Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Honda VTR 250
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.02
Honda, VTR 250, naked


Csendesen, mindenféle hírverés és bevezető reklámhadjárat nélkül érkezett a Honda új negyedliteres modellje: a VTR 250. Először csak néhány Honda-hírlevélben, majd a nyár közepén személyesen is találkozhattam az újdonsággal. A Japánban már évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő, 250-es V motorral szerelt kétkerekűvel a Honda most az európai piacot is megcélozta. A jövevényt a felkelő nap országában tervezték és gyártották a hazai felhasználók számára. Tehát nem a Honda valamelyik európai tervezőstúdiójának rajzasztalán és gyártósorán látta meg a napvilágot.

Pél­dá­ul a most fu­tó 600-as Hor­ne­tek meg­je­le­né­sét a Hon­dá­nak dol­go­zó né­met és olasz mun­ka­tár­sak ál­mod­ták meg. ő egy eu­ró­pai mo­tor az eu­ró­pai­ak­nak. A VTR más, ő egy ja­pán mo­tor, amely­ből Eu­ró­pá­ba is szál­lí­ta­nak. A 250-es Na­ked ka­te­gó­riá­ban a Hon­dá­nál vár­ha­tó volt egy új mo­dell fel­tű­né­se, mi­vel a CBF 250-es for­gal­ma­zá­sá­nak meg­szün­te­té­se miatt va­ló­sá­gos űr ke­let­ke­zett eb­ben a ka­te­gó­riá­ban. Iga­zán jó cse­ré­nek mond­ha­tó, a szo­lid egy­hen­ge­rest le­vál­ta­ni egy iz­gal­mas kis V2-vel! A CBF ma­xi­má­li­san 22 ló­erős tel­je­sít­mé­nyét az új VTR még plusz 8 ló­erő­vel told­ja meg. A 30 ló­erős és me­net­ké­szen 161 ki­lós gépe­zet nem egy erő­mű­vész, de ha a mo­tort jól ki­for­gat­juk, ak­kor na­gyon di­na­mi­ku­san le­het ve­le köz­le­ked­ni.

Tech­ni­ka

A mo­tor blokk­ját min­den­nel fel­sze­rel­ték, amit egy kor­szerű erő­for­rás­tól ma elvár­ha­tunk. Víz­hű­tést ka­pott, a hen­ger­fe­jek­ben dup­la ve­zér­műt­en­ge­lyek dol­goz­nak, a ke­ve­rék­kép­zést pe­dig a Hon­da ál­tal ki­fej­lesz­tett PGM-FI be­fecs­ken­de­ző rend­szer vég­zi. Az erő 5 fo­ko­za­tú vál­tón ke­resz­tül, gör­gős­lánc köz­be­ik­ta­tá­sá­val jut el a hát­só­ ke­rék­re. A mo­tor égés­ter­mé­kei egy 2:1-ben ki­pu­fo­gó­rend­sze­ren ke­resz­tül tá­voz­nak a kül­vi­lág­ba. A mo­tor­ke­rék­pár „ge­rin­cét" egy na­gyon sta­bil tér­há­lós váz­szer­ke­zet al­kot­ja. Elöl ha­gyo­má­nyos fe­lé­pí­té­sű 41 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kó­po­kat, míg há­tul zárt­szel­vény len­gő­vil­lát és köz­pon­ti ru­gós­ta­got al­kal­maz­tak. A 17 coll át­mé­rő­jű könnyű­fém­ből ké­szült fel­nik­re elöl 110 mm, míg há­tul 140 mm át­mé­rő­jű ab­ron­cso­kat sze­rel­tek. Az el­ső ke­rék­re egy da­rab 296 mm-es fék­tár­csát rög­zí­tet­tek, amely­hez egy két­du­gattyús fék­nye­reg pré­se­li a be­té­te­ket fé­ke­zés­kor.

Meg­je­le­nés

Nem ál­lít­ha­tom, hogy szán­dé­ko­san, le­het, hogy vé­let­le­nül, de a mo­tor kí­sér­te­tie­sen ha­son­lít egy Du­ca­ti Mon­ster­re. Ha meg­néz­zük a főbb össze­te­vő­it, a tér­há­lós vá­zat és a V2-es blok­kot, nem is le­het ez más­ként. A pi­ros szí­nű vál­to­zat pe­dig csak to­vább erő­sí­ti ezt a ha­tást.

Me­net köz­ben

Az el­ső kö­zös 20 ki­lo­mé­ter­ün­ket vá­ros­ban, egy­re sű­rű­sö­dő for­gal­mi du­gó­ban si­ke­rült meg­ten­nünk. A kis mo­tor tel­je­sen leny­űgö­zött ke­zel­he­tő­sé­gé­vel. A cse­kély súly és a jól el­ta­lált súly­pont miatt na­gyon könnyen irá­nyít­ha­tó. A kup­lung és a seb­vál­tó könnye­dén jár, ezért még a gya­ko­ri hasz­ná­la­tuk sem túl fá­rasz­tó. Az el­ső vil­la is de­re­ka­san áll­ta a vá­ro­si meg­pró­bál­ta­tá­so­kat, ké­pes­sé­gei­hez mér­ten ügye­sen „ki­va­sal­ta" az útegye­net­len­sé­ge­ket. A ru­gós­ta­gok gyá­ri han­go­lá­sa rossz mi­nő­sé­gű út­ra túl fe­szes, ezért aki több ké­nyel­met sze­ret­ne, ál­lít­sa pu­hább­ra a ru­gó­zást. A ja­pán nagy­vá­ro­sok út­jai biz­to­san job­bak le­het­nek, mint a bu­da­pes­ti­ek, de a VTR ké­pes al­kal­maz­kod­ni.

A vá­ros­ból ki­ér­ve au­tó­pá­lya-sza­kasz kö­vet­ke­zett, ahol a 250-es egy­ál­ta­lán nem oko­zott csa­ló­dást. Ter­mé­sze­te­sen a KRESZ elő­í­rá­sait fi­gyel­me­sen be­tart­va ma­xi­má­li­san 130 km/h-s se­bes­ség­gel köz­le­ked­tem, de a mo­tor en­nél még töb­bet is tud, 140 és 150 kö­zött le­het a vé­ge... Az uta­zó­se­bes­sé­ge olyan 110-120 kö­rül van, ek­kor még nem vi­sít túl nagy for­du­lat­szá­mon a V2-es erő­for­rás. Hét­vé­gén a Bükk szer­pen­tin­jei fe­lé vet­tem az irányt, kí­ván­csi vol­tam ho­gyan tel­je­sít a tech­ni­ka ka­nyar­gós úton. El­mond­ha­tom, hogy re­me­kül! A ru­gó­zás még itt is kis­sé ke­mény­nek bi­zo­nyult, de et­től el­te­kint­ve a mo­tor na­gyon kel­le­mes él­mé­nyek­kel aján­dé­ko­zott meg. A ka­nya­rok­ból ki­gyor­sít­va a kis blokk mér­ges tur­bi­na­ként pör­gött fel, és 22 Nm-es for­ga­tó­nyo­ma­té­ká­hoz mér­ten egé­szen jól érez­he­tő to­ló­erőt pro­du­kált. Az el­ső fék re­me­kül vé­gez­te a dol­gát, két­du­gós lé­té­re egé­szen rö­vi­de­ket is le­het ve­le fé­kez­ni. Ér­de­kes­ség, hogy a bal ol­da­li vil­la szá­ron is meg­ta­lál­ha­tók a fék­mun­ka­hen­ger rög­zí­té­si pont­jai. Emiatt az elöl dup­la tár­csá­ra vá­gyók könnyeb­ben va­ló­sít­hat­ják meg el­kép­ze­lé­se­i­ket.

   

Vég­kö­vet­kez­te­tés

Min­dent egy­be­vet­ve, na­gyon tet­szett a ki­fi­no­mult kis VTR, so­kol­da­lú­an hasz­nál­ha­tó mo­tor. Ta­ka­ré­kos! A fo­gyasz­tást spor­tos ve­ze­tés­sel sem tud­tam 4,2 li­ter fö­lé ker­get­ni, de nor­mál hasz­ná­lat mel­lett olyan 3,6 li­ter kö­rül mo­zog­hat 100 ki­lo­mé­te­ren­ként. Ha meg­je­len­ne egy szél­vé­de­lem­mel is el­lá­tott vál­to­zat, ta­lán még több vá­sár­ló dön­te­ne mel­let­te.


Mo­tor­tí­pus: víz­hű­té­sű, né­gyü­te­mű, 8 sze­le­pes DOHC, 90o-os V2-es

Hen­ge­rűr­tar­ta­lom: 249,7 cm3

Fu­rat x lö­ket: 60 x 44,2 mm

Sű­rí­té­si arány: 11:1

Ke­ve­rék­kép­zés: PGM-FI elek­tro­ni­kus üze­ma­nyag-be­fecs­ken­de­zés

Tel­je­sít­mény: 22 kW 30 LE 10500 ford./perc

For­ga­tó­nyo­ma­ték: 22 Nm 8500 ford./perc

Gyúj­tás: Di­gi­tá­lis, tran­zisz­to­ros

In­dí­tás: Önin­dí­tó

Se­bes­ség­vál­tó: 5 fo­ko­zat

Sze­kun­der haj­tás: O gyű­rűs lánc

El­ső fel­füg­gesz­tés: Ø 41 mm te­lesz­kóp­vil­la, 117 mm ru­gó­út

Hát­só fel­füg­gesz­tés: Pro-link gáz­csil­la­pí­tá­sú ru­gós­tag, 125 mm ru­gó­út

El­ső fék: Ø 296 mm tár­csa­fék, két­du­gattyús fék­nye­reg

Hát­só fék: Ø 220 mm tár­csa­fék, egy­du­gattyús fék­nye­reg

El­ső ke­rék: 17M/C x MT3

Hát­só ke­rék: 17M/C x MT4

El­ső gu­mi: 110/70-17M/C (54H)

Hát­só gu­mi: 140/70-17M/C (66H)

Ten­gely­táv: 1405 mm

Ülés­ma­gas­ság: 760 mm

Me­net­kész tö­meg: 161 kg

Tank: 12,4 li­ter

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.