tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Sherco 4.5L Supermotard teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szani] Felvétel dátuma: 2010.07.30
Sherco, 4.5L Supermotard, teszt


Nem benn­fen­tes kö­rök­ben is is­me­rő­sen cseng nap­ja­in­kra a Sher­co már­ka­név, mely szép ki­dol­go­zá­sú te­rep­mo­to­ro­kat és szu­per­mo­tó­kat kí­nál az ér­dek­lő­dők­nek. Ám nem a meg­nye­rő kül­ső te­szi őket iga­zán egye­di­vé, tud­ják a fran­ci­ák mi­vel ruk­kol­ja­nak elő!

A Sher­co mo­to­ro­król ál­ta­lá­ban: Sa­ját egye­di fej­lesz­té­sű CrMo váz­ba épí­tet­ték a már is­mert, és tel­jes mér­ték­ben be­vált KTM SX-EXC kon­struk­ci­ós erő­for­rá­sok át­dol­go­zott, egye­di meg­ol­dá­sok­kal bő­ví­tett pél­dá­nyait, me­lye­ket év­ről-év­re mó­do­sí­tott a gyár a ver­seny­sport ta­pasz­ta­la­tai alap­ján. És mi­ért egye­di? A jól be­vált erő­for­rá­son a kar­bu­rá­tort egy Mag­net­ti-Ma­rel­li in­jek­tor vál­tot­ta le, eb­ből ered az a bi­zo­nyos "I" jel­zés, to­váb­bá tel­je­sen sa­ját len­gő­vil­la és Pai­o­li-Kay­aba ru­gós­ta­gok ke­rült­ek a mo­tor­ra a Sher­co mér­nö­kei jó­vol­tá­ból, min­dezt te­téz­ve a Brem­bo csúcs­mi­nő­sé­gű fék­rend­sze­re­i­vel. Há­tul egy­du­gattyús szim­pla fék­nye­reg van, ami tel­je­sen ál­ta­lá­nos elem eb­ben a ka­te­gó­riá­ban, elöl vi­szont a mé­reg­drá­ga full-ex­trás ra­diá­li­san fel­füg­gesz­tett fék­nye­reg fe­szít, nem más­ként, a szin­túgy ra­diá­lis fék mun­ka­hen­ger is. Di­gi­tá­lis trip­mas­ter se­gít­sé­gé­vel tud­hat­juk meg, ép­pen mennyi­vel is szág­ul­dunk, mely szé­pen be­le­épül a mo­tor di­zájn­já­ba. Vé­le­mé­nyem sze­rint sze­met gyö­nyör­köd­te­tő, egye­di, a kor stí­lu­sá­nak meg­fe­le­lő mo­del­lek­re lel­he­tünk a Sher­co kí­ná­la­tá­ban, ki­vá­ló ver­seny­sport­ból ho­zott bel­tar­ta­lom­mal, fel­sze­relt­ség­gel. Haj­rá!

 

Sher­co 4.5 I : Út­ban a teszt hely­szí­ne fe­lé már a busz­ban sze­mez­tem a kis ma­si­ná­val, ami meg­le­he­tő­sen szem­re­va­ló pél­dány volt. Egy­ből sze­met szúr­tak a ra­diá­lis fé­kek, Pai­o­li-Kay­aba ru­gós­ta­gok, fe­ke­te di­zájn­ja (Black Pant­her), és már alig vár­tam, hogy oda ér­jünk. Vég­re a sza­bad­ban a mo­tor. Gyors szem­re­vé­te­le­zés, ru­ti­nel­le­nőr­zé­sek, és már du­gom is a kul­csát a kap­cso­ló­ba. El­for­dít­va vin­nyo­gó han­got hal­lat a Sher­co. Igen, az in­jek­tor ilyen­kor már szé­pen dol­go­zik, és vár­ja a to­váb­bi pa­ran­cso­kat. A mo­tor be­in­dul, szé­pen kul­tu­rál­tan jár, kel­le­mes hang­ját élvez­he­ti az em­ber. Me­le­gí­tés köz­ben én is fel­kap­tam a vé­dő­cuc­cai­mat, me­he­tünk! Kap­cso­lom az egyes fo­ko­za­tot, könnye­dén si­mán já­ró vál­tó­mű fo­gad. Ez igen! Már itt meg­érez­tem azt a bi­zo­nyos át­dol­go­zott­sá­got, me­lyet a be­ve­ze­tő rész­ben bon­col­gat­tunk. Hi­dra­u­li­kus kup­lung­ja fi­nom mű­szer, bár ez min­den eu­ró­pai gyárt­má­nyú te­rep­mo­tor­ra igaz (KTM, Hu­sa­berg, Gas­Gas). Elin­du­lok a mo­tor­ral, szé­pen kap­csol­ga­tok fel­fe­lé, és csa­lód­nom kel­lett…A mo­tor nem rob­ban, hiá­ba vár­nám azt, amit a 450-es géposz­tály tud, va­la­ho­gyan ke­vés, és egy­sze­rű­en ke­vés! … ek­kor pil­lan­tok a gázszek­tor bel­ső ol­da­lán lé­vő két­ál­lá­sú kap­cso­ló­ra, mely­ről tel­je­sen el­köny­vel­tem ma­gam­ban az is­mer­ke­dés so­rán, hogy biz­to­san a le­ál­lí­tó esz­köz. Hát pon­to­san nem az!

Sher­co ér­de­kes­ség, a me­net­köz­ben meg­vá­laszt­ha­tó gyúj­tás­tér­kép, ami ugye­bár a mo­tor ka­rak­te­risz­ti­kát sza­bá­lyoz­za, és ez a be­ren­de­zés az in­jek­tor­nak há­la na­gyon el­kü­lö­ní­ti a low és high fo­ko­za­to­kat egy­más­tól, iga­zán érez­he­tő­en jól mű­kö­dik. Nem is ha­boz­tam, hát fel kap­csol­tam, bár nem egé­szen egy ér­tel­mű me­lyik ál­lás me­lyik nyo­ma­ték­gör­bé­hez tar­to­zik, egy­sze­rű­en ki kell ta­pasz­tal­ni ennyi az egész. A né­hány per­ce csa­ló­dott ar­com most át­ala­kult élve­zet­tel te­li „po­fá­vá”, a mo­tor­ba fek­te­tett hi­tem vissza­tért. Per­sze, nem ennyi­re drasz­ti­ku­san bu­tít­ja meg a low-ál­lá­sú kap­cso­ló a Sher­có-t, de pont azt a töb­ble­tet von­ja meg a mo­to­ros alól, ami egy mo­tort ver­seny­mo­tor­rá tesz. Min­den bi­zonnyal a hét­köz­na­pok em­ber­ei­re is gon­dol­tak, il­let­ve szu­per­mo­tó ver­se­nye­ken a mur­vás et­apo­kon, ha sár van, egy el­si­mult ka­rak­te­risz­ti­ká­val előnyt le­het ko­vá­csol­ni a gyen­géd­ség­ből, lá­gyabb erő le­a­dás­ból. Szó­val fel­kap­csol­va az „erők­ap­cso­lót” a kis 450-es elég­gé ra­di­ká­li­san meg­in­dul és ví­gan pö­rög egé­szen a til­tá­sig, me­lyet szu­per­mo­tók­nál elég ma­gas­ra sza­bott a gyár, az en­du­ró mo­del­lek nyu­god­tabb já­rá­sú gépek. A mo­tor alap­já­ban vé­ve egy erős kon­struk­ció, de még­is a nagy pör­gős­ség a nyo­ma­ték ro­vá­sá­ra ment, mely­ben elég sze­gé­nyes a 4.5-ös ma­si­na, amit min­den bi­zonnyal az in­jek­tor be­épí­té­sé­vel is meg­pe­csé­tel­tek. Ez már ab­ból is érez­he­tő, hogy a mo­tor iga­zá­ból csak a fel­ső tar­to­mány­ban haj­lan­dó úgy mu­zsi­kál­ni, mint aho­gyan azt meg­kí­ván­juk egy Ra­cing mo­tor­tól, itt vi­szont szé­pen él a gép, hisz „él­ni tud­ni kell”.

 

Még­is nagy hát­rá­nyá­ra ír­nám ezt, hosszú tá­von ha­la­dós mo­tor­ozá­sok mel­lett az élet­tar­tam­ra nagy ki­ha­tást gya­ko­rol­hat majd, ha a pi­ló­ta ha­lad­ni sze­ret­ne. Kö­rül­be­lül 160-as vég­se­bes­ség elé­ré­sé­re ké­pes a 450-es mo­tor, ami tel­je­sen elég, hi­szen nem er­ről szól a szu­per­mo­tó­zás. A mo­tor ke­ze­lő­szer­vei ki­vá­ló­ak, fé­kei kon­ku­ren­ciát­la­nul jók egye­dül a Hu­sa­berg FS650 C-n érez­tem ha­son­lót, an­no. Ki­emel­ke­dő­en jó­ra si­ke­re­dett az egye­dü­lál­ló váz­ge­o­met­ria és a me­rev­ség! A mo­tor hi­he­tet­len for­dul­ékony, egy­sze­rű­en, mint­ha sa­ját ma­gát rak­ná a si­ká­nok­ban jobb­ról-bal­ra, vagy for­dít­va, szűk ka­nyar­ban el­len­fél nél­kü­li! Min­dezt se­gí­tik per­sze a fe­szes, pály­ára be­lőtt fu­tó­mű ele­mek is, mely nem ép­pen be­vá­sár­lós mo­tor­rá te­szi a Sher­co-t. Eh­hez pá­ro­sul egy sta­bil egye­nes fu­tás, ami még a vég­se­bes­ség kör­nyé­kén is ugya­nazt tud­ja mint egy sta­bil, 100-as tem­pó­nál. Összes­sé­gé­ben az em­ber el sem hin­né, hogy egy alig né­hány éve piac­ra tö­rő mo­tor­ke­rék­pár ennyi­re ki­dol­go­zott, és gyer­mek­be­teg­sé­gek­től men­tes, ütő­ké­pes szer­ke­zet le­het. Mo­tor­ja erős, ru­gó­zá­sa pály­ára sza­bott, ki­vá­ló váz­ge­o­met­riá­ja és fé­kei, ké­nyel­mes ke­ze­lő­szer­vei az él­re rö­pít­het­nék, csak alul-kö­zé­pen tol­hat­na job­ban az erő­for­rás, és a hát­só fék fá­ra­dé­kony­sá­gát is or­vo­sol­ni kel­le­ne. 

 

 

Sherco 4.5L Supermotard

Mo­tor

4 üte­mű, SOHC, 4 sze­le­pes Sher­co Tech­no­logy

Hen­ge­rűr­tar­ta­lom

448,6cm3

Fu­rat x Lö­ket

94,5 x 64 mm

Ke­ve­rék­kép­zés

Elek­tro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző, sza­ba­don pro­gra­moz­ha­tó Ma­rel­li ver­seny elek­tro­ni­ká­val

Hű­tő­rend­szer:

Zárt rend­sze­rű, fo­lya­dék-hű­té­ses

In­dí­tás

Elek­tro­mos in­dí­tó­mo­tor és ber­úgó rend­szer

Ak­ku­mu­lá­tor

12 V / 7Ah

Ki­pu­fo­gó rend­szer

Rozs­da­men­tes csö­vek, alu­mí­ni­um hang­tom­pí­tó­val

Erő­át­vi­tel

6 fo­ko­za­tú, sze­kven­ciá­lis kap­cso­lá­sú, lán­chaj­tá­sú

Váz

króm-mo­lib­dén öt­vö­ze­tű

El­ső te­lesz­kóp­vil­la

46 mm-es, Pai­o­li-Kay­aba for­dí­tott, pro­gresszív ru­gó­zá­sú

El­ső fék

320 mm Bra­king tár­csa, ra­diá­lis Brem­bo nye­reg­gel

Len­gő­vil­la

alu­mí­ni­um

Tank

8,5 li­ter

Szá­raz súly

109 kg

Különvélemény:

 

A mo­tort volt sze­ren­csém ki­pró­bál­ni a Bükk hegy­ség­ben ka­nyar­gó Lil­la­fü­red-Eger kö­zöt­ti or­szág­úton is. A könnyű ke­zel­he­tő­sé­ge, har­sány gáz­re­ak­ciói, az el­ső fék ere­je, tel­je­sen leny­űgö­zött. A brin­ga in­kább fent sze­ret men­ni, for­du­la­ton kell tar­ta­ni, iga­zi ver­seny-blokk van ben­ne. A ki­csi­vel több, mint 105 ki­lós mo­tort egy mon­tain­bi­ke könnyed­sé­gé­vel le­he­tett egyik ol­da­lá­ról a má­si­kra dön­te­ni. A bru­tál erős ra­diá­lis Brem­bó, és a ha­tal­mas Bra­king hul­lá­mos fék­tár­csa ak­ko­rát ké­pes las­sí­ta­ni a gépen, hogy a fék­kart csak egy uj­jal szo­rí­tot­tam. Né­ha ijesz­tő volt a fék ere­je, de ez kell egy ver­seny­mo­tor­ra. A ru­gó­zás kel­lő­en fe­szes, nem ül össze olyan mér­ték­ben mint egy en­du­rón. Ezt a mo­tort a blokk, váz, fu­tó­mű te­kin­te­té­ben már a ter­ve­ző­asz­ta­lon is szu­per­mo­tó­nak raj­zotlták. Min­den gon­do­san vá­lo­ga­tott al­kat­ré­sze en­nek a fel­hasz­ná­lá­si mód­nak van alá­ren­del­ve. Le a ka­lap­pal a Sher­co előtt, hogy pár év alatt ilyen ütő­ké­pes mo­tor tud­tak ke­rék­re ál­lí­ta­ni. Aki ké­tel­ked­ne a mo­tor ki­vá­ló ké­pes­sé­ge­i­ben, néz­ze meg a ma­gyar Sher­co-s ver­seny­zők ered­mé­nye­it. Szeles


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2023 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.