Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Honda CBR 125 R 2007
[InfoBike.hu | Motortrader] Felvétel dátuma: 2010.07.25
Honda, CBR 125 R


A spor­tos mo­tor­ozást, va­la­mint a sport­mo­to­ro­kat ked­ve­lők­nek is már ré­gó­ta el­ké­szült a szá­mu­kra ked­ves mo­tor a Hon­da pa­let­tá­ján. 2003-ig az NSR volt ez a jár­gány, de a kör­nye­zet­vé­del­mi sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­val a ké­tü­te­mű mo­tor­ke­rék­pá­rok­nál egy igen csak erő­tel­jes le­mor­zso­ló­dás volt ta­pasz­tal­ha­tó. A gyár­tók kö­zül már csak egy gyárt ké­tü­te­mű erő­for­rás­sal sport­mo­tort. A pör­gős és dü­hös erő­for­rást le­cse­rél­ve a tar­tó­sabb és kör­nye­zet­ba­rát né­gyü­te­mű mo­tor­ral el­ké­szí­tet­ték a CBR leg­ki­sebb vál­to­za­tát, a HON­DA CBR125R-t. \n


A mo­tor alak­ja és a bur­ko­lat a na­gyobb test­vér­hez te­szi ha­son­lóvá a mo­tort. Így a ti­nik is úgy érez­he­tik, mint­ha egy iga­zi nagy­mo­to­ron ül­né­nek. A ki­fe­je­zet­ten ke­zes fu­tó­mű, a mi­ni­má­lis tö­meg nemcsak a fia­ta­lo­kat, de a már gya­kor­lott mo­to­ro­so­kat is von­zot­ta. Nem­csak pá­lyá­zás­hoz al­kal­mas a mo­tor, de a kis fo­gyasz­tá­sa, ru­gal­mas ke­zel­he­tő­sé­ge ré­vén a vá­ro­si köz­le­ke­dés­re is az egyik le­g­al­kal­ma­sabb jár­mű. A mo­tor meg­je­le­né­se  2004-ben volt, de a Hon­da fej­lesz­tő mér­nö­kei nem áll­tak meg a fej­lesz­tés­sel. A to­váb­bi fej­lesz­tő mun­ká­nak kö­szön­he­tő­en a mo­tor­ke­rék­pár tel­je­sí­te­ni tud­ja az igen­csak ko­moly, Eu­ro3-as kör­nye­zet­vé­del­mi nor­má­kat is. Ám piac­ra ke­rü­lé­se óta nem­csak a mo­tort fej­lesz­tet­ték to­vább, ha­nem a meg­je­le­né­sét je­len­tő­sen be­fo­lyá­so­ló bur­ko­la­tot és a fes­tést is.

2004-ben jelent meg az NSR-t leváltó 4 ütemű kis CBR

Mo­tor

A CBR-sor­ozat leg­ki­sebb tag­já­nak egy­hen­ge­res, víz­hű­té­ses, 124,7 köb­cen­tis, négy­ü­te­mű mo­tor­ját 2007-től már nem kar­bu­rá­tor, ha­nem PGM-FI elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző táp­lál­ja. A két­sze­le­pes, SOHC ve­zér­lé­sű mo­tor ez­zel nem­csak kör­nye­zet­ba­rát lett, de meg is iz­mo­so­dott, im­már 13,6 LE tel­je­sít­mény le­a­dá­sá­ra ké­pes, 10 000-res per­cen­kén­ti for­du­lat­szám­nál. Az in­jek­tor mel­lett meg­kap­ta a Hon­da IACV rend­sze­rét is, mely az egyen­le­tes alap­já­ra­tért fe­lel. A Hon­da HECS3 oxi­gén­szen­zo­ros ka­ta­li­zá­to­rát a rozs­da­men­tes acél ki­pu­fo­gó­rend­szer­be épí­tet­ték, és így a kis CBR már könnye­dén tel­je­sí­ti a leg­szi­go­rúbb Eu­ro3-as emisszi­ós fel­té­te­le­ket is. Az át­ala­kí­tá­sok­nak kö­szön­he­tő­en az elek­tro­mos önin­dí­tó­val fel­sze­relt, kom­pakt, könnyű blokk min­dig könnye­dén in­dul, és fo­gyasz­tá­sa gaz­da­sá­go­sabb lett. A hat­se­bes­sé­ges vál­tó­mű­ben igye­kez­tek a fo­ko­za­to­kat mi­nél job­ban a hét­köz­na­pi hasz­ná­lat­hoz iga­zí­ta­ni, mi­köz­ben a hang­súlyt a ki­gyor­sí­tás­ra, és az al­só- és a kö­zép­tar­to­mány nyo­ma­té­kos­sá­gá­ra fek­tet­ték. A hosszú utak­ra is van le­he­tő­ség, a 10 li­te­res tank a meg­fe­le­lő­en meg­vá­lasz­tott se­bes­ség mel­lett a kis fo­gyasz­tás miatt több, mint 250 km-es fu­tás­tel­je­sít­ményt tesz le­he­tő­vé.

   

Fu­tó­mű

A 2004-ben be­mu­ta­tott mo­tor acél híd­vá­za lény­egé­ben nem vál­to­zott. A rö­vid ten­gely­tá­vú, rop­pant for­dul­ékony gépen elöl 31 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű, ha­gyo­má­nyos fe­lé­pí­té­sű te­lesz­kóp­vil­lát, há­tul pe­dig zárt­szel­vény len­gő­vil­lát és köz­pon­ti ru­gós­ta­got ta­lá­lunk. A ke­re­kek sem vál­toz­tak, ma­rad­tak a ke­cses, hat­kül­lős alu­mí­ni­um-önt­vény mel­lett. Egy sport­gé­pet mi ál­lít­hat­na meg más, mint ha­ra­pós tár­csa­fé­kek, elöl 276 mm-es, há­tul 220 mm-es át­mé­rő­vel. A mo­tor min­dössze 118,9 kg, így sen­ki­nek nem okoz pro­blé­mát meg­tar­tá­sa. Szin­tén a kez­dők­nek ked­vez a 776 mm-es ülés­ma­gas­ság, mely­ről még az ala­cso­nyabb női mo­to­ro­sok lába is biz­ton­sá­go­san le­ér. A ke­zes vi­sel­ke­dés te­kin­te­té­ben a CBR125R-nek nem kell szé­gyen­kez­nie. A rend­kí­vül rö­vid ten­gely­tá­vú (1294 mm) gép­pel a vá­ro­si csúcs­for­ga­lom után nyu­god­tan fel­me­rész­ked­he­tünk egy rö­vid, ka­nyar­gós pály­ára is.

 

Kül­ső

A fia­tal mo­to­ro­sok kö­zött min­den bi­zonnyal idén is nagy si­ker­re szá­mít­hat a ver­seny­mo­tor je­gye­ket ma­gán vi­se­lő CBR125R. Me­gújult kül­se­jé­vel le­gin­kább a Hon­da leg­na­gyobb szu­per­sport gépé­re, a CBR1000RR Fi­re­bla­de-re ha­son­lít, csak kar­csúbb, ke­cse­sebb ki­adás­ban. A te­li ido­mos gép fe­ji­do­má­ba va­do­na­túj, kes­keny, dup­la fény­szó­rót épí­tet­tek, míg a lát­vá­nyo­san szög­le­tes for­má­jú irány­jel­zők füst­szí­nű há­zat kap­tak. A va­do­na­túj ple­xi ha­té­ko­nyabb szél­vé­del­met kí­nál. Kö­zé­pen a mu­ta­tós se­bes­ség- és for­du­lat­szám­mé­rő do­mi­nál, köz­tük kap­tak he­lyet az el­le­nőr­ző lám­pák. A kes­keny, 10 li­te­res üze­ma­nyag­tank be­le­si­mul a gép vo­na­la­i­ba, a hát­só ülé­si­dom for­má­ja nem vál­to­zott.

   


 

Műszaki adatok
Mo­tor egy­hen­ge­res, né­gyü­te­mű, víz­hű­té­ses, SOHC, hen­ge­ren­ként két­sze­le­pes
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 124,7 cm3
Fu­rat x lö­ket 58 x 47,2 mm
Sű­rí­té­si arány 11:1
Tel­je­sít­mény 13,6 LE, 10.000 ford./perc
For­ga­tó­nyo­ma­ték 10,6 Nm 8250 ford./perc
Erő­át­vi­tel 6 se­bes­sé­ges
Kup­lung olaj­für­dős, több­tár­csás, bov­de­nes mű­köd­te­té­sű
Váz acél­cső híd­váz
El­ső fu­tó­mű 31 mm-es te­lesz­kóp­vil­la, 109 mm-es ru­gó­út­tal
Hát­só fu­tó­mű köz­pon­ti ru­gós­tag, 120 mm-es ru­gó­út­tal
Gu­mik 80/90-17M/C elöl, 100/80-17M/C há­tul
El­ső fék 276 mm át­mé­rő­jű fék­tár­csa két­du­gattyús fék­nye­reg­gel
Hát­só fék 220 mm-es fék­tár­csa egy­du­gattyús fék­nye­reg­gel
Mé­re­tek (H x Sz x M) 1920 x 675 x 1070 mm
Ten­gely­táv 1294 mm
Ülés­ma­gas­ság 776 mm
Szá­raz tö­meg 118,9 kg
Üze­ma­nyag­tank tér­fo­ga­ta 10 L
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.