Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Moto Guzzi Nevada 750 teszt
Cirkáló olasz módra
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.11.30
Moto Guzzi, Nevada 750, teszt


A Ne­va­da 750 ma­gá­ban hor­doz­za mindazo­kat a je­gye­ket, ame­lye­ket egy iga­zi Guz­zi­tól elvár­hat az em­ber. Nagy ke­reszt­ben be­épí­tett V mo­tor, kül­lős ke­re­kek, klasszi­kus for­ma, te­kin­té­lyes hasma­gas­ság. A Ne­va­da ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en szin­te min­den­hol el­megy, le­gyen az kö­ves föl­dút, vagy fü­ves buc­kák­kal tűz­delt me­ző.

 

A Clas­sic blokk­já­nak új­ra­ter­ve­zé­se­kor a ke­ve­rék­kép­zés te­rén sza­kí­tot­tak a ha­gyo­má­nyok­kal. A ben­zin-le­ve­gő elegy elő­ál­lí­tá­sát be­fecs­ken­de­ző-rend­szer­re bíz­ták. A be­ren­de­zés ne­vé­nek kez­dő­be­tűit a gép ne­vé­be is be­le­fog­lal­ták, így utal­va a mo­der­ni­zált ki­vi­tel­re. A blokk­ban meg­vál­to­zott a du­gattyúk alak­ja, és a tö­me­gük is csök­kent va­la­me­lyest. A ve­zér­műt­en­ge­lyek bü­työk­pro­fil­ját is meg­vál­toz­tat­ták a jobb tel­je­sít­mény ér­de­ké­ben. A mó­do­sí­tá­sok ha­tá­sá­ra erő­sebb, nyo­ma­té­ko­sabb lett a gép.

A jobb ha­tás­fo­kú ke­nés ér­de­ké­ben át­dol­goz­ták a mo­tor olaj­szi­vattyú­ját és az ola­jo­zó csa­tor­ná­kat. A kar­dán haj­tás sú­lya csök­kent, emel­lett nőtt a me­cha­ni­kai szi­lárd­sá­ga, vár­ha­tó élet­tar­ta­ma. A lég­hű­té­ses két­sze­le­pes blokk 48 ló­erőt moz­gó­sít vi­szony­lag ala­csony 6800-as per­cen­kén­ti for­du­la­ton. A ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­té­ka 55 Nm, amely már 3600-as for­du­lat­szá­mon ren­del­ke­zés­re áll. Az öt­fo­ko­za­tú vál­tó­mű kar­dán­ten­gely köz­be­ik­ta­tá­sá­val köz­ve­tí­ti a mo­tor­erőt a haj­tott ke­rék­hez.

 

Az el­ső fu­tó­mű­ben 40 mm bel­ső át­mé­rő­jű Mar­zoc­chi hi­dro-pne­o­ma­ti­kus vil­lák dol­goz­nak. A hát­só rész len­gés­csil­la­pí­tá­sát, ha­gyo­má­nyos mó­don két gáz­töl­té­sű ru­gós­tag­ra bíz­ták. A kró­mo­zott ru­gók­kal sze­relt al­kat­ré­szek lá­gyan il­lesz­ked­nek a gép vo­na­lá­ba. Me­net­köz­ben, min­den ki­de­rül, ak­kor szá­mot ad ké­pes­sé­ge­i­ről a tech­ni­ka.

A Ne­va­da na­gyon könnyen ve­zet­he­tő mo­tor­ke­rék­pár! Jól el­ta­lált súly­pont­ja, vil­la­szö­ge, kéz­re ál­ló kor­má­nya ki­mon­dot­tan ké­nyel­mes­sé, ke­zes­sé te­szi a va­sat. A ke­reszt­ben be­épí­tett V2-es mo­tor­blokk alap­já­ra­ton fi­no­man re­zeg­te­ti a mo­tort. Egy csa­va­rin­tás a gáz mar­ko­la­ton és brin­ga alig érez­he­tő­en de jobb­ra bil­len lába­ink kö­zött, bár ezt alig ész­re­ve­he­tő­en mű­ve­li. Me­net köz­ben gá­za­dás­kor szin­te sem­mit nem érez­ni a főt­en­gely bil­len­tő ha­tá­sá­ból, egy­ál­ta­lán nem za­va­ró. A teszt előtt azt gon­dol­tam, hogy a kar­dán­haj­tás miatt da­ra­bos lesz a haj­tás­lánc mun­ká­ja. Té­ved­tem, a kar­dánre­ak­ci­ók mi­ni­má­li­sak ter­he­lés vál­tás­kor. Gyor­sí­tás­kor, vagy mo­tor­fék üzem­ben sem ad­ja an­nak je­lét a mo­tor, hogy a hát­só ke­re­ket nem lánc hajt­ja.

A se­bes­ség­vál­tó na­gyon fi­no­man mű­kö­dik, mind az öt fo­ko­zat könnye­dén csú­szik a he­lyé­re. Ta­vaj nyá­ri sza­lad­gá­lós mo­to­rom egy XJ 650 pa­ri­pa volt szin­tén kar­dá­nos. Ott na­gyobb hin­tá­zást ta­pasz­tal­tam mint a Ne­va­dá­nál. A gép mű­szer­fa­la a jól be­vált klasszi­kus for­mák­ból épít­ke­zik. Bal­ra a sö­tét szám­la­pos se­bes­ség­mé­rőt, jobb­ra for­du­lat­szám­mé­rőt kí­sér­het­jük fi­gye­lem­mel me­net­köz­ben. A ke­re­kek mé­re­te is cir­ká­lós ha­tás­ra ha­jaz, elől 18-as, há­tul 16-os drót­kül­lős fel­ni­ket ta­lá­lunk a Ne­va­da alatt.

 

A gép las­sí­tá­sá­ról elől 320 mm-es dup­la tár­csa­fék gon­dos­ko­dik, ame­lyet egy négy­du­gós Brem­bó fék­nye­reg­gel kom­bi­nál­tak. Há­tul 260-as tár­csa ala­kít­ja hő­vé a mo­tor­ke­rék­pár moz­gá­si ener­giá­ját. A fé­kek jól meg­bír­kóz­nak a szá­ra­zon 185 ki­lós gép tö­me­gé­vel, amely ka­te­gó­riá­já­ban ki­mon­dot­tan könnyű­nek mond­ha­tó. A 760 mm-es ülés­ma­gas­ság a ki­sebb ter­me­tű ve­ze­tők számá­ra is biz­to­sít­ja a te­li­tal­pas ta­laj­kap­cso­la­tot, höl­gyek­nek emiatt ki­fe­je­zet­ten ajánl­ha­tó ez a tí­pus. Ma­ga­sabb­ra nőtt mo­to­ro­sok­nak sem kell a gépen ku­po­rog­ni­uk, de 188 cm fe­let­ti egyé­nek­nek, in­kább az 1100-as ver­zi­ót aján­la­nám, amely Ca­li­for­nia né­ven fut, hi­szen az né­mi­képp tá­ga­sabb hely­kí­ná­lat­tal ren­del­ke­zik.

Di­csé­re­tes a Guz­zi cég azon tö­re­kvé­se, hogy az iga­zi ér­té­kek és a jól be­vált meg­ol­dá­sok meg­tar­tá­sa mel­lett mo­der­ni­zál­ja mo­tor­jait. Az új be­fecs­ken­de­ző rend­szer­rel a mo­tor ká­rosanyag ki­bo­csá­tá­sa annyi­ra le­csök­kent, hogy tel­je­sí­ti az Eu­ro 3-as nor­má­kat. Ná­lunk a pár éve tar­tó mo­tor­vá­sár­lá­si hul­lám­ban kis­sé mel­lő­zöt­té vált ez a már­ka, pe­dig iga­zán meg­bíz­ha­tó, hosszú ide­ig szol­gá­ló gépek ke­rül­nek ki a már 1912-től mű­kö­dő gyár­ból. Ha al­kal­mad van rá, pró­bálj ki egy Guz­zit érezz rá az ízé­re!

 

Motor: 90o V elrendezés, 4 ütemű léghűtéses Hengerűrtartalom: 744 cm3 Furat és löket: 80 x 74 mm Sűrítési arány: 9,6 : 1 Max. teljesítmény: 48,25 LE/6800 ford. Max. nyomaték: 54,7 Nm/ 3600 ford . Üzemanyagrendszer. 2db Weber-Marelli befecskendező Gyújtás: Magneti Mareli digitális Váltómű: Sebességváltó: 5 sebességes Olajozás: olajszivattyús Kuplung: egytárcsás száraz Futómű: Váz: szétszerelhető dupla csőváz, erősített acélból Tengelytáv: 1467 mm Első villa dőlésszög: 27,5o Első felfüggesztés: Marzocchi teleszkópok 40 mm belsőcső átmérővel Hátsó felfüggesztés: lengőkarok, könnyített öntött alumíniumból, 2 rezgéscsillapító teleszkóppal Első fék: egytárcsás, úszóágyazású, 320mm-es tárcsa, 4 dugattyús fékkel Hátsó fék: egytárcsás,260 mm-es tárcsa, 2 dugattyús fékkel Kerekek: fűzött küllős, krómozott acélkerekek első felni 2,50x18, hátsó felni 3,50x16 Gumik: első 100/90 V18, hátsó 130/90 V16 Méretek: Hosszúság: 2.166 mm Szélesség: 826 mm Magasság: 1.068 mm Ülés magasság: 767 mm Has magasság: 209 mm Kormány magasság: 1.130 mm Száraz súly: 184 kg Tank: 14 liter, tartalék: 4 liter


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.