Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük:Piaggio Beverly 400 2007
[InfoBike.hu | Pataky Levente] Felvétel dátuma: 2010.08.05
Beverly, Piaggio, teszt, 400


A Be­verly csa­lád újabb tag­gal bő­vült. A meg­lé­vő 125, 250 és 500-as vál­to­zat mel­lé egy 400-as vál­to­zat is a pa­let­tá­ra ke­rült. Az ed­dig jel­lem­ző­en vá­ro­si ma­xi­ro­bo­gó nagy ke­rék­mé­re­té­nek, kom­pakt és klasszi­kus ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en a ro­bo­gó-ela­dá­sok él­me­ző­nyé­be ju­tat­ta a Be­verly csa­lá­dot.

A Pi­ag­gio kon­szern min­dent meg­tesz, hogy ezek a si­ke­rek a to­váb­bi­ak­ban is meg­ma­rad­ja­nak, ezért újabb, és újabb mo­del­lek­kel ruk­kol­nak elő év­ről-év­re. Az új 400-asok be­ve­ze­té­sé­nek egyik oka, hogy Ola­szor­szág­ban, a 34 ló­erős tel­je­sít­mé­nye ré­vén 18 éve­sek is ve­zet­hes­sék a 250-es­nél na­gyobb ro­bo­gót, és a biz­to­sí­tá­si dí­jak te­kin­te­té­ben is jó­val ked­ve­zőb­bek eb­ben a 400-as ka­te­gó­riá­ban, mint az 500-asok ese­té­ben.

 

Kül­sőre ne­kem sze­mély sze­rint job­ban tet­szik a 250-es, mint az 500-as mo­dell, ezért is örült­em, hogy a 400-as a 250-es Be­verly ru­há­ját vi­se­li. A klasszi­kus kül­sőt több he­lyen göm­böly­ded vo­na­lak kö­ve­tik. A göm­böly­ded vo­na­la­kat fel­tű­nő króm dí­szí­tő ele­mek éke­sí­tik. Az 500-as mo­dell­től el­té­rő­en az el­ső idom­ban el­he­lye­zett bu­me­ráng ala­kú lám­pa­test na­gyon jól mu­tat, fő­leg, hogy a lám­pa­test­be int­egrál­tan he­lyez­ték el az irány­jel­ző­ket. A tü­krök is kró­mo­zott le­ke­re­kí­tett négy­zet ala­kú­ak, jól il­lesz­ked­nek a klasszi­kus for­má­hoz.

 

A klasszi­kus je­gyek a mű­szer­fal­hoz ér­ve is fel-fel tűn­nek. A mű­szer­fal két, kör ala­kú mű­sze­regy­sé­get fog­lal ma­gá­ban, az egyik­ben a km. óra és km. szám­lá­ló ta­lál­ha­tó. Saj­nos, na­pi km. szám­lá­ló nincs a mű­sze­regy­sé­gen. A má­sik kör­ben olaj­szint, ben­zin­szint és hat vissza­jel­ző LED fog­lal he­lyet. Egy ki­csit ta­lán meg­tö­ri a klasszi­kus ki­ala­kí­tást a mű­szer­fal fel­ső ré­szén ta­lál­ha­tó di­gi­tá­lis óra, de a kis bot­lást meg­bo­csát­hat­juk a Pi­ag­gio mér­nö­ke­i­nek.

 

Erő­for­rás, fu­tó­mű, fé­kek

Az új tag a 250-es für­ge­sé­gét, és az 500-as al­kat­ré­sze­i­nek meg­bíz­ha­tó­sá­gát vi­se­li ma­gán. A 250-es­sel szin­te meg­egye­ző ka­rosszé­ri­át a Mas­ter név­re ke­resz­telt 34 ló­erős blokk re­pí­ti. Az új, víz­hű­té­ses, 4 sze­le­pes, ben­zin­be­fecs­ken­de­zé­ses blokk a 185 kg-os ro­bo­gót könnye­dén moz­gat­ja. Ma­xi­má­lis se­bes­sé­ge 155 km/óra, ami a vá­ro­si köz­le­ke­dés mel­lett bő­ven ele­gen­dő egy-egy hosszabb tú­ra be­ik­ta­tá­sá­ra is. A fu­tó­mű han­go­lá­sá­ra sem le­het pa­nasz. Elől masszív, 41 mm-es át­mé­rő­jű hi­dra­u­li­kus­ te­lesz­kó­pok dol­goz­nak, amit há­tul elő­fe­szí­té­sé­ben ál­lít­ha­tó ru­gós­tag egé­szít ki. A hosszú ten­gely­táv­nak, és nagy ke­re­kek­nek kö­szön­he­tő­en nagy se­bes­ség ese­tén is sta­bil ma­rad a Be­verly.

   

A fe­szes fu­tó­mű­nek kö­szön­he­tő­en a gyor­sabb ka­nya­ro­kat is könnye­dén be­vál­lal­hat­juk a Be­verly nyer­gé­ben. Ha már a be­vál­la­lás­ról be­szé­lünk, nem árt a fé­ke­kről is be­szél­ni. Elől Brem­bo 260 mm-es és a há­tul 240 mm-es tár­csa­fék jól ki­egé­szíti egy­mást. Ki­tű­nő­en vég­zik dol­gu­kat, még in­ten­zí­vebb fé­ke­zés­kor, el­ső és hát­só fék együtt hasz­ná­la­ta­kor is tel­je­sen meg­áll­ják a he­lyü­ket. Ké­nye­lem A Be­verlyt szem­lél­ve el­ső rá­né­zés­re ha­tal­mas lép­csős el­ren­de­zé­sű nyer­get lát­ha­tunk, ami­re rá­ül­ve nem le­het pa­na­szunk. A lép­cső­ze­tes ülés­nek kö­szön­he­tő­en meg­tá­maszt­ja a ve­ze­tő de­re­kát, ezál­tal hosszabb tá­von is ké­nyel­mes az uta­zás.

 

Ezen­kí­vül hosszabb út so­rán a ké­nyel­mün­ket szol­gál­ja a vi­szony­lag nagy láb­tér. Az utas­nak sem kell össze­ku­co­rod­nia a Be­verly ülé­sén, láb­tar­tó­ja a ve­ze­tő láb­te­ré­nek foly­ta­tá­sa­ként he­lyez­ke­dik el az ol­da­li­do­mon. Az utas biz­ton­sá­gér­ze­tét a cso­mag­tar­tó két ol­da­lán ki­ala­kí­tott ka­pasz­ko­dó nö­ve­li.

Pa­ko­lás

Egy ek­ko­ra ro­bo­gó­nál az em­ber elvár­ja, hogy si­sak­ját és hol­mi­ját könnye­dén el­he­lyez­hes­se az ülés alatt ta­lál­ha­tó rak­tér­be. Saj­nos, az ülést fel­nyit­va vi­szony­lag kis hely tá­rul elénk, sze­mély sze­rint nem si­ke­rült zárt si­sa­ko­mat el­rej­te­ni az ülés alá, itt in­kább csak két nyi­tott si­sak fér el. A hely­hi­ányt kár­pó­tol­hat­ja a ra­ko­dó­tér, mely egy szi­var­gyújtót és vi­lá­gí­tást is rejt ma­gá­ban. Az ülés mö­gött cso­mag­tar­tót ta­lál­ha­tunk és ter­mé­sze­te­sen ex­tra­ként hát­só do­bozt is sze­rel­he­tünk a Be­verly-re. A fron­ti­do­mon el­he­lye­zett kesz­tyű­tar­tó, a ma­nuá­lis ülés­nyi­tó és tank­sap­ka-nyi­tó mel­lett egy-egy ki­sebb re­keszt fog­lal ma­gá­ba, ahová egy-két sze­mé­lyes hol­mit be­pa­kol­ha­tunk jól zárhatóan.

 

Prak­ti­kum

Ha job­ban sze­mügy­re ves­szük a Be­verly-t sok apró, azon­ban an­nál in­kább hasz­nos dol­got fe­dez­he­tünk fel raj­ta. Ilyen pél­dá­ul a láb­tar­tó al­ján el­he­lye­zett lo­pás­gát­ló fül, ami ál­tal egy lánc se­gít­sé­gé­vel könnye­dén oda­rög­zít­het­jük ro­bo­gón­kat. Az új mo­del­len a hát­só ka­pasz­ko­dón egy zár­ha­tó si­sa­krög­zí­tőt is ta­lá­lunk, ami a már em­lí­tett ki­sebb ra­ko­dó­hely miatt jól jö­het.

Vajon miért nem fér el benne a zárt sisak? Megvan 14-es hátsó kerékméret és az erőforrás csökkenti a lehetséges tárolókapacítást

A for­más ido­mon a hát­só ülés­rész alatt és a fe­ji­dom ol­da­lán is ta­lál­ha­tunk bu­kó­gom­ba funk­ció­ját el­lá­tó fe­ke­te mű­anyag vé­dő­paj­zso­kat, amik esés kö­vet­kez­té­ben meg­vé­dik a fé­nye­zett idom­részt és egy eset­le­ges esést a könnye­dén cse­rél­he­tő és nem túl drá­ga paj­zsok miatt ol­csób­ban me­gúsz­ha­tunk. Min­dent össze­vet­ve elé­ge­dett vol­tam az új Be­verly-vel. Nagy ke­re­kei ré­vén vá­ros­ban és vá­ro­son kí­vül is sta­bil, biz­ton­sá­gos, mo­tor­szerű ro­bo­gó, ami­nek fo­gyasz­tá­sa is ked­ve­ző, 4-4,5 li­ter kö­rül ala­kult. 

Piaggio Beverly 400
Motor
1 henger, 4 ütem, vízhűtéses
Lökettérfogat
400 cm3
Teljesítmény
34 LE/ 25 kW 7500 ford./perc
Max. nyomaték
37,6 Nm 5500 ford./perc 
Első futómű
41 mm-es hidraulikus teleszkópvilla
Hátsó futómű
rugóstag állítható előfeszítéssel
Fékek
elöl kétdugattyús 260 mm-es, hátul egydugattyús 240 mm-es tárcsafék 
Gumiméret
elöl 110/70-16, hátul 150/70-14 
Ülésmagasság
775 mm
Üzemanyagtartály
13,5 L
Méret (hosszúság x magasság)
2215/770 mm
Száraz tömeg
185 kg 

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.