tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

KTM 250 SX-F 2009
[InfoBike.hu | Motortrader- Szani] Felvétel dátuma: 2011.05.10
KTM, 250 SX-F, teszt


Nem­ré­gi­ben volt al­kal­ma­tok a ké­tü­te­mű kis­te­só (SX150), ám ka­te­gó­ria­társ teszt­jé­ről szó­ló be­szá­mo­ló­ban el­mé­lyül­ni, így cél­sze­rű­en a né­gyü­te­mű rö­fö­gő bra­tyó­ról írok, né­mi­leg össze­ha­son­lít­va a két pa­ri­pát.

 A tö­ké­le­te­sen har­mo­ni­zált szá­mí­tó­gé­pek és in­jek­to­rok ko­rát éli a mai em­ber, ami per­sze már a hét­köz­na­pok em­ber­eit is „bol­do­gít­ja” lép­ten-nyo­mon…

Több gyár­tó már az 2008-ban ku­ká­ba dob­ta a jól hely­tál­ló ré­geb­bi kar­bu­rá­to­ro­kat, he­lyü­ket elek­tro­ni­kus be­fecs­ken­de­ző cuc­cok­kal pó­tol­ták krossz-vo­na­lon is. En­nek el­le­né­re na­ran­csék meg­ma­rad­tak a vi­lág leg­jobb por­lasz­tó be­ren­de­zé­sé­nél, a Kei­hin FCR té­má­nál, mo­der­nebb gyúj­tás­ve­zér­lés­sel han­gol­va ter­mé­sze­te­sen. A mo­tor­blok­kon egyéb vál­toz­ta­tás nem is tör­tént, bár a kí­vánt ered­ményt ennyi­vel is si­ke­re­sen elér­ték, egy fi­no­mabb ka­rak­te­rű, lá­gyab­ban dol­go­zó, de gyor­sabb tech­ni­kát.

 

Mó­do­sí­tot­ták a fu­tó­mű­vet is 2008-hoz ké­pest, amit tö­ké­le­te­sen si­ke­rült a blokk­hoz iga­zí­ta­ni, lá­gyan mo­zog, nem ta­pad, még­is kel­lő­en fe­szes a vissza­ru­gó­zá­si té­nye­ző­je. Mind rum­plin, mind ko­moly ug­rás okoz­ta igény­be­vé­tel­nél pon­to­sak a szá­rak, érez­he­tő az új lég­cel­lás kon­struk­ció si­ke­re.

Idom­za­tá­ban ma­radt a 2007-es di­zájn, vi­szont a mat­ri­cák el­tűn­tek. Új, kor­hű el­já­rás­sal gyárt­ják az ele­me­ket, mi­sze­rint ma­gá­ba a mű­anyag­ba be­lein­jek­tál­ják a fes­té­ket, il­let­ve a kí­vánt min­tát. Le­kop­ni nem fog, az tu­ti!

A fék­rend­szer­ről szót sem ér­de­mes ej­te­ni, egy­sze­rű­en tö­ké­le­tes és ezen nincs is mit ra­goz­ni!

A pró­ba­mo­tor­ozás kö­rül­mé­nye­i­ről annyit, hogy eny­he eső utá­ni ned­ves, mély­ho­mok­os ta­la­jon tör­tént, szép idő­ben. A ren­de­ző­ség na­gyon se­gí­tő­ké­szen ke­zel­te saj­tói igé­nye­in­ket, így min­den­re volt ele­gen­dő időnk.

A 450 SX-szel kezdtem a tesz­tet, jól be­me­le­gí­tett. A 250 utá­na já­ték­szer­nek tűnt, vi­szont egy haj­szál­lal sem las­sabb, sőt jobb kö­ri­dő­ket vol­tam ké­pes elér­ni ve­le, ba­rát­sá­go­sabb ka­rak­te­re miatt. A ho­mok egy erő­sen las­sí­tó kö­zeg, mint tud­juk, de tor­pa­nás­nak sem­mi nyo­ma. Szűk for­du­ló­ban sem ké­re­ti ma­gát ket­tes­ben, és hár­mas­ban is rob­ba­né­ko­nyan tol ki be­lő­le. Ka­nya­ro­dás köz­ben a mo­tor­blokk for­gó al­kat­ré­sze­i­ből adó­dó gi­rosz­ko­pi­kus erő­ha­tá­sok­ból ab­szo­lút nul­la ér­ző­dik, így ak­ci­ón­kat nagy­ban meg­könnyí­ti a gép.

 

 Hosszabb egye­nes­ben is, ahol 5 te­li­vel le­he­tett zúz­ni, ott is sta­bil ma­radt a nyom­vá­lyúk el­le­né­re. A 150-es ké­tü­te­mű sem gyen­gébb, sőt sze­rin­tem ma­xi­má­lis tel­je­sít­mé­nye va­la­hol fe­lül­múl­ja a 4T-jét, vi­szont a ren­del­ke­zé­sün­kre ál­ló tar­to­mány szű­kös­sé­ge miatt ru­ti­nos vagy ké­tü­tem-ked­ve­lők tud­ják ki­hoz­ni a gép mi­ként­jét. Ka­nyar­ból ki­fe­lé szé­pen el­tol, de az SXF250-nel el­len­tét­ben itt rá kell nyúl­ni a kup­lun­gra, ha úgy jön ki a lé­pés.

 

Ug­rás­kor az SXF-fel kö­nyebb meg­ta­lál­ni a meg­fe­le­lő egyen­súlyt, olyan ér­zést sug­all, mint­ha oda len­ne be­to­noz­va, el­len­tét­ben a kis­te­só­val, aki ag­resszí­vebb mi­vol­tá­ból adó­dó­an ér­zé­ke­nyebb té­ma.

Vé­le­mé­nyem sze­rint a 2009-es esz­ten­dő fej­lesz­té­sei az ama­tőr fel­hasz­ná­lók­nak ked­vez­nek le­gin­kább, ki­vé­te­lek a ké­tü­te­mű krossz mo­del­lek (csú­nya is len­ne, ha egy ké­tü­te­mű SX túl ke­zes vol­na…). Az idei év­re a fi­nom­ság és la­za mo­tor­ozás a mot­tó, a tem­pó nö­ve­ke­dé­se mel­lett. Az ügyes mér­nö­kök, fej­lesz­tők úgy dol­goz­ták ki az SXF-et, hogy a ne­ga­tív ha­tá­so­kat ügye­sen el­rej­tet­ték, a nem ép­pen nyers ka­rak­tert a me­zőny élé­re fa­rag­ták. Meg­győ­ződé­sem, hogy aki ré­geb­bi mo­tor­ját egy ilyen­re le­vált­ja, egy szint­tel au­to­ma­ti­ku­san fel­jebb lép­het a mo­tokrossz tár­sa­da­lom­ban.

Azért kí­ván­csi va­gyok, mi ma­rad a jö­vő számá­ra, ugya­nis et­től job­bat én je­len­leg nem tu­dok el­kép­zel­ni!

Műszaki adatok
Erőforrás 248,6 cc
motor típus
4 ütemű, 1 hengeres, DOHC
Üzemanyagellátás karburátor, Keihin FCR-MX
Hűtés folyadék
Első futómű
WP 48mm, 300 mm rugóuttal
Hátsó futómű
WP, 335 mm rugóuttal
Első / hátsó kerék
80/100-21 / 100/90-19 (Excel)
Ülésmagasság 985 mm

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 248.60 ccm (15.17 cubic inches)
Száraz tömeg 98.0 kg (216.1 pounds)
Első kerékméret 80/100-21
Hátsó kerékméret 100/90-19
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 8.00 litres (2.11 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.