Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Most még nagyobb lett Ducati Multistrada 1100 2007
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.08.06
Ducati, Multistrada


A ne­gye­dik mo­del­lé­vét ta­po­só Mul­tist­ra­da blokk­ját 2007-től na­gyobb fu­ra­tú hen­ge­rek­kel sze­re­lik. A köb­cen­ti­mé­te­rek számá­nak nö­ve­lé­sét a mo­tor­ban két ok­ból haj­tot­ták vég­re. Az egyik a ká­ros anyag ki­bo­csá­tás csök­ken­té­se miat­ti tel­je­sít­mény­vesz­tés ki­kü­szö­bö­lé­se, a má­sik ok, hogy a Du­ca­ti sze­ret­né ki­seb­bí­te­ni a kon­ku­rens gépek erő­fö­lé­nyét.

A Mult­stra­da mé­ne­sé­ben vág­ta­tó lo­vak száma a 86 cm3-es nö­ve­ke­dés­nek kö­szön­he­tő­en csak ket­tő­vel nőtt, de a for­ga­tó­nyo­ma­ték 10,7 Nm-el ami csep­pet sem el­ha­nya­gol­ha­tó ér­ték. Az öblö­sebb hen­ge­re­ket a fu­rat 4mm-es nö­ve­lé­sé­vel ala­kí­tot­ták ki, a lö­kethossz vál­to­zat­lan ma­radt. A ma­gas spor­tos fe­lé­pí­té­sű V2-es ma­xi­má­li­san 103 Nm-es for­ga­tó­nyo­ma­ték ké­pes elő­rerö­pí­te­ni. A lég­hű­té­ses két­sze­le­pes blokk lö­ket­tér­fo­ga­ta a ko­ráb­bi 992 cm3-ről 1078 cm3-re nö­ve­ke­dett. A töb­blet-köb­cen­tik miatt ja­vult a mo­tor tel­je­sít­mény leadása a 4000-es for­du­lat­szám alat­ti tar­to­mány­ban. A ko­ráb­ban érez­he­tő da­ra­bos­ság tel­je­sen el­tűnt, a mo­tor ha­tá­ro­zot­tan lá­gyab­ban gu­rul kis for­du­la­ton. A gép ak­kor len­dül iga­zán ki­rob­ba­nó for­má­ba, ha for­du­lat­szá­mot a 4000-es és az 5500-as ér­té­ken tart­juk.

 

Az olasz te­li­vér di­zájn­ja még ma is frissnek hat, bár van a ru­há­ján pár olyan rész­let, amellyel szí­ve­sen kö­töz­köd­nek az őt szem­lé­lők. Sze­rin­tem az össz­ha­tás sok­kal job­ban szá­mít, mint a rész­le­tek, de leg­fő­képp a mo­tor­oz­ha­tó­sá­got kell fi­gye­lem­be ven­ni ami a mi ese­tünk­ben több, mint jó. A mo­tor­ke­rék­pár fe­lé­pí­té­se a ha­gyo­má­nyo­san du­ca­tis. Tér­há­lós acél cső­váz, L el­ren­de­zé­sű két­hen­ge­res blokk. Apro­pó blokk! A gép vá­zá­ba az S4R Mon­ster min­tá­já­ra be­sze­rel­het­tek vol­na egy bu­tí­tott su­per­bi­ke blok­kot is. De még­sem tet­ték, mert en­nél a mo­tor­nál nem a bő­dü­le­tes csúcs­tel­je­sít­mény a cél, ha­nem a gond­ta­lan öröm­mo­to­rozás át­élé­se. A nagy köb­cen­tis Du­ca­ti blok­kok­nál al­kal­ma­zott han­gos szá­raz­kup­lun­got mel­lőz­ték a ter­ve­zők, a ten­gely­kap­cso­ló en­nél a mo­dell­nél olaj­für­dő­ben fut. Ki­eme­lé­sé­hez erős fér­fi­kéz­re van szük­ség, vá­ro­si du­gó­ban, a kup­lung­kart sű­rűn hasz­nál­va be tud­ja dur­ran­ta­ni az em­ber al­kar­ját. Fel­szállsz a mo­tor­ra mint cér­na­ke­zű Oli­vér, ara­szolsz a du­gó­ban vagy 10 ki­lo­mé­tert, majd a cé­lo­dat elér­ve Po­pej­nek fo­god ma­gad érez­ni. A Du­ca­ti az igé­nye­sebb vá­sár­lók kí­vá­nal­mait is sze­ret­né ki­elé­gíte­ni.

 

A ko­ráb­bi Showa rugósta­go­kat töb­bé nem épí­tik be a Mul­tist­ra­da-ba he­lyet­tük elöl Mar­zoc­chi, há­tul Sachs gát­lók dol­goz­nak. A mint­egy félmil­lió fo­rint­tal drá­gább S ver­zió­ba vi­szont arany­szín­ben tün­dök­lő Öh­lins te­lesz­kó­po­kat sze­rel­nek. Az öt­kül­lős 17 col­os ke­re­kek­re gyár­ilag Pi­rel­li Scor­pion Sync ab­ron­csok ke­rül­nek, a gu­ri­gák ke­ve­ré­ke meg­fe­le­lő­en passzol a Spor­tos Fun­bi­ke ké­pes­sé­gei­hez. Az S jel­zé­sű mo­del­lek el­ső sár­vé­dő­it kar­bon-erő­sí­té­sű mű­gyan­tá­ból ké­szí­tik. A hát­só, fél­ka­rú fu­tó­mű meg­ol­dás ki­mon­dot­tan im­po­záns lát­ványt ad a mo­tor jobb ol­da­lá­nak, mi­vel a kar csak a bal ol­da­lon fut, és azt tel­je­sen sza­ba­don hagy­ja. A ki­pu­fo­gó sem lóg be­le a kép­be, mert azt ma­ga­san az ülés alatt ve­zet­ték el. Azért, hogy az utas hát­só­ja ne pi­rul­jon az ülés­hez, a ki­pu­fo­gó do­bok fö­lött ko­moly hő­szi­ge­te­lést he­lyez­tek el. A gép szél­vé­del­me ki­elé­gítőn­ek mond­ha­tó, ka­te­gó­riá­já­ban. Az osz­tott fe­ji­dom ple­xi­je kel­lő­en szé­les és ma­gas, hogy az akár 200 km/óra se­bes­ség­gel ér­ke­ző or­kánt is a ve­ze­tő si­sak­ja fö­lé te­rel­je. Öt­le­tes meg­ol­dás, hogy az el­ső irány­jel­ző­ket a vissza­pil­lan­tó tü­krök­be int­egrál­ták. A mű­szer­fal­ról min­den fon­tos in­for­má­ció le­ol­vas­ha­tó, az ed­dig pon­tat­lan ben­zin­szint­mé­rő hi­bá­ját is ki­kü­szö­böl­ték. A Mul­tist­ra­da min­den te­kin­tet­ben egy ex­klu­zív mo­tor­ke­rék­pár, ame­lyet nem lát­ni min­den sar­kon. Vá­sár­ló­ja biz­tos le­het ben­ne, hogy pén­zéért egy olyan szó­ra­koz­ta­tó gépet kap, amellyel köz­le­ked­ve a fel­tű­nés min­den­hol ga­ran­tált.

 

Ducati Multistrada 1100
Mo­tor tí­pu­sa 4 üte­mű, 2 hen­ge­res, lég-olaj­hű­té­ses, Des­mo sze­lep­ve­zér­lés
Fu­rat x Lö­ket 98 x 71,5 mm
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 1078 cm3
Sű­rí­té­si arány 10:1
Név­le­ges tel­je­sít­mény 95LE, 7750 ford./perc
Max. for­ga­tó­nyo­ma­ték 102,9 Nm, 4750 ford./perc
Ke­ve­rék­kép­zés Ben­zin be­fecs­ken­de­zés
Gyúj­tás Elek­tro­ni­kus (tran­zisz­to­ros)
Indító rendszer
Elek­tro­mos
Kenés Ned­ves olaj­tek­nő
Erőátvitel 6 se­bes­sé­ges me­cha­ni­kus
Váz Tér­há­lós acél­cső híd­váz
Villaszög 66O
Fel­füg­gesz­tés elöl 43 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kó­pos, te­kercs-ru­gós, tel­je­sen ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés és len­gés­csil­la­pí­tás (hú­zó-nyo­mó)
Fel­füg­gesz­tés há­tul Köz­pon­ti ru­gós­tag, hi­dra­u­li­kus len­gés­csil­la­pí­tók, te­kercsru­gók, tel­je­sen ál­lít­ha­tó ru­gó-elő­fe­szí­tés és len­gés­csil­la­pí­tás (hú­zó)
Ke­ré­kab­roncs elöl 17 x 3.50 co­los, ön­tött alu­mí­ni­um-öt­vö­zet
Ke­ré­kab­roncs há­tul 17 x5,5 co­los, ön­tött alu­mí­ni­um-öt­vö­zet
Fé­kek elöl 4 du­gattyús fék­nyer­gek, 320 mm-es dup­la tár­csá­val
Fé­kek há­tul 2 du­gattyús fék­nyer­gek, 245 mm-es tár­csá­val
Gu­mi­abroncs elöl 120/70 ZR17
Gu­mi­abroncs há­tul 190/50 ZR17
Ten­gely­táv 1462 mm
Ülésma­gas­ság 850 mm
Ön­súly 196 kg
Tank 20l

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.