Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük:Piaggio NRG 50
Piaggio NRG 50 teszt
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.08.05
Piaggio, NRG 50, teszt


Mint min­den év­ben, idén is ki­ad­ta li­mi­tált vál­to­za­tait a Pi­ag­gio cso­port. Az egyik li­mi­tált mo­dell az NRG 50 volt, mely Ma­gyar­or­szág­ra má­jus­ban ér­ke­zett. Nem is bír­tam so­ká­ig, hogy ne ta­lál­koz­zam ve­le, már má­jus vé­gén el­hoz­tam egy pár na­pra a kis ener­gi­kus cso­dát.

Az NRG csa­lád már 1994 óta sze­re­pel a Pi­ag­gio ter­mék­kí­ná­la­tá­ban, je­len­leg két mo­dell­je kap­ha­tó ná­lunk. Mind­ket­tő kar­bu­rá­to­ros, az egyik a DT, mely kény­szer-lég­hű­té­ses ver­zió, a má­sik a li­mi­tált szé­ria alap­mo­dell­je a DD, mely már víz­hű­té­ses mo­dell, egy­ben a Pi­ag­gio cso­port leg­spor­to­sabb 50-ese.

 

Kül­ső ki­ala­kí­tá­sa is er­re utal, di­na­mi­kus vo­na­lai, az el­ső paj­zson ta­lál­ha­tó dí­sze­lem­ként funk­cio­ná­ló ha­tal­mas lég­be­öm­lő, nagy­mé­re­tű dup­la iker­lám­pa, mind ezt hang­sú­lyoz­zák. A li­mi­tált ki­adás a kül­ső­re vo­nat­ko­zik, az ed­dig is spor­tos mo­dell, most még va­dabb, egye­dibb szí­nek­ben pom­pá­zik. Mint az iga­zi sport­mo­to­rok­nál, fel­ni­csík dí­szí­ti a 13 co­los alu­mí­ni­um ke­re­ke­ket. Az alap­mo­dell egy­szí­nű ülé­sét osz­tott min­tá­za­tú, fe­ke­te-pi­ros szí­nű­re cse­rél­ték.

Az osztott mintázatú ülés jól illeszkedik a sportos külsőhöz Az ülés alatt található rekeszben egy nyitott sisak, vagy akár egy fényképezőgép táska is elfér

A spor­tos je­gyek mel­lett a Pi­ag­gio mér­nö­kei a fel­hasz­ná­ló­ba­rát ki­ala­kí­tás­ra, na­gyobb kom­fort elé­ré­sé­re tö­re­ked­tek, ezért min­den egyes rész­le­tet eh­hez iga­zí­tot­tak. Ez igaz mind a ve­ze­tő vi­szony­lag nagy mé­re­tű he­lyé­re is, ahol könnye­dén el­fér még egy na­gyobb ter­me­tű pi­ló­ta is. Ülé­se is kom­for­tos, nem is túl ke­mény a pár­ná­zá­sa, kis pa­na­szunk elő­re lej­té­se miatt le­het, ami in­ten­zív fé­ke­zés­kor a ve­ze­tő elő­re­csú­szá­sát ered­mé­nyez­he­ti. A 795 mm-es vá­lasz­tott ülés­ma­gas­ság is ked­vez, ne­kem te­li­talp­pal le­ért a lábam, így ki­sebb pi­ló­ták számá­ra is jó vá­lasz­tás le­het. Az ülés ele­jé­től hát­ra­fe­lé ha­lad­va ma­ga­sabb­ra íve­lő mi­vol­ta jó célt is szol­gál, mi­vel de­rék­tá­masz­ként is funk­ció­nál a hát­só utas­nak szánt ülés­rész. Hát­só ülést más funk­ció­ra na­gyon nem hasz­nál­hat­juk hi­va­ta­lo­san, pe­dig még ki­hajt­ha­tó láb­tar­tó­val is fel­sze­rel­ték a mo­dellt. A mű­szer­fal nagy­mé­re­tű 13000-res for­du­la­tig ská­lá­zott for­du­lat­szám­mé­rőt, nagy­mé­re­tű LCD pa­nelt és a szo­ká­sos vissza­jel­ző LED-eket fog­lal­ja ma­gá­ba. Jó pont, hogy a ben­zin­szint tar­ta­lék jel­ző le­den kí­vül az ak­tuá­lis ben­zin­szint mennyi­sé­gét az LCD ki­jel­zőn is lát­hat­juk. A spor­tos mé­reg­zsák­nak a fu­tó­mű­vé­re sem le­het pa­na­szunk, jól passzol­nak a 13 co­los, elöl 120 mm-es, 140-es gu­mik. Az el­ső for­dí­tott te­lesz­kóp jól mu­tat. A ki­sebb út­hi­bák ke­ze­lé­se nem aka­dály, de egy­mást kö­ve­tő út­bor­dá­za­tok azért ki­zök­kent­he­tik NRG-et a so­drá­ból, per­sze a mér­nö­kök nem a Bal­kán­ra ter­vez­ték ezt a mo­dellt. Blokk­ja már jól is­mert da­rab.

 

A ré­gi NRG-t el­len­tét­ben azt tud­ni kell, hogy a kör­nye­zet­vé­del­mi nor­mák­nak meg­fe­le­lő­en szá­mos a tel­je­sít­mény csök­ken­tést oko­zó mó­do­sí­tást haj­tot­tak vég­re. A ka­ta­li­zá­to­ros ki­pu­fo­gó­ba sze­relt vak­cső, a ki­sebb fú­vó­kák, szű­kí­tő a por­lasz­tó­ban és vál­tó­ban ta­lál­ha­tó foj­tás gon­dos­ko­dik a tel­je­sít­mény kor­dá­ban tar­tá­sá­ról. A meg­lé­vő foj­tá­sok el­tá­vo­lí­tá­sa mel­lett is irigy­lés­re mél­tó tel­je­sít­ményt ér­het el a 2 üte­mű erő­for­rás, foj­tás nél­kül 75 km/órás se­bes­ség bő­ven ele­gen­dő egy ilyen kis köz­le­ke­dé­si esz­köz ese­té­ben, de a kö­zú­ton be kell ér­nünk a je­len­le­gi kor­lá­to­zás­sal, a 45 km/órás se­bes­ség­gel. Ak­kor sincs pro­blé­ma, ha meg­ál­lás­ra ke­rül sor, elöl-há­tul ta­lál­ha­tó tár­csa­fé­kek több, mint ele­gen­dő­ek a meg­ál­lás­hoz. Emel­lett elől fém­beszövésű fék­cső is a jobb fék­ha­tás miatt ke­rült fel. Ra­ko­dás­ra al­kal­mas he­lyet csak az ülés alatt ta­lá­lunk, ahol egy nyi­tott si­sak könnye­dén el­fér, ezen­kí­vül itt ta­lál­juk a ben­zin­tank nyí­lá­sát és az ak­ku­mu­lá­tort is.

   

Sok fel­hasz­ná­ló­nak meg­le­pő, hogy a Pi­ag­gio nem ol­dal­ra he­lye­zett kulccsal nyi­tó­dó ülés­nyi­tót al­kal­ma­zott, ha­nem a gyúj­tás­kap­cso­ló­ba he­lye­zett slussz­kulcs be­nyo­má­sá­val nyit­hat­juk ki a zá­rat. An­nak el­le­né­re, hogy spor­tro­bo­gó, ta­lá­lunk raj­ta sza­tyor-kam­pót, mely né­ha hasz­nun­kra is vál­hat. Egy-két hi­á­nyos­sá­got ta­lá­lunk azért a gépen, az egyik egy kesz­tyű­tar­tó, jó len­ne, ha he­lyet kap­na raj­ta. A má­sik, hogy nincs há­tul ka­pasz­ko­dó, amit a kö­zé­páll­vány­ra va­ló fel, il­let­ve le­eme­lé­se­kor hasz­nál­nánk. Az utol­só, amit hi­á­nyol­tam az ol­dal­tá­masz, ami nél­kül min­dig kö­zé­páll­vány­ra kell húz­nunk a gépet, ha meg­ál­lunk. 

A műszeregység nagy részét a fordulatszámmérő foglalja el, mint az igazi sportmotoroknál

 

 

 

 

Piaggio NRG 50
Hengerűrtartalom 49,4 cm3
Furat x löket
40 x 39,3 mm
Hűtés
folyadékhűtéses
Első felfüggesztés
30 mm átmérőjű fordított hidraulikus teleszkópvilla
Hátsó felfüggesztés
egyoldalú hidraulikus rugóstag 
Első fék 220 mm átmérőjű tárcsafék
Hátsó fék 175 mm átmérőjű tárcsafék
Első kerék
120/70-13" 
Hátsó kerék 140/70-13" 
Hosszúság x szélesség
1790 x 750 mm
Tengelytáv
1270 mm
Ülésmagasság
795 mm 
Száraz tömeg
99 kg 
Tank
6,7 liter

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 49.40 ccm (3.01 cubic inches)
Száraz tömeg 99.0 kg (218.3 pounds)
Első kerékméret 120/70-13
Hátsó kerékméret 140/60-13
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 5.00 litres (1.32 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.