Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Honda CBR 1100 XX
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.12.05
Honda, CBR 1100 XX, teszt


El­ső rá­né­zés­re azt gon­dol­ná az em­ber, hogy kő­ke­mény szu­per- erős ló­erő gyár­ral áll szem­ben. Azon­ban az el­ső ki­lo­mé­te­rek meg­té­te­le után gon­dol­ko­dó­ba es­tem, hogy ho­va le­het be­ka­te­go­ri­zál­ni ezt a mo­tort. 1996-os be­mu­ta­tá­sa­kor le­ta­szí­tot­ta a Ka­wa­sa­ki ZZ-R 1100-ast a trón­ról, ami ad­dig a leg­erő­sebb szé­riamo­tor volt a vi­lá­gon.

Az­tán ké­sőbb meg­je­lent a Su­zu­ki GSX 1300 R Hayabusa, majd a Ka­wa­sa­ki ZX-12 R Ninja és a CBR-nek erő­söd­nie kel­lett vol­na, hogy ver­seny­ben ma­rad­has­son a ve­tély­tár­sak­kal. Azon­ban nem ez tör­tént. A Hon­da el­ső­sor­ban a mo­tor ke­zel­he­tő­sé­gé­re, irá­nyít­ha­tó­sá­gá­ra fek­tet­te a hang­súlyt. Ah­hoz, hogy a szu­per­sport ka­te­gó­ri­á­ba so­rol­juk a CBR-t, már nem olyan erős. Vi­szont az ülés­po­zí­ci­ó­ja rend­kí­vül ké­nyel­mes, ru­gó­zá­si kom­fort­ja ba­rát­sá­gos, szél­vé­del­me pá­rat­lan. Ezen tu­laj­don­sá­gok ré­vén akár tú­ra­mo­tor ka­te­gó­ri­á­ba is so­rol­hat­nánk, de an­nak már túl­sá­go­san erős.

 

Ahogy el­in­du­lunk a mo­tor­ral, egy­ből fe­led­te­ti ve­lünk több, mint kétmá­zsás sú­lyát. A kup­lung meg­fe­le­lő­en ke­mény, majd­nem pu­há­nak is mond­ha­tó. A vál­tó­kar­hoz épp­hogy hoz­zá kell ér­ni, a fo­ko­za­tok azon­nal halk kat­ta­nás­sal be­ug­ra­nak a he­lyük­re. A mo­tor rend­kí­vül fi­no­man, csen­de­sen jár. Tel­je­sít­mé­nyét már ala­csony for­du­la­ton is kel­lő­kép­pen le­ad­ja. Ös­­szes­sé­gé­ben a CBR mű­kö­dé­se tük­rö­zi a ha­mi­sít­ha­tat­lan Hon­da tu­laj­don­sá­go­kat. Fi­nom já­rá­sú mo­tor, pon­tos pre­cíz vál­tó. A fé­kei is ki­vá­ló­an vég­zik dol­gu­kat. A CBR-en az úgy­ne­ve­zett CBS rend­szert al­kal­maz­zák, ami an­­nyit je­lent, hogy kom­bi­nált fék­rend­sze­re van. Az el­ső fék­kar mű­kö­dés­be hoz­za a hát­só fé­ket is, ill. a hát­só fék ta­po­sá­sá­ra mű­kö­dés­be jön az el­ső fék is. A fék­erő pon­to­san ada­gol­ha­tó, a fék­ha­tás pe­dig ki­vá­ló.

 

Vé­le­mé­nyem sze­rint a CBR egy olyan szu­per­sport mo­tor, amit úgy ter­vez­tek, hogy tar­tós, meg­bíz­ha­tó le­gyen jó sok ló­erő­vel. Az 1137 cm3-s blokk­ból an­­nyi ló­erő van elő­csa­lo­gat­va amen­­nyi még nem megy a mo­tor élet­tar­tam­a rovására, tel­je­sít­mé­nyét fo­ko­za­to­san ad­ja le. Nem rán­gat, nem ug­rik meg. Gyor­sí­tás­hoz nem fel­tét­le­nül kell vis­­sza­vál­ta­ni, mert már alul­ról is érez­he­tő­en el­in­dul az XX.

Ele­gen­dő hely van a mo­to­ron a tú­ra­do­bo­zok­nak. Hát­só te­lesz­kóp­ja több fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó, így plusz súllyal sem vál­to­zik a mo­tor irá­nyít­ha­tó­sá­ga.

 

Fo­gyasz­tá­sa na­gyon ked­ve­ző. Ha ké­nyel­mes, nyu­godt tem­pó­ban mo­to­ro­zunk ve­le ak­kor 6 l/100 km kö­rül ala­kul a fo­gyasz­tás, de, ha ki­hasz­nál­juk a fel­ső for­du­lat­szám tar­to­mányt is ak­kor se fog a mo­tor 9 l/100 km-nél töb­bet fo­gyasz­ta­ni.

 

Iga­zá­ból a CBR-t bár­mi­lyen szem­szög­ből is vizs­gál­juk, nem nyújt sem­mi ki­ma­gas­lót, de pont ez az ami nagy­sze­rű­vé te­szi ezt a mo­tort. Na­gyon jól ki­hasz­nál­ha­tó, sok­ol­da­lú mo­tor az XX. Majd­nem olyan al­kal­mas hos­­szú tú­rák­ra, mint egy ST 1100 Pan European, de köz­ben majd­nem olyan gyors, mint a CBR 1000 RR Fireblade.

 

 

 

Mo­tor­tí­pus: Víz­hű­té­sű, négy­hen­ge­res

négy­üte­mű so­ros, sza­bá­lyo­zott ka­ta­li­zá­tor­ral

Hen­ger­űr­tar­ta­lom: 1137 cm3

Fu­rat x lö­ket: 79 x 58 mm

Kompresszióviszony: 11:1

Ke­ve­rék­kép­zés: PGM-FI be­fecs­ken­de­zés

Tel­je­sít­mény: 121 kW (164 Le), 9500 ford/perc

For­ga­tó­nyo­ma­ték: 119 Nm, 7250 ford/perc

Gyúj­tás: tran­zisz­to­ros

In­dí­tás: elekt­ro­mos

Erő­át­vi­tel:

Se­bes­ség­vál­tó: 6 se­bes­sé­ges

Sze­kun­der haj­tás: Lánc

Váz és fu­tó­mű:

El­ső fel­füg­gesz­tés: Ø 43 mm te­lesz­kóp­vil­la

Hát­só fel­füg­gesz­tés: Pro-Link len­gő­vil­la,

köz­pon­ti ru­gós­tag

El­ső fék: Ø 310 mm dup­la tár­csa­fék,

há­rom­du­gat­­tyús fék­nye­reg, Dual-CBS

Hát­só fék: Ø 256 mm tár­csa­fék,

há­rom­du­gattyús fék­nye­reg, Dual-CBS

El­ső ke­rék: 17 x MT3.50

Hát­só ke­rék: 17 x MT5.50

El­ső gu­mi: 120/70 ZR17 (58W)

Hát­só gu­mi: 180/55 ZR17 (73W)

Mé­re­tek és tö­meg

H x Sz x M: 2160 x 720 x 1200 mm

Ten­gely­táv: 1490 mm

Ülés­ma­gas­ság: 810 mm

Sza­bad­ma­gas­ság: 130 mm

Sa­ját tö­meg: 223 kg

Üzem­anyag­tank: 23 l  


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.