Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Robogó teszt: Piaggio MP3 400 2008
Három keréken
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2010.05.15
MP3, Piaggio


Nem telt el sok id? azó­ta, hogy az MP3 250-es vál­to­za­tát tesz­tel­het­tem, és most új­ra egy há­rom­ke­re­k? Pi­ag­gio ér­ke­zett hoz­zám. Még­pe­dig nem akár­me­lyik, ha­nem az er?­sebb, 400-as vál­to­zat, mely plusz ló­er?k­nek kö­szön­he­t?­en még job­ban er?­sí­ti a há­rom­ke­re­k?, ma­xi-ro­bo­gó el?­nye­it.

Nincs me­se, el kell is­mer­ni, hogy a há­rom­ke­re­kû ro­bo­gók egy­re in­kább meg­ve­tik lábu­kat a ro­bo­gópia­con, az, aki már pró­bált ilyen jár­gányt, egy­bõl be­le­sze­ret az eggyel több ke­rék nyúj­tot­ta le­he­tõ­sé­gek miatt.
Ez ve­lem is így tör­tént. Még nyár ele­jén ná­lam nya­ralt a ki­seb­bik MP3-as, mely­nek él­mé­nye azó­ta sem hagy nyug­ton.
Sze­ren­csé­re nem kel­lett so­ká­ig vár­ni, a jú­liu­si saj­tó­be­mu­ta­tón ki­pró­bál­hat­tam az erõ­sebb vál­to­za­tot. Már a szá­raz tech­ni­kai ada­tok is meg­gyõ­zõ­ek: a 400-as MP3 ese­té­ben az új Mas­ter erõ­for­rás 34 ló­erõs tel­je­sít­ményt (7500 ford./perc) és 37 Nm-es ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­té­kot tel­je­sít.
A Ka­kucs rin­gen tar­tott be­mu­ta­tó a zi­va­ta­ros idõ­nek kö­szön­he­tõ­en tö­ké­le­tes pró­ba volt a há­rom­ke­re­kû­ek­nek, hogy meg­mu­tas­sák, szél­sõ­sé­ges kö­rül­mé­nyek kö­zött is meg­áll­ják a he­lyü­ket. A ket­tõ­öt­ve­nes is jól tel­je­sí­tett, de a Pi­ag­gio pa­let­tá­ján ta­lál­ha­tó X8-as­hoz ké­pest plusz har­minc ki­ló­val ne­he­zebb, 250-es MP3-nál el­kel az erõ­sebb blokk. Az új há­rom­ke­re­kû­nél a meg­nö­velt blokk na­gyobb tö­me­get ered­mé­nyez. Így a 244 kg-ra hí­zott mo­dell a ket­tõ­öt­ve­nes­hez ké­pest más­fél­szer annyi, pon­to­san 34 ló­erõt ad le, ami már nem­csak vá­ros­ban, de a vá­ros­ból ki­ér­ve utas­sal is meg­áll­ja a he­lyét, 140 km/órás vég­se­bes­sé­gé­vel. Más­részt ala­csony for­du­lat­ról is nyo­ma­té­kos a ro­bo­gó.
Azon a fel­tû­nõ je­len­sé­gen túl, hogy a tu­ris­ták a Hõ­sök te­rén a szo­brok he­lyett az új MP3-at fény­ké­pe­zik, más kel­le­mes tu­laj­don­sá­gok­kal is bír: A há­rom ke­rék mel­lett kül­se­je is ba­rát­sá­gos, elöl dup­la, macs­ka­szem ala­kú iker­lám­pa, há­tul X EVO kül­se­jû fa­ri­dom he­lyez­ke­dik el. Au­tók számá­ra is irigy­lés­re mél­tó a mul­ti­funk­ci­ós mû­szer­fal.
A há­rom ke­rék na­gyobb sta­bi­li­tást, ma­ga­biz­to­sabb ka­nya­ro­dá­si ké­pes­sé­get, jobb fék­ha­tást ga­ran­tál, még a rossz­abb mi­nõ­sé­gû uta­kon is. Nem kell meg­ijed­ni a vil­la­mos­sí­nek­tõl, a macs­ka­kö­ves uta­kon az el­sõ fel­füg­gesz­tés gond és min­den­fé­le bi­zony­ta­lan­ság nél­kül ve­szi az aka­dályt.
Még egy nagy elõ­nye van, nem kell le­ten­nünk a lábun­kat meg­ál­lás­nál, a kö­zép­szen­dert szin­te el is fe­lejt­het­jük, csak szer­vi­ze­lés­kor vagy hosszabb ál­lás­kor ér­de­mes hasz­nál­ni. So­kan nem ér­tik a há­rom­ke­re­kû mû­kö­dé­sét, hogy is van ez, hogy ka­nya­ro­dás­kor dõl­nek az el­sõ vil­la­szá­rak, vi­szont lám­pá­nál meg nem. Er­re ta­lál­ták ki a Pi­ag­gio mér­nö­kei a pa­ra­le­lo­g-ram­ma fel­füg­gesz­tést, mely­nek ré­sze­ként dõ­lést sza­bá­lyo­zó me­cha­ni­ká­val blok­kol­hat­juk a dõ­lés­szö­get, így el­ke­rül­he­tõ a láble­té­tel nél­kü­li meg­ál­lás.
A 250-es vál­to­zat masszív acél­csõ­váz­ra épü­lõ gép. Elöl 12 co­lo­sak a ke­re­kei, míg há­tul 14"-os pa­pu­cso­kat vi­sel, ami kom­for­tos köz­le­ke­dést biz­to­sít. A 65  mm-rel meg­nö­velt ten­gely­táv­ja, a 250-es­hez ké­pest jobb egye­nes­fu­tást ered­mé­nyez.
Ra­ko­dó­hely is van bõ­ven a 400-as gépen. Az ülés alatt két zárt si­sak is el­fér. Még egy jó pont, hogy a ra­ko­dó­hely két ol­dal­ról is hoz­zá­fér­he­tõ. Szo­ká­sos mó­don az ülést fel­nyit­va, vagy az X8-as csa­lád­nál meg­szo­kott, 250-es MP3-nál is al­kal­ma­zott, hát­só cso­mag­tar­tót fel­nyit­va is elénk tá­rul a ha­tal­mas ra­ko­dó­hely.

Összes­sé­gé­ben egy erõ­sebb, hosszú­tá­von sok­kal elõ­nyö­sebb MP3-mal bõ­ví­tet­ték ki az olasz mér­nö­kök kí­ná­la­tu­kat, így a vá­ro­si köz­le­ke­dés mel­lett hosszabb tú­rá­kra is al­kal­mas ro­bo­gót hoz­tak lét­re. Min­den­ki mér­le­gel­je, hogy a na­gyobb biz­ton­ság, kom­for­to­sabb köz­le­ke­dés meg­ér-e ne­ki plusz kö­zel fél­mil­lió fo­rin­tot.

Mûszaki adatok:
Motor:
1 henger, 4 ütem, folyadékhûtéses
Lökettérfogat:
398,9 cm3
Furat x löket:
85.8 x 69 mm
Teljesítmény:
34 LE 7500/ford./perc
Max. nyomaték:
37 Nm 5000/ford./perc
Elsõ futómû:
Rugóút:
paralelogramma formában rendezett négy alumínium lengõkar, két kormányösszekötõ rúddal, konzolos felfüggesztéssel,
85 mm rugóút
Hátsó futómû:
két hidraulikus rugóstag, 4 fokozatban állítható rugó
elõfeszítéssel, rugóút 110 mm
Fékek:
Elöl két darab 240 mm-es féktárcsa,
egyenként kétdugattyús féknyereggel, hátul 240 mm tárcsafék,
kétdugattyús féknyereggel
Gumiméret:
Elöl 120/70-12, hátul 140/70-14
Ülésmagasság:
785 mm
Üzemanyagtartály:
12 l
Méretek:
Hosszúság:
2130 mm
Szélesség:
745 mm
Tengelytáv:
1550 mm
Száraz tömeg:
244 kg
Max. sebesség:
142 km/óra

Technikai adatok
Hengerűrtartalom 399.00 ccm (24.35 cubic inches)
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.