Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Ducati Monster S2R 1000 Szörnyen csupasz
Ducati Monster S2R 1000 teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.08.06
Ducati, Monster S2R 1000, teszt


A por­lep­te fe­ke­te mo­tor egy épü­let mel­lett áll. Én az út má­sik ol­da­lán, a jár­dán ácso­rog­va, bá­mu­lom az olasz bi­ci­klit. Azon tű­nőd­öm, mi­lyen ér­zés le­het ve­zet­ni egy ilyen mo­tort. Ki­lenc­szá­zas V2-es, bi­zo­nyá­ra úgy ha­rap, mint egy ve­szett ku­vasz. A há­zon kis­vár­tat­va ki­nyí­lik egy aj­tó, fe­ke­te bőr­be öl­tö­zött fér­fi lép a mo­tor­hoz. A tár­csa­fék-zá­rat ka­bát­ja zse­bé­be süllyesz­ti, in­dít, és rö­vid me­le­gí­tés után el­po­rosz­kál a mur­vás par­ko­lón ke­resz­tül. 1996-ot ír­tunk. VRO­O­O­OMM... Az em­lék­kép szer­te­fo­szlik és tő­lem pár mé­ter­re la­pon for­dul el a 2006-os S2R Mon­s­ter. Meg­vál­to­zott a mo­tor az el­telt bő év­ti­zed alatt, de a főbb jel­lem­ző­it meg­tar­tot­ták.

A lég­hű­té­ses Des­mo-blok­kot alap­jai­ban vál­to­zat­lanul hagy­ták, de mint­egy 141 köb­cen­ti­mé­ter­rel meg­nö­vel­ték a lö­ket­tér­fo­ga­tát. Az egy­ko­ri 851 cm3-es blokk ma már 992 cm3-rel bír. Az egy­ko­ri kar­bu­rá­to­ros ke­ve­rék­kép­zést el­hagy­ták, en­nek fe­la­da­tát most egy Ma­rel­li be­fecs­ken­de­ző-rend­szer­re bíz­ták. A vá­zat és a fu­tó­mű­vet is a kor kö­ve­tel­mé­nyei­hez ala­kí­tot­ták. Ko­mo­lyabb ru­gós­ta­gok dol­goz­nak a fu­tó­mű­ben, elöl Showa vil­la, há­tul Sachs ru­gós­tag te­vé­keny­ke­dik.

 

Az S2R váz­szer­ke­ze­te erő­sebb csö­vek­ből ké­szült, mint az „ős” Mon­ste­ré, hogy gond nél­kül elvi­sel­je a mo­tor­blokk na­gyobb ere­jét. Az ola­szok szin­te min­den ex­trát igye­kez­tek rá­ag­gat­ni, amit még egy na­ked stí­lu­sú gép még ép­pen el­bír. Fél­ka­rú alu­mí­ni­um-öt­vö­zet­ből ké­szült len­gő­vil­la, for­dí­tott el­ső te­lesz­kó­pok, Brem­bo fék­rend­szer, fel­tű­nő fe­hér ke­re­kek, ma­gas­ra hú­zott, egyol­da­li, dup­la ki­pu­fo­gó do­bok.. Ez­zel a fel­sze­relt­ség­gel az igé­nye­sebb Mon­ster vá­sár­ló is elé­ge­dett le­het. A mo­tor még­sem lett túl­zot­tan ne­héz, mi­vel a 173 ki­lo­gram­mos szá­raz súly ki­fe­je­zet­ten ke­vés­nek mond­ha­tó az 1000-res na­ked ka­te­gó­riá­ban. Ér­de­kes­ség, hogy egy Du­ca­ti tér­há­lós acél­váz min­dössze más­fél ki­lo­gram­mal sú­lyo­sabb, mint egy szu­per­mo­dern alu­mí­ni­um­váz. Eköz­ben a ru­gal­mas­sá­gi mu­ta­tói job­bak, pon­to­sab­ban ott a leg­szi­lár­dabb, ahol ar­ra szük­ség van. Emiatt hasz­nál­ja még min­dig az olasz már­ka a leg­va­dabb szu­per­sport gépe­in is ezt a váz­me­gol­dást. No, és per­sze a ha­gyo­má­nyok tisz­te­le­te miatt.

 

A 2:1:2-be ki­pu­fo­gó- rend­szer kö­ze­pes mé­re­tű dob­jai ma­ga­san, az uta­sü­lés alatt ol­dalt ér­nek vé­get. Ez a cső­el­ren­de­zés iga­zán egye­di­vé te­szi a Mon­ster meg­je­le­né­sét, sem­mi más­sal nem össze­té­veszt­he­tő ez a meg­ol­dás. Hang­juk dör­gős, da­ra­bos, de vissza­fo­gott, in­kább nagy for­du­la­ton szól ro­po­gó­san és han­go­sab­ban. Alap­já­ra­ton a szá­raz kup­lung csör­gé­sé­nek hang­ja do­mi­nán­sabb, mint a ki­pu­fo­gó­ké. A Brem­bó fék­rend­szer ha­tal­mas erő­vel ké­pes szo­rí­ta­ni a tár­csá­kat, két ujj bő­sé­ge­sen ele­gen­dő a mű­köd­te­té­sé­hez. Ha a Mon­ste­ren lo­va­go­ló hő­sünk­nek erő­tel­jes hur­ka vas­tag­sá­gú uj­jai van­nak, sze­rin­tem ab­ból egy is ele­gen­dő ah­hoz, hogy az el­ső ke­ré­ken gu­rul­va las­sul­jon alat­ta a brin­ga. A mo­tor­ral elin­du­lás­nál más­ként kell bán­ni, mint az egyéb két­hen­ge­re­sek­kel szo­kás. A rö­vid lö­ke­tű erő­for­rás 3000-es for­du­lat­szám alatt rán­ga­tó­zik, ha túl ha­mar hagy­juk ab­ba kup­lung csúsz­ta­tá­sát. A fu­tó­mű be­ál­lí­tás gyár­ilag ut­cá­ra van be­lő­ve, de egy kis ál­lít­ga­tás után pá­lyán is jól mű­kö­dik. Meg­le­pő, hogy mi­lyen jól! A kri­ti­kus 4000-res ha­tárt el­hagy­va meg­ló­dul a Mon­ster, a gyor­su­lás csak 7000 kör­nyé­kén hagy alább egy szem­vil­la­nás­nyi­ra, de utá­na megint ke­mé­nyen tol egé­szen a le­sza­bály­zá­sig. A gyár sze­rint 95 ló ere­je fe­szül a főt­en­gely vé­gén eb­ban a pil­la­nat­ban. A mo­tor na­gyon össze­sze­dett ké­pet mu­tat, a mi­nő­sé­gi össze­te­vők ga­ran­ci­át je­len­te­nek a jó mű­kö­dés­re. Ki­for­rott da­rab­nak szá­mít, hi­szen már hosszú ide­je gyárt­ják, ré­gen ki­nőt­te gyer­mek­be­teg­sé­ge­it. Egy, a mi­ni­ma­liz­mu­sért ra­jon­gó mo­to­ros­nak ta­lán fu­ra le­het az a sok­fé­le szín és fe­lü­let, amely ezen a gépen vég­ig­vo­nul, de biz­to­san lesz­nek szép szám­mal, akik­nek ez be­jön. Az S2R egy nem min­den­na­pi mo­tor, az elő­ke­lő fel­me­nő­vel büsz­kél­ke­dő mo­tor­ke­rék­párt, már az ára is a fel­ső ka­te­gó­riá­ba so­rol­ja. 

 

 

Ducati Monster S2R 1000
Motor 90o-os, L2-es, hengerenként kétszelepes, Desmo vezérlésű, léghűtéses
Hengerűrtartalom 992 cm3
Furat x löket 94 x 71,5 mm
Kompresszióviszony 10,0 : 1
Legnagyobb teljesítmény 95 LE 8000 ford./perc
Legnagyobb nyomaték 96 Nm 6000 ford./perc
Keverékképzés Marelli elektronikus befecskendező, 45 mm-es torokátmérő
Váltó hatfokozatú
Kuplung száraz, többtárcsás, hidraulikus működtetéssel
Váz térhálós, acélcsőváz
Első felfüggesztés Showa 43 mm-es fordított, teljesen állítható,130 mm-es rugóúttal
Hátsó felfüggesztés progresszív működésű, Sachs központi rugóstag, egyoldalú alumínium lengőkar, 148 mm-es rugóúttal
Első fék 320 mm-es dupla tárcsa, négydugattyús Brembo féknyergekkel
Hátsó fék
245 mm-es tárcsa, kétdugattyús Brembo féknyereg
Kerekek 5 küllős öntött alumínium, 3,50 x 17 elöl, 5,50 x 17 hátul
Gumik elöl 120/70 ZR 17
Gunik hátul
180/55 ZR 17
Tengelytáv 1440 mm
Ülésmagasság 800 mm
Tank 14 liter / 3liter tartalék
Saját tömeg 173 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.