Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Suzuki GSX-1300 B-King
[InfoBike.hu | Motortrader- Szeles] Felvétel dátuma: 2011.03.14
Suzuki, GSX-1300, B-King


Az évek óta várt, a vi­lág ed­di­gi le­ge­rő­sebb, nagy­szé­ri­ás na­ked bi­ke-ja csak ?sze­ré­nyen, a B-King? név­re hall­gat. Ki­rály akar ő len­ni, a mo­to­rok ural­ko­dó­ja.

Trón­ra lé­pé­sé­nek elő­ké­szü­le­tei pon­to­san hat év­vel eze­lőtt, a to­kiói mo­tors­how-n tör­tén­tek. Az egyik emel­vé­nyen fu­ra for­ma­vi­lág­gal ren­del­ke­ző pro­to­tí­pus für­dő­zött a va­kuk és a cso­dál­ko­zó te­kin­te­tek fé­nyé­ben. Már ak­kor na­gyon sok po­zi­tív vissza­jel­zést ka­pott el­kép­ze­lé­sé­ről a Su­zu­ki, ame­lyek az évek múl­tá­val egy­re erő­söd­tek.

Lé­te­zik egy vá­sár­ló­ré­teg, amely a le­gex­tré­mebb, le­ge­rő­sebb két­ke­re­kű bes­ti­át sze­ret­né ural­ni. őket sze­ret­né meg­cé­loz­ni a Su­zu­ki le­gú­jabb, nagy­tes­tű ra­ga­do­zó­já­val.

A brin­ga be­mu­ta­tá­sát kez­de­ném mind­járt a leg­meg­hök­ken­tőbb adat­tal: A gyár sze­rint, ha a gáz­kart üt­kö­zé­sig el­for­dít­juk, 184 ló­erő te­ke­ri a főt­en­gelyt 9500-as per­cen­kén­ti for­du­lat­szá­mon. A mo­tor­gyá­rak ál­ta­lá­ban a csúcs­tel­je­sít­mény 20-30 szá­za­lé­ká­tól meg­foszt­ják sport­mo­tor-blokk­jai­kat, mi­kor csu­pasz gép tes­té­be épí­tik az egy­ko­ron erő­től duz­za­dó szí­vet, amely még fojt­va is kel­lő­en iz­mos egy kis­busz el­hú­zá­sá­hoz. A Su­zu­ki­nál úgy gon­dol­ták, az ef­fé­le gye­re­kes meg­ol­dás tel­je­sen fö­lös­le­ges, ha már lúd, le­gyen jó kö­vér. Az esze­ve­szett mé­nes­hez 148 Nm for­ga­tó­nyo­ma­ték tár­sul. Resz­kes­sen a hát­só­gu­mi.

A nagy „B” blokk­ját alu­mí­ni­um-öt­vö­zet híd­váz­ba épí­tet­ték. Az ön­tött váz, öt kü­lön­fé­le da­rab­ból épül föl, ame­lyek he­gesz­tés­sel kap­cso­lód­nak egy­más­hoz. A rá­né­zés­re is szu­per me­rev len­gő­vil­la szin­tén könnyű­fém, de a váz­tól egy­sze­rűbb for­má­ja miatt min­dössze há­rom da­rab­ból ké­szí­tik el. Az erő­mű alap­ját a le­gen­dás Hay­abu­sa blokk ké­pe­zi. A hen­ger­fe­jet erő­sen mó­do­sí­tot­ták a jobb gá­zá­ram­lás ér­de­ké­ben. A ká­ros anyag ki­bo­csá­tás csök­ken­té­se, és a kí­vánt tel­je­sít­mény meg­tar­tá­sa meg­kí­ván­ta ezt a lé­pést. Könnyí­tett du­gattyú­kat és ti­tán sze­le­pe­ket al­kal­maz­tak a di­rek­tebb gáz­re­ak­ció ér­de­ké­ben. A hen­ge­rek fa­lai nik­kel-fosz­for-szi­li­kon-kar­bid öt­vö­zet­tel (SCEM) let­tek be­von­va a jobb ko­pá­sál­ló­ság és hő­ve­ze­tés ér­de­ké­ben. Azért, hogy na­gyobb for­du­lat­szá­mon is élvez­he­tő le­gyen a mo­tor­ozás, a kel­le­met­len rez­gé­sek ki­kü­szö­bö­lé­sé­re ki­egyen­sú­lyo­zó ten­gelyt is al­kal­maz­tak. A B King szél­vé­de­lem hi­á­nyá­ban vár­ha­tó­an ki­sebb át­lag­se­bes­ség­gel fog köz­le­ked­ni, mint a Va­dász­só­lyom (Hay­abu­sa) ne­ve­ze­tű ro­ko­na. Emiatt a hű­tő la­mel­lá­in is ke­ve­sebb le­ve­gő ké­pes át­áram­la­ni. A meg­fe­le­lő hő­mennyi­ség elve­ze­té­sét egy ívelt és na­gyobb hű­tő­vel, va­la­mint két, 160 mm-es la­pát-át­mé­rő­jű ven­ti­lá­tor­ral ol­dot­ták meg. A nagy­mé­re­tű víz­hű­tő alatt egy te­kin­té­lyes mé­re­tű olaj­hű­tő is he­lyet ka­pott. A le­ve­gő-ben­zin ke­ve­rék elő­ál­lí­tá­sá­ról a jól be­vált SDTV be­fecs­ken­de­ző-rend­szer gon­dos­ko­dik. A jobb ke­ve­re­dés ér­de­ké­ben 12 lyuk­kal el­lá­tott in­jek­torfe­je­ket al­kal­maz­tak. A szí­vó­tor­kok­ban két pár in­jek­tor­sort ta­lál­ha­tunk. Az el­ső négy nor­mál gá­zál­lás­nál, míg a to­váb­bi négy fej nagy gáz­nál, va­la­mint nagy for­du­lat­szá­mon lép mű­kö­dés­be.

A fu­tó­mű te­rén igencsak ki­tett ma­gá­ért a Su­zu­ki. Elöl a hú­zó és nyo­mó irá­nyú csil­la­pí­tást egy­aránt ál­lí­ta­ni le­het az up­si­de-down rend­sze­rű vil­la fe­ke­té­re elo­xált szá­rai­ban. A ru­gó­zó ele­me­ket a Kay­aba szál­lít­ja. Az al­só vil­la­híd­ban a szá­ra­kat ol­da­lan­ként há­rom-há­rom csa­var rög­zí­ti, ez a fel­tű­nő meg­ol­dás lát­vá­nye­lem­nek sem utol­só. Azért, hogy nagy se­bes­ség­nél, és az el­ső ke­rék asz­falt fe­let­ti úsz­ta­tá­sa­kor is sta­bil ma­rad­jon az ele­je, gyá

r­ilag kor­mány len­gés­csil­la­pí­tó­val sze­re­lik. A ha­tal­mas, vi­lá­gos len­gő­vil­la ex­tra mé­re­tű me­re­ví­tő ele­me­it nem le­het nem ész­re­ven­ni. Erő­tel­jes meg­je­le­né­sé­vel hi­val­kod­va vi­rít a hát­sór­ész­ben. A len­gő­vil­lát szin­tén Kay­aba gyárt­má­nyú, köz­pon­ti ru­gós­tag kö­ti össze a váz­szer­ke­zet­tel. A hát­só trak­tus meg­ha­tá­ro­zó di­zájn ele­mei a ha­tal­mas ki­pu­fo­gó­do­bok, ame­lyek pi­ma­szul tör­nek elő a tő­lük jó­val kes­ke­nyebb fa­ro­ki­dom alól. Az air-box és a tank két ol­da­lán vég­ig vo­nu­ló be­he­mót mű­anyag idom er­re még rá­tesz egy la­pát­tal. Ilyen ha­tal­mas mell­ka­sa még Schwar­zi-nak sem volt. A sztero­i­do­kon hiz­lalt ki­rály­fi két és fél má­zsás tö­me­gét, négy- du­gattyús fék­nyer­gek se­gí­te­nek le­fé­kez­ni, a kor di­vat­hul­lá­má­nak meg­fe­le­lő­en ra­diá­lis fő­fék­hen­ger és szin­tén ilyen ki­ala­kí­tá­sú Nis­sin mun­ka­hen­ge­rek pá­ro­sí­tá­sá­val. A me­ga-bru­tál izom kül­sőt to­vább dur­vít­ja a ka­rak­te­res

fe­ji­dom. Mint­ha, egy ha­tal­mas nyi­tott száj fog­lal­ná ma­gá­ba a fény­szó­rót. Idá­ig min­den rész­let a he­lyén volt, ha né­me­lyik a szem­nek fu­ra for­mát ka­pott is. Saj­nos, az unal­mas kül­se­jű vissza­pil­lan­tó tü­krök le­ront­ják kis­sé az össz­ké­pet. A pro­to­tí­pus nem tar­tal­maz­ta eze­ket az al­kat­ré­sze­ket, ezért rá­ag­gat­tak va­la­mi fé­nye­set…

Nem a meg­szo­kott he­lyen, a kor­má­nyon, ha­nem a tank töl­tőnyí­lá­sa előtt ta­lál­juk a gyúj­tás­kap­cso­lót. Itt he­lyez­ke­dik el a C-DMS rend­szer kap­cso­ló­ja, amellyel két­fé­le tel­je­sít­mény-pro­gram kö­zül vá­laszt­hat a ve­ze­tő. A rend­szert alap­já­ra­ton le­het egyik po­zí­ció­ból át­kap­csol­ni. A és B ál­lás kö­zül vá­laszt­ha­tunk, A-ban tel­jes erő­be­do­bás­sal dol­go­zik a gép, B-ben egyen­le­te­sebb a nyo­ma­ték ki­fej­tés.

A Su­zu­ki­nál nem elő­ször épí­tet­tek olyan mo­tort, amely min­den ed­di­git sze­re­tett vol­na fe­lül­múl­ni. Gon­dol­junk a GSX-R 1100-ak hős­ko­rá­ra. Né­hány éve a GSX 1400 tört az él­re, a köb­cen­ti há­bo­rú­ban. Most pe­dig, itt a nagy B King, a meg­je­le­né­sé­vel és ere­jé­vel egy­aránt te­kin­télyt pa­ran­cso­ló me­ga-brin­ga.

 


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.