tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Peugeot Jet Force 50 C-TECH teszt
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.11.30
Peugeot, Jet Force, teszt


Sok idő telt el azóta, hogy a Peugeot Motor Corporation 2002-ben bemutatta a Jef Force sportrobogó kompresszor feltöltővel ellátott tanulmány prototípusát. A prototípus azóta nem csak, hogy szériagyártásba került, de kisebb erőforrással szerelt megegyező külsejű modell is megjelent a Peugeot modellpalettáján.

 

A fran­cia gyár­tó oda­fi­gyelt a mi­nő­sé­gi és meg­fo­gó for­ma­ter­ve­zés­re. A Jet For­ce meg­je­le­né­se spor­tos, a mai mo­dern for­ma­ter­ve­zés­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­lel. A he­gyes or­ri­dom, az alatt el­he­lye­zett lég­be­öm­lők in­kább egy mo­dern sport­mo­tor­ra, mint­ egy ro­bo­gó­ra ha­son­lí­ta­nak. Az át­lát­szó el­ső és hát­só irány­jel­ző­ket az idom­ba be­épít­ve he­lyez­ték el. Az el­ső irány­jel­zők el­he­lye­zé­sé­nél in­kább a di­vat, mint­sem a hasz­nál­ha­tó­ság ke­rült elő­tér­be. A ki­csit ala­csony­ra ke­rült in­dex­bú­ra ne­he­zen lát­ha­tó. Az ülés for­ma­ter­ve­zé­se is iga­zo­dik a ki­ala­kí­tott for­ma­vi­lág­hoz. Spor­to­san kes­keny és ke­mény, vas­tag pár­ná­zá­sa miatt ké­nyel­mes. A váz­ki­ala­kí­tás­nak és az elő­rébb he­lye­zett súly­pont­nak kö­szön­he­tő­en spor­tro­bo­gók­nál di­va­tos­sá vált kis­sé szű­kős he­lyet tar­to­gat lába­ink­nak. A hely­hi­ány in­kább csak 180 cm fe­let­ti pi­ló­ták­nak okoz gon­dot. Az ülést két rész­re osz­tot­ták fel. Az elül­ső ülés­rész alatt ta­lál­ha­tó a tá­ro­ló re­kesz. Itt egy nyi­tott si­sak és pár apró do­log el­he­lye­zé­sé­re al­kal­mas ra­ko­dór­észt ta­lá­lunk. A hát­só ülés rög­zí­tett ré­sze for­más kes­keny és sport­mo­to­rok­nál meg­szo­kott ki­csi mé­re­tű. Amit az utas­nak ala­kí­tot­tak ki, kár hogy Ma­gyar­or­szá­gon se­géd­mo­tor­ral nem szál­lít­ha­tunk sze­mélyt.

 

A hát­só trak­tus szin­tén vad ér­zést kelt a le­szű­kü­lő, ma­gas­ra fel­nyú­ló for­má­já­val, amit a szin­tén az idom­ba épí­tett irány­jel­ző tesz tö­ké­le­tes­sé.Ezüst­szí­nű mű­anyag bo­rí­tá­sa spor­tos ele­gan­ci­át köl­csö­nöz a mű­szer­fal­nak, ami csak a leg­fon­to­sabb ada­to­kat köz­li hasz­ná­ló­já­val. Ugya­nak­kor hiá­ba ke­res­sük, de nem ta­lál­juk se for­du­lat­szám­mé­rőt, se a pon­tos idő jel­ző órát a mű­szer­fa­lon.

 

A spor­tos kül­ső mel­lett tech­ni­kai cse­me­gé­ket is ta­lá­lunk a Jet For­ce-on. A leg­főbb is­mer­te­tő­je­gyei a Jet For­ce-nél al­kal­ma­zott váz­ki­ala­kí­tás, a kor­má­nyosz­lo­pot és a mo­tort össze­kö­tő dup­la cső­váz, úgy­ne­ve­zett di­rekt per­me­ti­kus váz (DPF), ami sok­kal na­gyobb me­rev­sé­get biz­to­sít. Ez­zel még sta­bi­lab­bá té­ve a ro­bo­gót. Fel­füg­gesz­tés te­rén is el­tér­tek a szo­kvá­nyos­tól a Peu­ge­ot mér­nö­kei. Hát­só len­gés­csil­la­pí­tót elő­rébb az ülés ele­jé­vel egy vo­nal­ba füg­gő­le­ge­sen he­lyez­ték el. A spor­tos ma­nő­ve­re­zés­hez szük­sé­ges ke­mény­re han­golt len­gés­csil­la­pí­tó jól vég­zi dol­gát, szin­te már „nagymo­to­ros” ér­ze­tet kelt­ve hasz­ná­ló­já­ban. Az el­ső len­gés­csil­la­pí­tó ta­lán egy ki­csit lá­gyabb­ra si­ke­rült.

A 49 cm3-is erő­for­rás majd­nem 5 ló­erős ma­xi­má­lis tel­je­sít­mé­nye fi­gye­lem­re mél­tó, az in­dí­tó­gomb se­gít­sé­gé­vel azon­nal élet­re kel­tett erő­for­rás pör­gős­re si­ke­rült 70 km/h-s se­bes­sé­get szin­te ész­re­vét­le­nül elé­ri. E fe­lett ha van időnk si­mán ki­akaszt­hat­juk a mu­ta­tót, ek­kor a ma­xi­má­lis se­bes­ség 90 km/h fe­lett ala­kul, amit persze a jogi szabályozás miatt csak zárt pályán probálhatunk ki. A spor­tos fu­tó­mű és váz­ki­ala­kí­tás mel­lett a fran­ci­ák a fé­ke­ket sem ha­nya­gol­ták el. Elől, há­tul tár­csa­fé­ket ta­lá­lunk. Rá­adá­sul a fém­szá­las fék­cső és ha­ra­pós tár­csa­fék­nek kö­szön­he­tő­en el­ső fék na­gyon ha­tá­ro­zott, jól ada­gol­ha­tó.

 

 

A kis erő­for­rás ha­tár­ainál 70 km/h se­bes­ség fe­lett sem veszt sem­mit sta­bi­li­tá­sá­ból, ma­gas has­ma­gas­ság­nak és ala­csony­ra he­lye­zett súly­pont­nak kö­szön­he­tő­en meg­le­pő­en jól ma­nő­ve­rez­he­tő. A kis mé­reg­zsá­kot fő­ként fia­ta­lok­nak aján­lom, akik a spor­tos me­net­tu­laj­don­sá­gok­kal már-már mo­tor­szin­tű spor­tro­bo­gót sze­ret­né­nek, ami­nek kül­ső ki­dol­go­zá­sa sok ne­ve­sebb gyár­tó számá­ra is irigy­lés­re mél­tó.

 

 

 

 

Motor: 49,9 cm3, egy henger, 2 ütem

Hűtés: vízhűtéses

Teljesítmény: 4,87 Le (3,75 kw)

Elsőkerék felfüggesztés:

hidraulikus teleszkóp

Hátsó rugózás: központi rugóstag

Ülésmagasság: 820 mm

Száraz tömeg: 110 kg

Maximum sebesség: 45 km/h (80 km/h)

Gumiméret elöl: 120/70-12

Gumiméret hátul: 130/60-13

Fék elöl: tárcsa

Fék hátul: tárcsa

Tengelytáv: 1395 mm

Tank: 8 l

 

 

 

 


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2022 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.