Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Hyosung GT 250 R teszt
Teszteltük: Hyosung GT 250 R
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.11.30
Hyosung, GT 250 R, teszt


A könnyű súly, kiforrott blokk és kategóriájában kiemelkedő futómű és fékteljesítmény jellemzi a koreai cég Hyosung GT 250R névre keresztelt üdvöskéjét, amit a nyár közeledtével az örkényi Euroringen sikerült közelebbről megismernem. Már a külső láttán is jó benyomást kelt, ezenkívül 75 fokos V elrendezésű négyütemű blokk adta megfelelő teljesítmény kiemelkedően jó futómű és fékteljesítménnyel párosul.

A ko­re­ai gyár nem bíz­ta a vé­let­len­re a 250-es el­ké­szí­té­sét. A GT 650R si­ke­rén fel­buz­dul­va a di­zájn mel­lett több dol­got is át­vé­ve a nagy­test­vér­től, al­kot­ta meg a Hyo­sung ki­sebb sport­mo­tor vál­to­za­tát.

A dél-ko­re­ai gyár a kül­ső te­kin­te­té­ben igen ki­tett ma­gá­ért. Az ido­mok ke­re­kí­tett íve­it több he­lyen szög­le­tes idom­ré­szek tö­rik meg. A hosszú­kás el­ső fény­szó­ró, csak dí­szí­tő­elem­ként funk­cio­ná­ló lég­be­öm­lő nyí­lá­sok jól il­lesz­ked­nek, spor­tos össz­ha­tást köl­csö­nöz­nek a mo­tor­nak. A ki­dol­go­zás eu­ró­pai szín­vo­na­lú, esz­té­ti­kai csa­ló­dás csak a 650-es­nél is al­kal­ma­zott di­gi­tá­lis mű­szer­fal lát­tán ér­het ben­nün­ket.A di­gi­tá­lis ki­jel­ző a fe­ke­te ala­pon zöld fény­ben je­le­ní­ti meg a kí­vánt ada­to­kat.

 
 

Nem vé­let­len a fu­tó­mű ki­emel­ke­dő tel­je­sít­mé­nye. A 650-es­nél is be­vált fu­tó­mű­nek könnyebb a dol­ga a majd­nem 50 kg-mal kar­csúbb (155 kg-os) Hyo­sung­ban. Az el­ső len­gő­vil­la for­dí­tott ál­lá­sú, csak hir­te­len in­ten­zí­vebb fé­ke­zés­nél hoz­hat­juk ki a so­drá­ból. Saj­nos nem ál­lít­ha­tó­ak a 41 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű te­lesz­kó­pok. A váz te­kin­te­té­ben nem a 650R acél­cső vá­zát al­kal­maz­ták. He­lyet­te egy gaz­da­sá­go­sabb, a Su­zu­ki GS500-ason ta­lál­ha­tó acélvá­zat ka­pott a kis Hyo­sung. A zárt­szel­vény len­gő­vil­lá­ra tá­masz­ko­dó hát­só ru­gós­tag­ra nincs pa­nasz, ez meg­egye­zik a Hyo­sung GT 650R-en ta­lál­ha­tó­val. Az ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­té­sű ru­gós­tag rossz mi­nő­sé­gű úton (Szen­tend­rei út) utas­sal meg­ter­hel­ve sem le­pett meg, egy­szer sem ütött fel a hát­só ke­rék. Az acél híd­váz egy 249 köb­cen­tis két­hen­ge­res 75 fo­kos hen­ger­szö­gű erő­for­rást fog köz­re.

 

A lég- és olaj­hű­té­sű blokk 29 ló­erős tel­je­sít­ményt pro­du­kál. A nem túl sok ló el­le­né­re jól érez­tem ve­le ma­gam pá­lyán. Jó ka­nya­ro­dó ké­pes­sé­ge és a sta­bil fu­tó­mű­ve miatt az egye­ne­sek­ben el­szen­ve­dett hát­rányt könnye­dén be­hoz­tam a ka­nya­rok­ban. Az Eu­ro-rin­gen pe­dig a ka­nya­rok­ban nincs hi­ány! A spor­tos kül­ső és meg­té­vesz­tő tel­je­sít­mény so­ka­kat meg­té­veszt­het, so­kan meg­le­pőd­nek mi­kor ki­de­rül hogy eb­be a for­más gép­be "csak" egy 250-es erő­for­rás dol­go­zik. Az ülés­hely­zet 780 mm-es ülés­ma­gas­ság­nak és vas­ta­gon pár­ná­zott ülés­nek kö­szön­he­tő­en ké­nyel­mes, és ki­sebb pi­ló­ták számá­ra is biz­ton­sá­gos ülé­spo­zí­ci­ót ered­mé­nyez. A láb­tar­tó- kon­zolt job­ban sze­mügy­re vé­ve, meg­le­pőd­ve lát­hat­juk, hogy ez bi­zony ál­lít­ha­tó! A rög­zí­tő csa­va­rok át­he­lye­zé­sé­vel há­rom­fé­le fo­ko­zat­ban ál­lít­hat­juk igé­nye­ink­nek meg­fe­le­lő­en. A ma­gas­ra, és a ve­ze­tő­től nem túl­sá­go­san messze he­lye­zett kor­má­nyel­he­lye­zés miatt a csuk­lónk­nak is ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ció­ban hasz­nál­hat­juk mo­tor­un­kat.

Szép, egész­sé­ges lágy mu­zsi­ka szól a gyá­ri dob he­lyett fel­he­lye­zett G.P.R már­ká­jú hang­tom­pí­tó­ból. A ka­te­gó­riá­já­ban meg­fe­le­lő tel­je­sít­mény-le­a­dás 160 km/óra se­bes­ség elé­ré­sé­re is ké­pes. Ha egy ki­csit még ügyes­ke­dünk és be­bú­junk a jó szél­vé­del­met biz­to­sí­tó ple­xi mö­gé akár 170 km/órát is je­lez­het a di­gi­tá­lis ki­jel­ző.

A fordulatszámmérővel minden renben, viszont a digitális kijelző
nem túl jó választás

A meg­fe­le­lő fék­ha­tást elől a 300 mm-át­mé­rő­jű dup­la fék­tár­csa és két két­du­gattyús fék­nye­reg biz­to­sít­ja. Há­tul pe­dig egy 230 mm-es tár­csa és két­du­gattyús fék­nye­reg dol­go­zik. Ter­mé­sze­te­sen ezt is a 650-es­ről adop­tál­ták. Ez hasz­ná­lat köz­ben érez­he­tő is volt, jól ada­gol­ha­tó, nagy­sze­rű fék­ha­tást biz­to­sí­tott. Ha nagy ne­he­zen si­ke­rül rá­be­szél­ni az asszonyt, hogy hét­vé­gén ne a Plá­zá­ba, ha­nem a Mát­rá­ba men­jük, ne vár­juk meg a hát­só ülés­ről a vé­le­mé­nyét. A két rész­re osz­tott ülés­től ne vár­juk cso­dát! Ez csak egy 250-es! A kis ké­nyel­met­len­sé­gért kár­pót­lá­sul mu­tas­suk meg ne­ki az utas ülés mö­gött ta­lál­ha­tó, az ő biz­ton­sá­gát szol­gá­ló hát­só ka­pasz­ko­dót. A teszt vé­gé­hez kö­ze­led­ve ne­he­zen vál­tam meg a pár nap alatt meg­sze­re­tett Hyo-tól. Sok már tag­lalt érv mel­lett nem el­ha­nya­gol­ha­tó a las­san 300 Ft/l ben­zi­nár mel­lett a gaz­da­sá­gos 4 li­ter kö­rü­li fo­gyasz­tás. Nagy­sze­rű vá­lasz­tás kez­dő mo­to­ro­sok és a pá­lyá­zás fe­lé ka­csin­ga­tó mo­to­ro­sok ré­szé­re is.

Tökéletes hanghatás árad gyá­ri dob he­lyett fel­he­lye­zett G.P.R már­ká­jú hang­tom­pí­tó­ból

 

Lö­ket­tér­fo­gat: 250 cm3, DOHC, V2, 75f. hsz. Mo­tor tí­pus: 4-ütem, 4 sze­lep, le­ve­gő-olaj hű­tés Se­bes­ség­vál­tó: 5 seb. mech. Tel­je­sít­mény: 29 ló­erő/10000 ford/perc Nyo­ma­ték: 22 new­ton­mé­ter/8000 ford/perc Fék elöl: hidr. dup­la tár­csa, 300 mm Fék há­tul: hidr. tár­csa, 230 mm Fel­füg­gesz­tés elöl: ford. te­lesz­kóp­vil­la, 120 mm ru­gó­út Fel­füg­gesz­tés há­tul: len­gő­kar, köz­pon­ti NI­TRO ru­gós­tag Ke­rék elöl: 110/70-17 Ke­rék há­tul: 150-70/17 Szá­raz tö­meg: 155 kg Ár: 1.039.000 Ft (Spir­ro Kft.)


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.