Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda CR F 230
Tini játékszer
[InfoBike.hu | Motortrader-Tóth Ádám] Felvétel dátuma: 2010.06.01
Honda, CRF 230, cross


A ja­pán gyár­tó ezen mo­tor­tí­pu­sá­val még nem ta­lál­koz­tam mo­to­ros pá­lya­fu­tá­som al­kal­má­val, de mi­kor elő­ször meg­pil­lan­tot­tam, már ér­tet­tem mi­ért. A kis CR-F el­ső rá­né­zés­re nem tű­nik vér­be­li ver­seny­gép­nek, sőt mi­nél több időt töl­töt­tem a szem­re­vé­te­le­zés­sel, an­nál in­kább csak nőtt benn­em ez az ér­zés, de ez va­ló­szí­nű a pro­fi pá­lya­fu­tá­som­nak kö­szön­he­tő.

A mo­to­ron több olyan meg­ol­dás is fel­lel­he­tő, ami ezt a tényt tá­maszt­ja alá, bár a gyá­ri ka­ta­ló­gu­suk­ban is a ját­szó szót hasz­nál­ják a mo­tor be­mu­ta­tá­sá­nál, amit én is tel­jes mér­ték­ben tá­mo­ga­tok.

Elő­ször itt a blokk, ami le­ve­gő­hű­té­ses, a hát­só fék dob­fé­kes, az el­ső vil­la nem for­dí­tott, ami ma­gá­ban nem nagy baj, de igen be­ha­tá­rolt a moz­gás­te­re, rá­adá­sul ál­lí­tá­si le­he­tő­ség sincs, ma­xi­mum, ha egy sű­rűbb il­let­ve ke­vés­bé sű­rű ola­jat hasz­ná­lunk. A hát­só fu­tó­mű­vet szin­tén nem le­het ál­lí­ta­ni, csak a ru­gó­elő­fe­szí­tést, az el­ső fék­cső gu­mi­ból ké­szült, ami köz­tu­dot­tan nem bír­ja a ko­mo­lyabb meg­ter­he­lést. Te­hát igen sok olyan meg­ol­dást ta­lá­lunk a pa­ri­pán, ami ar­ra en­ged kö­vet­kez­tet­ni, hogy egy já­ték­szer­rel van dol­gunk. De fél­re­ér­tés ne es­sék, én nem sze­ret­ném ezt a mo­tort rossz fény­ben fel­tün­tet­ni, csak a té­nye­ket köz­löm, de va­ló­szí­nű­leg a Hon­da mér­nö­kei sem a pro­fi ver­seny­zők­nek szán­ták ezt a ma­si­nát. A cél­kö­zön­ség 8-12 éves gye­re­kek, akik most is­mer­ked­nek a te­rep­mo­tor­ozás rej­tel­me­i­vel, vagy egy ki­csit idő­sebb ko­rosz­tály, aki szin­tén elő­ször pró­bál­ko­zik a te­rep­mo­tor­ozás ad­ta él­mé­nyek el­sa­ját­ítá­sá­val.

A me­net­pró­bán­kat is­mét Soly­má­ron tar­tot­tuk, ahol Déc­zi Ba­lu se­gí­tett a fo­tók el­ké­szí­té­sé­ben, amit most is meg­kö­szö­nök ne­ki. Az idő na­gyon kel­le­mes, már-már nyá­ri me­leg fo­ga­dott min­ket, ami csak azért volt pro­blé­ma, mert a pá­lyán a por így elég­gé ron­tot­ta a lá­tá­si vi­szo­nyo­kat. Ba­lu ba­rá­tom nem ha­zud­tol­ta meg ön­ma­gát, mert ami­kor meg­ér­ke­zett rö­vid­na­drág­ban, pó­ló­ban, sport­ci­pő­ben, azon­nal ma­gá­hoz ra­gad­ta a spor­tesz­közt, és el­po­rolt ve­le a pá­lyán, is­mer­ke­dés gya­nánt... Mi­u­tán ép­ség­ben vissza­tér­tek, mind ő, mind a teszt-ala­nyunk, vég­re el­kezdhet­tük az ér­de­mi mun­kát.

A mo­tor egyik po­zi­tív tu­laj­don­sá­ga, hogy önin­dí­tó se­gít­sé­gé­vel tud­juk élet­re kel­te­ni a 223 köb­cen­tis blok­kot, ami a teszt alatt vég­ig tö­ké­le­te­sen tet­te a dol­gát. A Hon­da CR-F 230-as az el­ső rá­né­zés­re is in­kább gye­rek- és ját­szó­mo­tor, nem na­gyon le­het össze­té­vesz­te­ni, egy iga­zi ver­seny­gép­pel. Már a be­me­le­gí­tő me­nés­nél ki­de­rült, hogy a kis CR-F nem sze­re­ti a túl­zott rep­ke­dést, mert a fu­tó­mű eze­ket nem ké­pes el­dol­goz­ni, már egy ha­tá­ro­zot­tabb fék­tá­von is érez­he­tő a lágy­sá­ga, ha­mar fel­üt, és ez sem a mo­tor­nak, sem pe­dig a pi­ló­tá­nak nem tesz jót.

Ah­hoz ké­pest, hogy há­tul dob­fé­kes a pa­ri­pa, egész jó fék­tá­vo­kat le­he­tett pro­du­kál­ni ve­le! Az el­ső fék­rend­szer már egy fej­let­tebb kon­struk­ció, ez az egy­ség már tár­csá­val (240 mm-es) sze­relt, ami kel­lő­en il­lik a ko­runk elvá­rá­sai­hoz, és ha­tás­fo­ka is érez­he­tő­en jobb volt. A hat­se­bes­sé­ges vál­tó olyan át­té­te­le­zést ka­pott, hogy egyes fo­ko­zat­ban a Hi­ma­lá­ja is meg­mász­ha­tó ve­le, ez­zel ará­nyo­san ha­to­dik se­bes­sé­gi fo­ko­zat­ban nem a me­net­szél fog ki­re­pí­te­ni a nye­reg­ből. De ér­zé­sem sze­rint ez tel­je­sen rend­ben van, mert a kez­dő pi­ló­ták­nak az ala­pok meg­szer­zé­sé­hez nem szük­sé­ges a nagy tem­pó, a túl­zott ló­erő, rá­adá­sul ezek a té­nye­zők sok­kal ba­le­set­ve­szé­lye­seb­bek is.

A mo­tor tel­je­sít­mény-le­a­dá­sa igen nagy ská­lán mo­zog, már ala­csony for­du­lat­szám-tar­to­mány­ban is ren­del­ke­zé­sün­kre áll a kel­lő nyo­ma­ték, és ez ki­tart szin­te a ma­xi­má­lis for­du­lat­szám vé­gé­ig. A ka­nya­rok­ban mu­ta­tott me­net­tel­je­sít­mény­ben sem­mi ki­fo­gá­sol­ni­va­lót nem ta­lál­tunk, ez be­tud­ha­tó a „ki­sebb" épí­tés­nek is, le­he­tett szűk, il­let­ve nyúj­tott ka­nyar, az egyet­len pro­blé­mát csak a láb­tar­tó ala­csony sze­re­lé­se okoz­ta, mert ez a nyo­mós man­di­ne­rek­ben ha­mar le­ért.

Min­de­ze­ket össze­gez­ve, a ki­csit idő­múlt meg­ol­dá­sok el­le­né­re, egy na­gyon stra­pa­bí­ró kis mo­tort is­mer­het­tünk meg a kis CR-F sze­mé­lyé­ben, ami ki­vá­ló­an al­kal­mas a te­rep­mo­tor­ozás alap­jait el­sa­ját­íta­ni, és re­mek társ le­het egy hét­vé­gi ját­sza­do­zás al­kal­má­val!


Csak ha­la­dók­nak:

Váz, fu­tó­mű:

A váz acél­ból ké­szült, az el­ső fu­tó­mű 37 mm-es SHOWA, 241 mm-es ru­gó­út­tal. A hát­só fu­tó­mű szin­tén SHOWA Pro-Link rend­sze­rű fel­füg­gesz­tés, amin csak a ru­gó­elő­fe­szí­tést le­het ál­lí­ta­ni.

Mo­tor, üze­ma­nyag­el­lá­tás, vál­tó:

A mo­tor 223 cm3-es egy­hen­ge­res, né­gyü­te­mű, le­ve­gő­hű­té­ses, ami egy 26 mm-es Kei­hin por­lasz­tón, és hat­se­bes­sé­ges olaj­ban fu­tó vál­tón ke­resz­tül ad­ja le a tel­je­sít­ményt.

Fék­rend­szer, ke­re­kek:

Elöl egy­du­gattyús Nis­sin fék­nye­reg 240 mm-es tár­csá­val, há­tul dob­fék, az alu­mí­ni­um ke­rek elöl 21, há­tul 18-as mé­ret­ben.

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.