Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Ducati 1098 és 1098S Stopperórával tervezve
Bemutató: Ducati 1098 és 1098S
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.08.06
Ducati, 1098, 1098S, bemutató


Az 1098 min­den rész­le­té­nek ter­ve­zé­se­kor a tel­je­sít­mé­nyé volt a fő­sze­rep. A tel­jes rend­szert, min­den rész­le­tet, és az összes al­kat­részt lé­nyegre tör­ően al­kot­ták meg, a ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény­re kon­cen­trál­va. Ami nem tet­te az 1098-at könnyeb­bé, vagy nem hoz­hat jobb kö­ri­dőt, azon nem is gon­dol­kod­tak. Az ered­mény a vi­lág le­g­e­rő­sebb V2-es mo­tor­ke­rék­pár­ja lett, az összes sport­mo­tor kö­zött a leg­jobb nyo­ma­ték-tö­meg aránnyal

A mo­tor a Du­ca­ti és a sport­mo­tor-gyár­tás szá­mos új­don­sá­gát vo­nul­tat­ja fel. Be­mu­tat­ko­zik a ki­emel­ke­dő fé­ke­rőt pro­du­ká­ló Brem­bo mo­no­blokk fék­rend­szer, az adat­gyűjtő rend­szer, va­la­mint az öt­le­tes ki­ala­kí­tá­sú súly­csök­ken­tő elem, az egyol­da­li len­gő­kar. Szin­tén el­ső­ként ta­lál­koz­ha­tunk ut­cai mo­to­ron a Mo­toGP-ből, a GP6-ból szár­ma­zó el­lip­szis ala­kú pil­lang­ósze­lep ki­ala­kí­tás­sal, va­la­mint a Des­mo­se­di­ci GP7 számá­ra ki­fej­lesz­tett in­for­má­ció­ára­da­tot nyújtó mű­sze­re­zett­ség­gel. Az 1098 lé­lek­ben egy ver­seny­mo­tor. Az ülés alatt el­he­lye­zett két ki­pu­fo­gó­dob, és az el­lip­szis ala­kú pil­lang­ósze­lep üvöl­té­se az 1098 Tes­tast­ret­te Evol­uzio­ne mo­tor­hoz il­lő hang­zást nyújt.

 

A ha­tal­mas 104 mm-es fu­rat­tal, és a tel­je­sen új hen­ger­fej ki­ala­kí­tás­sal 160 LE tel­je­sít­ményt és 123 Nm nyo­ma­té­kot si­ke­rült ki­hoz­ni a mo­tor­ból. A 2007-es mo­dell két vál­to­zat­ban je­le­nik meg. Az 1098 S vál­to­zat azok­nak ké­szült, akik jobb fel­füg­gesz­tés­re, könnyebb ke­re­kek­re, és egyéb könnyí­tett al­kat­ré­szek­re vágy­nak.

   

A na­gyobb át­mé­rő el­le­né­re a kes­keny fé­ke­ző fe­lü­let­nek kö­szön­he­tő­en a tár­csa sú­lya nem nőtt. Az el­ső ke­rék 250 gram­mal lett könnyebb, amely ja­vít­ja az irá­nyít­ha­tó­sá­got és a fék­ha­tást. Az egyol­da­li len­gő­kar­hoz il­lesz­ke­dő hát­só ke­rék több, mint 1 kg súly­meg­ta­ka­rí­tást je­lent. Az 1098 S vál­to­zat ke­re­kei to­váb­bi 1,9 kg meg­ta­ka­rí­tást je­len­te­nek, a ver­seny­mo­to­rok­nál al­kal­ma­zott ko­vá­csolt alu­mí­ni­um ki­ala­kí­tás­nak kö­szön­he­tő­en. A Des­mo­se­di­ci GP7-ről szár­ma­zó mű­szer­fal szin­tén a ver­seny­pá­lyán al­kal­ma­zott meg­ol­dás.

 

Nin­cse­nek gom­bok vagy kap­cso­lók. A ki­jel­zés a mar­ko­lat mel­lé sze­relt gör­gő­vel ál­lít­ha­tó. A kö­ri­dő mé­ré­sé­hez a stop­pe­ró­rát a fény­kürt kap­cso­ló­ja mű­köd­te­ti. Az S vál­to­za­ton alap­fel­sze­relt­ség­ként meg­ta­lál­ha­tó di­gi­tá­lis adat­elem­ző rend­szer szá­mos in­for­má­ció össze­ha­son­lí­tá­sát te­szi le­he­tő­vé, pl. pil­lang­ósze­lep nyi­tás, se­bes­ség, for­du­lat­szám, hő­mér­sék­let, tá­vol­ság, kö­rök száma, és kö­ri­dő. A rend­szer­hez tar­to­zik egy szá­mí­tó­gé­pes szoft­ver, amellyel ele­mez­he­tők az USB csat­la­ko­zón ke­resz­tül le­töl­tött ada­tok. A Du­ca­ti a 2007-es mo­dell­je­i­nél a meg­nö­velt szer­viz-in­ter­val­lum­nak, va­la­mint az egyes szer­vi­zek­nél elvég­zen­dő mun­ka csök­ken­té­sé­nek ered­mé­nye­képp 50%-kal ala­cso­nyabb szer­viz­költ­sé­ge­ket ígér.

 

 

Ducati 1098 és 1098 S
Motor 4 sze­le­pes, fo­lya­dék­hű­té­sű V2 mo­tor
Hengerűrtartalom 1098 cm3
Fu­rat x lö­ket 104 x 64,7 mm
Kom­presszió­vi­szony 12,5:1
Tel­je­sít­mény 160 LE (119,3 kW) 9750 ford./perc
For­ga­tó­nyo­ma­ték 123 Nm 8000 ford./perc
Üze­ma­nyag­el­lá­tás Ma­rel­li elek­tro­nikus üze­ma­nyag be­fecs­ken­de­ző-rend­szer, el­lip­szis ala­kú pil­lan­-­ g­ósze­le­pek­kel
Ki­pu­fo­gó­rend­szer Könnyí­tett 2.1.2 rend­szer, lamb­da­szon­dás ka­ta­li­zá­tor­ral, két rozs­da­men­tes acél ki­pu­fo­gó­dob­bal
Se­bes­ség­vál­tó 6 fo­ko­zatú
El­sőd­le­ges át­vi­tel Egye­nes­fo­ga­zá­sú fo­gas­ke­re­kek, 1,84:1 arány
Vé­gát­té­tel lán­chaj­tás, 15 fo­gú el­ső, 38 fo­gú hát­só lánc­ke­rék
Ten­gely­kap­cso­ló hi­dra­u­li­kus ve­zér­lé­sű szá­raz ten­gely­kap­cso­ló
Váz ALS 450 cső­váz
Ten­gely­tá­vol­ság 1430 mm
El­ső fel­füg­gesz­tés Showa 43 mm, Ti­tán-dio­xid, tel­je­sen ál­lít­ha­tó for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la (S vál­to­zat: Öh­lins 43 mm Ti­tán-nit­rid tel­je­sen ál­lít­ha­tó for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la)
El­ső ke­rék 5-kül­lős 3,50x17 könnyű öt­vö­zet (S vál­to­zat: 5-kül­lős 3,50x17 ko­vá­csolt könnyű öt­vö­zet)
El­ső gu­mi­mé­ret 120/70 ZR17
Hát­só fel­füg­gesz­tés Egyol­da­li alu­mi­ni­um len­gő­kar, pro­gresszív, tel­je­sen ál­lít­ha­tó Showa len­gés­csil­la­pí­tó­val (S vál­to­zat: Egyol­da­li alu­mi­ni­um len­gő­kar, pro­gresszív, tel­je­sen ál­lít­ha­tó Öh­lins len­gés­csil­la­pí­tó­val)
Hát­só ru­gó­út 127 mm
Hát­só gu­mi­mé­ret 190/55 ZR 17
El­ső fék­rend­szer 2 db 330 mm-es tár­csa­fék, ra­diá­lis Brem­bo mo­no­blokk fék­nye­reg 4 du­gattyú­val, 2 fék­be­tét­tel
Hát­só fék­rend­szer 245 mm tár­csa­fék, 2 du­gattyús fék­nye­reg­gel
Tank 173 kg (S vál­to­zat: 171 kg)
Ülés­ma­gas­ság 820 mm
Ma­gas­ság 1100 mm
Hosszú­ság 2100 mm

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1099.00 ccm (67.06 cubic inches)
Lóerő 134.00
Száraz tömeg 171.0 kg (377.0 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/55-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 15.50 litres (4.10 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.