Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük:Kawasaki ZX-10R 2006
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Kawasaki, ZX-10R, teszt


A szen­te­si Bre­zo mo­tor jó­vol­tá­ból, ke­zünk kö­zé ka­pa­rin­tot­tuk a le­gú­jabb ver­zió­jú ZX 10-est. Az ör­ké­nyi Eu­ro Ring tech­ni­kás pá­lyá­ján pró­bál­tuk ki a zöld sár­kányt. Egy 300 km/óra fe­lett tel­je­sí­tő ul­tra­mo­dern sor­né­gyes­hez job­ban il­lett vol­na a Hun­ga­ro­ring, de egyéb okok miatt oda nem tud­tunk be­jut­ni ve­le.

A hir­de­té­sek­ben a tí­zest csak úgy em­le­ge­tik, hogy egy pá­lya­mo­tor, amely­re rend­szá­mot és lám­pá­kat akasz­tot­tak. Igen, tény­leg pály­ára ki­he­gye­zett a brin­ga, de emel­lett hi­he­tet­le­nül ké­nyel­mes, ami pá­lyag­épek­nél elég­gé rit­ka tu­laj­don­ság. A 2004-ben meg­je­lent ZX-10-est be­lül­ről szin­te tel­je­sen át­ala­kí­tot­ták. Kül­ső vo­na­la­in is több mó­do­sí­tást vé­gez­tek.

 

 Váz

A Mo­to GP ki­rály­ka­te­gó­ri­ás gépei kö­zött harc­ba szál­ló ZX-RR a Kaw­asa­ki gu­ru­ló teszt­la­bo­ra­tó­riu­ma. Az itt ki­pró­bált, és ké­sőb­bi­ek­ben be­vált öt­le­te­ket, – amennyi­ben azok hasz­na­ve­he­tők az ut­cai gépe­ken – hasz­no­sít­ják a sor­ozat­gyár­tá­sú sport­mo­del­le­ken. A ko­ráb­bi ZX ul­tra rö­vid ten­gely­táv­ját most öt mil­li­mé­ter­rel meg­nö­vel­ték. Va­jon mit is szá­mít az a fél cen­ti? A ZX ese­té­ben na­gyon is so­kat. A ré­gi mo­tor gyor­sí­tás­kor hir­te­len kap­ta fel az or­rát, és kor­mány­gát­ló nél­kül ide­ge­sen csap­ko­dott csut­kái­val. 2006-ra or­vo­sol­ták ezt a pro­blé­mát, szé­riá­ban egy na­gyon fi­no­man mű­kö­dő Öh­lins kor­mány­gát­lót ka­pott. Ki­pró­bál­tam, a szer­ke­zet ki­fo­gás­ta­la­nul mű­kö­dik, nyu­god­tak ma­rad­nak a kor­mány­csut­kák mi­kor el­emel­ke­dik az el­ső ke­rék. A fu­tó­mű hát­só ré­szén is tör­tén­tek vál­toz­ta­tá­sok, a váz­ban ala­cso­nyabb­ra he­lyez­ték a len­gő­kar for­gás­pont­ját, így a mo­tor súly­pont­ja emel­ke­dett. Emiatt a be­kor­mány­zá­si erő csök­ken ka­nya­ro­dás­kor, a mo­tor könnyeb­ben, gyor­sab­ban bo­rít­ha­tó a kí­vánt ív­re. A mo­tor nagy sza­bad­ma­gas­sá­ga miatt el­ké­pesz­tő­en mély­re dönt­he­tő, a füg­gő­le­ges­től, 52 szög­ben el­tér­ve is ké­pes ka­nya­rod­ni az új ZX-10.

 

 

Blokk

A vég­tel­je­sít­mény nö­ve­lé­sé­vel nem fog­lal­koz­tak szá­mot­te­vő­en, hi­szen mo­tor­er­őből idá­ig sem volt hi­ány. A főt­en­ge­lyen mért 173 ló­erős tel­je­sít­ményt 11700-as per­cen­kén­ti for­du­lat­szá­mon moz­gó­sít­ja a mo­tor. Nagy se­bes­ség­nél ez a számadat 183 ló­erő­re mó­do­sul a Ram-Air rend­szer ha­tá­sá­ra. A főt­en­gely, va­la­mint a lend­ke­rék tö­me­gét meg­nö­vel­ték, emiatt a blokk tel­je­sít­mény le­a­dá­sa sok­kal fi­no­mabb, egyen­le­te­sebb lett. A for­gattyús ten­gely föl­jebb ke­rült a blokk­ban, ez a vál­toz­ta­tás, szin­tén a súly­pont ma­ga­sabb­ra he­lye­zé­sét szol­gál­ja. A hen­ger­fej kör­nyé­kén is tör­tén­tek be­avat­ko­zá­sok a ko­ráb­bi vál­to­zat­hoz vi­szo­nyít­va. A szí­vó­sze­le­pek 1 mm-el ki­seb­bek let­tek a gyor­sabb gá­zá­ram­lás ér­de­ké­ben. Meg­vál­to­zott a hen­ge­rek hely­ze­te is, az ed­di­gi 20o-os dő­lés­szö­gük, 23o-ra mó­do­sult. A mo­tor ere­je jól ada­gol­ha­tó, a be­fecs­ken­de­ző rend­szer ki­tű­nő­en mű­kö­dik. Mo­tor­fék üzem­ből sta­bi­li­zá­ló gáz­ra fi­nom az át­me­net, nincs sem­mi rán­gás, hir­te­len csu­klás. A 43 mm-es por­lasz­tó­kam­rák­kal el­lá­tott, a Su­zu­ki­hoz ha­son­ló két pil­lang­ósze­le­pes rend­szer­nek nem mu­tat­koz­tak gyen­ge pont­jai. A be­fecs­ken­de­ző fe­jek 50 mi­kron mé­re­tű csep­pek­re bont­ják a ben­zint. Az ered­mény: jobb ke­ve­re­dés a le­ve­gő­vel, amely he­ve­sebb égést ered­mé­nyez. A blokk­ban meg­vál­to­zott a ge­ne­rá­tor és az önin­dí­tó hely­ze­te. Az új hen­ge­relt el­já­rás­sal ké­szí­tett vál­tóten­gely be­épí­té­se fi­no­mab­bá te­szi a fo­ko­za­tok kap­cso­lá­sát.

 

Fu­tó­mű

A ru­gó­zó ele­mek bel­se­jét érin­tet­le­nül hagy­ták, csak a gyá­ri be­ál­lí­tá­sok vál­toz­tak meg. Alap­hely­zet­ben pály­ára van­nak han­gol­va, ez­zel is jel­zi a Kaw­asa­ki hogy hová is szán­ta ezt a mo­tort. Elöl a 43 mm-es for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la szá­rait ti­tán-nit­rid be­vo­nat fe­di, az anyag ke­mény­sé­ge és ko­pás­ál­ló­sá­ga ga­ran­cia a hosszúi­de­jű, meg­bíz­ha­tó mű­kö­dés­re. Az el­ső és hát­só fu­tó­mű­ben vég­ál­lás ha­tá­ro­lók van­nak be­épít­ve, ezek­kel sza­bá­lyoz­ha­tó a ru­gók ma­xi­má­lis ki­nyú­lá­sa. Ido­mok: Az új fe­ji­dom ki­sebb pro­jek­to­ros fény­szó­ró­kat fog­lal ma­gá­ba. A lég­be­öm­lő nyí­lás ke­reszt­met­sze­te na­gyobb lett. Az ülé­si­dom for­má­ja is meg­vál­to­zott, a jobb cw ér­ték elé­ré­se ér­de­ké­ben. A hát­só irány­jel­zők a fa­ro­ki­dom­ban kap­tak he­lyet, szin­tén amiatt, hogy mi­nél áram­vo­na­la­sabb le­gyen a mo­tor. A tel­je­sen ti­tán anyag­ból ké­szí­tett ki­pu­fo­gó­rend­szer­nek a súly­csök­ken­tés­ben van sze­re­pe, el­ren­de­zé­se 4:2:1:2 te­hát nem egy­sze­rű a ké­plet.

   

Fé­kek

Az idei ver­zión a ta­va­lyi rend­szert ta­lál­juk, az­zal a kis vál­toz­ta­tás­sal, hogy az el­ső fék ra­diá­lis fő­fék­hen­gert ka­pott. Elől a 300 mm-es hul­lá­mos tár­csák ra­diá­li­san el­he­lye­zett négy­du­gattyús nyer­gek­kel, há­tul 220 mm-es szin­tén hul­lá­mos tár­csa egy­du­gattyús nye­reg­gel dol­go­zik – a fék­kar mű­köd­te­té­se­kor. A ke­re­kek ma­rad­tak a fi­li­grán öt­kül­lős ön­tött alu­mí­ni­um gu­ri­gák, de a Dun­lop D218-as gu­mi­kat az új fej­lesz­té­sű Qua­li­fi­er fan­tá­zia­ne­vű ver­seny gu­mi­kra cse­rél­ték.

 

A pá­lyán

A pár kez­de­ti las­sabb kör­ben, amíg a gu­mik me­le­ged­nek, van időm fész­ke­lőd­ni a mo­to­ron meg­ta­pasz­tal­ni szol­gál­ta­tá­sait. Tu­dat­ha­sa­dá­sos gép ez a Kawa! Ver­seny­mo­tor lé­té­re is ké­nyel­mes, még egy olyan hó­ri­hor­gas alak is el­fér raj­ta mint én. Bru­tá­lis tel­je­sít­mé­nye pe­dig egy­ál­ta­lán nem ijesz­tő, nin­cse­nek düh­ki­töré­sei. A kor­mány, ülés, láb­tar­tó há­rom­szög szá­ra­inak tá­vol­sá­ga oly­an­nyira jól el­ta­lált, hogy a tan­kon ki­kép­zett mé­lye­dés­be pon­to­san be­leil­lik a hosszú lábam. Bár, ez le­het hogy azért van, mert a tank fel­ső szé­lén ma­ga­san vég­ig­fu­tó él olyan vas­tag, és telt, mint Ti­na Tur­ner aj­kai. Az Eu­ro­ring elég­gé las­sú, és éles vissza­for­dí­tós ka­nya­rok­kal tűz­delt. A cé­le­gye­nes is csak pár száz mé­ter hosszú, a gépe­zet se­bes­sé­gét le­he­tet­len ki­hasz­nál­ni, a ket­tes és a hár­mas fo­ko­za­tok kö­zött vál­to­gat­va kö­röz­tünk az asz­falt­csí­kon. A pá­lyá­nak óriá­si elő­nye, hogy bur­ko­la­ta olyan mi­nő­sé­gű, mint a kö­zu­ta­ké, nem ka­jál­ja meg a gu­mik szé­leit, mint más pá­lyák asz­falt­ja. Itt még­is biz­ton­sá­go­sabb ke­re­tek kö­zött mo­to­roz­hatsz, mint az or­szág­úton, nincs szem­be­jö­vő for­ga­lom, ki­épí­tett bu­kó­tér van. Dé­le­lőtt, ko­ra dél­után, tíz mo­tor­nál nincs több a pá­lyán, te­hát tü­le­ke­dés sincs.

 

 

Kin­cses : Gyö­nyö­rű for­má­jú szu­per­sport­mo­tor, mely­nek ülé­spo­zí­ció­ja rö­vid tú­rák meg­té­te­lé­hez al­kal­mas­sá te­szi a gépet, de en­nek el­le­né­re a mo­tor még­is­csak a pá­lyák ör­dö­ge. Meg­fe­le­lő gu­mi­vá­lasz­tás­sal a pá­lya­mo­tor­ozás min­den örö­mét ki­él­het­jük raj­ta. A ke­ze­lő­szer­vek könnyen jár­nak, és meg­le­pő mó­don a vál­tó is jól ke­zel­he­tő. A szél­vé­de­lem meg­fe­le­lő, bár nagy me­leg­ben elég hű­tést nem biz­to­sít. Ezen a tech­ni­kás pá­lyán a ka­nya­rok­ban a mo­tor szar­vá­ba na­gyon kell ka­pasz­kod­ni, hogy egy erő­tel­jes ki­gyor­sí­tás­sal le ne dob­ja uta­sát. A bru­tá­lis szá­mok, és tel­je­sít­mény el­le­né­re egy na­gyon ke­zel­he­tő jó­szág a Nin­ja.

 

Pale: Az el­ső pár kör után tel­je­sen meg­ked­vel­tem az új ZX-10R-t. Az elő­ző mo­dell­nél ki­csit fi­no­mabb, és egyen­le­te­sebb tel­je­sít­mény-le­a­dá­sú gép ala­csony for­du­lat­szám tar­to­mány­ban könnyen ke­zel­he­tő, vi­szont ha job­ban rá­csa­var­juk a gázt elő­bú­jik be­lő­le a kisör­dög. A jól ada­gol­ha­tó lo­vak mel­lett tö­ké­le­tes fék­ha­tás­sal szem­be­sü­lünk. A gyá­ri gu­mi­kra sin­csen pa­nasz, szu­per ta­pa­dást és jó vissza­jel­zést biz­to­sí­ta­nak. Ezen­kí­vül a gyár­ilag já­ró Öh­lins kor­mány­gát­ló­val is jó pon­tot szer­zett a ZX-10R. Egye­dü­li gon­dom a be­mu­ta­tá­sa óta a tel­tebb for­mák­kal és a mi­ni el­ső iker­lám­pa­test kül­se­jé­vel volt, de ezt el­len­sú­lyoz­za a tö­ké­le­tes fa­ri­dom, ami alatt 2006-tól már dup­la hang­tom­pí­tó la­pít.

 

 

Vissza­tér­ve a Kaw­ára, a szer­ke­zet el­ké­pesz­tő­en jól vi­sel­ke­dik, fe­szes a fu­tó­mű­ve, pon­to­san ada­gol­ha­tó a gáz. A fé­kek mes­te­ri­en mű­köd­nek, kör­ről-kör­re egy­re ké­sőbb fé­kez­tem ve­lük, ha­tal­mas tar­ta­lé­kok rej­le­nek ben­nük, ta­lán ak­ko­rák hogy én ki sem tud­nám aknáz­ni őket.

 

 

Műszaki adatok
Motor Vízhűtéses, négyütemű, 16 szelepes, DOHC, soros, négyhengeres
Furat x löket 76,0x55,0 mm
Hengerűrtartalom 998 cm3
Üzemanyag ellátás befecskendező rendszer, dupla pillangó szelepekkel
Maximális teljesítmény 173 LE/11 700 /perc
Maximális forgatónyomaték 115,6 Nm 9500/perc
Gyújtás komputer-vezérelt, digitális
Sebességváltó 6 sebességes
Tengelytáv 1390 mm
Első fék 300 mm duplatárcsa, négydugattyús féknyergekkel
Hátsó fék 220 mm tárcsa, kétdugattyús féknyergekkel
Első futómű teljesen állítható fordított teleszkópvilla, 120 mm rugóút
Hátsó futómű Monoshock állítható rugóstag, 68 mm rugóút
Első gumi 120/70 ZR 17
Hátsó gumi 190/55 ZR 17
Tank 17 liter
Száraz súly 175 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 998.00 ccm (60.90 cubic inches)
Száraz tömeg 175.1 kg (386.0 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 190/55-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 17.03 litres (4.50 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.