Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CBF 125 2009
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.05.17
Honda, CBF 125, cbf125


A CBF sor­ozat leg­ki­sebb hen­ge­rűr­tar­tal­mú pél­dá­nyá­nak blokk­já­ból ma­xi­má­li­san 11 ló­erő csa­lo­gat­ha­tó elő. A mai tel­je­sít­mény má­ni­ás­sá tett, és nagy szá­mo­kra vá­gyó mo­to­ros sze­rint ez vaj­mi ke­vés, hi­szen a leg­több nagy­tes­tű ro­bo­gó is erő­sebb a kis Hon­dá­nál. De nem ta­ka­ré­ko­sabb és nem könnyebb, mint a CBF!

Mi­kor elő­ször a nyer­gé­be ül­tem, azon­nal meg­le­pett a mo­tor pil­le­könnyű sú­lya. Szá­mí­tot­tam rá, hogy nem lesz egy sár­ne­héz gép, de a 125-ös krossz­gé­pek­hez fog­ha­tó könnyed irá­nyít­ha­tó­ság tel­je­sen leny­űgö­zött. To­vább fo­ko­zom: mint­ha egy jól fel­sze­relt tú­ra ke­rék­pá­ron ül­nék, annyi­ra könnyen ve­zet­he­tő a jól el­ta­lált súly­pon­tú Hon­da. Ez a mo­tor­ke­rék­pár nem tar­tal­maz hi­val­ko­dó­an mo­dern tech­ni­kai meg­ol­dá­so­kat, egy­sze­rű jól be­vált össze­te­vők­ből épí­tet­ték fel.


A lég­hű­té­ses, né­gyü­te­mű, két­sze­le­pes erő­for­rást acél­cső­ből ké­szült váz­ba sze­rel­ték. A szi­go­ro­dó kör­nye­zet­vé­del­mi elő­í­rá­sok miatt a ke­ve­rék­kép­zést a Hon­da ál­tal ki­fej­lesz­tett PGM-FI be­fecs­ken­de­ző rend­szer­rel ol­dot­ták meg. Elöl és há­tul egy­aránt ha­gyo­má­nyos ru­gós­ta­go­kat al­kal­maz­tak, elöl egy szim­pla 240-es tár­csa las­sít fé­ke­zés­kor, há­tul ha­gyo­má­nyos dob­fé­ket sze­rel­tek a könnyű­fém­ből ön­tött ke­rék­be. Az el­ső ke­rék­re 80 mm, míg há­tul 100 mm szé­les ab­ron­cso­kat sze­rel­tek. Az egy­sze­rű kis­mo­tort tet­sze­tős mű­anyag ido­mok­kal sze­rel­ték fel, és má­ris ké­szen lett egy fia­ta­los kül­se­jű, hét­köz­na­pi hasz­ná­lat­ra ki­mon­dot­tan al­kal­mas két­ke­re­kű. A kis né­gyü­te­mű­vel ve­ze­tő­je könnye­dén bol­do­gul a vá­ro­si for­ga­lom­ban, a for­dul­ékony és nem túl­zot­tan szé­les mo­tor­ral ki­vá­ló­an le­het ma­nő­ve­rez­ni a köz­le­ke­dés töb­bi részt­ve­vő­je kö­zött.


A sze­rény tech­ni­ka kar­ban­tar­tá­sa nem igé­nyel hosszú-hosszú mun­ka­ó­rá­kat a szer­viz­ben, emiatt a kö­te­le­ző szer­vi­ze­kről ki­ál­lí­tott szám­lán sze­re­plő összeg is iga­zán ba­rá­ti­nak mond­ha­tó. A mo­tor egé­szén érez­he­tő, hogy a gyár­tá­si költ­sé­ge­ket az al­kat­ré­szek ki­vá­lasz­tá­sa­kor ala­cso­nyan akar­ták tar­ta­ni. Még­is a fé­nye­zés és az al­kat­ré­szek ki­vi­te­le ne­he­zen kri­ti­zál­ha­tó, ezért nem is pró­bál­ko­zom ve­le. Hiá­ba egy­sze­rű­ek a meg­ol­dá­sok, jól át­gon­dol­tak. Pél­dá­ul a kup­lung bov­de­nét, és a vál­tó­kar csuk­ló­it gu­mi­sap­kák­kal vé­dik a por­tól és a víz­től.


A két­sze­le­pes blokk ér­zé­ke­nyen re­agál a gáz­kar min­den moz­du­la­tá­ra. Olyan egyen­le­te­sen és jó­kedvvel pö­rög fel, mint­ha ez vol­na vi­lág leg­ter­mé­sze­te­sebb dol­ga! Van­nak tí­pu­sok, ame­lyek­nél a be­fecs­ken­de­zés egy­sze­rű­en tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik, a CBF is kö­zé­jük tar­to­zik... Min­degy, mi­lyen for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban pró­bá­lunk sta­bil gá­zon ha­lad­ni ve­le, rán­ga­tó­zás­nak nyo­ma sincs.A vál­tó egyes se­bes­ség­fo­ko­za­ta na­gyon rö­vid, ezért szin­te le­he­tet­len le­ful­lasz­ta­ni a gépet in­du­lás­kor. Pár mé­ter meg­té­te­le után má­ris ké­ri a má­so­di­kat. Az öt fo­ko­za­tot meg­fe­le­lő­en osz­tot­ták ki, nin­cse­nek nagy tor­pa­ná­sok a gyor­su­lás­ban egy-egy fel­vál­tás után. A GPS-szel mért 100-105 km/h-s vég­se­bes­sé­get 5.-ben csak sík úton ké­pes tar­ta­ni, emel­ke­dőn­él már ké­ri a 4. fo­ko­za­tot. A fo­tó­zás al­kal­má­val két sze­méllyel is ki­pró­bál­tuk a vég­se­bes­sé­get, amely ek­kor alig ke­ve­sebb mint 90 km/h-ra mér­sék­lő­dött.

A ke­ze­lő­szer­vek bá­mu­la­to­san könnyen mű­köd­nek. A gáz­kar olyan könnyen jár, mint­ha a bov­den vé­gén csak egy haj­szál­ru­gó ne­he­zí­te­né a moz­gá­sát. A kup­lun­got még egy apró ke­zű hölgy is ké­pes len­ne akár egy uj­jal is ke­zel­ni, annyi­ra fi­no­man mű­kö­dik.

Egyszerű letisztult analóg műszerfalat kapott a CBF

Ami a leg­job­ban tet­szett, nos azt már em­lí­tet­tem a cikk ele­jén, az pe­dig az irá­nyít­ha­tó­ság. Szűk he­lyen is gye­rek­já­ték a lábak le­té­te­le nél­kül meg­for­dul­ni ve­le. Ka­nyar­ba va­ló be­kor­mány­zás­kor szin­te elég rá­gon­dol­ni az ív­re, és a vé­kony gu­mik­nak kö­szön­he­tő­en a 125-ös könnye­dén, szin­te ma­gá­tól for­dul az ív­re. A CBF-et ki­mon­dot­tan jó ve­zet­ni! Vá­ro­sok kö­zöt­ti köz­le­ke­dés­re is al­kal­mas, ha az em­ber­nek nem túl sie­tős az út­ja. A Bu­da­pest-Mis­kolc tá­vot 2 óra alatt si­ke­rült meg­tenn­em ve­le az au­tó­pá­lyán. Az idő le­he­tett vol­na ke­ve­sebb is, ha nem szo­ru­lok időn­ként a 70-80-nal ara­szo­ló ka­mio­nok mö­gé, a „szi­go­rú­an bel­ső­sá­vos" au­dis és BMW-s ver­seny­zők miatt.

A MÁV jegy­pénz­tá­rá­ban egy tel­jes árú me­net­jegy a fen­tebb em­lí­tett két vá­ros kö­zöt­ti út­vo­nal­ra 2920 Ft-ba ke­rül. A ben­zin­kút­nál 6 li­ter ólom­men­tes 95-ös ok­tán­szá­mú ben­zin még a mostani benzinárak mellett is csak 2100 Ft, és eb­ből még ma­rad is, mi­vel a fo­gyasz­tás akár tel­jes gá­zos tem­pó­nál is 3 li­ter alatt ma­rad!
A nyolcdaliterest ki­mon­dot­tan ked­ve­ző vé­te­lá­rú mo­tornak számít még a Hon­da kí­ná­la­tá­ban is. Most 648.000 fo­rin­tért vá­sá­rol­ha­tó meg a Honda márkakereskedésekben.

Műszaki adatok
Mo­tor­tí­pus:
lég­hű­té­sű, né­gyü­te­mű, OHC egy­hen­ge­res
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 124,7 cm3
Fu­rat x lö­ket: 52,4 x 57,8 mm
Sű­rí­té­si arány 9,2:1
Ke­ve­rék­kép­zés PGM-FI elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zés
Tel­je­sít­mény 8,3 kW (11 LE) @ 8000 1/min.
For­ga­tó­nyo­ma­ték 11,2 Nm @ 6250 1/min.
Se­bes­ség­vál­tó 5 fo­ko­za­tú Sze­kun­der haj­tás: O gyű­rűs lánc
El­ső fel­füg­gesz­tés Ø 30 mm te­lesz­kóp­vil­la, 115 mm ru­gó­út
Hát­só fel­füg­gesz­tés ha­gyo­má­nyos, ket­tős ru­gó sag, 3 fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés, 87 mm ru­gó­út
El­ső fék Ø 240 mm tár­csa­fék, két­du­gattyús fék­nye­reg
Hát­só fék Ø 130 mm dob­fék
El­ső gu­mi 80/100-17M/C (46P)
Hát­só gu­mi 100/90-17M/C (55P)
Ten­gely­táv 1270 mm
Ülés­ma­gas­ság 792 m
Sza­bad ma­gas­ság 173 m
Me­net­kész tö­meg 128 kg
Tank 13 li­ter
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Honda ANF 125 Innova teszt 2006
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.