Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: A kis mindentudó: Kawasaki ER 6 N 2006
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.23
Kawasaki, ER 6 N


A Kaw­asa­ki 2006 ta­vaszán piac­ra do­bott 650-es mo­tor­ja erő­sen fel­ka­var­ta a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked gépek pia­cát. Korábbi ER 5 utódjaként debütáló modell mind külsőleg, mind belsőleg új, formabontó megoldásokat kínál vásárlóinak.

A ré­gi ER 5 to­vább­fej­lesz­té­sé­nek nem lett vol­na ér­tel­me, ezért egy tel­je­sen új mo­tor ter­ve­zé­sé­be kez­dett az Aka­has­hi­ban mű­kö­dő ter­ve­ző­gár­da. A leg­több mo­tort ké­té­ven­te át­plasz­ti­káz­zák, fris­sí­te­nek va­la­mit a blok­kon, a fu­tó­mű­vön, vagy a szé­li­do­mot vál­toz­tat­ják meg. Mégis min­den mo­tor pá­lya­fu­tá­sá­ban el­jön az idő­pont, hogy nincs to­vább. Az ER 5-ös éle­té­ben ez, idén tör­tént meg. Az új mo­tor ter­ve­zé­sét, a mo­to­ro­sok főbb igé­nye­i­nek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel kezdték meg. Sor­ra vet­ték azo­kat az elvá­rá­so­kat, ame­lye­ket a vá­sár­lók a leg­fon­to­sabb­nak tar­ta­nak. Ezek a könnyed ke­zel­he­tő­ség, a ké­nyel­mes és ala­csony ülé­spo­zí­ció, kis me­net­kész tö­meg.

A kis mindentudó Kawasaki ER 6 N
 

A mo­tor meg­haj­tá­sá­ra egy so­ros két­hen­ge­res új erő­for­rást ké­szí­te­tek. Csak ez jö­he­tett szó­ba, a gép épí­té­si mód­ja miatt. A so­ros négyhengeres blok­kok sú­lyuk és vi­szony­lag nagy tö­me­gük miatt es­tek ki a ros­tán, a V2 el­ren­de­zé­sű­ek pe­dig arány­lag hosszú ki­ala­kí­tá­suk miatt. Az új haj­tó­egy­ség, kom­pakt épí­té­sű, pél­dá­ul kül­ső hű­tő­víz szál­lí­tó csö­ve­ket nem ta­lá­lunk, a hű­tő köz­vet­le­nül a blokk­hoz csat­la­ko­zik, a súly­meg­ta­ka­rí­tás és az át­te­kint­he­tő­ség ér­de­ké­ben. A kes­keny két­hen­ge­res kar­csú vá­zat kö­ve­telt ma­ga kö­ré, a nagy­szi­lárd­sá­gú acél­cső­ből ké­szí­tett szer­ke­zet, mi­ni­ma­lis­ta ki­ala­kí­tá­sú. A há­rom­szög alak­ban el­he­lye­zett főt­en­gely és vál­tót­en­ge­lyek miatt a mo­tor­blokk ki­mon­dot­tan rö­vid épí­té­sű, emiatt a ten­gely­tá­vot is ex­trém rö­vid­re si­ke­rült be­ál­lí­ta­ni, amely jó ma­nő­ve­rez­he­tő­sé­get ga­ran­tál. Az új gép vé­kony ala­csony és könnyű, olyan, mint egy ré­gi 400-as mo­tor de egy mo­dern 650-es ere­jé­vel. A ki­pu­fo­gó­csö­vek S alak­ban kí­gyóz­va ha­lad­nak a hen­ger­fej­től ki­in­dul­va a blokk alá, ahol csi­nos kis dob­ban vég­ződ­nek. Ez az el­he­lye­zés se­gí­ti a tö­meg-köz­pon­to­sí­tá­sát, és egyút­tal ala­cso­nyabb­ra he­lye­zi a súly­pon­tot. A blokk fél­szá­raz ke­né­si rend­sze­rű, az ala­cso­nyabb olaj­tek­nő miatt, ke­vés­bé ma­gas az épí­tés­mód­ja.

Kawasaki ER 6 N műszerfal
Ha valamibe beleszeretnénk kötni, az a műszerfal kinézete

Az ER-ben du­ru­zso­ló 649 cm3-es blokk ka­te­gó­riá­já­nak leg­kom­pak­tabb da­rab­ja, ál­lít­ja a Kaw­asa­ki. A be­fecs­ken­de­ző-rend­szer 38 mm át­mé­rő­jű tor­kok­kal és dup­la pil­lang­ósze­le­pek­kel dol­go­zik az op­ti­má­lis tel­je­sít­mény-le­a­dás ér­de­ké­ben. A rend­szer ál­tal elő­ál­lí­tott rob­ba­nó ele­gyet, két szí­vó­sze­le­pen ke­resz­tül lé­leg­zi be a mo­tor. A so­ros erő­for­rást fő­ként a kö­zép­tar­to­mány­ra han­gol­ták, ott a leg­vir­gon­cabb, ki­mon­dot­tan erős a gyor­sí­tó ké­pes­sé­ge. Erők­ifej­té­sé­ben nin­cse­nek ug­rá­sok, na­gyon jó in­du­la­tú, nem ijeszt­ge­ti a kez­dő mo­to­ro­so­kat sem. A blok­kot el­ha­gyó ki­pu­fo­gó­gá­zo­kat, há­rom-utas ka­ta­li­zá­tor tisz­tít­ja, a rend­szer mű­kö­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en, ki­mon­dot­tan ala­csony emisszi­ós ér­té­ke­ket pro­du­kál a fu­tu­risz­ti­kus gép.

Fu­tó­mű­ve gyár­ilag kel­lő­en lágy be­ál­lí­tá­sú. Ta­lán in­kább túl lágy. A hát­só ru­gós­tag ol­dal­só el­he­lye­zé­se szo­kat­lan, de szép meg­ol­dás. Hosszú len­gő­vil­lá­ja fe­lül még egy plusz me­re­ví­tő cső­vel is meg­erő­sí­tett ke­cses alak­ja el­le­né­re is kel­lő­en erős. Az ülés fi­no­man emel­ke­dik hát­ra­fe­lé ha­lad­va, úgy, mint a mo­dern tú­ra-sport gépek­nél és ve­lük meg­egye­ző­en szin­tén egy da­rab­ból áll az utas, és a ve­ze­tő ülő­al­kal­ma­tos­sá­ga. Há­tul, az utas két jó­ko­ra erős ka­pasz­ko­dó­ba mar­kol­hat, ame­lyek a cso­ma­gok rög­zí­té­sé­ben is sze­re­pet játsz­hat­nak.

Kawasaki ER 6 N hátsó rugóstag
Az oldalt elhelyezett hátsó rugóstag jól mutat rajta

A fé­kek­kel egy­ál­ta­lán nem bánt szűk­mar­kú­an a Kaw­asa­ki. Elől dup­la hul­lá­mos tár­csá­kat, há­tul szim­pla, az el­sők­höz ha­son­ló raj­zo­la­tú tár­csát ta­lá­lunk a ke­re­kek­re sze­rel­ve. Az egy­más fe­lett el­he­lye­zett fény­szó­rók na­gyon szé­pek, a fe­let­tük ta­lál­ha­tó bur­go­nyá­ra em­lé­kez­te­tő mű­szer­fal már nem annyi­ra tet­szik. Az irány­jel­ző­ket elöl a lég­te­re­lő ido­mok­ba int­egrál­ták, ezál­tal ki­sebb lé­gel­le­nál­lást ér­tek el,és az al­kat­ré­szek is ke­vés­bé sé­rü­lé­ke­nyek. A mai trend­nek meg­fe­le­lő­en, az át­lát­szó bú­rák mö­gött szí­nes, na­rancs­sár­ga fé­nyű iz­zók vil­log­nak. He­lyet fog­lal­va a mo­to­ron jó ér­zés­sel tölt el, hogy min­den ke­ze­lő­elem kéz­re esik. Ta­lán az ülés­ma­gas­ság ki­csit ala­csony az én szá­mom­ra, vi­szont az át­la­gos test­ma­gas­sá­gú em­be­rek­nek ép­pen meg­fe­lel. Érez­he­tő hogy a Kaw­asa­ki pon­to­san át­gon­dolt ter­vek alap­ján ké­szí­tet­te el ezt az új mo­tor­ke­rék­párt, mert me­net­köz­ben nem sok ki­vet­ni­va­lót ta­lál­ni a mű­kö­dé­sén. Egy­sze­rű­en na­gyon jól dol­go­zik a kis sor­ket­tes, de azért nem min­den­ben. Erős fé­ke­zés­kor, ha az út­bur­ko­lat egye­net­len, a pu­ha vil­lák ké­pe­sek fel­üt­ni, de ezt egy kis ál­lít­ga­tás­sal, vagy sű­rűbb olaj­jal bi­zo­nyá­ra or­vo­sol­ni le­het. Na­gyon tet­szett a tank kes­keny ki­ala­kí­tá­sa, amely re­me­kül il­lesz­ke­dik a mo­to­ros lábai kö­zé.

A hullámos 300 mm-es féktárcsák nemcsak feldobja a designt, kellő fékerőt biztosít a motornak

A kup­lung kis ké­zi erő­vel mű­köd­tet­he­tő, ezért a mo­tor höl­gyek­nek, gyen­ge­ke­zű pa­sik­nak ki­mon­dot­tan ajánl­ha­tó. Az ER 6 olyan, mintha a ré­gi GPZ 305 mo­dern in­kar­ná­có­ja len­ne. Mo­tor­ja idő­köz­ben a dup­lá­já­ra hí­zott, szin­tén so­ros el­ren­de­zé­sű, és ő is sze­re­ti a na­gyobb for­du­lat­szá­mo­kat, de emel­lett még­sem iszá­kos. Szer­pen­ti­ne­ken na­gyon jó élve­ze­tes tem­pó­kat le­het men­ni a mo­tor­ral, jól for­dul. Vi­dám, még­is avant­gard meg­je­le­né­sé­vel elis­me­rő pil­lan­tá­so­kat vál­tott ki még a ze­brán előt­tem át­battyo­gó né­ni­ké­ből is. Nem hi­szem, hogy ve­lem akart sze­mez­ni a ma­ma, mert sö­tét ple­xis si­sak volt raj­tam, és a nagy­pa­pa erő­sen ka­pasz­ko­dott a kar­já­ba. Min­dent egy­be­vet­ve, az ER 6 N na­gyon ke­zes kis jó­szág, amely kel­lő­képp für­ge is tud len­ni, ha ar­ra ösz­tö­kél­jük. Két sze­mély és cso­ma­gok ré­szé­re is he­lyet tud biz­to­sí­ta­ni, ezért tú­rá­zás­ra is al­kal­mas. Kor­szerű fe­lé­pí­té­sé­ből adó­dó­an az ala­csony fenn­tar­tá­si költ­sé­gei még von­zób­bá te­he­tik a vá­sár­lók sze­mé­ben. Va­ló­szí­nű, hogy sok­kal si­ke­re­sebb mo­dell lesz a Kaw­asa­ki tör­té­ne­té­ben, mint a ko­ráb­bi ER 5 volt.

Műszaki adatok
Kawasaki ER 6 N 2006
Mo­tor so­ros, két­hen­ge­res, víz­hű­té­ses, hen­ge­ren­ként 4 sze­lep­pel, egy ki­egyen­sú­lyo­zó-ten­gellyel
Lö­ket­tér­fo­gat 649 köb­cen­ti­mé­ter
Fu­rat x lö­ket 83 x 60 mm
Leg­na­gyobb tel­je­sít­mény 72 LE (53 KW) 8500 ford./perc-nél
Leg­na­gyobb nyo­ma­ték 66 Nm 7000 ford./perc-nél
Váz acél zárt­szel­vény és cső­váz
El­ső fu­tó­mű 41 mm-es te­lesz­kóp­vil­la
Hát­só fu­tó­mű ol­dalt el­he­lye­zett ru­gós­tag, ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­tés­sel
El­ső fék 300 mm-es tár­csák két­du­gattyús úszó­nyer­gek­kel
Hát­só fék 220 mm-es tár­csa egy­du­gattyús fék­nye­reg­gel
Ke­re­kek elöl 120/70-17, há­tul 160/60-17 Dun­lop D 221
Ten­gely­táv 1405 mm
Ülés­ma­gas­ság 785 mm
Tank 15,5 l
Szá­raz tö­meg 174 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 649.00 ccm (39.60 cubic inches)
Lóerő 71.07
Száraz tömeg 173.0 kg (381.4 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 160/60-ZR17
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 15.50 liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.