Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Triumph Speed triple 2005 teszt
Teszteltük: Triumph Speed Triple
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.11.30
Triumph, Speed Triple, teszt


A Spe­ed Tri­ple min­dig is kü­lön utat járt a na­ked-gépek ta­pos­ta ösvé­nyen. Rob­ba­né­kony ter­mé­sze­te, exhibicionista ma­ga­tar­tá­sa miatt nem tar­to­zott és nem is tar­to­zik a langyme­leg nyám­nyi­la csu­pasz mo­to­rok kö­zé. A tí­zé­ves gyár­tá­si múl­tra vissza­te­kin­tő brin­gát a le­he­tő le­gex­tré­mebb al­kat­ré­szek­ből sze­rel­ték össze. A so­ros há­rom­hen­ge­res blokk, iga­zi te­li­ta­lá­lat egy ilyen gép­ben.

A két­hen­ge­re­sek al­sóbb for­du­lat­szám tar­to­mány­ban éb­re­dő nyo­ma­té­kát, és a négy­hen­ge­re­sek ere­jét öt­vö­ző 1050 cm3-es pá­rat­lan hen­ger­szá­mú mo­tor­blokk min­dig kész­sé­ge­sen ve­szi a jobb kéz pa­ran­csait. A du­gattyúk fö­löt­ti tér­be be­fecs­ken­de­ző rend­szer se­gít­sé­gé­vel jut el a ben­zin le­ve­gő ke­ve­rék. Kon­tro­lált egy­ke­re­ke­zés­nél, ami egy vér­be­li Street­fighter­nél tel­je­sen min­den­na­pos te­vé­keny­ség-nagy se­gít­sé­get nyújt a tö­ké­le­te­sen vi­sel­ke­dő be­fecs­ken­de­ző rend­szer.

A mo­tor szin­te egy por­lasz­tós gép ki­szá­mít­ha­tó­sá­gá­val vi­sel­ke­dik min­den egyes gá­za­dás­ra. El­fo­gult Tri­umph ra­jon­gók sze­rint ide­á­lis ta­nu­ló-ke­re­ke­ző mo­tor. Csak ha­nyatt ne ess ve­le! Hasz­náld min­dig a hát­só­fé­ket… Itt nem ér le a mo­tor há­tul­ja, ugya­nis az nem na­gyon van ne­ki. Ma­gya­rul: nem sok seg­ge van a gép­nek. Kur­ta a hát­só ülés, és a ki­pu­fo­gó, aki elő­ször lát­ja an­nak tu­ti a föl­dön kop­pan az ál­la a lát­vány­tól. Ilyen me­ré­szen ki­vi­te­le­zett be­fe­je­zé­se, még egyet­len mo­tor­nak sem volt a vi­lá­gon. A Spe­ed Tri­ple 2005-ös ver­zió­já­nak be­mu­ta­tá­sa ak­ko­ra dur­ra­nás volt, hogy a lö­kés­hul­lá­mok meg­ren­get­ték az egész boly­gót. Tu­laj­don­kép­pen az a Te­jút-rend­szert is de ezt nagy­ké­pő­ség len­ne, leír­ni ezért most el­te­kin­tek tő­le.

 

Mi­lyen erős a mo­tor? 125 ló ere­je mér­he­tő a főt­en­gely vé­gén, 9250-es per­cen­kén­ti for­du­la­ton, te­hát van mi­vel gépész­ked­ni ha a mo­tor ere­jét sze­ret­nénk de­mon­strál­ni. A pow­er ta­laj­ra jut­ta­tá­sá­ról Mi­che­lin Pi­lot hát­só­gu­mi gon­dos­ko­dik. Az épí­tett street­fighte­rek­nél kö­te­le­ző elem a fu­tó­mű-tu­ning. Esz­té­ti­kai és súly­csök­ken­té­si okok­ból ré­geb­ben nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend­tek, az egy­ka­rú hát­só­ke­rék ve­ze­té­si meg­ol­dá­sok. Vagy egy gyá­ri VFR kart ka­pott a mo­tor, vagy egy gép­mű­hely­ben ké­szí­tett mű­re­me­ket csa­va­roz­tak alá, az ered­mény min­dig szép, a jobb ol­da­lon csu­pasz hát­só­ke­rék volt.

A Tri­umph mér­nö­kei is kö­ve­tik ezt a lát­vá­nyos fu­tó­mő épí­té­si mó­dot. A fi­li­grán kül­lők­kel ké­szült, po­lí­ro­zott alu­mí­ni­um ke­rék büsz­kén fe­szít a matt fe­ke­te len­gő­vil­la vé­gén. Az el­ső fu­tó­mű­ben 45 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jő te­lesz­kóp­vil­lák dol­goz­nak. Zok­szó nél­kül tő­rik, ha a gaz­da el­ső ke­ré­ken óhajt gu­rul­ni brin­gá­já­val. A ki­pu­fo­gó­do­bok ma­ga­san az ülés alatt ke­rült­ek elve­ze­tés­re, egy eset­le­ges bo­ru­lás­nál ke­vés­bé sé­rül­het­nek, mint a ré­geb­bi mo­dell ha­gyo­má­nyos mó­don el­he­lye­zett hang­tom­pí­tó­ja.

 

Ezen a gépen min­dent a ke­zel­he­tő­ség­nek, de nem a ké­nye­lem­nek ren­del­tek alá. Az utas ülés csak jel­ké­pes sze­re­pet tölt be. Lány­szök­te­tés­re csak ak­kor hasz­náld, ha az uta­zás vég­ál­lo­má­sa a kö­vet­ke­ző ut­ca vé­gén van, és a ta­va­szi ká­tyú­zást nem a Ron­tó Ele­mér és tet­tes­tár­sai Kft. el­ne­ve­zé­sű úté­pí­tű cég vé­gez­te. Más­kü­lön­ben a mo­tor nem egy las­sú sze­kér, ké­pes akár 240 ki­lo­mé­tert is ma­ga mö­gött hagy­ni órán­ként. A bi­bi csak annyi hogy szél­vé­de­lem hi­á­nyá­ban ez elég­gé meg­ter­he­li a fel­ső­test iz­mait.

A 150 fe­let­ti tem­pó már in­kább fá­rasz­tó mint szó­ra­koz­ta­tó, de ne mi­nek annyi­ra siet­ni? Tem­pó­san dön­tö­get­ni egy szer­pen­ti­nen sok­kal na­gyobb élve­zet, mint a vo­nal ala­kú au­tó­pá­lyán gu­vadt sze­mek­kel néz­ni, mi­kor jön ki előz­ni egy nyolcvan­nal po­rosz­ká­ló Ford Tran­sit, mi­kor te dup­la annyi­val ér­ke­zel mö­göt­te. Ak­kor bi­zony be­le kell nyúl­ni a fé­kek­be.

A 320-as fék­tár­csák­kal együtt­mő­kö­dő négy­du­gós nyer­gek, a 2004-es „arc­ra­esős” erős­sé­gő fé­kek­től vissza­fo­got­tab­bak, még­is sa­tu­ként szo­rí­ta­nak, a gyár­ilag fém fék­csö­vek­kel sze­relt fék­rend­szer jól dol­go­zik. A mo­tor­hoz szá­mos ki­egé­szítő kap­ha­tó, a han­go­sabb cső, és ha­si­dom, va­la­mint a szél­te­re­lők fel­sze­re­lé­se még to­vább mor­co­sít­hat­ja az amúgy sem ba­ri­ka ter­mé­sze­tő gépet.

 

 

Mo­tor: Fo­lya­dék­hűté­sű, né­gyü­te­mő, há­rom­hen­ge­res so­ros mo­tor. Fe­lül­fek­vő ve­zér­mőt­en­ge­lyek, négy, eme­lő­tő­ké­vel mű­köd­te­tett sze­lep hen­ge­ren­ként. Ned­ves kar­te­res ola­jo­zás, be­fecs­ken­de­ző rend­szer 46 mm to­ro­kát­mé­rő­vel, ka­ta­li­zá­tor. Fu­ratxlö­ket: 79x71,4 mm. Lö­ket­tér­fo­gat: 1050 cm3 Ső­rí­té­si vi­szony: 12,0 : 1. Név­le­ges tel­je­sít­mény: 125 LE (92 kW) 9250/min-nál. Max. for­ga­tó­nyo­ma­ték: 104 Nm (10,6 kpm) 5000/min-nál. Elek­tro­mos rend­szer: Ge­ne­rá­tor: 420 W Ak­ku­mu­lá­tor: 12V, 12Ah Erő­át­vi­tel: több­tár­csás, olaj­für­dős ten­gely­kap­cso­ló, hat­fo­ko­za­tú vál­tó­mű. Váz, fu­tó­mű: alu­mí­ni­um híd­váz. Elöl for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la 45 mm bel­ső­cső át­mé­rő­vel. Há­tul egy­ka­rú alu­mí­niu­mönt­vény len­gő­vil­la, köz­pon­ti ru­gós­tag. Elöl 320 mm-es dup­la tár­csa­fék, ra­diá­li­san rög­zí­tett, négy­du­gattyús fék­nyer­gek­kel. Há­tul 220 mm-es tár­csa­fék két­du­gattyús fék­nye­reg­gel. Alu­mí­niu­mönt­vény ke­re­kek. Ru­gó­út elöl, há­tul: 120/140 mm Ke­rék­mé­ret elöl, há­tul: 3.50x17 / 5.50x17 Ab­roncs­mé­ret elöl, há­tul: 120/70 ZR 17/ 180/55 ZR 17 Mé­re­tek és tö­meg: Ten­gely­táv: 1429 mm Vil­la­szög: 66,5 fok Után­fu­tás: 84 mm Ülés­ma­gas­ság: 840 mm Te­le­tan­kolt: tö­meg 221 kg Ben­zin­tank: 18 l


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.