Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Honda CRF 250 R 2006
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.12.05
Honda, CRF 250 R 2006, teszt


Pár éve az ul­tra­mo­dern, pör­gős né­gyü­te­mű­ek a krossz­pá­lyá­kon is egy­re na­gyobb szám­ban van­nak je­len. Egy ne­gyed­li­te­res, sze­le­pek­kel ve­zé­relt mo­tor ma már né­ha jobb vá­lasz­tás le­het, mint egy mem­brán­ve­zé­relt nyol­cad­li­te­res. Fél­re­té­ve a ?szám­misz­ti­kát?: a né­gyü­te­mű­ek elér­ték a fe­leak­ko­ra ké­tü­te­mű mo­to­rok tel­je­sít­mé­nyét, emel­lett na­gyobb a for­ga­tó­nyo­ma­té­kuk. Tel­je­sít­mény-le­a­dá­suk sok­kal ba­rát­sá­go­sabb. Nyu­godt ere­jük élve­ze­tes­sé te­szi a ver­seny­zést, és a hobbi-mo­tor­ozást egy­aránt.

 A gép iga­zán sport­mo­tor­hoz il­lő­en vi­sel­ke­dik, kis for­du­la­ton csak gyen­gél­ke­dik, pör­get­ni kell ke­mé­nyen, hogy meg­mu­tas­sa orosz­lán­kör­me­it. 8000-res for­du­lat­szám fe­lett mu­tat­ja meg iga­zán mit tud. Az alu­mí­ni­um­vá­zas off-ro­ad gépek út­tö­rő­nek szá­mí­tot­tak, mi­kor meg­je­len­tek a 90-es évek­ben. Azó­ta az anya­go­kat és a gyár­tá­si el­já­rást tö­ké­le­te­sí­tet­te a Hon­da. A CRF-en al­kal­ma­zott al­uváz szi­lárd­sá­ga a ré­geb­bi tí­pu­sok­kal össze­ha­son­lít­va meg­ha­lad­ja a króm-mo­lib­dén öt­vö­ze­tű acél­vá­za­két.

 

Pe­hely­sú­lyú váz, pör­gős né­gyü­te­mű mo­tor, jó mi­nő­sé­gű fu­tó­mű-ele­mek­kel pá­ro­sít­va, ütő­ké­pes krossz­gé­pet al­kot. Elöl két ki­mon­dot­tan erős, 47 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű Showa te­lesz­kóp­szá­rak­kal büsz­kél­ked­het. A hát­só len­gő­vil­la Pro-Link him­ba­rend­szer­rel ka­po­cso­ló­dik a szin­tén Showa gyárt­má­nyú gáz­tar­tá­lyos ru­gós­tag­hoz. A fé­kek elég­gé egy­sé­ges ké­pet mu­tat­nak, ha­csak a tár­csá­kat néz­zük, elöl-há­tul 240 mm át­mé­rő­jű da­ra­bo­kat al­kal­maz­nak. Blokk­ja dup­la ki­pu­fo­gó­rend­sze­ren ke­resz­tül lé­leg­zi ki ma­gá­ból az égés­ter­mé­ke­ket. Ez a meg­ol­dás is a csúcs­tel­je­sít­ményt nö­ve­li. A na­gyobb 450-es test­vér­nél meg­elé­ged­tek a szim­pla­csö­ves rend­szer­rel a ter­ve­zők. Szí­vó­ol­da­lon 40 mm-res to­ro­kát­mé­rő­jű Kei­hin por­lasz­tó ál­lít­ja elő a ben­zin­ke­ve­ré­ket. A mo­tor ere­jé­nek op­ti­má­lis ki­hasz­ná­lá­sát iga­zi, hon­dá­san pre­cíz vál­tó­mű se­gí­ti. Az 5 fo­ko­zat fi­no­man, pon­to­san kap­csol­ha­tó. Most lás­suk a teszt­pi­ló­tánk vé­le­mé­nyét, át­adom a tol­lat Go­tá­nak.

 

 

Ami­kor rá­né­zek a mo­tor­ra, a kül­se­je alap­ján egy na­gyon dur­va va­dál­la­tot lá­tok. A dup­la­csö­vek a há­tul­ján ar­ra en­ged­nek kö­vet­kez­tet­ni, hogy itt egy na­gyon ag­resszív gép dol­go­zik. Er­re kí­ván­csi is va­gyok, hi­szen az előd­jé­nél nem di­csér­ték az ere­jét. Elin­du­lás­kor rá is kel­lett jön­nöm, hogy ezt bi­zony for­gat­ni kell. A gyá­ri ada­tok­ban sze­re­plő 29 Nm-t tény­leg csak kö­zép­tar­to­mány­ban haj­lan­dó le­ad­ni. Kö­zép- és fel­ső­tar­to­mány­ban már el­hi­szem, hogy 43 ló­erős, vi­szont al­kal­maz­kod­ni kell hoz­zá. Ki­gyor­sí­tás­kor, ka­nyar­ból ki­ér­ve nem árt „ser­ceg­tet­ni” a kup­lun­got, az­tán húz­ni és még to­vább húz­ni a gázt. A ru­gó­kat sze­ret­tem vol­na egy ki­csit lá­gyabb­ra ven­ni, ug­rá­sok­nál még így sem kop­pant vol­na, így vi­szont rá­zós, ká­tyús fe­lü­le­ten ne­héz volt kéz­ben tar­ta­ni, és a he­pe­hu­pás ka­nya­rok­ban nyo­mon tar­ta­ni a mo­tort.

 

Mo­tor

Mo­tor­tí­pus: Víz­hű­té­sű, né­gyü­te­mű,

négy­sze­le­pes SOHC egy­hen­ge­res

Hen­ge­rűr­tar­ta­lom: 249 cm3

Fu­rat x lö­ket: 78 x 52,2 mm

Kom­presszió­vi­szony: 12,9:1

Ke­ve­rék­kép­zés: 40 mm Kei­hin FCR sík­to­lattyús por­lasz­tó

Tel­je­sít­mény: 32 kW (43 Le) 11000 ford./perc

For­ga­tó­nyo­ma­ték: 29,2 Nm 9500 ford./perc

Gyúj­tás: Di­gi­tá­lis

In­dí­tás: Ber­úgó­kar

Erő­át­vi­tel

Se­bes­ség­vál­tó: 5 se­bes­sé­ges

Sze­kun­der haj­tás: Lánc

Váz és fu­tó­mű

El­ső fel­füg­gesz­tés: 47 mm for­dí­tott Showa te­lesz­kóp­vill­la

Hát­só fel­füg­gesz­tés: Pro-Link len­gő­vil­la Showa köz­pon­ti ru­gós­tag

El­ső fék: 240 mm tár­csa­fék,

két­du­gattyús fék­nye­reg

Hát­só fék: 240 mm tár­csa­fék,

egy­du­gattyús fék­nye­reg

El­ső ke­rék: 21 x 1.60

Hát­só ke­rék: 19 x 1.85

El­ső gu­mi: 80/100-21 51M

Hát­só gu­mi: 100/90-19 57M

Mé­re­tek és tö­meg

H x Sz x M: 2172 x 827 x 1277 mm

Ten­gely­táv: 1479 mm

Ülés­ma­gas­ság: 965 mm

Sza­bad­ma­gas­ság: 361 mm

Sa­ját tö­meg: 93,3 kg

Tank: 7,3 l


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 249.00 ccm (15.19 cubic inches)
Száraz tömeg 92.5 kg (204.0 pounds)
Első kerékméret 80/70-21
Hátsó kerékméret 100/90-19
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 7.57 litres (2.00 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • Honda CRF 250 R 2009
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.