Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük:Piaggio Fly 50
Horgászó társ
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.08.05
Piaggio, teszt, Fly 50


A Pi­ag­gio cso­port egyik 50-es ro­bo­gó­ja ke­rült hoz­zám pár na­pra. Bokros te­en­dő­im nagy ré­sze pén­tek dél­után­ra, a ro­bo­gó át­vé­te­lé­nek nap­já­ra esett, így épp jó­kor ke­rült hoz­zám a kis öt­ve­nes. Se­gít­sé­gé­vel jó­val gyor­sab­ban és egy­sze­rűbb mó­don elér­tem a vá­ros egyik pont­já­ból a má­sik­ba anél­kül, hogy a du­gó­ban töl­töt­tem vol­na az egész dél­utánt.

El­ső pil­lan­tás­ra klasszi­kus for­ma, prak­ti­kus ele­mek­kel kom­bi­nál­va. A klasszi­kus for­mát sug­all­ják a göm­böly­ded idom­ré­szek és a „vesz­pás” for­má­jú el­ső sár­vé­dő. Az ová­lis ala­kú kor­mány­ra he­lye­zett fény­szó­ró jól mu­tat, és a me­net­pró­ba alatt tö­ké­le­tes fényt biz­to­sí­tott sö­té­te­dés után. Az el­ső in­de­xek a fron­ti­do­mon el­rejt­ve he­lyez­ked­nek el, át­lát­szó mű­anyag alatt, ta­lán egy ki­csit túl­sá­go­san is el­rejt­ve. A ha­gyo­má­nyos kül­ső­höz sze­ren­csé­re ana­lóg, jól lát­ha­tó mű­sze­regy­sé­get ka­pott a Fly, me­lyet egy kvar­có­ra egé­szít ki.

 

A két vissza­pil­lan­tó tü­kör bár nem nyer­te el tet­szé­se­met, a be­ál­lí­tás és rög­zí­tés után jól funk­cio­nál. Ülé­se kel­lő­en pu­ha és szé­les. A 785 mm-es ülés­ma­gas­ság ké­nyel­mes köz­le­ke­dést biz­to­sít ala­cso­nyabb nö­vé­sű­ek­nek is. A láb­tér is meg­fe­le­lő mé­re­tű, az én 175 cm-es ma­gas­sá­gom­mal könnye­dén el­fér­tem. A hosszú ülés vé­gé­re masszív mű­anyag ka­pasz­ko­dót sze­rel­tek, ami az eset­le­ges uta­sok számá­ra jól jö­het, le­szá­mít­va azt, hogy ná­lunk 50-es ro­bo­gó­val nem le­het le­gá­li­san sze­mélyt szál­lí­ta­ni! Pi­ros pon­tot ad­tam a Fly-nak a láb­tar­tó ol­da­lán ta­lál­ha­tó lánc­sze­met meg­lát­va, mely se­gít­sé­gé­vel egy­sze­rűbb mó­don rög­zít­het­jük egy vil­la­nyosz­lop­hoz lánc se­gít­sé­gé­vel ro­bo­gón­kat.

 

A prak­ti­kus­ság a ra­ko­dó­hely te­kin­te­té­ben is meg­mu­tat­ko­zik, a tér­dünk előt­ti idom­ré­szen mé­re­tes, zár­ha­tó kesz­tyű­tar­tó fog­lal he­lyet, amit sza­tyor­kam­pó is ki­egé­szít. Az ülés alatt is ta­lá­lunk né­mi he­lyet, igaz zárt si­sa­kom nem fért be­le, de egy ro­bo­gós nyi­tott si­sak könnye­dén el­he­lyez­he­tő a ben­ne.

 

Öt­ve­nes lé­vén ne vár­junk cso­dát. A 49 cm3 erő­for­rás 4 üte­mű lé­vén nem eme­li a leg­für­gébb ro­bo­gók kö­zé a Fly-t, vi­szont cse­ré­be meg­bíz­ha­tó, kör­nye­zet­ba­rát, és ala­csony fo­gyasz­tást biz­to­sít hasz­ná­ló­já­nak. A tesz­tro­bo­gó szür­ke szí­né­vel meg­egye­ző ön­tött fel­nit ka­pott, mely mé­re­tét te­kint­ve 12 co­los gu­mi­abron­csot vi­sel, ami­vel job­ban elvi­sel­he­tő a he­pe-hu­pás uta­kon va­ló köz­le­ke­dés.

   

A fu­tó­mű be­ál­lí­tá­sa a 12-es ke­re­kek­kel ki­egé­szül­ve tö­ké­le­tes­nek mond­ha­tó. A fé­kek te­kin­te­té­ben is elé­ge­det­ten nyug­táz­tam az el­ső tár­csa­fék lé­tét, vi­szont a hát­só dob­fék he­lyett, itt is job­ban fog­na egy tár­csa­fék. Összes­sé­gé­ben A-ból B-be va­ló köz­le­ke­dés­re tö­ké­le­te­sen al­kal­mas, nagy tank­mé­re­té­nek kö­szön­he­tő­en nem kell ál­lan­dó­an a ben­zin­ku­ta­kat ke­res­nünk. Akár 300 km-t meg­te­he­tünk egy te­li tank­kal. Mun­ká­ba já­rás­ra, vagy a me­gunt ré­gi ro­bo­gó le­cse­ré­lé­se mel­lett dön­tők­nek jó vá­lasz­tás le­het, a most amúgy is ked­ve­ző be­szá­mí­tá­si fel­té­te­lek­kel aján­lott Fly meg­vé­te­le.

 

 

Piaggio Fly
Motor
49,9 cm3, egy henger, 4 ütem
Hűtés
léghűtéses
Teljesítmény
4 LE
Elsőkerék felfüggesztés
32 mm átmérőjű teleszkóp
Hátsó rugózás
hidraulikus rugóstag
Ülésmagasság (mm)
785
Száraz tömeg (kg) 100
Maximum sebesség
45 km/óra (jogszabály szerint)
Gumiméret elöl
120/70-12
Gumiméret hátul
120/70-12 
Fék elől tárcsa
Fék hátul dob
Tengelytáv (mm)
1330
Hosszúság x szélesség x magasság(mm)
1880/735
Tank  7,2 l

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.