val. A kül­ső for­mák ki­dol­go­zá­sá­nál ke­mé­nyen rá­haj­tot­tak, hogy az op­ti­ka kü­lön­le­ges és erő­től su­gár­zó ha­tást kelt­sen.


Technika

Az új mo­tort úgy épí­tet­ték, hogy szin­te min­den­hol az op­ti­má­lis tel­je­sít­ményt nyújt­sa, ami­kor szi­lárd út­bur­ko­la­ton ha­lad. Jól bol­do­gul­jon a nagy­vá­ro­sok for­ga­ta­gá­ban, de ak­kor se jöj­jön za­var­ba, ha gaz­dá­ja a kör­nye­ző he­gyek szer­pen­tin­je­i­re vá­gyik egy kis láb­tar­tó-kar­col­ga­tás­ra. A sze­lí­dí­tett CBR blokk­ban bő­ven ma­radt kraft az au­tó­pá­lyán va­ló szág­ul­do­zás­hoz is, de egy cse­kély szél­vé­de­lem­mel ren­del­ke­ző mo­tor­nál az ilyes­mi in­kább fe­lej­tős do­log...

A 2007-es CBR-ből köl­csön­vett erő­mű már ke­vés­sel 2000-es for­du­lat­szám alatt is ké­pes hasz­nál­ha­tó nyo­ma­té­kot biz­to­sí­ta­ni egy fi­nom elin­du­lás­hoz, nem kell at­tól tar­ta­ni, hogy a re­la­tív kis for­du­lat miatt le­ful­lad a mo­tor. Az erő­for­rás han­go­lá­sa­kor a leg­na­gyobb hang­súlyt az al­só és a kö­zép­tar­to­mány­ra he­lyezték. Emiatt fel kel­lett ál­doz­ni a fel­ső tar­to­mány­ból jó né­hány lo­vat. Az ered­mény még­is egy ut­cán ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb ka­rak­te­risz­ti­kát nyújtó haj­tó­mű lett, amely job­ban il­lik a kép­be, mint egy nagy for­du­la­ton dol­go­zó si­ví­tó su­per­bi­ke erő­for­rás. A blokk leg­na­gyobb, 100 Nm-es nyo­ma­té­kát 8000-es per­cen­kén­ti főt­en­gely­for­du­lat mel­lett ké­pes pro­du­kál­ni.

Streetfighteres beűtést erősíti elől a háromszög alakú fényszoró és hátul a merész 4 küllős kerék és rövid kipufogó


Váz

A CB új alu­mí­ni­um­vá­zat ka­pott, amely egy­sze­rű fe­lé­pí­té­sű, még­is op­ti­má­lis szer­ke­ze­ti tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik a rá vá­ró fe­la­da­tok el­lá­tá­sá­hoz. A fu­tó­mű már lény­ege­sen ér­de­ke­sebb meg­ol­dá­so­kat tar­tal­maz, mint a váz. Elöl up­si­de-down ki­vi­te­lű, tel­je­sen ál­lít­ha­tó, 43 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű vil­la ta­lál­ha­tó, mely­nek ru­gó­út­ja 120 mm. Há­tul Mo­nos­hock ru­gós­tag kap­cso­ló­dik a lát­vá­nyos egyol­da­li len­gő­kar­hoz, itt 128 mm a ru­gó út­ja. Az osz­tott, négy­kül­lős alu­mí­ni­um­ke­re­ke­ken, a Brid­ges­tone cég BT 016-os fe­li­ra­ta sze­rint Hyper spor­tos ab­ron­csai fe­szül­nek, fi­no­man je­lez­ve, hogy ezt a mo­tort nem ki­fe­je­zet­ten csak po­rosz­ká­lás­ra szán­ta a cég. A fé­kek elöl négy­du­gattyús ki­vi­te­lű­ek, há­tul két du­gattyú moz­dul fé­ke­zés­kor. A kor­má­nyon ra­diá­lis fő­fék­hen­gert ta­lá­lunk. Teszt­mo­tor­unk a Du­al-CBS rend­szer­rel és ABS-szel fel­sze­relt vál­to­zat volt, amely hasz­ná­lat köz­ben bi­zo­nyí­tot­ta e rend­sze­rek lét­jo­go­sult­sá­gát, és stressz­men­te­seb­bé tet­te a fé­kek ke­ze­lé­sét.

Me­net­tu­laj­don­sá­gok

A mo­tor­ral a teszt so­rán, több mint 500 ki­lo­mé­tert si­ke­rült meg­tenn­em, eza­latt né­mi­leg össze­ba­rát­koz­tam ve­le. Jó­in­du­la­tú, könnyen ke­zel­he­tő mo­tor­ke­rék­pár, mint a Hon­dák több­sé­ge. A CB 1000 R na­gyon iz­gal­mas mó­don ké­pes szed­ni a lábát, ha oda­csa­var­juk ne­ki a gázt! A vi­szony­lag rö­vid át­té­tel miatt min­den se­bes­sé­gi fo­ko­zat­ban bi­va­lyer­ővel tol. Az el­ső se­bes­sé­gi fo­ko­zat­ban 117, ket­tes­ben 152-nél szól köz­be az elek­tro­ni­ka, hogy most már elég, itt a vé­ge, ide­je len­ne fel­vál­ta­ni. Mennyi­re „iga­za" is van! A mo­tor annyi­ra nyo­ma­té­kos, hogy ha ha­to­dik­ban 120-nál húz­tam egy na­gyobb gázt, szó sze­rint hát­ra­csúsz­tam a ve­lúr­ha­tá­sú kár­pit­tal bo­rí­tott ülé­sen. A blokk ki­fe­je­zet­ten egyen­le­te­sen fej­ti ki nyo­ma­té­kát, ez a gya­kor­lat­ban azt je­len­ti, hogy már kis for­du­lat­szám­ról egé­szen a le­sza­bály­zá­sig meg­győ­ző erő­vel tol. A leg­ma­ga­sabb fo­ko­zat­ban ha­lad­va, a 6000-es for­du­lat­nál 150 km/h-s ér­té­ket mu­tat a ki­lo­mé­ter­óra.


Me­net köz­ben a mo­tor­ke­rék­pár ke­zes­sé­ge pél­da ér­té­kű, 1000-es na­ked lé­té­re könnye­dén dön­tö­get­he­tő. Ha az el­ső for­dí­tott vil­la gyá­ri be­ál­lí­tá­sa nem vol­na ennyi­re túl­zot­tan lágy, és a blokk egy ki­csit mér­ge­sebb vol­na fe­lül, még a mez­te­len sport­mo­tor jel­zőt is rá le­het­ne akasz­ta­ni a de­rék CB-re. A „fe­hér hattyú" azért ké­pes meg­le­pe­té­se­ket is okoz­ni, ha a ve­ze­tő már túl­sá­go­san biz­ton­ság­ban ér­zi ma­gát, és nem fi­gyel oda alap­ve­tő dol­go­kra.... A Brid­ges­tone BT 016-os hát­só gu­mi­nak egyik reg­gel két­szer is si­ke­rült meg­csúsz­nia, mi­kor épp mun­ká­ba igye­kez­tem. A ko­ra reg­ge­li 15 fo­kos le­ve­gő és az et­től va­la­mi­vel ala­cso­nyabb hő­mér­sék­le­tű út­bur­ko­lat nem vol­tak ba­rá­tai a ta­pa­dás­nak.

Ami nem tet­szett: Az ele­je túl pu­ha volt, ez job­ban il­lik egy tú­ra­mo­tor­hoz, mint egy vad for­má­jú na­ked gép­hez. Persze a gyári beállítások módosítása révén ezen változtathatunk. A fény­szó­ró alat­ti LED fény­for­rás né­mi­leg ront a mo­tor or­rá­nak szép for­má­ján. A tank alatti mű­anyag idom fel­ső szé­le nem fut pár­hu­za­mo­san a tank­kal.Na­gyon tet­szett: A me­rész di­zájn, a rö­vid ki­pu­fo­gó, a fém „rossz­fi­ús" stí­lus.

Biz­ton­ság

Hiá­ba a street­fighte­res kül­ső, a fék­rend­szer ki­ala­kí­tá­sa gá­tat szab az el­ső ke­re­ke­zés­nek. Az ABS-rend­szer min­den pró­bál­ko­zá­som­kor csök­ken­ti az el­ső fék­nyer­gek­ben ural­ko­dó nyo­mást, így a hát­só ke­rék nem tud el­emel­ked­ni a ta­laj­tól. Sem­mi gond, így le­ga­lább biz­tos nem fo­gok át­es­ni a kor­má­nyon!

 


A Hon­da ezen mo­dell­jé­nél is al­kal­maz­ta a HISS im­mo­bi­li­zer rend­sze­rét, az il­le­ték­te­len hasz­ná­lat meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra. A mo­tor csak a sa­ját gyúj­tás­kap­cso­ló­já­val, és a sa­ját kul­csá­val in­dít­ha­tó. Ha már itt tar­tunk, a gyúj­tás­kap­cso­ló­tól nem messze ta­lál­ha­tó a kü­lön­le­ges, há­rom nagy LCD ki­jel­ző­ből ál­ló in­for­má­ci­ós pa­nel, amely a ha­gyo­má­nyos mű­szer­fal sze­re­pét kí­ván­ja be­töl­te­ni. Alat­ta a há­rom­szög ala­kú fény­szó­ró ta­lál­ha­tó, al­só csú­csá­ban a hely­zet­jel­ző ke­rek LED dió­dás lám­pá­já­val. A me­rész orr­ki­kép­zés me­rész vo­na­lai egye­di­vé és össze­té­veszt­he­tet­len­né te­szik a CB 1000 „ar­cé­lét".

A mo­tor­hoz szá­mos gyá­ri ki­egé­szítőt ajánl a Hon­da cég, amellyel még egye­dib­bé és fel­tű­nőb­bé te­he­tő az alap­ból sem min­den­na­pi meg­je­le­né­sű gépe­zet. A hát­só ülést a mo­tor szí­né­hez passzo­ló púp­pal ta­kar­hat­juk el, erő­sít­ve a spor­tos meg­je­le­nést. De­ko­ra­tív ex­tra tank­sap­ka, kü­lön­fé­le kar­bon ki­egé­szítők, és vé­gül moz­gás­ér­zé­ke­lős riasz­tó zár­ja a sort. A mo­tort idén négy szín­ben gyárt­ják: „sár­kány­zöld", fe­ke­te, gyöngyfe­hér és ezüst-me­tál.

 

 

Műszaki adatok
Motortípus vízhűtésű, négyütemű, 16 szelepes DOHC, soros, négyhengeres
Hengerűrtartalom 998 cm3
Furat x löket 75 x 56,5 mm
Kompresszióviszony
11,2:1
Keverékképzés PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Teljesítmény 126 LE 10.000 ford./perc
Max. forgatónyomaték 100 Nm 8000 ford./perc
Sebességváltó 6 fokozat Szekunder hajtás: 530 Ø gyűrűs lánc
Első felfüggesztés Ø 43 mm fordított teleszkópvilla, fokozatmentesen állítható előfeszítés, nyomó- és húzófokozat, 120 mm rugóút
Hátsó felfüggesztés Gázcsillapítású HMAS központi rugóstag, 10 fokozatban állítható előfeszítés és fokozatmentesen állítható húzófokozat, 128 mm rugóút
Első fék Ø 310 mm dupla tárcsafék, négydugattyús (*kombinált háromdugattyús) féknyereg
Hátsó fék Ø 256 mm tárcsafék, kétdugattyús féknyereg
Első gumi 120/70-ZR17M/C (58W)
Hátsó gumi 180/55-ZR17M/C (73W)
Tengelytáv 1445 mm
Ülésmagasság 828 mm
Tank 17 l
Menetkész tömeg 217 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.