Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CR-F 450 2009
[InfoBike.hu | Motortrader-Tóth Ádám] Felvétel dátuma: 2010.06.01
Honda, CR-F 450, királykategória, cross


A királykategóriában (450) a 2009-es évre vitathatlanul a Honda megújulása szolgálata a legnagyobb meglepetést, és a legfőbb változtatást is, ami szerintem már nagyon ráfért erre a modellre.

Már első pillantásra jócskán megújult a CR-F, de nem csak a külső, hanem a belső alkatrészek is felfrissültek. Az új modell első ránézésre sokkal kompaktabb, tömörebb, élesebbek a vonalai, új megjelenésű, és a rengeteg apróbb változtatásnak köszönhetően a kategória legkönnyebb 450-esévé lépett elő.

Néz­zük a főbb vál­toz­ta­tá­so­kat sor­já­ban:

- új Kay­aba el­ső il­let­ve hát­só ru­gós­ta­gok

- új ak­ku­mu­lá­tor­men­tes ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­szer

- új ki­pu­fo­gó­rend­szer

- új mű­anyag ele­mek

- új kes­keny­fa­lú főt­en­gely­ház, blok­könt­vény 200 gram­mal csök­kent­

ve a mo­tor sú­lyát

- új ötö­dik ge­ner­áci­ós váz, 410 gram­mal könnyebb a ta­va­lyi mo­dell­nél

- új fék­tár­csa, 65 gramm súly­csök­ke­nést ho­zott (elöl 37, há­tul 28)

- új ülés­hu­zat, na­gyobb ta­pa­dást biz­to­sít

- új gu­mi­ágy­ban ülő Renhtal kor­mány 971Tesz­tünk hely­szí­néül is­mét a soly­má­ri krossz­pá­lyát vá­lasz­tot­tuk, ami igen ki­szá­radt ál­la­pot­ban volt. A nyom­vo­nal az eső­men­tes idő­nek kö­szön­he­tő­en annyi­ra ki­szik­kadt, hogy a gu­mi be­sö­té­tí­tet­te a ka­nya­rok előt­ti fék­tá­vot és a ki­gyor­sí­tó sza­kaszt is, ami így egy csep­pet sem könnyí­tet­te meg a dol­gom, rá­adá­sul a ge­rin­csé­rü­lé-s­em­ből fe­lé­pül­ve most ülök elő­ször krossz­gé­pen. Már na­gyon vár­tam ezt a na­pot, mert sok jót hal­lot­tam az új Hon­dá­ról és kí­ván­csi vol­tam, hogy ez a sok po­zi­tív plety­ka meg­áll­ja-e a he­lyét. A me­net­pró­ba előtt be­ál­lí­tot­tam a kor­mányt és a kup­lun­got, il­let­ve a fék­kart, és irány a pá­lya.

új ötö­dik ge­ner­áci­ós váz, 410 gram­mal könnyebb a ta­va­lyi mo­dell­nél

új kes­keny­fa­lú főt­en­gely­ház, blok­könt­vény 200 gram­mal csök­kent­

ve a mo­tor sú­lyát


Az el­ső in­dí­tá­si pró­ba még fur­csá­nak tűnt, mi­vel fö­lös­le­ge­sen ke­res­tem a ben­zin­csa­pot (hü­lye gye­rek, in­jek­to­ros!), a mo­to­ron min­dössze egy, a váz mö­gé rej­tett sár­ga szí­nű szí­va­tó ta­lál­ha­tó, ez az egyet­len se­gít­ség, hogy a pa­ri­pa du­ru­zsol­jon, sőt az alap­já­ra­tot is ez­zel tud­juk ál­lí­ta­ni. Már az el­ső pár mé­te­ren érez­tem, hogy tel­je­sen más gép van alat­tam, mint amit ed­dig ta­pasz­tal­tam a CR-F 450-esek­től. A múlt­bé­li Hon­dák nyer­gé­ben olyan ér­zé­sem volt, mint­ha egy chop­per mo­tort ve­zet­nék, ült a há­tul­ja (de le­het, hogy a teszt­mo­to­rok vol­tak ilye­nek), és na­gyon hosszú­kás mo­tor ér­ze­tét kel­tet­ték benn­em. Na, ez­zel el­len­tét­ben a 2009-es vas fi­li­grán, és sem­mi nem em­lé­kez­tet a ré­gi mo­tor­ra. Az el­ső né­hány kör­ben csak íz­lel­get­tem a brin­gát, de már itt érez­tem, hogy ez a gép fek­szik az én stí­lu­som­nak is...

Ta­lán a leg­meg­le­pőbb az, hogy ezen a na­gyon ke­mény ta­la­jon a ki­gyor­sí­tás me­nyi­re in­ten­zív és ha­té­kony. Ezt be­tud­hat­juk a tö­ké­le­te­sen mű­kö­dő új Kay­aba hát­só köz­pon­ti ru­gós­tag­nak egy­részt, más­részt pe­dig a szin­tén új ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­szer­nek, ami fi­nom, egy­ben igen di­na­mi­kus ki­gyor­sí­tást tesz le­he­tő­vé. De még itt nem ér vé­get a meg­le­pe­té­sek so­ra, idén­re vég­re va­la­há­ra si­ke­rült olyan el­ső fé­ket ké­szí­te­ni­ük, ami már ké­pes fel­ven­ni a ver­senyt a kon­ku­ren­cia ha­son­ló be­ren­de­zé­se­i­vel, és na­gyon rö­vid fék­tá­vo­kra ké­pes.

Mi­vel a kon­dí­cióm nem tö­ké­le­tes, így né­hány perc pi­he­nőt ik­tat­tam be a mo­tor­ozás­ba. Rö­vid szus­sza­nást kö­ve­tő­en is­mét csa­ta­sor­ba áll­tam. A pá­lyán ta­lál­ha­tó kü­lön­bö­ző mé­re­tű asz­ta­lok egyi­ke se oko­zott pro­blé­mát, már­mint a fu­tó­mű­nek, a jól han­golt len­gés­csil­la­pí­tók mi­ni­má­lis mér­ték­ben érez­tet­ték ve­lem a lan­do­lás ered­mé­nyes­sé­gét. A fék­tá­von ke­let­ke­zett hul­lá­mok nagy ré­szét úgy dol­goz­za el, hogy a pi­ló­tá­nak szin­te sem­mit nem ér­zé­kel­tet be­lő­le. A mo­tor tel­je­sít­mény-le­a­dá­sa is nagy­ban meg­vál­to­zott, az ed­dig meg­szo­kott ag­resszív al­só for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban most a mo­tor gyen­gébb­nek tű­nik, sok­kal ke­zel­he­tőbb, vi­szont kö­zép­ső és fel­ső for­du­la­ton igen szé­pen elő­jön be­lő­le a va­dál­lat, amit a gáz­kar hely­ze­té­nek vál­toz­ta­tá­sá­val ma­xi­má­li­san kon­troll alatt tart­ha­tunk. Az új len­gés­csil­la­pí­tók­nak és az ötö­dik ge­ner­áci­ós alu­mí­ni­um híd­váz­nak kö­szön­he­tő­en a ka­nya­rok­ban is meg­vál­to­zott az ed­dig meg­szo­kott me­net­tel­je­sít­mény, sze­ren­csé­re po­zi­tív irány­ban. A ré­geb­bi mo­del­lek­nél igen nagy fej­tör­ést oko­zott egy szűk ka­nyar tö­ké­le­tes ki­vi­te­le­zé­se, na ez a 2009-es Hon­da nyer­gé­ben szin­te már gye­rek­já­ték, min­dezt úgy ér­ték el, hogy a nyúj­tott ívű ka­nya­rok­ban is meg­ma­radt a sta­bil ma­nő­ve­rez­he­tő­ség.

Össze­gez­ve: az új fu­tó­mű, az új ben­zin­be­fecs­ken­de­ző, az ötö­dik ge­ner­áci­ós híd­váz, a me­gújult fék­rend­szer en­gem meg­győ­zött, sze­rin­tem egy ütő­ké­pes CR-F 450-est al­kot­tak, ami egy re­mek társ le­het a do­bo­gó leg­fel­ső fo­ká­ra ve­ze­tő úton!Csak ha­la­dók­nak:
Váz, fu­tó­mű:

A váz alu­mí­ni­um öt­vö­ze­tű iker híd­váz, ko­vá­csolt vil­la­nyak­kal és alu­mí­ni­um se­géd­váz­nyúl­vánnyal. Az el­ső fu­tó­mű 48 mm-es Kay­aba, for­dí­tott két­kam­rás 18 fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó hú­zó- il­let­ve 16 nyo­mó­fo­ko­zat­tal. A ru­gó­út 310 mm. A hát­só fu­tó­mű Pro-link rend­sze­rű Kay­aba köz­pon­ti ru­gós­tag­gal 18 il­let­ve 20 nyo­mó- és hú­zó­fo­ko­zat­tal és 320 mm-es ru­gó­út­tal.

Mo­tor, üze­ma­nyag­el­lá­tás, vál­tó:

A mo­tor egy­hen­ge­res, né­gyü­te­mű, négy­sze­le­pes, 449 ccm-es SOHC rend­sze­rű, víz­hű­té­ses. A vál­tó öt­se­bes­sé­ges, ami több­tár­csás, olaj­ban fu­tó kup­lun­gon ke­resz­tül lán­chaj­tás se­gít­sé­gé­vel jut­tat­ja az erőt a ta­laj­ra. A meg­fe­le­lő ke­ve­rék­kép­zés­ről egy PGM-FI elek­tro­ni­kus ben­zin­be­fecs­ken­de­ző gon­dos­ko­dik.

Fék­rend­szer, ke­re­kek:

Elöl az al­só, il­let­ve fel­ső mun­ka­hen­ge­rek a Nis­sin­től szár­maz­nak, ami alul két­du­gattyús, és a hul­lá­mos fék­tár­csa mé­re­te pe­dig 240 mm. Há­tul szin­tén Nis­sin fék ta­lál­ha­tó, egy­du­gattyús fék­nye­reg­gel és 240 mm-es hul­lá­mos tár­csá­val, az alu­mí­ni­um ke­rék elöl 21-es 80/100-as gu­mi­val, há­tul 19-es 110/90-es gu­mi mé­ret­ben.

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.