Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CB 600 F Hornet 2007
[InfoBike.hu | Motortrader-Kincses] Felvétel dátuma: 2010.08.04
Honda, CB 600 F, Hornet


A 2007-es esztendőben sem unatkozhatnak a motorosok és, igencsak meg kell gondolni azt, milyen motort is választ, aki egy kellemes motoros élményre áhítozik. Amennyiben nehézséget okozna a döntés, nem kell mást tennie, mint kipróbálnia az ideálisnak gondolt motorkerékpárt.Én is így tettem. Motoros Barátaimmal megbeszéltük, ha szombaton nagyon jó idő lesz, azaz motorosnak való napsütés és hőmérséklet, nekivágunk egy jó kis túrának. Mivel még igencsak a tavaszt tapossuk, így az indulás időpontját sem tűztük ki koraira, hogy a nap sugarai fel tudják melegíteni a levegőt és az aszfaltot annyira, hogy csak a motorzásra tudjon koncentrálni a jól felöltözött motoros. Az indulási helyre időben megérkezett mindenki, már csak a motoromra kellett várni, - ami a Honda tesztkaravánján érkezett meg. Szemből gurult felém és már akkor megéreztem, hogy egy különösen kellemes nap vár rám.

Arany­szí­nű, „csu­pasz” a Hon­da Hor­net. Nem is járt má­son az agyam, csak azon, hogy er­re a szép­ség­re mi­nél ha­ma­rabb fel­ül­hes­sek, és meg­te­hes­sem ve­le az el­ső mé­te­re­i­met. Rá­né­zés­re is ér­de­kes a mo­dell. 2006-ban még ke­re­klám­pás mo­tort fel­vál­tot­ta egy cso­dás, kis fe­ji­dom­mal el­lá­tott, fu­tu­risz­ti­kus for­má­jú gyö­nyö­rű ke­rék­pár. A na­ked-bi­ke ér­zést tel­je­sen vissza­adó ki­né­zet azon­nal mu­tat­ja a mo­tor ér­té­ke­it. Ha le­het ilyet mon­da­ni, a ki­né­zet alap­ján ez egy meg­fe­le­lő mo­tor a street­fighter-ek­nek. Sem­mi fe­les­le­ges ki­ló­gó „izé” nincs a mo­to­ron, ami egy dő­lés ese­tén el­tör­het­ne. A hát­só ke­rék fe­lett ma­ga­san ível a sár­vé­dő és az ülés, - a sport­mo­to­rok­nál, pon­to­sab­ban a GSX-R-nél lát­ha­tó ki­pu­fo­gó meg­ol­dás­sal dob­ják fel a gépet. A sze­met gyö­nyör­köd­te­ti szem­ből és há­tul­ról is ez a gép.

Mi­u­tán az összes fon­tos pa­pír­mun­kát elvé­gez­tük, és ma­gam­nak tud­ha­tom a gépet, be­in­dí­tom a mo­tort, hadd me­le­ged­jen be tel­je­sen, ér­je el az üze­mi hő­fo­kot. Nem sze­ret­nénk egy­más­nak sé­rü­lé­se­ket okoz­ni ezen a gyö­nyö­rű nap­sü­té­ses dél­utánon. A kel­le­mes do­ho­gás után, mi­kor a hő­mér­sék­let ki­jel­ző sze­rint kez­di meg­kö­ze­lí­te­ni az op­ti­má­lis hő­fo­kot, ki­csit meg­hú­zom a gáz­kart, hall­jam, mit is vár­ha­tok et­től a gép­sár­kány­tól. A ki­pu­fo­gón gyö­nyö­rű han­gor­kán áram­lik ki, amint ha­te­zer fö­lé emel­ke­dik a for­du­lat­szám­mé­rőn a mu­ta­tó. A mar­ko­la­tot elen­ged­ve a for­du­lat azon­nal vissza­esik, és is­mét kel­le­mes do­ho­gás­sá gyen­gül a mo­tor­hang. Össze­hú­zom ma­ga­mon a bőr­ru­há­mat, fel­ve­szem a bu­kót, be­csa­to­lom, és be­hú­zom az összes cip­zá­rat, hogy egy kis me­net­szél és a hűs le­ve­gő se tud­ja elvon­ni a fi­gyel­mem a mo­tor­ról.

Ami­kor ez­zel is meg­va­gyok, fel­ve­szem a kesz­tyűt, és nagy gon­do­san eli­ga­zí­tom a még be­tö­ret­len mo­to­ron ma­gam. Ki­gu­ru­lunk a for­ga­lom­ba, és óva­to­san – ahogy az au­tók ha­da en­ge­di – ki­csit me­le­gít­jük a gu­mi­kat. Mi már tud­juk, mi kö­vet­ke­zik, de a mo­to­rok és a Hor­net csak sejt­he­ti, hogy ez nem egy át­la­gos pró­ba­út lesz. Sze­ren­csé­re a vá­rost gyor­san ma­gunk mö­gött hagy­juk, és elin­dul­hat a mo­to­rok haj­szo­lá­sa a Bükk ka­nyar­gós út­ja­in. Süt a nap, csi­ri­pel­nek a ma­da­rak, és a tár­sa­ság élve­zet­tel ve­szi a ka­nya­ro­kat. Egyik ka­nyart a má­sik után. Egy­re job­ban be­me­leg­sze­nek a gu­mik, bár még min­dig nem érik el az op­ti­má­lis hő­fo­kot, mint egy ver­seny­gu­mi, de nem is oda szán­ták a Hon­da mér­nö­kei.Már több mint fél órá­ja ker­get­jük a gépe­ket, és még sen­ki nem fá­radt el. Nem ér­zem, hogy ké­nyel­met­len len­ne az ülé­spo­zí­ció, pe­dig nem va­gyok egy „mély­nö­vé­sű” ver­seny­ző­pa­lán­ta. A láb­tar­tón ké­nyel­me­sen tu­dom tar­ta­ni a lábaim anél­kül, hogy ki­csit is el­kez­de­ne el­macs­ká­sod­ni. A ka­nya­rok meg csak jön­nek, jobb­ra dől, majd bal­ra dől a mo­tor, és az íve­ket na­gyon szé­pen tart­ja, ami­ket a ka­nyar be­já­ra­tá­nál meg­ha­tá­roz­tam. Kezd egy­re in­kább olyan ér­zé­sem len­ni, hogy egy ta­nu­ló vagy új­ra­kez­dő mo­tor­ján ül­he­tek, mert egy igen csak ke­zes bá­rány van a fe­ne­kem alatt. Sem­mi vir­gonc­ko­dást, sem­mi rosszin­du­la­tot nem tu­dok fel­fe­dez­ni a mo­tor­ban. A ka­nya­rok­ból ki­ér­ve gá­za­dás­ra azon­nal re­agál a pa­ran­csaim­ra, és meg­fe­le­lő­en gyor­sít a mo­tor.

Sze­ren­csé­re nem kell fo­lya­ma­to­san pör­get­ni, és ma­gas ha­te­zer fe­let­ti tar­to­mány­ban tar­ta­ni a mo­tort, mert már ala­cso­nyabb há­ro­me­zer, há­ro­me­zer-öt­szá­zas for­du­lat­tól szé­pen és egyen­le­te­sen dol­go­zik az erő­for­rás. Ez a tel­je­sen át­dol­go­zott 600 cm3-es mo­tor meg­fe­lel a leg­ma­ga­sabb eu­ró­pai kö­ve­tel­mé­nyek­nek is. A mo­tort nem más­ból fej­lesz­tet­ték, mint a szu­per­sport­ba szánt CBR 600RR erő­for­rá­sá­ból. En­nek is kö­szön­he­tő, hogy az elő­ző mo­dell­hez ké­pest csak az erő­for­rás könnyebb 5 kg-mal. A mo­tort egé­szen biz­to­san nem a nagy­se­bes­sé­gű mo­to­rozás­hoz ta­lál­ták ki, mi­vel egy ki­csit na­gyobb se­bes­ség­nél erő­sen mell­be vág­ja az em­bert a me­net­szél. Ér­tem eza­latt, hogy az au­tó­pá­lyán meg­en­ge­dett ma­xi­má­lis se­bes­ség fe­lett már igen csak erő­sen kell ka­pasz­kod­ni a „szar­vak­ba”, hogy a lég­áram­lás le ne sza­kít­sa a mo­to­rost a nye­reg­ből. Ez ta­lán nem is baj, mert egy­re szo­mor­úbb ba­le­se­ti sta­tisz­ti­ká­ról hall az em­ber és fia is. A ka­nyar­gós rész­ről ki­ér­ve elér­tünk Eger cso­dás vá­ro­sá­ba, és a hegyi szer­pen­ti­nek után a kis si­ká­to­rok kö­zött is meg­néz­het­jük a mo­to­rok kom­for­tos­sá­gát. Sze­ren­csé­re nem­csak ne­künk tet­szett az új mo­tor. Min­den szem fe­lénk for­dult, mi­kor a so­ka­da­lom mel­lett el­ha­lad­tunk. Ke­res­ve a he­lyet, hol le­het­ne meg­fe­le­lő­en meg­örö­kí­te­ni az utó­kor­nak a pa­ri­pa em­lé­ke­it, be­ke­ve­red­tünk a vá­ros fő­te­ré­re, ahol nem kis fel­tű­nést kelt­ve meg­áll­tunk. A múlt nagy em­be­re – Do­bó Ist­ván szo­bra – elé ál­lí­tot­tuk le csil­lo­gó cso­dán­kat és a ra­gyo­gó nap­sü­tés­ben az ér­dek­lő­dők te­kin­te­té­től kí­sér­ve ki­pi­hen­tük ed­di­gi utunk fá­ra­dal­mait. A kis pi­he­nő után elin­dul­tunk ha­za­fe­lé, a hő­mér­sék­let a ta­va­szi idő­nek meg­fe­le­lő­en ro­ha­mo­san kez­dett csök­ken­ni. Még jó pár ka­nyar állt előt­tünk. Nem sze­ret­tünk vol­na ugya­na­zon az út­vo­na­lon ha­za­men­ni, mint amin meg­lá­to­gat­tuk Észak-Ma­gyar­or­szág egyik leg­szebb vá­ro­sát. A na­gyon szer­pen­ti­nes rész után ka­nyar­gós, de ke­vés­bé szer­pen­ti­nes ré­szen ha­lad­tunk for­ga­lom­ban. Nem­csak a mo­to­ro­sok, de az au­tó­sok is mind ki­vágy­tak a ter­mé­szet­be. Ez érez­he­tő is volt. Ha­tal­mas fi­gyel­met igé­nyelt tő­lünk, hogy a négyke­ré­ken ha­la­dók „hi­bái­ból” sen­ki­nek ne le­gyen ba­ja.

A fe­ne­kem alatt lé­vő vir­gonc mo­tor min­den pa­ran­csom­ra azon­nal re­agált, így sem a gyor­sí­tás­sal, sem ka­nya­ro­dás­sal nem volt pro­blé­ma. Egy eset­ben kel­lett csak ki­pró­bál­ni a fé­kek és a gu­mi ké­pes­sé­ge­i­nek ha­tá­rát, de el­mond­ha­tom, az­zal sincs sem­mi pro­blé­ma. Le­gyen elég erős a pi­ló­ta, hogy a ha­tal­mas las­su­lást, me­lyet a dup­la­tár­csás fé­kek tud­nak pro­du­kál­ni, elvi­sel­je, sőt fenn tud­jon ma­rad­ni a nye­reg­ben. Ha­za­ér­ve a gu­ru­lás­ról, a kis csa­pat már a kö­vet­ke­ző kört ter­ve­zi, és azt, hogy ez­zel a mo­tor­ral egy élet­re ba­rát­sá­got le­het köt­ni, sőt sze­rin­tem a "sze­rel­mek" kö­zé is fel le­het ír­ni. Csak gra­tu­lál­ni le­het a mér­nö­kök­nek, akik ezt a min­den igényt ki­elé­gítő két­ke­re­kűt el­ké­szí­tet­ték. És pár pa­ra­mé­ter még, mit is kí­nál a mo­tor:

Honda CB 600 F Hornet 
Motortípus
vízhűtésű, négyhengeres, négyütemű, soros, katalizátorral 
Hengerűrtartalom
599 cm3
Furat x löket
67 x 42,5 mm 
Kompresszióviszony
12:1
Keverékképzés
PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Teljesítmény
75 kW (102 LE), 12000 ford./perc 
Forgatónyomaték
63 Nm, 10500 ford./perc
Gyújtás
Digitális 
Indítás
Önindító
Sebességváltó
6 fokozatú
Szekunder hajtás
Lánc Váz és futómű
Első felfüggesztés
41 mm fordított teleszkópvilla, 120 mm rugóút
Hátsó felfüggesztés
Központi rugóstag, 7 fokozatban állítható előfeszítés, 128 mm rugóút 
Első kerék
17” MT3.50
Hátsó kerék 17” MT5.50
Méretek és tömeg H x Sz x M
2090 x 740 x 1095 mm 
Tengelytáv
1435 mm
Ülésmagasság
800 mm
Szabadmagasság
135 mm 
Saját tömeg
173 kg
Üzemanyagtank
19 L

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.