Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

KTM RC8 2008
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.15
KTM, RC8, superbike, sportmotor, bemutató


Elő­ször 2004 őszén, a Mün­che­n-i In­ter­mot ki­ál­lí­tá­son ta­lál­koz­tam elő­ször az ak­ko­ri­ban még csak pro­to­tí­pus­ként lé­te­ző RC8-al. Az idő tájt még ?csak? 1000 cm3-re ter­ve­zett mo­tor­ke­rék­pár, már ak­kor is ha­tá­ro­zot­tan el­kü­lö­nült tár­saitól, a Kis­ka ál­tal ter­ve­zett szög­le­tes vo­na­la­i­nak kö­szön­he­tő­en.

Tel­tek az évek, és elér­ke­zett a 2008-as év, amely iga­zi mér­föld­kő­nek szá­mit az oszt­rák gyár tör­té­ne­té­ben. 2008 már­ci­us­ától ut­cá­ra ke­rült az el­ső KTM Su­per­bi­ke. A le­gin­kább off-ro­ad mo­tor­jai­ról kö­zis­mert már­ka több, ma­gas lép­csőt meg­mász­va ju­tott el a pi­ra­mis je­len­le­gi csú­csát ké­pe­ző RC8-hoz. El­ső iga­zán ut­cá­ra szánt mo­tor­juk a Du­ke I. volt, ame­lyet ké­sőbb a má­so­dik ki­adás kö­ve­tett. Az iga­zi nagy elő­relé­pést az el­ső nagy V2-es blokk ki­fej­lesz­té­se hoz­ta. A nagy és mo­dern V mo­tor 990-es vál­to­za­ta a Su­per Du­ke-ban dü­bör­gött elő­ször. A fen­ti mo­del­le­ket az erő, és a ki­rob­ba­nó tel­je­sít­mény-le­a­dás­sal pá­ro­su­ló könnyed­ség, to­váb­bá a más­sal össze nem té­veszt­he­tő di­zájn jel­lem­zi. Eze­ket a tu­laj­don­sá­go­kat az új RC8 né­mi­leg to­vább­fo­koz­va vi­szi to­vább.

2004-ben prototípusként debütált modell 2008-ra került az utcára vagyis a pályára

Az új­don­ság egy ex­tra­könnyű, V2-es sport­mo­tor, amely­nek tö­me­ge te­le­tan­kol­va sem éri el a 200 ki­lo­gram­mot. A tér­há­lós króm-mo­lib­dén öt­vö­zet­ből, és el­té­rő ke­reszt­met­sze­tű csö­vek­ből épí­tett váz­ke­ret min­dössze 7,5 ki­lo­gramm sú­lyú. A nagy gond­dal meg­ter­ve­zett váz a len­gő­vil­la kör­nyé­kén és a blokk rög­zí­té­si pont­ja kö­rül kel­lő­en me­rev, míg a vil­la­nyak kör­nyé­kén a töb­bi rész­től el­té­rő ru­gal­mas­sá­gi tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik. A hát­só ke­re­ket ve­ze­tő két­ka­rú len­gő­vil­la ki­mon­dot­tan szi­lárd, ma­gas pro­fi­lú épí­tés­mód­já­nak kö­szön­he­tő­en, jól el­le­náll a csa­va­ró, haj­lí­tó erő­ha­tá­sok­nak. Erős­nek kell len­nie, hi­szen az új blokk akár 120 Nm for­ga­tó­nyo­ma­té­kot is ké­pes a hát­só­ke­rék­re zú­dí­ta­ni.

A blokk maximális teljesítménye 155 ló­erő 10.000-res per­cen­kén­ti for­du­la­ton, amely­hez ma­xi­má­li­san 120 Nm for­ga­tó­nyo­ma­ték

A tér­há­lós króm-mo­lib­dén öt­vö­zet­ből, és el­té­rő ke­reszt­met­sze­tű csö­vek­ből épí­tett váz­ke­ret min­dössze 7,5 ki­lo­gramm sú­lyú

A ru­gós­ta­go­kat a WP ki­mon­dot­tan eh­hez a tí­pus­hoz fej­lesz­tet­te ki, köz­tük a 43 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű for­dí­tott vil­lát. A szá­ra­kon 32 fo­ko­zat­ban ál­lít­ha­tó a nyo­mó és 28 fo­ko­zat­ban a hú­zó­fo­ko­za­ti csil­la­pí­tás. A hát­só ru­gó­zó elem szin­tén szé­les­kö­rű­en ál­lít­ha­tó. A há­tul­ján mér­he­tő „ló­gás” ut­cai és ra­cing fo­ko­zat­ban kü­lön ál­lít­ha­tó. Kü­lön sza­bá­lyoz­ha­tó a gát­lón a gyors, il­let­ve a las­sú ki­ru­gó­zás mér­té­ke. Így min­dig pon­to­san az adott pá­lya­vi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en han­gol­ha­tó az RC8-on a len­gés-csil­la­pí­tás mér­té­ke. Gon­dol­tak a ki­gyor­sí­tás­kor est­le­ge­sen fel­lé­pő kor­mány­szi­tá­lás csök­ken­té­sé­re, ki­kü­szö­bö­lé­sé­re, ezért elő­re egy szin­tén WP gyárt­má­nyú kor­mány­te­lesz­kó­pot sze­rel­tek. A pi­ló­ta ülés­hely­ze­té­nek ki­ala­kí­tá­sa nagy fi­gyel­met ka­pott a ter­ve­zés so­rán. Az új KTM ülé­se, ke­ze­lő­szer­vei, ki­vé­tel nél­kül test­reszab­ha­tó­ak azért, hogy a pá­lyán és az ut­cán is a le­he­tő leg­jobb ke­zel­he­tő­sé­get biz­to­sít­sák, a mo­tor ve­ze­tő­jé­nek. A fék­rend­szer­ből egy iga­zi csúcs­mo­dellt al­kal­ma­zott a KTM. A bru­tá­lis fé­ke­ző­ere­jé­ről hí­res Brem­bo, Mo­no-Block rend­sze­rű, négy­du­gattyús, ra­diá­lis nyer­ge­it pá­ro­sí­tot­ta elöl egy ra­diá­li­san sze­relt fő­fék­hen­ger­rel. A hát­só fék las­sí­tá­sát, egy két­du­gattyús szin­tén Brem­bo fék­nye­reg vég­zi. Az el­ső dup­la tár­csák mé­re­te 320 mm, míg a hát­só szim­pla tár­csa 220 mm át­mé­rő­vel ren­del­ke­zik.

Elől Brem­bo, Mo­no-Block rend­sze­rű, négy­du­gattyús, ra­diá­lis féknyer­ge­ket találunk, ami elöl egy ra­diá­li­san sze­relt fő­fék­hen­ger­rel hengerrel párosul

Kifejezetten erre a modellre szánt rugóstagók mellett a gyári kor­mány­te­lesz­kó­pot is a WP szállítja

 

Az új mo­tor­blokk az ul­trakönnyű épí­té­si el­já­rás­nak kö­szön­he­tő­en, min­dössze 64 ki­lo­gramm tö­me­gű. A for­gó ten­ge­lye­ket a le­he­tő leg­kö­ze­lebb he­lyez­ték el egy­más­hoz, így a mé­re­tét is si­ke­rült mi­ni­ma­li­zál­ni. A vé­gered­mény el­ké­pesz­tő, 155 ló­erő 10.000-res per­cen­kén­ti for­du­la­ton, amely­hez ma­xi­má­li­san 120 Nm for­ga­tó­nyo­ma­ték tár­sul. Ezek a pa­ra­mé­te­rek a KTM sze­rint ide­á­li­sak egy szu­per­bi­ke erő­for­rás­hoz. A mo­tor­blokk szá­raz kar­te­res ke­né­si rend­sze­rű ugya­núgy, mint a ko­ráb­bi LC 8-as blokk volt. Az ala­csony ma­gas­sá­gú, 103 mm át­mé­rő­jű du­gattyúk 69 mm-es utat tesz­nek meg a hen­ge­rek­ben. A hen­ger­fe­jek­ben két-két ve­zér­műt­en­gely dol­go­zik, ame­lyek össze­sen nyolc sze­le­pet mű­köd­tet­nek. A tel­je­sen új ter­vek alap­ján ki­ala­kí­tott csa­tor­nák is je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­nak a nagy vég­tel­je­sít­mény elé­ré­sé­hez. A se­bes­ség­vál­tó hat fo­ko­zat­tal ren­del­ke­zik, a se­bes­ség­fo­ko­za­tok ará­nyát úgy vá­lasz­tot­ták meg, hogy a mo­tor gyor­su­lá­sa a le­he­tő le­gop­ti­má­li­sabb le­gyen. Az erős blokk be­fecs­ken­de­zé­sé­nek ve­zér­lé­sét egy Kei­hin kom­pu­ter vég­zi. A rend­szer kü­lön­fé­le szen­zo­ro­kon ke­resz­tül fo­lya­ma­tos mé­ré­se­ket vé­gez.

Kis­ka ál­tal ter­ve­zett szög­le­tes vo­na­la­i­nak köszönhetően kiemelkedik a kategóriájából

Fi­gye­li a be­szí­vott le­ve­gő oxi­gén tar­tal­mát, a gá­zál­lást, a ki­pu­fo­gó­gáz össze­té­te­lét, fi­gye­lem­be ve­szi a se­bes­ség­fo­ko­za­tot, a ke­ve­ré­si arány és a be­fecs­ken­de­zé­si idő meg­vá­lasz­tá­sá­nál. A hen­ge­rek­be nagy, 52 mm át­mé­rő­jű in­jek­tor­tes­te­ken ke­resz­tül áram­lik a ben­zin le­ve­gő ke­ve­ré­ke. Az il­le­ték­te­len hasz­ná­la­tot meg­elő­zen­dő az elek­tro­ni­ka tar­tal­maz egy be­épí­tett im­mo­bi­li­zert is, az RC8 csak a sa­ját kul­csá­val in­dít­ha­tó. Az elek­tro­ni­kai rend­sze­rek mo­dern CAN bus rend­sze­ren ke­resz­tül di­gi­tá­lis je­lek­kel kom­mu­ni­kál­nak. A súly csök­ken­té­se ér­de­ké­ben a jel­ző funk­ció­jú fény­for­rá­sok LED tech­no­ló­gi­át al­kal­maz­nak. Gyá­ri ex­tra­ként ren­del­he­tő az RC8 mo­del­lek­hez Akra­po­vic full ki­pu­fo­gó­rend­szer, és ul­tra­könnyű kar­bon ke­re­kek.

 

Műszaki adatok                                                 
KTM RC 8
Motortípus Folyadékhűtéses, V2 hengeres , DOHC
Hengerűrtartalom 1148 cm3
Furat x Löket 103 x 69 mm
Maximális teljesítmény 155 LE ford./perc
Maximális nyomaték 120 Nm 11000 ford./perc
Váltórendszer 6 sebességes
Váz Króm molibdén, térhálós csőváz
Első felfüggesztés: Felfordított teleszkópvilla, rugóút 115 mm
Hátsó felfüggesztés Kétkarú lengővilla, központi rugóstag, rugóút: 120 mm
Első fék Dupla tárcsa, 320 mm átmérővel
Hátsó fék Szimpla tárcsa, 220 mm átmérővel
Első gumi 120/70 ZR17M/C (58W)
Hátsó gumi 190/55 ZR17M/C (73W)
Tengelytáv 1430 mm
Teletankolt tömeg 200 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1148.00 ccm (70.05 cubic inches)
Lóerő 151.53
Száraz tömeg 188.0 kg (414.5 pounds)
Első kerékméret 120/70-17
Hátsó kerékméret 190/55-17
Első fék Double disc. Bremo
Hátsó fék Single disc. Bremo
Üzemanyag tartály 16.50 litres (4.36 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.