tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Kymco Xciting 500 teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.12.05
Kymco, Xciting 500, teszt


A taj­va­ni gyár­tó büsz­ke­sé­gé­nek szok­nyá­ja alatt egy fél­li­te­res hen­ger­rel fel­sze­relt erő­for­rás brum­mog. Fo­ko­zat­nél­kü­li vál­tó­já­nak kö­szön­he­tő­en ját­szi könnyed­ség­gel moz­gat­ja a szá­ra­zon két­száz ki­lós gépet. A ma­xi-ro­bo­gó for­ma­vi­lá­ga kí­sér­te­tie­sen ha­son­lít az ugyan­csak Kymco gyárt­má­nyú 50-es Grand Dink ál­tal kép­vi­selt vo­na­lak­hoz, csak eb­ben a kör­nye­zet­ben min­den na­gyobb, erő­sebb.

 

Az egész ro­bo­gó leg­szem­be­tű­nőbb egy­sé­ge a ha­tal­mas va­riá­tor-ház, rá­né­zés­re úgy hat, mint­ha kis­sé túl nagy­ra szer­kesz­tet­ték vol­na. Ter­mé­sze­te­sen er­ről szó sincs, de a kö­zel 50 ló­erőt ek­ko­ra haj­tó­mű­vön ke­resz­tül le­het a hát­só­ ke­rék­hez el­jut­tat­ni. A kék­ szí­nű ro­bo­gó arisz­to­kra­ta szár­ma­zá­sá­hoz mél­tó­an ven­dég­sze­re­tő uta­sai­val. Két fel­nőtt számá­ra is ké­pes ké­nyel­mes ülő­he­lyet biz­to­sí­ta­ni ké­nyel­mes bőr­fo­tel­je­i­ben, ame­lyek­ben hosszabb időt el­tölt­ve sem érez­het­jük ma­gun­kat ké­nyel­met­le­nül.

 

Akár hosszabb tú­rá­kra is elin­dul­ha­tunk a gép­pel, mi­vel min­den adott­sá­ga meg­van hoz­zá, hogy re­me­kül szó­ra­koz­tas­son ben­nün­ket. A vá­ro­sok her­ce­ge ak­kor sem jön za­var­ba, ha a két vá­rost össze­kö­tő au­tó­pá­lya fe­lé ves­szük az úti­rányt. 150-es vég­se­bes­sé­gé­vel ott is ki­tű­nő­en meg­áll­ja a he­lyét. 150? Ott már ko­moly szél­nyo­más is ne­he­ze­dik a ve­ze­tő fel­ső­tes­té­re! Ám nem az Xci­ting ese­té­ben. Itt ha­tal­mas szél­vé­dő­elem te­re­li el a le­ve­gőt a pi­ló­ta mell­ka­sá­ról és fe­jé­ről.

 

Lát­ni és lát­sza­ni. A nagy Kymco mind­két fel­té­tel­nek tö­ké­le­te­sen ele­get tesz. Erős ha­lo­gé­niz­zó­val sze­relt fény­szó­ró­ja messzi­re be­vi­lá­gít­ja az út­tes­tet. Ha utunk so­rán ránk sö­té­te­dik, ak­kor is biz­ton­ság­gal ha­lad­ha­tunk to­vább. A leg­több ro­bo­gó prak­ti­kus tá­ro­lóre­ke­sze­i­be tud­ja fo­gad­ni gaz­dá­ja ki­sebb-na­gyobb dol­gait. Azt gon­dol­tam, ez egy 500-as ro­bo­gó, biz­tos annyi he­lyet ta­lá­lok az ülé­se alatt, hogy két int­egrál-si­sak is bő­ven be­le­fér. Té­ved­tem, nem fér be­le, de fel­sze­rel­ték egy na­gyon hasz­nos kis mo­bil­te­le­fon-tar­tó­val, és 12 V-os csat­la­ko­zó­val, így akár menet­ köz­ben is tölt­het­jük le­me­rült ké­szü­lé­kün­ket.

Jó szol­gá­la­tot tesz a be­épí­tett cso­mag­tér-vi­lá­gí­tás, ha sö­tét­ben pró­bá­lunk ki­i­ga­zod­ni cso­mag­tar­tónk tar­tal­mán. Az ülés el­ső ré­szén is el­he­lye­zés­re ke­rült egy öt­le­tes kis re­kesz. En­nek a meg­ol­dás­nak két rop­pant nagy elő­nye is van. Az egyik, hogy meg­spó­rol­tak vagy négy ma­rék­nyi szi­va­csot a kár­pi­to­zás alól, má­sik, hogy a kéz­reeső, kulcs-csal zár­ha­tó mé­lye­dés­be hasz­nos hol­mi­kat rejt­he­tünk. Ha még ez sem len­ne elég re­kesz­má­niánk­nak, még egyet ta­lá­lunk a kor­mány alatt a bal tér­dünk előt­ti rész­nél.

 

A gépet ki­pró­bá­ló mo­to­ro­sok egyön­te­tű­en ál­lít­ják, hogy az Xci­ting, mé­re­tei­hez vi­szo­nyít­va meg­le­pő­en könnyen ve­zet­he­tő. Mi­nek kö­szön­he­tő ez a jó tu­laj­don­sá­ga? Ter­ve­zői igye­kez­tek a ki­egé­szítő al­kat­ré­sze­ket mi­nél mé­lyebb­re sze­rel­ni. Ezál­tal a gép súly­pont­ja meg­le­he­tő­sen mély­re ke­rült. A 200 ki­lo­gramm sú­lyú ro­bo­gót lény­ege­sen könnyebb­nek érez­zük. Kor­má­nyát fel­tű­nő­en nagy szög­ben le­het el­for­dí­ta­ni, ez szűk for­du­ló­kört, és jó ma­nő­ve­re­zé­si ké­pes­sé­ge­ket ered­mé­nyez. 15 co­los el­ső ke­re­ke könnye­dén gör­dül át az út­bur­ko­la­ti hi­bá­kon, biz­ton­sá­gos ha­la­dást tesz le­he­tő­vé az egy­re rom­ló bur­ko­la­tú vá­ro­si uta­kon. Az el­ső ke­rék meg­bíz­ha­tó kap­cso­la­tát az út­test­tel ha­gyo­má­nyos te­lesz­kóp­vil­la biz­to­sít­ja.

 

Az ese­ten­ként két sze­méllyel és cso­ma­gok­kal is meg­ter­helt gépet jól las­sít­ják az el­ső ke­rék­re sze­relt dup­la fék­tár­csák. Me­net köz­ben a nagy­mo­to­ro­kat idé­ző ke­rek órák­ból fe­lé­pí­tett mű­sze­regy­sé­gen ol­vas­hat­juk az ada­to­kat. A se­bes­ség­mé­rő és for­du­lat­szám­mé­rő mel­lett a kom­bi­nált ben­zin­szint va­la­mint víz­hő­fok-jel­ző mű­sze­re­ket is meg­ta­lál­hat­juk. Na­gyon jó szol­gá­la­tot tesz az ak­tuá­lis olaj­cse­ré­re fi­gyel­mez­te­tő jel­ző­lám­pa. A Kymco kö­zép és ol­dal­szen­der­rel is fel­sze­rel­te a jár­mű­vet, így min­dig az épp meg­fe­le­lőt vá­laszt­hat­juk par­ko­lás­kor.

 

Az Xci­ting len­dü­le­tes vo­na­la­i­val, tisz­ta for­mái­val egy szem­pil­lan­tás alatt ra­bul ej­ti az őt szem­re­vé­te­le­ző em­be­rek szí­vét, fel­té­ve, ha ér­zé­ke­nyek a ro­bo­gók ál­tal nyúj­tott esz­té­ti­kai él­mé­nyek­re. Tá­gas hely­kí­ná­la­ta, erős mo­tor­ja, von­zó vé­te­lá­ra miatt ez a ro­bo­gó ki­mon­dot­tan jó ár/ér­ték aránnyal ren­del­ke­zik.

Technikai adatok
Hengerűrtartalom 498.50 ccm (30.42 cubic inches)
Lóerő 47.06
Száraz tömeg 215.0 kg (474.0 pounds)
Első kerékméret 120/70-15
Hátsó kerékméret 150/70-14
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.