Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Gilera Runner VXR 200 2006
Kicsi a bors, de erős
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.07.15
Gilera, Runner, VXR 200


2006-ra új kön­tös­be öl­tö­zött a Run­ner-szé­ria le­ge­rő­sebb mo­dell­je. A Run­ner leg­na­gyobb eré­nye az, hogy a spor­tos kül­ső mel­lett már-már mo­tor tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­ző spor­tro­bo­gó, kompakt méretét tekintve azonban a városi forgalomban a helye!

 

A mondás pont illik a legújabb Runnerre. A nagy tel­je­sít­mény nem pá­ro­sul ha­tal­mas idom­zat­tal, a 200-as mo­dell ugya­no­lyan mé­re­tű bur­ko­la­tot vi­sel, mint a leg­ki­sebb 50-es Run­ner. Így az 50-es mo­dell­hez ké­pest csak 26 kg-mal ne­he­zebb. A VXR ál­tal lea­dott 19 ló­erő a leg­több ro­bo­gó számá­ra irigy­lés­re mél­tó gyor­su­lást ered­mé­nyez.

Nagyon kompakt külsővel rendelkezik a 200-as Runner

 

A 1997-es be­ve­ze­té­se óta a Gi­le­ra csa­lád az egyik leg­ked­vel­tebb ro­bo­gó­ja. Je­len­leg há­rom kü­lön­bö­ző erő­for­rás kö­zül vá­laszt­ha­tunk: 50, 125 és 200-as a kí­ná­lat. Az új 200-as Eu­ro 2-es nor­mák­nak meg­fe­le­lő blokk 19 ló­erős, 17 Nm nyo­ma­ték­kal pá­ro­sul­va. A CVT fo­ko­zat­men­tes vál­tó­val tö­ké­le­tes pá­rost al­kot­nak.

Az új mo­dell na­gyobb ke­re­ke­ken gör­dül. Az ed­di­gi 12 co­los he­lyett elő­re 14"-os, míg há­tul­ra 14"-os hat­kül­lős fel­ni ke­rült. A na­gyobb ke­rék­mé­ret jó ha­tás­sal volt a Run­ner-re, na­gyobb se­bes­ség­nél nö­ve­ke­dett a sta­bi­li­tás, és ké­nyel­me­seb­bé vált az út­hi­bák­kal tar­kí­tott utak át­vé­sze­lé­se.

   

Váz, fel­füg­gesz­tés

A váz ki­ala­kí­tá­sa is már-már nagy­mo­tor­szerű. Dup­la böl­cső­vá­zat al­kal­maz­tak. A tan­kot a kö­zép­tar­tó váz­nyúl­vány (csa­tor­na) alá he­lyez­ték, az ala­csony súly­pont elé­ré­se ér­de­ké­ben, ez­zel nö­vel­ve a mo­tor sta­bi­li­tá­sát. A fu­tó­mű­ben elöl ha­gyo­má­nyos 35 mm át­mé­rő­jű vil­la dol­go­zik, há­tul­ra hi­dra­u­li­kus dup­la ru­gós­tag ke­rült.

Fé­kek

A fé­kek te­kin­te­té­ben is iga­zod­tak a mér­nö­kök a na­gyobb tel­je­sít­mény­hez. Elő­re 240 mm át­mé­rő­jű két­du­gattyús tár­csa­fé­ket, míg há­tul­ra 220 mm-es egy­du­gattyús tár­csa­fé­ket sze­rel­tek.

Di­zájn

Kül­ső­re sem a klasszi­kus for­mák jel­lem­zik a Gi­le­rát. Az SP vál­to­zat vö­rös-fe­ke­te fé­nye­zé­se mel­lett, a vö­rös-fe­ke­te koc­kás min­tá­zat a spor­tos­sá­got to­vább fo­koz­za. Ezen­kí­vűl a ke­re­ke­ken pi­ros csík is dí­sze­leg. Az el­ső iker­lám­pa a Run­ner-nél meg­szo­kott mó­don néz ki. Jól il­lesz­ke­dik az éles el­ső idom­ba, ami a hát­só le­kes­ke­nye­dő fa­ri­dom­mal pá­ro­sul­va már-már sport­mo­tor­szerű ér­ze­tet kelt. Elöl ter­mé­sze­te­sen az irány­jel­zők az ol­da­li­dom­ban he­lyez­ked­nek el, míg há­tul át­lát­szó bu­rá­jú irány­jel­ző­ket lát­ha­tunk. A mű­szer­fal is a spor­tos­sá­got hang­sú­lyoz­za. Nagy ré­szét a ke­rek for­du­lat­szám­mé­rő fog­lal­ja el, ami mel­lett, iga­zod­va a mai trend­hez di­gi­tá­lis mű­sze­regy­sé­get ta­lá­lunk.

   

Me­net köz­ben

El­ső utam al­kal­má­val a vá­ros­ban volt dol­gom. Per­sze, hogy a fe­lú­jí­tá­sok al­kal­má­val megint du­gó­ba ke­rült­em, de a Run­ner jó társ­nak bi­zo­nyult a pro­blé­ma le­küz­dé­sé­re, kes­keny épí­té­se miatt könnye­dén el­fér­tem a ko­csi­so­rok kö­zött, für­ge mi­vol­tá­ból adó­dó­an a pi­ros lám­pá­tól ál­ta­lá­ban el­ső­ként raj­tol­hat­tam. Ülé­spo­zí­ció­ja in­kább spor­tos, mint ké­nyel­mes­nek mond­ha­tó. Itt gon­dol­koz­zunk el, hogy mi­ért is vá­lasz­tot­tuk a Run­ner-t. Ha spor­to­san sze­ret­nénk ro­bo­góz­ni, s könnye­dén el­fér­ni kis he­lyen is, ak­kor ér­jük be ki­csit szű­kebb láb­tér­rel, spor­to­sabb ülé­spo­zí­ció­val. A fu­tó­mű­vét sem a ma­gyar utak­ra ter­vez­ték, ki­csit túl spor­tos­ra si­ke­re­dett, ami na­gyobb út­hi­bák ese­té­ben kis kel­le­met­len­sé­get oko­zott, vi­szont a fe­szes fu­tó­mű jó mi­nő­sé­gű úton meg­mu­tat­ta jó ol­da­lát is, gyor­sabb ka­nya­rok­ban hi­he­tet­len sta­bi­li­tást ered­mé­nye­zett.

 

Más­nap két sze­mély­el tet­tük pro­bá­ra a VXR-t és elin­dul­tunk a Ve­len­cei-tó irá­nyá­ba.

A hát­só utas­nak is ki­csit ke­ve­sebb hely jut, en­nek el­le­né­re a di­záj­nos ki­hajt­ha­tó láb­tar­tó, és a hát­só utas­ka­pasz­ko­dó meg­fe­le­lő biz­ton­sá­got nyújt. Ki­sebb cso­ma­gunk, és egy nyi­tott si­sak az ülés alat­ti tá­ro­ló­re­kesz­ben könnyen el­fért. Két sze­mély­el ki­csit csök­kent a Run­ner für­ge­sé­ge, de így is ma­radt ben­ne elég erő egy át­la­gos 100-as tem­pó­nál akár egy elő­zés­re is.

Összes­sé­gé­ben a Run­ner-t a vá­ros meg­hó­dí­tá­sá­ra, és ki­sebb ki­ruc­ca­ná­so­kra ter­vez­ték. Fő­ként azok­nak vál­hat be ez a stí­lus, akik ro­bo­gón ül­ve is a spor­tos me­net­tu­laj­don­sá­gok fe­lé ka­csint­gat­nak.

 

 

Műszaki adatok
Gilera Runner VXR 200 2006
Mo­tor 1 hen­ger, 4 ütem, Víz­hű­té­ses
Lö­ket­tér­fo­gat 198 cm3
Tel­je­sít­mény 19 LE/ 29,5 Kw 9750 ford./perc
Max. nyo­ma­ték 17 Nm 8000 ford./perc
El­ső fu­tó­mű 38 mm-es hi­dra­u­li­kus te­lesz­kóp­vil­la
Hát­só fu­tó­mű Dup­la ru­gós­tag ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés­sel
Fé­kek elől / hátul
két­du­gattyús 240 mm-es /egy­du­gattyús 220 mm-es tár­csa­fék
Gu­mi­mé­ret Elöl 120/70-14”, há­tul 1640/60-13”
Mé­ret (H x M) 1840x750 mm
Szá­raz tö­meg 129 kg
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.