Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Triumph Speedmaster teszt
A bűszke hagyományörző
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.11.30
Triumph, Speedmaster, teszt


A Tri­umph el­ső­sor­ban a ten­ge­ren­tú­li pi­ac meg­hó­dí­tá­sát tűz­te ki cé­lul, mi­kor 2003-ban piac­ra dob­ta kö­ze­pes hen­ge­rűr­tar­tal­mú cir­ká­ló­ját. Az ame­ri­kai fi­úk -és nem csak ők- sze­ret­nek la­za, po­zi­tú­rá­ban elő­re­nyúj­tott lábak­kal mo­tor­oz­ni a hosszú or­szág­uta­kon. Ak­kor az­tán jön a "fe­eling" ezer­rel.

A Spe­ed­mas­ter is jön szé­pen az úton, de nem ezer­rel, mi­vel csak 865 köb­cen­tis hen­ge­re­ket sze­rel­tek rá. A szó­ban for­gó mo­dell­ben is ugya­no­lyan el­ren­de­zé­sű blok­kot ta­lá­lunk, mint ami Tri­umph ta­lán leg­hí­re­sebb gépé­ben a T120-as Bon­ne­vil­le-ben is dol­go­zott. A Sped­mas­ter nyúj­tot­tabb la­po­sabb for­mák­kal ren­del­ke­zik, és a ma ős­ko­ri­nak szá­mí­tó tech­ni­kát sem má­sol­ták le egy az egy­ben, de ami be­vált azt meg­tar­tot­ták. Itt fő­ként né­hány lát­vá­nye­lem­re gon­do­lok A ré­gi blokk csak a hen­ge­rek hű­tő­bor­dá­in ke­resz­tül ad­ta át hő­jét a kör­nye­zet­nek, az újat, egy szép nagy olaj­hű­tő­vel is fel­sze­rel­ték. A je­len­leg is ta­lá­lunk a Tri­umph mo­dell­jei kö­zül Bon­ne­vil­le név­re hall­ga­tó gépet. A két mo­tor­ke­rék­pár­ban nagy­já­ból ugyan az a mo­tor­tömb dol­go­zik, de a váz és a vil­la­szög to­váb­bá az ülés­ma­gas­ság, tel­je­sen más. A la­pos vil­la­szög miatt az egye­nes­fu­tá­sa el­ső­ren­dű. A Mas­ter na­gyon mély ülé­spo­zí­ci­ót kí­nál, mond­hat­ni köz­vet­le­nül a lég­szű­rő­há­zon ülünk. Lába­in­kat jól elő­renyújt­va tud­juk a láb­tar­tó­kat elér­ni. A ko­mor fe­ke­te fé­nye­zés, és az íz­lé­ses mennyi­sé­gű kró­mo­zott al­kat­rész össz­hang­ja na­gyon szi­go­rú meg­je­le­nést köl­csö­nöz a gép­nek. Apro­pó meg­je­le­nés, ez­zel a mo­tor­ral bár­hová is ér­ke­zik tu­laj­do­no­sa biz­tos, hogy be­zse­bel­het né­hány elis­me­rő pil­lan­tást. Mes­ter­ünk egy iga­zán ex­klu­zív mo­tor­ke­rék­pár, nem a fel­ke­lő nap or­szá­gá­nak egy agyon­csi­csá­zott tu­cat­mo­tor­ja, ame­lyik­ből min­den má­so­dik sar­kon szem­be jön egy. Sem­mi sze­mé­lyes pro­blé­mám nincs a ja­pán mo­to­rok­kal. Tisz­te­lem az eré­nye­i­ket, ki­ma­gas­ló mi­nő­sé­gü­ket, de olyan so­kan van­nak már kis ha­zánk­ban, hogy fe­lü­dü­lés né­ha egy ilyen ké­k­­vé­rű gépet is meg­ta­po­gat­ni. Ez a gépe­zet in­kább egy­sze­mé­lyes hasz­ná­lat­ra ké­szült. Ego­is­ta tu­laj­do­no­sok, ezt iga­zán nagy­ra tud­ják ér­té­kel­ni. Mi­ért osszuk meg más­sal a mo­tor­ozás örö­me­it, mi­kor egye­dül sok­kal élve­ze­te­sebb. Nem­de? Mi­ket is be­szé­lek.

 

 

A ja­pán tech­ni­ka ki­vá­ló­sá­gát bi­zo­nyít­ja az a tény, hogy a Tri­umph-on dol­go­zó por­lasz­tók a Kei­hin gyár­ban lát­ták meg a nap­vi­lá­got. Bi­zony en­nél a gép­nél sok min­dent alá­ren­del­tek a meg­ál­mo­dott lát­vány­vi­lág­nak. Ér­de­mes volt, hi­szen az íz­lé­se­sen össze­ál­lí­tott al­kat­ré­szek, egy fel­tű­nő­en szép gépet al­kot­nak. A mo­tor több mint 170 km/h se­bes­ség elé­ré­sé­re ké­pes, a vég­se­bes­ség kö­ze­lé­ben a ve­ze­tő mell­ka­sá­nak egy or­kán ere­je fe­szül, és a kar­jai las­san kez­de­nek meg­nyúl­ni, a ha­tal­mas erő­től. Ve­gyük sor­ra a főbb ré­sze­ket. Az acél­ból ké­szült dup­la böl­cső­váz­ban, egy so­ros két­hen­ge­res le­ve­gő-olaj­hű­té­sű, hen­ge­ren­ként négy­sze­le­pes, ma­xi­mum 64 ló­erőt tel­je­sí­tő blokk dol­go­zik. Öt­se­bes­sé­ges vál­tón ke­resz­tül, lánc köz­ve­tí­té­sé­vel jut el a mo­tor­erő a hát­só ke­rék­hez. A ke­ve­rék­kép­zést két ál­lan­dó­nyo­má­sú por­lasz­tó­ra bíz­ták. Az el­ső fu­tó­mű­ben, ha­gyo­má­nyos 41mm át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­vil­lák kö­zött, fo­rog az alu­mí­ni­um-önt­vény el­ső ke­rék. Dup­la fék­tár­csá­kat szo­rí­ta­nak a két­du­gattyús úszó ágya­zá­sú fék­nyer­gek. Há­tul ha­gyo­má­nyos len­gő­vil­lát és mind­két ol­da­lon szép kró­mo­zott te­lesz­kó­po­kat ta­lá­lunk. A fel­tű­nő­en nagy át­mé­rő­jű és hosszú ki­pu­fo­gó rend­szer mar­kán­san ke­re­te­zi a gép al­só tak­tu­sát.

 

 Mi­re hasz­nál­hat­juk le­gin­kább ezt a gépet? Sze­rin­tem el­ső­sor­ban öröm­mo­tor­ozás­ra. Két bőr nye­reg­tás­ká­val meg­pa­kol­va, el­dü­bö­rög­he­tünk ve­le akár egy or­szág­já­ró kö­rút­ra is, de le­he­tő­leg ne vi­gyünk utast, ha csak nem cse­rél­jük ki a hát­só ülést va­la­mi ven­dég­sze­re­tőbb­re.

 

Motor: .......................................Levegőhűtésű, négyütemű, soros kéthengeres

Vezérlés: ..................................................DOHC, hengerenként négyszelepes

Lökettérfogat:....................................................................................... 865 cm3

Kompresszió-viszony:................................................................................ 9,2:1

Maximális teljesítmény: ...................................................64LE 7400 1/perc-nél

Maximális forgató nyomaték:........................................ 68 Nm 3500 1/perc-nél

Keverékképzés: ........................2 db Keihin karburátor, fojtószelep-szenzorral.

Váltó:................................................................................................. ötfokozatú

Kuplung:........................................................................ olajfürdős, többtárcsás.

Váz: acél,........................................................................... duplacsöves hídváz.

Első futómű:........................................ 41 mm-es hagyományos teleszkópvilla.

Hátsó futómű:....................................... kétkarú lengővilla, két darab rugóstag.

Tengelytáv: ..........................................................................................1655 mm

Kerekek: .............................alumíniumöntvény elöl 2,50 x 18, hátul 3,50 x 15.

Gumik: elől ..........................110/80 x 18, hátul ............................170/80 X 15

Első fék: ......310 mm-es hidraulikus duplatárcsa, kétdugattyús féknyergekkel.

Hátsó fék: .................285 mm-es szimpla tárcsafék, kétdugattyús féknyereg.

Ülésmagasság:..................................................................................... 720 mm

Tömeg, szárazon: ..................................................................................229 kg

Tank: .....................................................................................................16,6 liter

Végsebesség: .....................................................................................170 km/h

 

 

 


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.