Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CB 900 F Hornet 900 teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.12.04
Honda , CB 900 F, Hornet 900, teszt


1998 a Hon­da új öt­let­tel ruk­kolt elő. szu­per­sport mo­tor­já­nak, a CBR 600-nak erő­mű­vét egy csu­pasz mo­tor vá­zá­ba he­lyez­ték. Az el­kép­ze­lés ki­tű­nő­en be­vált, a so­kol­da­lú szer­ke­zet ren­ge­teg hí­vet szer­zett ma­gá­nak szer­te a vi­lá­gon. 2001-ben a 900RR blokk­já­val sze­relt nagy Hor­net is meg­ér­ke­zett.

A mo­tor­ke­rék­párt nem bo­nyo­lí­tot­ták túl. Az acél­cső váz­ba te­her­vi­se­lő elem­ként be­épí­tett mo­torblokk, ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp­vil­lák, há­tul köz­pon­ti ru­gós­tag, ma­gas kor­mány, két sze­mély ré­szé­re is ké­nyel­mes ülés, 110 ló­erő tel­je­sít­mény, 220 km/óra vég­se­bes­ség.

A kul­tu­rált já­rá­sú négy­hen­ge­res víz­hű­té­ses mo­tor­blokk még spor­tos ve­ze­tők fe­ne­ke alatt is több mint 100.000 km fu­tástel­je­sít­mény­re volt ké­pes a 900 RR-ben. Meg­bíz­ha­tó­sá­ga, el­nyű­he­tet­len­sé­ge miatt iga­zi fo­ga­lom­má vált a mo­to­ro­sok és sze­re­lők kö­ré­ben. Tesz­tünk­ben egy 2004-es év­já­ra­tú mo­dellt pró­bál­tunk ki. A Hor­net­ben az RR blokk bru­tá­lis csúcs­tel­je­sít­mé­nyét vissza­vet­ték. In­kább a kis és kö­zép­tar­to­má­nyi nyo­ma­ték nö­ve­lé­sé­re he­lyez­ték a hang­súlyt. Me­net köz­ben már 3000-res for­du­lat­nál érez­he­tő­en job­ban húz a Hor­net haj­tó­mű, mint ahogy azt az ido­mos előd­ben tet­te. Na­gyon ru­gal­mas a blokk, a leg­ma­ga­sabb fo­ko­zat­ban 50 km/órától a vég­se­bes­ség­ig hasz­nál­ha­tó.

 

Ér­de­kes, még­is ele­gáns meg­je­le­né­sű ez a mo­tor­ke­rék­pár. A klasszi­kus for­mát csak a szu­per­bi­ke – blokk te­ker­vé­nyes alak­ja és a ma­gas ki­pu­fo­gó tö­ri meg. A mo­tor nyer­gé­be hup­pan­va és a kor­mányt kéz­be vé­ve az el­ső be­nyo­má­som az, hogy ez a gép na­gyon ké­nyel­mes. Az ülés kel­lő­en vas­ta­gon pár­ná­zott, a láb­tar­tó „nor­má­lis” ma­gas­sá­gon és he­lyen ta­lál­ha­tó. Nem kell a lábat annyi­ra össze­csuk­ni, mint egy sport­mo­to­ron, csak la­zán ül­ni, néz­ni ki a fej­ből és kész. A kup­lung bow­de­nes mű­köd­te­té­sű, és annyi­ra könnyen jár mint egy 250-es mo­to­ron.

 

A Hor­net vál­tó­ja va­la­mi cso­da. Az 1. fo­ko­za­tot ter­mé­sze­te­sen eny­he kat­ta­nás­sal veszi, a töb­bi se­bes­ség-fo­ko­zat vi­szont fi­no­man, szin­te hang­ta­la­nul csú­szik a he­lyé­re, vissza­vál­tás­kor pi­ci gáz­fröccsel, ugya­nígy vi­sel­ke­dik. A mo­tor 19 li­te­res tank­já­nak tar­tal­má­val, akár 300 km-es utat is meg­te­he­tünk egy­hu­zam­ban, ha a se­bes­sé­get nem emel­jük 120 km/órás ér­ték fe­lé. A 34 mm-es to­ro­kát­mé­rő­vel ren­del­ke­ző in­jek­tortes­te­ken ke­resz­tül, ta­ka­ré­ko­san jut a ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék a négy hen­ger­be.

A teszt­mo­to­ron Mi­che­lin Slick gu­mik vol­tak fel­sze­rel­ve. Gaz­dá­ja hét­vé­gen­ként a Bükk­ben és a Mát­ra szer­pen­tin­je­in te­szi pró­bá­ra ta­pa­dá­su­kat. El­mon­dá­sa sze­rint a vá­gott mé­di­um ab­ron­csok na­gyobb ön­bi­zal­mat ad­nak számá­ra, ez mé­lyebb dő­lés­szö­ge­ket ered­mé­nyez a gya­kor­lat­ban. Pis­ti sze­rint, ha nem nyí­ga­tod a mo­tort au­tó­pá­lyán, ak­kor nem ko­pik ki a kö­ze­pe a gu­mi­nak, így egy slick ké­pes vég­ig­szol­gál­ni a sze­zont.

 

Há­la a tö­ké­le­te­sen be­ál­lí­tott in­jek­tor­nak, a mo­tor esz­mé­let­le­nül jól ve­szi a jobb kéz pa­ran­csait, min­den gá­za­dás­ra azon­nal re­agál. El­ső, má­so­dik fo­ko­zat­ban, te­li­gá­zos gyor­sí­tás­ra, rend­re el­könnyül a kor­mány. Ka­nya­rok előt­ti fé­ke­zés­kor a két 296 mm-es el­ső tár­csa re­me­kül dol­go­zik, kö­zú­ti hasz­ná­lat so­rán min­dig ele­gen­dő fé­ke­rő áll ren­del­ke­zés­re. A 194 kg-os szá­raz súly­nak kö­szön­he­tő­en, ka­nya­ro­dás­kor kis erők­ifej­tés­sel bil­lent­he­tő egyik ol­da­lá­ról a má­si­kra. Az el­ső fu­tó­mű­ben ha­gyo­má­nyos ki­ala­kí­tá­sú 43 mm-es át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­lák mun­kál­kod­nak az útegye­net­len­sé­gek ki­si­mí­tá­sán. A ru­gós­ta­gok min­den irány­ban ál­lít­ha­tó­ak.

Há­tul köz­pon­ti ru­gót ta­lá­lunk, amely 7 ál­lí­tá­si le­he­tő­ség­gel ren­del­ke­zik. A Hor­net így fel­gu­miz­va, meg­fe­le­lő pi­ló­tá­val a há­tán, ké­pes le­nyom­ni akár egy 600-as sport­mo­tort is kö­zú­ton, vagy akár ver­seny­pá­lyán, ha a csut­ka­kor­má­nyos gép mat­ado­ra nem elég be­vál­la­lós.

 

Kétsze­mé­lyes üzem­mód: Ha éle­ted pár­ja gub­basz­tott már mö­göt­ted egy szu­per­sport­gép nyer­gé­ben ku­co­rog­va, ak­kor nagy­ra fog­ja ér­té­kel­ni a Hor­net ál­tal nyúj­tott ké­nyel­met. Az utas-láb­tar­tó nincs az egek­ben, ki­mon­dot­tan ké­nyel­mes po­zí­ci­ót biz­to­sít a lábak ré­szé­re. A mo­tor­ke­rék­pár pil­la­nat­nyi se­bes­sé­gét, és a for­du­lat­szá­mot nagy ke­rek ha­gyo­má­nyos mű­sze­rek köz­ve­tí­tik a ve­ze­tők fe­lé. A meg­tett ki­lo­mé­te­rek számát már LCD ki­jel­zőn kö­vet­het­jük nyo­mon. Az út­test meg­vi­lá­gí­tá­sá­nál mé­re­tes kró­mo­zott mo­no-fény­szó­ró gon­dos­ko­dik. A ki­pu­fo­gó csö­vek fé­lig az ülés alá búj­ta­tot­tak. A gyá­ri csö­vek, szép hal­kan mu­zsi­kál­nak, de egy nyi­tott tu­ningcső­vel meg­szó­lal­tat­ha­tó ko­mo­lyab­ban is a da­rázs éne­ke. A tesz­telt mo­dell ka­pott egy pi­ci, füst­szí­nű, olasz gyárt­má­nyú ple­xit, ez nagy se­bes­sé­gű ha­la­dás­nál ki­mon­dot­tan jól el­te­re­li a si­sa­kra ju­tó fu­val­la­to­kat. A Hor­net az ér­ték­tar­tóbb mo­del­lek kö­zé so­rol­ha­tó, az éven­kén­ti ér­ték­csök­ke­né­se lény­ege­sen ki­sebb, mint egy sport­mo­tor­é.

 

A Hor­net nem vé­let­le­nül az egyik leg­nép­sze­rűbb na­ked-bi­ke, ki­tű­nő mi­nő­sé­ge, ke­zel­he­tő­sé­ge, ven­dég­sze­re­tő utasülé­se, kel­le­mes él­mé­nye­ket nyújt ve­ze­tő­jé­nek és uta­sá­nak egy­aránt. Ha úgy ér­zed ki­fa­csar az RR-ed pró­ba­képp ülj át egy Hor­net­re és dönts. 

 

Mo­tor: fo­lya­dék­hű­té­ses, né­gyü­te­mű, 16-sze­le­pes, DOHC ve­zér­lé­sű, so­ros négy­hen­ge­res Lö­ket­tér­fo­gat: 919 cm3 Fu­rat x lö­ket: 71 x 58 mm Kom­presszió: 10,8 : 1 Max. tel­je­sít­mény: 110 Le (80 kW) 9000 ford./perc-nél Max. nyo­ma­ték: 91 Nm 6500 ford./perc-nél Üze­ma­nyag-el­lá­tás: PGM-FI elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző Kup­lung: olaj­für­dős, több­tár­csás, spi­rál­ru­gók­kal, me­cha­ni­kus mű­köd­te­té­sű Vál­tótí­pus: hat­fo­ko­za­tú Sze­kun­der haj­tás: O-gyű­rűs lánc­cal Váz: acél­cső híd­váz El­ső fu­tó­mű: 43 mm-es te­lesz­kóp­vil­lák, fo­ko­zat­men­tes ál­lí­tá­si le­he­tő­ség­gel, 120 mm ru­gó­út Hát­só fu­tó­mű: köz­pon­ti ru­gós­tag 7-fo­ko­za­tú ál­lí­tá­si le­he­tő­ség­gel, 128 mm ru­gó­út­tal Ke­re­kek: üre­ges-ke­reszt­met­sze­tű há­rom­kül­lős alu­mí­niu­mönt­vény Ke­rék­mé­ret elöl: 17M/C x MT3,50 Ke­rék­mé­ret há­tul: 17M/C x MT5,50 Gu­mi­mé­ret elöl: 120/70 ZR17M/C (58W) Gu­mi­mé­ret há­tul: 180/55 ZR17M/C (73W) Fék elöl: 296 x 4,5 mm-es hi­dra­u­li­kus dup­la­tár­csa­fék négy­du­gattyús fék­nyer­gek­kel, úszó tár­csák­kal Fék há­tul: 240 x 5 mm-es hi­dra­u­li­kus tár­csa­fék egy­du­gattyús fék­nye­reg­gel Ten­gely­táv: 1460 mm Vil­la­szög: 25 fok Után­fu­tás: 98 mm For­du­ló­kör su­ga­ra: 2,8 m Ülés­ma­gas­ság: 795 mm Sza­bad­ma­gas­ság: 145 mm Szá­raz tö­meg: 194 kg Tank: 19 li­ter


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.