Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Piaggio MP3 250, ha nem elég a két kerék
Piaggio MP3 250 teszt
[InfoBike.hu | Pataky Levente] Felvétel dátuma: 2010.08.05
Piaggio, MP3 250, teszt, háromkerekű robogó


Pi­ros lám­pá­nál mind­két lábunk a trep­nin, a ke­zünk­kel elen­ged­ve a kor­mányt ép­pen ba­brá­lunk va­la­mit, és mi­kor a lám­pa zöldre vált, láble­té­tel nél­kül ru­gasz­ko­dunk el az MP3-mal. Nem cso­da, hogy a kö­rü­löt­tünk köz­le­ke­dők meg­hök­ken­ve cso­dál­ják jár­mű­vün­ket, és köz­ben azon gon­dol­kod­nak, hogy mi­ért nem dől el a mo­tor? A mo­tor ele­jén va­la­mi fu­ra dol­got vé­lünk fel­fe­dez­ni. Az MP3 el­ső fu­tó­mű­ve a meg­szo­kot­tól el­té­rő­en 2 el­ső ke­re­ket fog­lal ma­gá­ban. Itt már kezdjük ka­pis­kál­ni, mi le­het a tit­kos fegy­ve­re a Pi­ag­gio kon­szer­nnek?

A szer­ke­zet

A nagy­szi­lárd­sá­gú acél­cső­váz­hoz rög­zí­tett el­ső fu­tó­mű négy alu­mí­ni­um len­gő­kar­ból, négy csuk­ló­pánt­ból és a pa­ra­le­ro­gram­ma ala­kú fel­füg­gesz­tés két szé­lén el­he­lye­zett két se­gé­drúd­ból áll, amik kap­cso­lód­nak a vil­la­nyak­hoz. A há­rom ke­rék ad­ta le­he­tő­ség meg­moz­gat­ta a mér­nö­kök fan­tá­ziá­ját, ezért a két füg­get­len fel­füg­gesz­té­sű szer­ke­zet­be be­épí­tet­tek egy rög­zí­tő hi­dra­u­li­kát, ami­nek se­gít­sé­gé­vel rög­zít­het­jük az el­ső ke­re­kek dő­lés­szö­gét. És hogy ez mi­ért jó ne­künk? Gon­dol­juk vissza pi­ros lám­pás szi­tu­á­ció­ra, vagy a lej­tős uta­kon va­ló meg­ál­lás­ra, ahol szin­tén egye­nes­be rög­zít­het­jük az MP3-at. Ho­gyan mű­kö­dik? Ne hig­gyük azt, hogy a Pi­ag­gio cso­port el­sza­kad­va a mo­tor-ro­bo­gó gyár­tás­tól egy au­tó ké­nyel­mét akar­ja ránk sóz­ni. Az MP3 is úgy mű­kö­dik, mint a töb­bi ro­bo­gó.

 

A dő­lés­szög rög­zí­té­se nél­kül jobb­ra-bal­ra dönt­he­tő. Ha nem rög­zít­jük, ugya­núgy el­dől, mint a töb­bi mo­tor. Már át­vé­te­le­kor a fe­jem­be vés­ték, hogy mi az, ami­re oda kell fi­gyel­ni. Az egyik leg­fon­to­sabb a rög­zí­tő gomb, amit a kor­mányt fog­va a jobb hü­vely­kuj­junk­kal könnye­dén elér­he­tünk. Ez a gomb azért hasz­nos, mert a pa­ra­le­ro­gram­ma hi­dra­u­li­kus vil­la szö­gét, en­nek a gomb­nak a se­gít­sé­gé­vel rög­zít­jük. Így meg­nyo­má­sa után a jobb­ra-bal­ra moz­gó vil­la­szá­rak egy­más­hoz ké­pest éket ver­nek, és nem moz­dul­nak a ki­vá­lasz­tott szög­ből. Per­sze gon­dol­tak a mér­nö­kök a biz­ton­ság­ra is, így ter­mé­sze­te­sen me­net köz­ben nem tud­juk rá­nyom­ni a rög­zí­tést, így el­ke­rül­het­jük az eb­ből szár­ma­zó ba­le­se­tet. Csak 2000-res per­cen­kén­ti for­du­lat­nál tud­juk a rög­zí­tést be­kap­csol­ni (ez max. 10 km/h-s se­bes­ség). Biz­ton­sá­gunk ér­de­ké­ben még egy utas-ér­zé­ke­lőt is rej­tet­tek a ma­si­ná­ba, ami meg­gá­tol­ja a gá­za­dást, ha nem ér­zé­ke­li az utast a jár­mű­vön, meg­aka­dá­lyoz­va ez­zel, hogy a több, mint 200 kg-os tö­meg ál­ló hely­zet­ben el­dől­jön. Mi­vel a há­rom ke­rék ál­tal nincs szük­ség az ol­dal­szten­der­re, ezért azt nem is sze­rel­tek az MP3-ra, csak egy kö­zép­szten­der­rel lát­ták el, amit szer­vi­ze­lés­kor és hosszabb le­ál­lás ide­je alatt ér­de­mes hasz­nál­nunk.

 

Di­zájn

Kül­ső­re az MP3 ba­rát­sá­gos for­mát ölt. Elő­re he­lyez­ték a hang­súlyt, a mér­ges Po­ke­mon ki­né­ze­tű fron­ti­dom jól mu­tat, fő­leg a ha­tal­mas ple­xi­vel ki­egé­szül­ve. A ro­bo­gó há­tul­ja nagy ha­son­ló­sá­got mu­tat a Pi­ag­gio X8-as­éhoz, itt is meg­ta­lál­juk a fa­ri­dom­ból nyí­ló cso­mag­tar­tót, ami az el­ső ülés alatt el­he­lye­zett ra­ko­dó­tér­rel ki­egé­szül­ve ha­tal­mas 65 li­te­res he­lyet nyújt cso­mag­ja­ink számá­ra.

 

A mű­szer­fal már-már au­tós fe­eling-et nyújt. A két ke­rek mű­sze­regy­ség kö­zül a bal ol­da­li a se­bes­sé­get, a jobb ol­da­li a for­du­lat­szám­lá­lót és a ben­zin­szint-jel­zőt fo­gal­ja ma­gá­ba. A két kör ala­kú ki­jel­ző kö­zött ta­lál­ha­tó­ak a szo­ká­sos LED-es vissza­jel­ző mel­lett, a dö­lés­szög-rög­zí­tő, az utas-ér­zé­ke­lő és a rög­zí­tő­fék vissza­jel­ző is. Hab a tor­tán a kor­mány bal ol­da­lá­ról ve­zé­rel­he­tő a mű­szer­fal LCD kijelzője.

 

A blokk

Az MP3-at 125 és 250 cm3-es blok­kal sze­re­lik, a Be­verly-nél bi­zo­nyí­tott, Qu­a­sar név­re ke­resz­telt, ben­zin­be­fecs­ken­de­ző­vel el­lá­tott, 22,5 ló­erős erő­for­rással, mely ma­xi­má­lis tel­je­sít­mé­nyét 8250 per­cen­kén­ti for­du­la­ton ad­ja le.For­ga­tó­nyo­ma­té­ka ma­xi­mu­mát, a 21 Nm-t, 6750-es for­du­la­ton éri el. A blokk ter­mé­sze­te­sen tel­je­sí­ti az Eu­ro 3-as nor­má­kat, és a Be­verlyhez vagy az X8-as­hoz ké­pest meg­nö­ve­ke­dett tö­me­ge el­le­né­re gyor­su­lá­sát, és vég­se­bes­sé­gét te­kint­ve nem so­kat gyen­gült, nagy­já­ból 10 km/órá­val ke­ve­sebb 120 km/óra se­bes­ség­re ké­pes az MP3. A gyor­su­lás­ban és vég­se­bes­ség­ben elvesz­tett do­bo­gós he­lye­zést kár­pó­tol­ja a ki­tű­nő fék­ha­tás, amit a 12 co­los ke­re­ken elöl dup­la és há­tul szim­pla 240 mm-es tár­csa­fék biz­to­sít. A saj­tó­a­nyag sze­rint több, mint 20%-kal rö­vi­debb a fé­kút, mint két­ke­re­kű tár­sai­nál. Az első pár nap alatt esőben mentem vele, itt a tapadása összehasonlíthatatlan vetély-társaival szemben, szinte ugyanazzal a vehemenciával lehetett közlekedni vele, mint száraz úton.

   

A kanyarokban nem kellett attól tartani, hogy megcsúszik a kerék. A kiváló menettulajdonságokhoz még a hatalmas, bukósisak felé felhajló plexi is jól jött, ami tökéletesen elvezette az esőt. Hétvégére kisütött a nap, és az út is felszáradt, így fogtam magam és az MP3-mal a közeli szerpentint vettem célba. Kanyarodó képesség te-kintetében nagyon jól vizsgázott. Szinte lehetetlen túldönteni a motort, mert a középsztender csikorgása figyelmeztet, hogy hol a határ. Se­bes­sé­ge 204 kg-os szá­raz tö­me­ge el­le­né­re ka­te­gó­riá­já­ban meg­fe­le­lő­nek mond­ha­tó, át­la­gos 90-es tem­pó­val könnye­dén köz­le­ked­he­tünk ve­le, úgy, hogy még ma­rad né­mi tar­ta­lék egy elő­zés­re is. Ha­bár az MP3-at 50%-kal több ke­rék­kel ál­dot­ták meg, ára még­is csak 20%-kal ke­rül töb­be, mint ren­des két­ke­re­kű tár­saié. Min­den­ki mér­le­gel­je ma­ga, hogy a jó­val na­gyobb ka­nyar­sta­bi­li­tás, jó­val kom­for­to­sabb vá­ro­si köz­le­ke­dés, könnyebb par­ko­lás és még so­rol­hat­nám, meg­éri-e ne­ki ezt az anya­gi ál­do­za­tot.

 

 

Piaggio MP3
Motor 1 henger, 4 ütem, folyadékhűtéses
Lökettérfogat
244,3 cm3 (furat:72 mm löket:60 mm)

Teljesítmény
22,5 LE 8250/ford./perc 
Max. nyomaték
21 Nm 6750/ford./perc
Első futómű
parallelogramma formában rendezett négy alumínium lengőkar, két kormányösszekötő rúddal, konzolos felfüggesztéssel, rugóút 85 mm
Hátsó futómű
két hidraulikus rugóstag, 4 fokozatban állítható rugó előfeszítéssel, rugóút 110 mm

Fékek elől két darab 240 mm-es féktárcsa, egyenként két dugattyús féknyereggel
Fékek hátul
240 mm tárcsafék, két dugattyús féknyereggel
Gumiméret elől
120/70-12
Gumiméret hátul
130/70-12
Ülésmagasság
780 mm
Üzemanyagtartály
12 liter 
Méret (hosszúság/szélesség)
2130/745 mm
Tengelytáv
1490 mm
Száraz tömeg
204 kg 
Max. sebesség
125 km/óra 

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.