Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Használt motorteszt:Kawasaki ZX-6R 2004
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.12.05
Kawasaki, ZX-6R, ZX 636, teszt


A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás sport­mo­to­rok szo­rí­tó­já­ban, 1995-ben lé­pett elő­ször po­rond­ra a 600-as Nin­ja. Az el­múlt évek­ben jó pár­szor, át­lag két, há­ro­mé­ven­te át­dol­goz­ták a gépe­ze­tet. A 636-os szám elő­ször 2002-ben tűnt fel a mo­tor bur­ko­la­tán. A 2003-ban szin­te tel­je­sen át­fé­sült ZX6-os óriá­si si­kert ara­tott vi­lág szer­te.

A sport­mo­to­rok sze­rel­me­sei a rob­ba­né­kony­sá­got, a kis tö­me­get, és a ke­zes­sé­get he­lye­zik elő­tér­be. A kis Kawa mindhá­rom elvá­rást szin­te túl is tel­je­sí­ti. Tesz­tünk­ben egy 2004-es ki­adá­sú mo­dellt pró­bál­tunk ki, ho­gyan vi­sel­ke­dik a hét­köz­na­pi hasz­ná­lat so­rán. He­lyet fog­lal­va a gépen rög­tön érez­ni, hogy ezt a mo­dellt nem a kon­ti­nen­sek ké­nyel­mes át­sze­lé­sé­re ter­vez­ték. Sok­kal in­kább egy ama­tő­rök­nek va­ló ver­seny­mo­tor. Nincs ez­zel sem­mi gond, hi­szen a mo­to­ro­sa­ink je­len­tős ré­sze ver­seny­tem­pó­ban köz­le­ke­dik kö­zú­ton is.

 

Ej­nye-bej­nye, majd a zse­ka bá­csik jól le­kat­tint­ják őket. No, de tér­jünk vissza az ere­de­ti té­mánk­hoz. Ha­tal­mas önu­ra­lom­ra van szük­sé­ge a ZX pi­ló­tá­já­nak, ha be akar­ja tar­ta­ni a se­bes­ség- ha­tá­ro­kat. A pör­gős kis mé­reg­zsák szin­te kö­nyö­rög, hogy a for­du­lat­szá­mok öt­je­gyű vi­lá­gá­ba te­ker­jem. A for­du­lat­szám­mé­rő mu­ta­tó­já­nak ki­moz­du­lá­sát erő­sö­dő üvöl­tés kí­sé­ri a ki­pu­fo­gó dob fe­lől, és ezt még meg­spé­ke­li az air-boksz irá­nyá­ból hall­ha­tó szí­vó­hang­gal. Ez az a jel­leg­ze­te­sen kaw­ás sor­né­gyes hang, ami­től jó­le­ső bor­zon­gás fut vég­ig az em­be­ren, mi­köz­ben még a há­tán is fe­láll a szőr. Mint­ha csak ked­venc ban­dám mu­zsi­ká­ját hall­gat­nám, 10.000 fe­lett esz­mé­let­len zú­zás­ba kezd de csak pár ak­kord ere­jé­ig, mert 13.000- fe­lett vé­ge a dal­nak és le­sza­bá­lyoz az elek­tro­ni­ka.

 

Úgy negy­ven ki­lo­mé­ter­nyi mo­tor­ozás után érez­ni kez­dem, hogy ba­ran­go­lás­hoz nem épp a meg­fe­le­lő az ülé­spo­zí­ció. Ha las­sú a tem­pó, a me­net­szél nem fe­szül a fel­ső­test­nek, és nem te­her­men­te­sí­ti a csuk­ló­kat. Ez hosszú­tá­von fá­rasz­tó le­het. Sze­ren­csé­re van el­len­sze­re, tem­pó­san kell köz­le­ked­ni, er­re ta­lál­ták ki a ZX-et. Kö­zös gu­ru­lá­sunk so­rán, volt még egy kel­le­met­len él­mé­nyem. Mi­kor meg­áll­tam ki­csit az út szé­lén a nyá­ri kesz­tyű­be fa­gyott uj­jai­mat me­len­get­ni, elin­du­lás után a láb­tar­tó­ra haj­to­ga­tott lábam kis­sé görcsbe rán­dult. Er­ről nem a Kawa te­he­tett egy­sze­rű­en túl ma­gas vol­tam hoz­zá.

A mo­tor ve­zet­he­tő­sé­ge, tel­je­sen leny­űgö­zött. Pil­le­könnyű, szá­ra­zon 161 ki­lós sú­lyá­nak kö­szön­he­tő­en szin­te ma­gá­tól for­dul rá a ka­nya­rok íve­i­re mint­ha ol­vas­na a gon­do­la­taim­ban. Az el­ső fu­tó­mű­ben dol­go­zó te­lesz­kópvil­lák fe­szes be­ál­lí­tá­suk­kal iga­zán il­le­nek a mo­tor ka­rak­te­ré­hez. Ki­vá­ló vissza­jel­zést ad­nak az el­ső­ke­rék fe­lől.

Blokk

Mió­ta a 600-as ka­te­gó­ria meg­szü­le­tett, le­le­mé­nyes tu­ningcé­gek nagy­já­ból azóta gyár­ta­nak hoz­zá­juk Big Bo­re kit­te­ket. A Kaw­asa­ki gon­dolt egy me­ré­szet és a töb­blet­köb­cen­ti nyúj­tot­ta örö­mök­kel, alap­áron aján­dé­koz­za meg a vá­sár­ló­kat. Lé­te­zik egy 599 cm3-es ver­zió ZX 6RR né­ven, ver­seny­zők ré­szé­re akik mo­tor­jaik­kal nem lép­he­tik át a 600 cm3-es ha­tárt. A Su­zu­ki­val kö­zö­sen ki­fej­lesz­tett be­fecs­ken­de­ző rend­szer oly­an­nyira tö­ké­le­te­sen és ész­re­vét­le­nül mű­kö­dik, mint­ha egy kar­bu­rá­to­ros mo­to­ron ül­nénk. 2003-ban rö­vi­dült a lö­ket­hossz, és gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott a sze­lep­ve­zér­lés.

 

Váz

Alu­mí­ni­um híd­vá­zá­nak kü­lön­le­ges­sé­ge hogy, lég­be­öm­lő csa­tor­nát fog­lal ma­gá­ba a vil­la­nyak­nál. A ko­ráb­bi mo­dell­hez ké­pest meg­vál­to­zott a len­gő­vil­la ten­gely he­lye, így na­gyobb súly ke­rül az el­ső ke­rék­re. A vál­toz­ta­tás biz­ton­sá­go­sab­bá te­szi a ki­gyor­sí­tá­so­kat. A hát­só len­gő­vil­lá­ra még a leg­na­gyobb jó­in­du­lat­tal sem le­het rá­fog­ni, hogy Mo­to Gp-szö­ke­vény, annyi­ra egy­sze­rű a for­má­ja. A szim­pla zárt­szel­vény ki­né­ze­te ne té­vesszen meg sen­kit, a me­re­ví­tő élek meg­fe­le­lő szi­lárd­sá­got biz­to­sí­ta­nak.

Fu­tó­mű

A for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la 41 mm-es bel­ső­cső át­mé­rő­vel ren­del­ke­zik. A szép arany­szí­nű fé­nye­zés egy ne­mes már­ka ter­mé­két sej­te­ti, de a szó­ban for­gó al­kat­részt a Kay­aba gyár­tot­ta. Há­tul tel­je­sen ál­lít­ha­tó köz­pon­ti ru­gós­tag dol­go­zik, amit te­ker­ge­tés­sel ide­á­li­san be­ál­lít­ha­tunk az adott fe­la­dat­hoz. Pár éve nagy­do­log volt mi­kor az el­ső 600-as for­dí­tott el­ső­vil­lát ka­pott. Ak­ko­ri­ban ra­diá­lis fék­rend­szer­ről csak ál­mod­ha­tott a hét­köz­na­pi mo­tor­vá­sár­ló. A Kawa ra­diá­lis rög­zí­té­sű fék­nyer­ge­i­től a fé­ke­rő köz­vet­le­nebb mó­don jut a tár­csá­kra, ezért azok mé­re­tét csök­kent­het­ték. Emiatt, ki­sebb az el­ső ke­rék gi­rosz­kó­pi­kus ha­tá­sa ami könnyebb ve­zet­he­tő­sé­get ered­mé­nyez.

 

Mű­szer­fal

Az LCD ki­jel­zős óra­egy­ség már elég sok kri­ti­kát ka­pott a múlt­ban. Ha nem süt rá a nap ak­kor le le­het ol­vas­ni.

 

Min­dent egy­be­vet­ve a ZX egy na­gyon für­ge erő­tel­jes és mu­ta­tós kis mo­tor. Adott­sá­gai miatt in­kább a pá­lyán ér­zi job­ban ma­gát mint kö­zú­ton. Ke­mény a brin­ga, de pár órás vág­tá­kat or­szág­úton is le le­het ve­le csa­var­ni. Ezt a mo­tort er­re ta­lál­ták ki, a rö­vid gyors haj­szá­kra.

 

Sze­les

 

Mű­sza­ki ada­tok:

Mo­tor: fo­lya­dék­hű­té­ses, né­gyü­te­mű,

so­ros négy­hen­ge­res

Ve­zér­lés: DOHC, hen­ge­ren­ként

négy­sze­le­pes

Lö­ket­tér­fo­gat: 636 cm3

Fu­rat x lö­ket: 68 x 43,8 mm

Kom­presszió-vi­szony: 12,8:1

Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény: 112 Le

13000 ford./perc

(hát­só ke­ré­ken mér­ve)

Ma­xi­má­lis for­ga­tó nyo­ma­ték:

64 Nm/11400 ford./perc

Ke­ve­rék­kép­zés: EFI, 38 mm át­mé­rő­jű

in­jek­tor tes­tek

Kup­lung: olaj­für­dős, több­tár­csás

Váz: alu­mí­ni­um híd­váz

El­ső fu­tó­mű: 41 mm-es bel­ső­cső

át­mé­rő­jű Kay­aba te­lesz­kóp vil­la

Hát­só fu­tó­mű: tel­je­sen ál­lít­ha­tó

köz­pon­ti ru­gós­tag

Ten­gely­táv: 1400 m

Vil­la­szög: 24,5o

Ke­re­kek: ön­tött alu­mí­ni­um

Gu­mik: 120/65 ZR 17 elöl,

180/55 ZR 17 há­tul

El­ső fék: 280 mm-es hi­dra­u­li­kus tár­csa,

négy­du­gattyús rad. fék­nyer­gek­kel.

Hát­só fék: 220 mm-es szim­pla

tár­csa­fék, egy­du­gattyús fék­nye­reg.

Tö­meg szá­ra­zon: 161 kg

Tank: 18 li­ter


 
Technikai adatok
Első fék Dupla tárcsafék
Hengerűrtartalom 636.00 ccm (38.81 cubic inches)
Lóerő 125.00
Száraz tömeg 161.0 kg (354.9 pounds)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2020 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.