Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda FMX 650
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Honda, FMX 650, funmoto


Nem, nem Su­per­mo­to, ha­nem Fun­mo­to! Csak így la­zán, szel­íden. A Hon­da 2005-ben gon­dolt egyet, és egé­szen új el­gon­do­lás alap­ján épí­tet­te meg kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­hen­ge­re­sét. A lé­nyeg a ke­zel­he­tő­ség! 38 ló­erő? Fa­nya­log­nak a tel­je­sít­mény meg­szál­lott­jai. Ba­dar­ság, hi­szen ez csak egy szám­adat. Nem a bru­ta­li­tást és a ke­zel­he­tet­len erőt ke­re­si a leg­több vá­sár­ló, in­kább a meg­bíz­ha­tó­sá­got, a hosszú élet­tar­ta­mot, a ke­zes vi­sel­ke­dést ré­sze­sí­tik előny­ben.

A fent em­lí­tett tu­laj­don­sá­go­kat mind ma­gá­ban hor­doz­za az FMX. A mo­tor szí­vét szo­ros ro­ko­ni szá­lak fű­zik az 1988-ban be­mu­ta­tott 644 cm3-es Do­mi­na­tor blokk­já­hoz. A váz a nyolc év­vel ké­sőbb meg­je­lent mo­dell­ből az SLR el­ne­ve­zé­sű Scram­bler-ből szár­ma­zik, a len­gő­vil­la úgy­szin­tén. Az el­ső ke­rék ve­ze­té­sét egy Showa gyárt­má­nyú up­si­de-down rend­sze­rű te­lesz­kóp­pár­ra bíz­ták, me­lyek bel­ső csö­ve­i­nek át­mé­rő­je, 45 mm. Az elöl há­tul 17 col át­mé­rő­jű drót­kül­lős ke­rek­re Pi­rel­li Dra­gon sport­gu­mi­kat sze­rel­tek. Az el­ső ke­rék ka­pott egy 296 mm át­mé­rő­jű fék­tár­csát, és egy két­du­gós fék­nyer­get. A vá­zat fe­löl­töz­tet­ték szép pi­ros mű­anyag ta­ka­ró­ele­mek­kel, ame­lyek kö­zött disz­kré­ten bú­jik meg a 11 li­te­res matt fe­ke­te ben­zin­tank. A hát­só­lám­pa a CBR csa­lá­don meg­ta­lál­ha­tó LED-es ki­vi­te­lű. Az in­de­xek ugya­na­zok, ame­lyek a Hor­ne­te­ken is meg­ta­lál­ha­tók. A ki­pu­fo­gó do­bo­kat ma­gas­ra az ülés alá húz­ták, s már ké­szen is van a Fun­mo­to. Az ek­kép­pen ke­rék­re ál­lí­tott mo­tor­ral a Hon­da, a ta­pasz­ta­lat­tal még ke­vés­bé ren­del­ke­ző, fia­ta­labb, vagy kez­dő mo­to­ro­so­kat kí­ván­ja meg­cé­loz­ni.

HONDA NX 650-ből származó léghűtéses blokk korábbi 50 lóereje 38-ra csökkent a környezetvédelmi előírásoknak hála 296 mm-es tárcsafék lassítja a Honda Funmotoját

A mo­tor tel­je­sít­mé­nye nem kelt fé­lel­met, még egy gya­kor­lat­la­nabb fel­hasz­ná­ló­ban sem. Foly­tat­nám a gép to­váb­bi be­mu­ta­tá­sát: A két da­rab­ból ál­ló el­ső sár­vé­dő kel­lő vé­del­met biz­to­sít a ke­rék ál­tal fel­ka­pott víz, és sár el­len. A pi­ros "csőr"-sze­rű sár­vé­dő a DR Big-en al­kal­ma­zott meg­ol­dás­ra em­lé­kez­tet.

Blokk

A lég­hű­té­ses egy­hen­ge­res iga­zán ki­for­rott da­rab­nak szá­mít, "Na­gyap­ja" az XL 600 LM-ben ké­sőbb az 50 cm3-vel na­gyobb űr­mé­re­tű NX 650-ben dol­go­zott. A nagy egy­hen­ge­res in­dí­tá­sá­ban de­komp­resszor au­to­ma­ti­ka se­géd­ke­zik. A mo­tor hi­de­gen, me­le­gen egy­aránt könnyen in­dul. A kor­mány bal ol­da­lán ta­lál­juk a szí­va­tó kar­ját. A blokk szá­raz­kar­te­res ke­né­si rend­sze­rű, a váz­ban ke­rült ki­ala­kí­tás­ra a hű­tő­ként is funk­cio­ná­ló olaj­tar­tály. Hen­ger­fe­jé­ben négy sze­le­pen ke­resz­tül tör­té­nik a gáz­cse­re. Szí­vó ­ol­da­lon egy 40 mm to­ro­kát­mé­rő­jű Kei­hin kar­bu­rá­to­ron ke­resz­tül táp­lál­ko­zik blokk. A mo­tor csak önin­dí­tó­val kelt­he­tő élet­re, ber­úgó­kart nem ta­lá­lunk az ol­da­lán. A gőz­ka­la­pács ki­mon­dot­tan hosszú­lö­ke­tű, nem iga­zán pör­gős haj­la­mú, ha­te­zer fö­lé nem is kí­ván­ko­zik fo­rog­ni. Há­ro­mez­res for­du­lat­szám alatt vi­szont a ve­zér­mű­lán­cot csap­kod­ja. Le­gin­kább a há­ro­me­zer-öt­száz, és öte­zer kö­zöt­ti tar­to­mány­ban ér­zi jól ma­gát. Ek­kor ren­del­ke­zés­re áll az 52 Nm-es for­ga­tó­nyo­ma­ték je­len­tős há­nya­da. Ilyen­kor az FMX meg­mu­tat­ja orosz­lán­kör­me­it, és a com­bos nyo­ma­ték nagy erő­vel ránt­ja elő­re a gépet. Az egy­ko­ron kö­zel 50 ló­erős mo­tor­blokk tel­je­sít­mé­nye 38 ló­erő­re re­du­ká­ló­dott. A szi­go­ro­dó ká­ro­sa­nyag ki­bo­csá­tá­si elő­í­rá­sok, a zaj­ki­bo­csá­tá­si nor­mák, va­la­mint a ka­ta­li­zá­tor al­kal­ma­zá­sa bi­zony az egy­ko­ri mé­nes meg­fo­gyat­ko­zá­sá­hoz ve­ze­tett. Még­sem érez­ni gyen­gé­nek vagy erőt­len­nek a mo­tort, a gáz­kar moz­du­la­tait hű­en kö­ve­ti.

 

Ma­gas súly­pont­já­nak kö­szön­he­tő­en nem érez­ni ne­héz­nek a gépet, szé­les Rent­hal kor­má­nyá­val na­gyon jól irá­nyít­ha­tó. Szem­pil­lan­tás alatt dönt­he­tő egyik ol­dal­ról a má­si­kra. A pi­ros brin­gát igye­kez­tem sok­fé­le ta­la­jon ki­pró­bál­ni, szin­te min­degy volt ne­ki, hogy asz­falt vagy fü­ves me­ző, eset­leg mur­vá­val fel­szórt úton kel­lett ha­lad­nia. A ke­re­kek­re sze­relt ut­cai gu­mik miatt még­is az asz­fal­to­zott úton érez­te a leg­job­ban ma­gát. A mo­tor na­gyon könnye­dén csúsz­tat­ha­tó ke­reszt­be ka­nya­rok előtt a be­to­non. El­ső ke­rék, hát­só ke­rék nem pro­blé­ma számá­ra. Nem azt mon­dom, hogy ket­tes­ben gáz­ra egyke­re­ke­zik, de egy kis kup­lun­go­lás­sal rög­tön fel­kap­ja az or­rát. Or­szág­úton is volt sze­ren­csém ki­pró­bál­ni a te­het­sé­gét, lábon hoz­tam-vit­tem Mis­kolcra a Hon­da Hun­gary Kft-től ka­pott teszt­mo­tort. A 120-130-as uta­zó­se­bes­sé­get könnye­dén ké­pes tar­ta­ni. Itt nem érez­te­ti, hogy kín­lód­na a blokk­ja, kel­le­me­sen du­ru­zsol a nagy­öblű egy­hen­ge­res.

 

Össze­gzés

Az FMX jó vá­lasz­tás le­het akár egy kez­dő számá­ra is, hi­szen ke­zes vi­sel­ke­dé­sé­vel nem fog kel­le­met­len meg­le­pe­té­se­ket okoz­ni. Ha már ren­del­ke­zel töb­bé­ves mo­to­ros ta­pasz­ta­lat­tal, ak­kor sem fo­god unal­mas­nak ta­lál­ni ezt a 650-est, mert sokol­da­lú­sá­gá­val min­dig tud kel­le­mes per­ce­ket okoz­ni ve­ze­tő­je számá­ra. A Hon­da már­ka­név pe­dig ga­ran­ci­át je­lent ar­ra, hogy iga­zán ér­té­kál­ló, jó mi­nő­sé­gű vas­pa­ri­pát kapsz a pén­ze­dért. A mo­tor leg­főbb ütő­kár­tyá­ja pe­dig a re­la­tív ala­csony vé­te­lá­ra.

 

 

Műszaki adatok
 
Mo­tor­tí­pus Víz­hű­té­ses, egy­hen­ge­res, né­gyü­te­mű
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 644 cm3
Fu­rat x lö­ket 100 x 82 mm
Kom­presszió­arány 8,3:1
Ke­ve­rék­kép­zés 40 mm-es ál­lan­dó nyo­má­sú por­lasz­tó
Tel­je­sít­mény 28 kW (38 LE) 5750 ford./perc
For­ga­tó­nyo­ma­ték 52,3 Nm
Erő­át­vi­tel Se­bes­ség­vál­tó: 5 se­bes­sé­ges
El­ső fel­füg­gesz­tés 45 mm fel­for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la
Hát­só fel­füg­gesz­tés Pro-Link len­gő­vil­la, köz­pon­ti ru­gós­tag
El­ső fék 296 mm tár­csa­fék, két­du­gattyús fék­nye­reg
Hát­só fék 220 mm tár­csa­fék, egy­du­gattyús fék­nye­reg
El­ső gu­mi 120/70R17 (58H) Pi­rel­li Dia­blo
Hát­só gu­mi 150/60R17 (66H) Pi­rel­li Dia­blo
H x Sz x M 2151 x 823 x 1157 mm
Ten­gely­táv 1490 mm
Ülés­ma­gas­ság 875 mm
Sza­bad­ma­gas­ság 216 mm
Szá­raz tö­meg 163 kg
Tank 11 l

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.