tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Peugeot Geopolis 250 Premium teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.10
Peugeot, Geopolis, teszt


A Peu­ge­ot új, Ge­o­po­lis név­re ke­resz­telt, ne­gyed­li­te­res, né­gy-ü­te­mű mo­tor­ral sze­relt ro­bo­gó­ját már hó­na­pok óta vár­tuk szer­kesz­tő­sé­günk­ben.Si­ke­rült meg­sze­rez­nünk az or­szág­ban fel­lel­he­tő két pél­dány egyi­két, egy két­na­pos teszt­re.

Iga­zi mű­sza­ki cse­me­gé­ket ta­lá­lunk az orosz­lán­fe­jes már­ka új nagy­ro­bo­gó­já­ban. Az ele­gáns, még­is len­dü­le­tes vo­nal­ve­ze­té­sű bur­ko­lat alatt egy pon­to­san 244,3 cm3-es, egy­hen­ge­res erő­for­rás dol­go­zik. A 13,5 li­te­res tank­ból a ben­zin­szi­vattyún ke­resz­tül jut el az üze­ma­nyag a be­fecs­ken­de­ző rend­szer fú­vó­ká­já­hoz. A mo­tor az Eu­ro 3-as ká­ro­sa­nyag ki­bo­csá­tá­si elő­í­rá­sok tel­je­sí­té­sé­vel, te­kin­té­lyes 22 ló­erőt ké­pes moz­gó­sí­ta­ni. Ek­ko­ra ló­erő-kész­let­tel már vá­ro­sok kö­zöt­ti uta­zás­ra is bát­ran igény­be ve­het­jük a Ge­o­po­lis-t. Nem kell at­tól tar­ta­nunk, hogy a te­he­ra­utók le­tol­nak az útról, mint ahogy ez más, gyen­gébb né­gyü­te­mű­vel meg­tör­té­nik. A mo­dern, víz­hű­té­ses és tisz­ta üze­mű blokk be­szál­lí­tó­ja a Pi­ag­gio.

A nagy­tes­tű gép 16 co­los, ön­tött, könnyű­fém öt­vö­ze­tű ke­re­ke­ken gu­rul. A ro­bo­gó­hoz mér­ten nagy ke­rék­mé­ret ki­mon­dot­tan kom­for­tos­sá, és biz­ton­sá­gos­sá te­szi a vá­ro­si köz­le­ke­dést. A na­gyobb mé­re­tű ke­rék sok­kal könnyeb­ben át­gör­dül az ak­na­fe­de­le­ken, va­la­mint a gya­ko­ri út­hi­bá­kon. A 37 mm át­mé­rő­jű el­ső te­lesz­kóp­vil­lát, kró­mo­zott fémbur­ko­lat­tal lát­ták el. Amel­lett, hogy csil­lo­gá­sá­val a sze­met gyö­nyör­köd­te­ti, még a sé­rü­lé­sek el­len is meg­vé­di a vil­la szá­rait.

A fé­ke­ket bő­ke­zű­en mé­re­tez­ték. Elő­re 260 mm át­mé­rő­jű szim­pla tár­csa ke­rült két­du­gattyús Nis­sin fék­nye­reg­gel kom­bi­nál­va. Há­tul a 240 mm át­mé­rő­jű tár­csát egy­du­gós fék­nye­reg szo­rít­ja.

Az erős, egy­hen­ge­res blokk CVT fo­ko­zat­men­tes vál­tón ke­resz­tül ju­tat­ja el ere­jét, a hát­só­ke­rék­hez. Há­tul a ru­gó­zást kétol­dalt el­he­lye­zett gáz­töl­té­sű ru­gós­ta­go­kra bíz­ták.

A Peu­ge­ot nem tit­kolt cél­ja, hogy ro­bo­gó­já­val a ha­tal­mas és igé­nyes olasz pia­cot is meg­hó­dít­sa. Ta­lán ezért sze­re­lik a Ge­o­po­lis-t már gyár­ilag az ola­szok ál­tal oly ked­velt szél­vé­dő­vel.

A te­re­bé­lyes, lép­csős ki­ala­kí­tá­sú ülés két sze­mély ré­szé­re is ké­nyel­mes he­lyet biz­to­sít. Az ülés alatt ta­lál­ha­tó jó­ko­ra re­kesz­be akár két nyi­tott bu­kó­si­sa­kot, vagy egy na­gyobb mé­re­tű ké­zi­tás­kát is el­he­lyez­he­tünk. Az utas láb­tar­tó­ját egy ügyes meg­ol­dás­sal a trep­ni mö­göt­ti bur­ko­lat­ba épí­tet­ték. Hasz­ná­la­ton kí­vü­li hely­zet­ben a láb­tar­tó tö­ké­le­te­sen be­le­si­mul a bur­ko­lat­ba.

Az igé­nyes meg­je­le­né­sű mű­szer­fa­lon há­rom ke­rek óra ka­pott he­lyet. A bal ol­da­li­ról a pon­tos időt, a meg­tett ki­lo­mé­te­rek számát, va­la­mint a ben­zin­szin­tet kí­sér­het­jük fi­gye­lem­mel. Kö­zé­pen a ki­lo­mé­ter­órát, míg tő­le jobb­ra víz­hő­fok-mé­rőt és az olaj­nyo­más ki­jel­ző­jét ta­lál­juk.

A szá­ra­zon 161 kg-os ro­bo­gó ki­vá­ló súly­pont el­he­lye­zé­sé­nek kö­szön­he­tő­en, na­gyon jól ve­zet­he­tő. A blokk-len­gő­vil­la egy­ség ki­ala­kí­tá­sa pon­tos hát­só­ke­rék ve­ze­tést ered­mé­nyez. Emiatt nagy­mo­to­rok­hoz ha­son­ló­an pon­to­san tart­ja a ki­vá­lasz­tott ka­nya­rí­vet. Az op­ti­má­lis ben­zin-be­fecs­ken­de­zés­nek kö­szön­he­tő­en min­dig azon­nal re­agál a gá­za­dás­ra.

Meg­je­le­né­se, me­net­tel­je­sít­mé­nye, igé­nyes ki­dol­go­zá­sa, egyér­tel­mű­en a pré­mi­um ka­te­gó­riá­ba he­lye­zi a Ge­o­po­lis-t. A Peu­ge­ot vá­lo­ga­tott mi­nő­sé­gi al­kat­ré­szek­ből épí­tet­te fel ro­bo­gó­ját. A jó mi­nő­sé­get saj­nos az ár is tü­krö­zi. Hoz­zá­ve­tő­leg 1.200.000 fo­rin­tot kell a ke­res­ke­dő ke­zé­be le­szá­mol­ni, ha egy új Ge­o­po­lis-t aka­runk bir­to­kol­ni.

Műszaki adatok
Motor 244.3cm3, 4 ütemű, egyhengeres,
4 szelepes, elektronikus befecskendezővel
Hűtés folyadék
Fék elöl 260 mm tárcsa
Fék hátul 240 mm tárcsa, ABS rendelhető
Kerékméret elöl 110/70-16"
Kerékméret hátul 140/70-16"
Száraz tömeg 161 kg
Üzemanyag 13 L
Felfüggesztés hidraulikus teleszkópvilla /
hidraulikus lengőegység
Tengelytáv 1490 mm
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 244.30 ccm (14.91 cubic inches)
Lóerő 22.00
Száraz tömeg 159.0 kg (350.5 pounds)
Első kerékméret 120/70-14
Hátsó kerékméret 140/60-14
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 13.20 litres (3.49 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2022 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.