tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Francia hajón jártam: Peugeot Satelis 250 teszt
Teszteltük a Peugeot Satelis 250-et
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.08.05
Peugeot, Satelis, teszt


A fran­cia gyár egy­re több nagy­tes­tű, na­gyobb blok­kal sze­relt gépet ál­lít csa­ta­sor­ba. Most a ne­gyed­li­te­res meg­je­le­né­sé­vel tel­jes­sé vált a Sat­elis sor­ozat. Így a már meg­lé­vő, 125, 400, 500-as mel­lett, a 250-es vál­to­zat is meg­ta­lál­ha­tó a mo­dell­kí­ná­lat­ban.

2006 nya­rán volt ná­lam utol­já­ra a Peu­ge­ot Sat­elis sor­ozat leg­ki­sebb tag­ja, a 125-ös blok­kal sze­relt ro­bo­gó, mely már ak­kor 15 ló­erős blokk­já­val, 125-ös ro­bo­gók­nál nem meg­szo­kott lu­xu­sá­val ká­prá­za­tott el. Most to­vábblé­pett a fran­cia gyár, erő­sebb blok­kot he­lye­zett a Sat­elis-be.

 

A 125-ös erő­for­rá­sá­val el­len­tét­ben nem a gyár­tó ál­tal ké­szí­tett erő­mű ke­rült be­le, kül­ső be­szál­lí­tó­ra volt szük­ség. A vá­lasz­tás az eu­ró­pai ro­bo­gó­sok Mek­ká­já­ra, Ola­szor­szág­ra esett, így a Pi­ag­gio kon­szern szál­lít­ja az egy­hen­ge­res, négy­sze­le­pes, Eu­ro 3-as nor­má­kat tel­je­sí­tő erő­for­rást. A 8500-as for­du­lat mel­lett lea­dott 21 ló­erős tel­je­sít­mény fi­gye­lem­re mél­tó. Az in­jek­tor­nak kö­szön­he­tő­en egyen­le­te­sen tol­ja a 161 kg-os szá­raz sú­lyú ro­bo­gót. A 250-es Sat­elis min­dössze 1 kg-mal ne­he­zebb, mint a 125-ös vál­to­zat, ezért már al­só for­du­lat­szám tar­to­mány­ban könnye­deb­ben moz­dít­ja meg a nem túl kis­mé­re­tű ro­bo­gót. A Sat­elis in­kább az or­szág­úti, mint a vá­ro­si ro­bo­gók tá­bo­rá­ba tar­to­zik, de nem okoz ne­ki gon­dot a vá­ros­ban tör­té­nő cir­ká­lás sem. Egy rög­tön­zött gyor­su­lá­si teszt­re in­vi­tál­tam a Sat­elis-t, egy taj­va­ni, ugyan­csak 250-es gép­pel, a Kymco Grand Dink­kel szem­ben. Az ele­jén a Grand Dink ke­rült az él­re, de pár mé­ter után a Sat­elis „ke­re­ke­dett” a Grand Dink elé és nyer­te meg a gyor­su­lást. Na­gyon tet­szett, hogy a Sat­elis fu­tó­mű­ve na­gyon sta­bil volt, így las­sabb ha­la­dás­kor, ara­szo­lás­kor szin­te már-már meg­áll­va is láble­té­tel nél­kül sem kezd el inog­ni, ez a sta­bi­li­tás még utas­sal sem vesz­tett so­kat.

A tükröket tényleg nemcsak dísznek használják Márkalogó alatt kis rekesz található

 A na­gyobb erő­for­rás elő­nyét két sze­méllyel le­he­tett ész­re­ven­ni. A 125-ös gép­nél a gyor­su­lást két sze­méllyel ki­csit ne­he­zeb­ben ab­szol­vál­ta a Sat­elis, míg a 250-es blokk könnye­dén moz­gott két sze­méllyel is. A fu­tó­mű­re vissza­tér­ve tel­jes elé­ge­dett­ség­gel nyug­táz­tam mind a rossz uta­kon va­ló át­ha­la­dást, mind a gyor­sabb ka­nya­rok­ban va­ló köz­le­ke­dést. A fran­cia mér­nö­kök arany kö­zé­pu­tat vá­lasz­tot­ták. Így se a ve­ze­tő, se a hát­só utas de­re­ka nem kap ütést egy na­gyobb ká­tyú­val tör­té­nő ta­lál­ko­zás­kor. Elöl, 37 mm át­mé­rő­jű ha­gyo­má­nyos el­ső te­lesz­kóp­vil­la, há­tul dup­la, ál­lít­ha­tó elő­fe­szí­té­sű ru­gós­tag dol­go­zik.

A hát­só ülés alatt ta­lál­ha­tó tá­ro­ló­re­kesz a slusz­kulcs to­vábbfor­dí­tá­sá­val nyit­ha­tó, az au­to­ma­ti­ku­san fel­nyí­ló fe­dél alá akár egy nyi­tott és egy zárt si­sak is be­le­fér.

Az elöl 14, míg há­tul 13 co­los fel­ni­k, mé­re­tű­ket te­kint­ve ide­á­li­sak, a jól han­golt fu­tó­mű­vel pá­ro­sul­va nem le­het rá pa­na­szunk. Ezek mel­lett 5 kül­lős, egye­di for­má­juk­kal nem min­den­na­pi lát­ványt nyuj­ta­nak. A 250-es blokk utas­sal is 110 km/órás uta­zó­se­bes­sé­get ga­ran­tál, ami bő­ven elég akár egy ba­la­to­ni ki­ruc­ca­nás­ra is. Itt még ma­rad ben­ne egy kis tar­ta­lék, ami egy elő­zés­re is elég. Ná­lam a nagy­mé­re­tű ple­xi­vel 130-as se­bes­sé­get pro­du­kált, ami szép tel­je­sít­mény egy ek­ko­ra tes­tű ro­bo­gó­nál. Fo­gyasz­tá­sa is el­fo­gad­ha­tó, 4 li­ter kö­rül fo­gyasz­tott 100 km-en, két sze­méllyel. A 13,5 li­te­res tank­kal több, mint há­rom­száz ki­lo­mé­tert tu­dunk meg­ten­ni. Fé­kei is rend­ben van­nak. Elöl 260 mm-es, há­tul 226 mm-es tár­csa­fék fe­szül, ami nem­csak, jól fog, de jól is ada­gol­ha­tó. Az ülést ket­té­osz­tot­ták, az el­ső fe­je­del­mi ké­nyel­met nyújtó ve­ze­tő­ülés ma­gas­sá­gát te­kint­ve jól el­ta­lált, 784 mm, még a ki­sebb, akár női ve­ze­tőn­ek is ked­ve­ző, de a na­gyobb ter­me­tű fel­hasz­ná­lók­nak sem kell szen­ved­ni­ük, ha­tal­mas láb­tér áll ren­del­ke­zés­re. A vá­ro­si láb­tar­tó mel­lett elő­rébb he­lye­zett, or­szág­úti láb­tar­tót ta­lá­lunk, ami­nél min­dig olyan ér­zé­sem volt, mint­ha le akar­na csúsz­ni ró­la a lábam. Jó lett vol­na vagy egy vé­kony pe­rem, vagy egy csú­szás­gát­ló mű­anyag bo­rí­tás al­kal­ma­zá­sa. A ké­nye­lem­hez még a hát­tám­lak­ént szol­gá­ló, jócs­kán ma­ga­sabb­ra he­lye­zett uta­sü­lés is nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rult, ami a ve­ze­tőn­ek jó pont, vi­szont az utas­nak ta­lán ki­csit sport­mo­tor­ra jel­lem­ző be­nyo­mást ga­ran­tál. Az utas­nak el­he­lye­zett ülés­rész mé­re­tét te­kint­ve tá­gas, ta­lán egy ki­csit túl szé­les is, ezért a ve­ze­tő láb­tar­tó foly­ta­tá­sa­ként ki­ala­kí­tott utas­láb­tar­tó hasz­ná­la­ta ké­nyel­met­len, kis­sé be­for­dít­va kell tar­ta­ni a lábun­kat, ezért uta­som jó pár­szor pa­nasz­ko­dott, hogy egy ek­ko­ra mé­re­tű ro­bo­gó­nál már a hát­só utas hát­tám­lá­ja is jól jön­ne. A ka­pasz­ko­dó­kra vi­szont nem le­het pa­na­sza uta­sunk­nak, két ol­dalt el­he­lye­zett, ha­tal­mas mé­re­tű ka­pasz­ko­dót ta­lá­lunk. Az ülés kom­for­tos­sá­ga mel­lett még a szél­vé­de­lem te­rén is je­les­re vizs­gá­zott a Sat­elis, az elöl ta­lál­ha­tó nagy­mé­re­tű ple­xi és az idom­zat ki­ala­kí­tá­sa is oly­an­nyira biz­to­sít­ja a szél elve­ze­té­sét, hogy egy ki­sebb eső után is szin­te szá­ra­zon száll­ha­tunk le a ro­bo­gó­ról.

Francia divattervezők a Satelis elkészítésénél is jelen voltak

 A fran­ci­ák min­dig is ve­ze­tő sze­re­pet töl­töt­tek be a di­vat­ter­ve­zés­ben, az ex­tra­va­gáns for­má­kat azon­ban nem­csak a ru­hák el­ké­szí­té­sé­nél hasz­nál­ták, ha­nem a fran­cia au­tó­gyá­rak is elő­sze­re­tet­tel al­kal­maz­zák. A Sat­elis kül­se­je is egye­di, fo­lya­ma­tos szög­le­tes tö-r­ések tar­kít­ják a ke­re­kí­tett ido­mok­at. Az el­ső paj­zson ta­lál­ha­tó lám­pa­tes­te­ket már-már egy kö­zép-ka­te­gó­ri­ás au­tó is meg­iri­gyel­né, H7-es ha­lo­gé­niz­zók­kal sze­rel­ték, me­lyek sö­tét­ben is tö­ké­le­tes meg­vi­lá­gí­tást biz­to­sí­ta­nak. A nagy­mé­re­tű, 16/9 ará­nyú vissza­pil­lan­tó tü­krök nem a le­gesz­té­ti­ku­sab­bak, vi­szont na­gyon prak­ti­ku­sak. A króm ke­ret­be öl­töz­te­tett, há­rom, kör ala­kú egy­ség­ből ál­ló mű­sze­regy­ség na­gyon esz­té­ti­kus­ra si­ke­rült. A ki­dol­go­zás­ra nem le­het pa­na­szunk, se­hol nem ta­lál­tam ki­vet­ni va­lót a mo­to­ron. A ka­pasz­ko­dó vé­gé­be int­egrált lám­pa­tes­tek na­gyon jól mu­tat­nak, be­le­ol­vad­nak a fa­ri­dom­ba. Jel­leg­ze­tes ki­ala­kí­tá­sa ki­eme­li a Sat­elis-t a hét­köz­na­pi ro­bo­gók kö­zül. A kró­mo­zott Peu­ge­ot már­ka­jel több he­lyen is fel­buk­kan a ro­bo­gón, je­lez­ve ho­va­tar­to­zá­sát.

A jól látható, krómkeretbe öltöztetett, három egységből álló műszerfal az analóg sebességmérő és fordulatszámmérő mellett, egy digitális kijelzőt is tartalmaz, ami a pontos idő mellett a külső hőmérsékletet is mutatja

 Összes­sé­gé­ben egy ele­gáns, jól har­mo­ni­zá­ló kül­ső tá­rul elénk. Pa­ko­lás­ra is akad he­lyünk bő­ven. A leg­na­gyobb he­lyet az ülést fel­nyit­va ta­lál­juk. A gyúj­tás­kul­csot in­dí­tó­ál­lá­sán túl­for­gat­va nyit­hat­juk fel. Ek­kor az utas ülés­rész ma­gá­tól fel­nyi­tó­dik, így nyi­tott ál­la­pot­ban nem kell az egyik ke­zünk­kel fog­ni az ülést, ha­nem mind­két ke­zünk­kel pa­kol­ha­tunk. A nyi­tott ál­la­po­tá­ról a mű­szer­fa­lon ta­lál­ha­tó fi­gyel­mez­te­tő LED je­lez, ami hasz­nos le­het. Itt akár egy nyi­tott, és egy zárt si­sak is el­fér. Ne­kem az út so­rán a lap­to­pom és a fény­ké­pe­ző tás­kám mel­lett, két tö­röl­kö­ző és vál­tás­ru­ha is be­fért. A kor­mány alat­ti bal re­kesz zár­ha­tó, ide for­gal­mit és te­le­fo­nun­kat is el­rejt­het­jük. Itt ta­lál­juk még a 12 vol­tos töl­tőt is, így ha le­me­rült te­le­fo­nunk, me­net köz­ben akár fel is tölt­het­jük azt. Van még egy ér­de­kes rej­tett re­kesz, a kor­má­nyon ta­lál­ha­tó Peu­ge­ot már­ka­je­let meg­nyom­va egy sze­mü­veg­tar­tó re­kesz tá­rul elénk, ez öt­le­tes. A fran­ci­ák öt­let­tá­ra még nem fo­gyott ki ez­zel, a City ver­zión a fa­ro­ki­dom­ban egy ABUS la­kat és a zár­szer­ke­ze­té­nek rög­zí­té­sé­re al­kal­mas he­lyet ta­lá­lunk, így anél­kül, hogy össze­ko­szol­nánk ma­gun­kat, sta­bi­lan oda­lán­col­hat­juk a Sat­elist. Összes­sé­gé­ben több mint egy hé­tig volt ná­lam a Sat­elis, mind a vá­ros­ban, mind a ba­la­to­ni ki­ruc­ca­ná­sá­nál meg­áll­ta a he­lyét két sze­méllyel is, fo­gyasz­tá­sa is meg­fe­le­lő volt. Par­ko­lás­kor is jó pon­tot ka­pott, mi­vel a kö­zép­szten­der mel­lett nem vissza­pat­ta­nós ol­dal­szten­der is ta­lál­ha­tó a ro­bo­gón. Min­den­ki­nek aján­la­ni tu­dom, aki egy egye­di, sok­funk­ci­ós nagy­tes­tű ro­bo­gót sze­ret­ne.

A minőség mellett a biztonság is szempont: Az ABUS láncrögzítő, a City és Executive modell alapfelszereltsége közé tartózik


Peugeot Satelis 250
Motor
1 henger, 4 ütem, 4 szelepes, vízhűtéses 
Lökettérfogat
244,3 cm3
Teljesítmény
21 LE 8500/min fordulaton 
Első futómű
37 mm-es hidraulikus teleszkópvilla
Hátsó futómű
két rugóstag 4 fokozatban állítható előfeszítéssel
Fékek elöl 260 mm, hátul 226 mm tárcsafék
Gumiméret
elöl 120/70-14, hátul 140/60-13 
Ülésmagasság
784 mm
Üzemanyagtartály
13,5 L
Száraz tömeg
161 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2022 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.