Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kompromisszumok nélkül: Honda XL 1000 Varadeo teszt
Kompromisszumok nélkül
[InfoBike.hu | Motortrader] Felvétel dátuma: 2010.07.01
Honda, XL 1000, Varadeo


A Va­ra­de­ro 1999 óta be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy van igény a hosszú tá­vú tú­rá­zás­ra al­kal­mas, nagyköb­cen­tis tú­ra­en­du­ró­kra. Azó­ta a Hon­da ha­tal­mas tú­ra­en­du­ró­ja szá­mos mó­do­sí­tá­son esett át, 2003-ban me­gújult kí­vül-be­lül, míg 2006-ra egy va­do­na­túj szín­nel, a le­gen­dás Afri­ca Twin há­rom­szí­nű fé­nye­zé­sé­vel lep­te meg ra­jon­gó­it.

Iga­zi ka­land­tú­ra gép. A Va­ra­de­ro nyer­gé­ben el­fe­lejt­he­ted az asz­falt­utak kö­tött­sé­gét, hi­szen a leg­szebb he­lyek­re több­nyi­re nem az au­tóspálya ve­zet, ha­nem több­nyi­re nyom­vá­lyús föl­du­tak. A krossz­gé­pek és en­du­rók ugyan ki­fe­je­zet­ten er­re a te­re­pre va­lók, ve­lük azon­ban gyöt­rel­mes a ha­la­dás a ki­épí­tett uta­kon, az au­tó­pá­lyá­kra pe­dig jó­ér­zé­sű en­du­rós fel sem me­rész­ke­dik.A Va­ra­de­rót so­kol­da­lú­sá­ga tet­te 1999 óta ennyi­re ked­velt­té, si­ke­re azó­ta is tö­ret­len.

 

Az XL1000V Va­ra­de­ro nyo­ma­té­kos blokk­já­nak alap­jául a Hon­da két­hen­ge­res szu­per­sport mo­dell­je a VTR1000F szol­gált. A kel­le­mes han­gú, 996 cm3-es, víz­hű­té­ses, 90 fok­ban ál­ló V2-es mo­tor­hoz szű­ken át­té­te­le­zett hat­fo­ko­za­tú vál­tó kap­cso­ló­dik. A mo­tor könnyű ke­zel­he­tő­sé­gét töb­bek kö­zött kes­keny blokk­já­nak is kö­szön­he­ti, mely az egész fe­lé­pí­té­sé­re ki­hat. Ere­je leny­űgö­ző, a haj­tó­mű di­na­miz­mu­sát ma­ga­sabb se­bes­ség­fo­ko­za­tok­ban is meg­tart­ja – utaz­zunk akár két sze­méllyel, tú­ra­fel­sze­re­lés­sel meg­pa­kol­va. A Hon­da ál­tal ki­fej­lesz­tett PGM-FI pro­gra­mo­zott elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző rend­szer­rel egy­szer­re két le­gyet ütöt­tek, hi­szen nem­csak a fo­gyasz­tás csök­kent – 465 km-re nö­ve­ke­dett az egy tank­kal meg­te­he­tő út hossza –, ha­nem a mo­tor ká­ro­sa­nyag-ki­bo­csá­tá­sa is. Ma­ga­san, a fa­ro­ki­dom alá fel­húz­va ve­zet­ték el a ki­pu­fo­gó­do­bo­kat a mo­tor két ol­da­lán. A rozs­da­men­tes, 2-1-2 le­osz­tá­sú ki­pu­fo­gó­rend­szer ka­ta­li­ti­kus utá­né­ge­tő­vel, frissle­ve­gő­ be­ve­ze­té­sé­vel, va­la­mint az oxi­gén­szen­zo­ros HECS3 ka­ta­li­zá­tor­rend­szer­rel tel­je­sí­ti a na­gyon szi­go­rú, Eu­ro3 sza­bá­lyo­kat is.

   

A mo­tor fe­lé­pí­té­sé­nél fog­va biz­ton­sá­go­san hajt­ha­tó dű­lő­u­ta­kon is, mert ha vé­let­lenül fel­bo­rul­na, vagy 60 fok­nál na­gyobb szög­ben dől, ak­kor a be­épí­tett tip-over szen­zor au­to­ma­ti­ku­san le­álltja a mo­tort. A hosszú ru­gó­u­tú, pro­gresszív fu­tó­mű si­ma és ké­nyel­mes ha­la­dást teszt le­he­tő­vé az út­vi­szo­nyok­tól füg­get­le­nül. Elöl 43 mm-es hi­dra­u­li­kus te­lesz­kóp­vil­la, há­tul Pro-Link fel­füg­gesz­tés dol­go­zik az acél­cső váz­ban. A hát­só ru­gós­tag ru­góelő­fe­szí­té­se 40 lé­pés­ben, míg a hú­zó­csil­la­pí­tá­sa fo­ko­zat­men­te­sen ál­lít­ha­tó. Az élve­ze­tes és biz­ton­sá­gos mo­tor­ozás­ért elöl dup­la, há­tul szim­pla tár­csa­fék – kom­bi­nált há­rom­du­gattyús fék­nyer­gek­kel – fe­lel­nek. A két füg­get­len hi­dra­u­li­kus kör­be kap­csolt há­rom fék­nye­reg bár­me­lyik fék­kar mű­köd­te­té­sé­re egy­szer­re las­sít­ja mind­két ke­re­ket, így ez a DCBS (Du­al Com­bi­ned Bra­ke System) rend­szer le­he­tő­vé te­szi a biz­ton­sá­gos meg­ál­lást pá­nik­hely­zet­ben. Ter­mé­sze­te­sen a Va­ra­de­ro kér­he­tő blok­ko­lás­gát­ló fék­rend­szer­rel sze­relt ki­vi­tel­ben is, mely a leg­szél­ső­sé­ge­sebb kö­rül­mé­nyek kö­zött is biz­ton­sá­go­san ál­lít­ja meg a mo­tort. A ro­busz­tus kül­sőt a 2006-tól matt­fe­ke­té­re fé­nye­zett, há­rom­kül­lős alu­mí­niu­mönt­vény ke­re­kek eme­lik ki. Szin­tén idei új­don­ság az ido­mok ol­da­lán a há­rom­di­men­zi­ós, kró­mo­zott em­blé­ma és a gyöngyház­kék, me­tál­fe­ke­te és ezüst­me­tál mel­lé be­lé­pő ne­gye­dik fé­nye­zés, a pi­ros­fe­hér- kék tri­ko­lór, ami a Hon­da le­gen­dás Afri­ka Twin­jé­nek ál­lít em­lé­ket. A 25 li­te­res tan­kot kö­rü­lö­le­lő, di­na­mi­kus vo­nal­ve­ze­té­sű, kom­pakt idom­zat­ba a fény­szó­ró­kon túl szé­pen be­le­si­mul­nak az in­de­xek is, ezek vész­vil­lo­gó­ként is funk­cio­nál­nak.

 

Eső­ben a Va­ra­de­ro bur­ko­la­ta, és a két po­zí­ció­ban ál­lít­ha­tó ma­gas­sá­gú szél­vé­dő meg­le­pő vé­del­met ad, míg az en­du­rós stí­lust erő­sí­tő kéz­vé­dő­vel jól ki­cse­lez­he­tő a hi­deg szél. Ex­tra­ként fűt­he­tő mar­ko­lat is kér­he­tő. Az idom vé­del­me mö­gé ke­rült a mű­szer­fal. A nagy szám­la­pos ana­lóg mű­sze­rek – a ki­lo­mé­ter­óra és a for­du­lat­szám­mé­rő – mel­lett há­rom fo­lya­dék­kris­tá­lyos ki­jel­zőt is ta­lá­lunk. Az al­só LCD a pon­tos időt mu­tat­ja, a jobb ol­da­lin az üze­ma­nyag ak­tuá­lis szint­jét kö­vet­het­jük nyo­mon, míg a har­ma­dik a szo­ká­sos ki­lo­mé­ter- és na­pi szám­lá­lón túl pil­la­nat­nyi át­lag­fo­gyasz­tás ada­to­kat is kö­zöl. A ki­jel­zést há­rom má­sod­per­cen­ként fris­sí­ti az in­jek­tor­ból ér­ke­ző jel. A nagy, jól lát­ha­tó mű­szer­fal­ról könnye­dén le­ol­vas­ha­tó­ak az üze­mi pa­ra­mé­te­rek, le­gyen nap­pal, vagy éj­sza­ka. A rend­kí­vül ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ció le­he­tő­vé te­szi a nagy se­bes­sé­gű au­tó­pá­lya-mo­tor­ozást, a szág­ul­dást a vad­re­gé­nyes mel­lé­ku­ta­kon, vagy ép­pen a ka­nyar­gós hegy­me­ne­te­ket, de a föl­dút sem riaszt­ja el. Ha pe­dig meg­áll­nánk egy kis idő­re né­ze­lőd­ni, a nagy talp­mé­re­tű ol­dal­tá­masszal biz­ton­sá­go­san le­tá­maszt­ha­tó a mo­tor pu­ha, egye­net­len vagy la­za ta­la­jon. A fe­le­gye­ne­se­dett ülés­po­zí­ció ré­vén a 838 mm ma­gas ülés­ből jó ki­lá­tás nyí­lik az előt­tünk zaj­ló for­ga­lom­ra, és a mű­szer­fal ada­tait sem ta­kar­ja ki sem­mi, míg a tank két ol­da­lán lé­vő mé­lye­dés­ben ké­nyel­mes he­lyet ta­lál tér­dünk, de ne fe­led­kez­zünk meg az utas­ról sem: a szé­les, jól pár­ná­zott ülé­sen ô is ma­ra­dék­ta­la­nul élvez­he­ti az uta­zást, míg a cso­mag­tar­tó ke­re­te biz­ton­sá­gos ka­pasz­ko­dó­ul szol­gál.

   

A cso­mag­tar­tó rács­ra 45 li­te­res hát­só do­bozt sze­rel­he­tünk – ez egy­ben pár­ná­zott pár­ná­zott hát­tám­lak­ént ké­nyez­te­ti az utast –, amit ki­egé­szít­he­tünk még két 35 li­te­res, zár­ha­tó ol­dal­só do­boz­zal is, ami­be min­den be­le­fér, ami a tú­rá­zás­hoz szük­sé­ges. A Va­ra­de­ro – mint a leg­több Hon­da mo­tor­ke­rék­pár – ren­del­ke­zik H.I.S.S. in­dí­tás­gát­ló rend­szer­rel, míg az ülés alatt kü­lön he­lye van a me­cha­ni­kus vé­de­lem­nek, az U-la­kat­nak. A so­kol­da­lú mo­tor könnyű ke­zel­he­tő­sé­gé­vel hű tár­sa a mo­to­ro­sok­nak. Ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ció­ja le­he­tő­vé te­szi a nagy se­bes­sé­gű au­tó­pá­lya mo­tor­ozást, de a vad­re­gé­nyes mel­lé­ku­ta­kon és a ka­nyar­gós hegy­me­ne­te­ken van iga­zán ott­hon. Egy­ben biz­tos le­hetsz, a Va­ra­de­ro nyer­gé­ben gyö­nyö­rű he­lyek­re jut­hatsz el. 

 

 

Műszaki adatok
Honda XL 1000 Varadeo 2006
Mo­tor víz­hű­té­ses, né­gyü­te­mű, 90 fo­kos V2-es, 8 sze­le­pes
Lö­ket­tér­fo­gat 996 cm3
Fu­rat x lö­ket 98 x 66 mm
Kom­presszió­vi­szony 9,8:1
Max. tel­je­sít­mény 94 LE 8000 ford./perc
Max. nyo­ma­ték 98 Nm 6000 ford./perc
Ke­ve­rék­kép­zés PGM-FI elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­ző
Vál­tó hat­fo­ko­za­tú
Váz acél­cső váz
El­ső fu­tó­mű 43 mm-es hi­dra­u­li­kus te­lesz­kóp­vil­la
Hát­só fu­tó­mű Pro-Link fel­füg­gesz­- tés, 40 lé­pés­ben, ál­lít­ha­tó ru­gó-­ elő­fe­szí­tés (*és fo­ko­zat­men­te­sen ál­lít­ha­tó csil­la­pí­tás)
Gu­mik 110/80 R19M/C elöl, 150/70 R17 M/C há­tul
El­ső fék 296x4,5 mm-es hi­dra­u­li­kus dup­la­tár­csa­fék kom­bi­nált há­rom­du­gattyús fék­nyer­gek­kel (*ABS)
Hát­só fék 256 x 5 mm-es hi­dra­u­li­kus tár­csa­fék kom­bi­nált há­rom­du­gattyús fék­nye­reg­gel (*ABS)
Mé­re­tek (HxSzxM) 2295x925x1500 mm
Ten­gely­táv 1560 mm
Sza­bad ma­gas­ság 181 mm
Ben­zin­tank tér­fo­gat 25 l
Ülés­ma­gas­ság 838 mm
Szá­raz tö­meg 235 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 996 ccm
Lóerő 92.53
Száraz tömeg 235 kg
Első kerékméret 110/80-R19
Hátsó kerékméret 150/70-R17
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 25 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.