Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Mérges lódarázs megerősödve tér vissza
Honda CB 600 F
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.09.04
Honda, CB600F, Hornet


A Hondánál mindenre kiterjedő figyelemmel átrendezték a közép kategória első soraiban harcoló egységeket. A CBR 600 RR-en történt drasztikus változásokról korábbi számunkban írtunk. Az 1998-ban született Hornet 2007-ben megjelenő változatát csak úgy, mint az RR-t, teljesen megfiatalították, olyannyira, hogy a kúra hatására szinte alig lehet ráismerni.

A gyár köz­le­mé­nye sze­rint az új mo­to­ri­zált har­ci-ro­var blokk­ját az RR erő­for­rás alap­jai­ra épí­tet­ték. A kor­szerű mo­tor­blok­kot erős kö­zép­tar­to­mány­ra han­gol­ták. Az eu­ro III-as nor­mák­nak meg­fe­le­lő haj­tó­egy­ség erő­ben a fel­ső tar­to­mány­ban sem szű­köl­kö­dik, hi­szen 12000-es per­cen­kén­ti for­du­lat­szám­nál 102 ló­erő mér­he­tő a főt­en­ge­lyen. Ter­ve­zé­se­kor nagy hang­súlyt for­dí­tot­tak a súly­csök­ken­tés­re és a tö­meg kö­zép­pon­to­sí­tá­sá­ra. A vál­toz­ta­tá­sok jobb ke­zel­he­tő­sé­get, éle­sebb irá­nyít­ha­tó­sá­got ered­mé­nyez­tek. A ki­sebb tö­meg és a meg­nö­velt tel­je­sít­mény je­len­tő­sen ja­vít­ja a gép gyor­su­lá­sát.

 Vál­to­zott a ki­dör­ren­tő di­zájn­ja, az égés­ter­mé­kek egy rö­vid, zö­mök kró­mo­zott do­bon ke­resz­tül tá­voz­nak ezen túl a kül­vi­lág­ba. A kö­nyö­kök el­ren­de­zé­se az egy­ko­ri Su­per Fo­ur mo­del­lek­nél al­kal­ma­zott vo­nal­ve­ze­tést kö­veti, en­nek el­le­né­re a rend­szer meg­je­le­né­se mo­der­nnek hat.

Zömök alacsonyra helyezett kipufogó található a Horneten

A tel­je­sen új ar­cu­lat főbb jel­leg­ze­tes­sé­gei pár szó­ban: vé­ko­nyabb, csi­no­sabb, könnye­debb han­gu­la­tú for­ma­vi­lág. Az ülést tel­je­sen át­ala­kí­tot­ták, köz­ben nagy fi­gyel­met szen­tel­tek az utas ké­nyel­mé­nek nö­ve­lé­sé­re. A vi­szony­lag ala­cso­nyan elve­ze­tett ki­pu­fo­gó le­he­tő­vé tet­te, hogy az utas láb­tar­tó­ja ké­nyel­mes ma­gas­ság­ba ke­rül­jön. A tank com­bok­kal érint­ke­ző ré­sze kes­ke­nyebb lett, a ve­ze­tő ülé­se úgy­szin­tén. A ben­zin­tank, amely ma­gá­ba fo­gad­ja a ben­zin­pum­pát is, 19 li­te­res­re bő­vült. Ez jó hír azok­nak, akik öröm­mo­tor­ozá­son kí­vül tú­rá­zás­ra is sze­ret­nék hasz­nál­ni a Hor­ne­tet. A gép el­ső ré­szét tel­je­sen át­ala­kí­tot­ták. A fu­tu­risz­ti­kus fe­ji­dom­ban két el­kü­lö­nü­lő lám­pa­test ka­pott he­lyet. A fény­szó­rók fö­lé ma­ga­sod­va he­lyez­ke­dik el a szép for­má­jú mű­sze­regy­ség, amely tel­je­sen di­gi­tá­lis mű­kö­dé­sű. A hát­só ré­szen csök­ken­tett tö­me­gű se­géd­váz se­gít a gép­nek a fö­lös­le­ges gram­mok le­fa­ra­gá­sá­ban. A hát­só lám­pá­ban kor­szerű LED dió­dák bo­csát­ják ki a fényt. A jobb ke­zel­he­tő­ség és a súly mi­ni­ma­li­zá­lá­sa ér­de­ké­ben az egy­ko­ri acél híd­vá­zat sok­kal kor­szerűbb, a Hon­da sze­rint „egy­ge­rin­cű” alu­mí­ni­um váz­szer­ke­zet vál­tot­ta fel. Az arany­szí­nű­re elo­xált 41 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kópvil­la szá­rai, up­side­-down el­ren­de­zé­sű­ek. A len­gés­csil­la­pí­tó egy­ség a kor kö­ve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en szé­les­kö­rű­en ál­lít­ha­tó. A len­gő­vil­la anya­gát – csak­úgy, mint a vá­zét – szin­tén meg­vál­toz­tat­ták, a hát­só ke­rék ve­ze­té­sért fe­le­lős al­kat­rész im­má­ron alu­mí­ni­um­ból ké­szül. A köz­pon­ti ru­gós­tag mo­no-shock meg­ol­dás­­- sal kap­cso­ló­dik a váz­hoz. A vé­ko­nyabb fal­vas­tag­sá­gú öt­kül­lős, ön­tött alu­mí­ni­um ke­re­kek szin­tén új­don­ság­nak szá­mí­ta­nak a 600-as Hor­net éle­té­ben.

Az el­ső ke­rék­re 296 mm-es fék­tár­csá­kat sze­rel­tek, ezek­hez két­du­gós úszó­á­gya­zá­sú fék­nyer­gek szo­rít­ják a be­té­te­ket. A na­gyobb me­net­biz­ton­ság ér­de­ké­ben ABS-szel sze­relt ver­zió is ren­del­he­tő a Hor­net-ből, ott az el­ső fék du­gattyúi­nak száma eggyel több, mint az alap­vál­to­zat ese­té­ben. A hát­só ke­rék las­sí­tá­sá­ért egy­du­gattyús fék­nye­reg és szim­pla tár­csa fe­le­lős.

A gép ká­rosanyag ki­bo­csá­tá­sá­nak csök­ken­té­se ér­de­ké­ben oxi­gén-szen­zor­ral el­lá­tott ka­ta­li­zá­to­ros rend­szer mun­kál­ko­dik a ki­pu­fo­gó rend­szer­ben. Az erő­sebb blokk mű­kö­dés köz­ben na­gyobb hőt ter­mel, ezért a ré­gi hű­tőt nyug­díj­ba küld­ték. Az új se­lyem­fé­nyű, fe­ke­te ra­diá­tor ele­gáns és prak­ti­kus mű­anyag vé­dő­rá­csot ka­pott, amely meg­véd­he­ti a kő­fel­ve­rő­dé­sek okoz­ta sé­rü­lé­sek­től. A va­di új blok­kal és ru­há­val el­lá­tott Hon­da min­den bi­zonnyal so­kol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó kis mé­reg­zsák lesz. Erő­sebb blokk­ja, meg­nö­velt tankka­pa­ci­tá­sa, ABS-szel fel­sze­rel­he­tő fék­rend­sze­re, ké­nyel­me­sebb ülé­spo­zí­ció­ja iz­gal­mas utak­ra csá­bít­hat­ja ve­ze­tő­jét. 

Honda CB 600 F Hornet
Motor vízhűtésű, négyütemű, 16 szelepes DOHC soros négyhengeres
Hengerűrtartalom 599 cm3
Furat x löket 67 x 42,5 mm
Kompresszió viszony 75 kW (102 LE) 12 000 ford./perc
Forgatónyomaték 63,5 Nm 10 500 ford./perc
Gyújtás  tranzisztoros
Indítás önindító Generátor 333 W
Akkumulátor 12V/8.8 Ah
Sebességváltó 6 fokozatú
Szekunder hajtás 525 „O” gyűrűs lánc
Váz Gravitációs öntési eljárással készült alumínium ötvö­zet
Első felfüggesztés 41 mm, Showa teleszkóp villa, 120 mm rugóúttal
Hátsó felfüggesztés alumínium lengővil­la, 7 fokozatban állítható Showa központi rugóstag 128 mm rugóúttal
Első fék 296 mm duplatárcsafék, kétdu­gattyús féknyereg
Hátsó fék 240 mm tárcsafék, egydugattyús féknyereg
Első gumi 120/70 ZR17 (58W)
Hátsó gumi 180/55 ZR17 (73W)
Méretek és tömeg: H x Sz x M
2090 x 740 x 1095 mm
Tengelytáv 1435 mm
Ülésmagasság 800 mm
Saját tömeg 173 kg
Üzemanyagtank 19 L

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.