Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Triumph Street Triple
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.08.01
Triumph, Street Triple


A bom­basz­ti­kus 675-ös Day­to­na meg­je­le­né­se­kor sok na­ked ra­jon­gó mor­fon­dí­roz­ha­tott ma­gá­ban, mi­lyen is­te­ni kis gépet le­het­ne szab­ni a ru­háitól meg­fosz­tott, szu­per­spor­tos, 600-as­ból. Va­ló­szí­nű­leg a gyá­ri ter­ve­ző­gár­dá­nak, és a mar­ke­ting gu­ruk­nak is eszé­be ju­tott e ki­tű­nő öt­let. 2007 ta­vaszán az ausz­triai Neu­kir­chen-ben ren­de­zett Tri­umph ta­lál­ko­zón vég­re le­hul­lott a le­pel a Tri­umph új üd­vös­ké­jé­ről. Az 1050-es nagy­test­vér­től lény­ege­sen könnyebb és sze­ré­nyebb tel­je­sít­mé­nyű 675-ös Street Tri­ple egy sze­mer­nyi­vel sem unal­ma­sabb já­ték­szer, mint a már több ge­ner­áci­ót meg­ért nagy test­vé­re.

Sőt, bi­zo­nyos dol­gok­ban sok­kal job­ban tel­je­sít an­nál. Az egész mo­tor­ke­rék­pár ki­ala­kí­tá­sá­ra a könnyed­ség és kom­pakt fe­lé­pí­tés a jel­lem­ző. A váz, blokk, és a len­gő­vil­la hár­ma­sa a 675-ös Day­to­na-ról szár­ma­zik. Az erő­for­rás ka­rak­te­rét a na­ked stí­lu­sú gép­hez iga­zí­tot­ták. A 125 ló­erős csúcs­tel­je­sít­mény­re ké­pes blokk itt 106 ló­erőt tel­je­sít. A szé­le­sebb hasz­nál­ha­tó for­du­lat­szám tar­to­mány ér­de­ké­ben fent fe­lál­doz­tak né­hány pa­cit azért, hogy a mo­tor szin­te min­den for­du­la­ton gő­ze­rő­vel le­gyen ké­pes tol­ni. A fen­ti fe­la­dat ki­tű­nő­en si­ke­rült! Pa­pí­ron 4000-12000-ig vég­ig 60 Nm fe­lett ha­lad a nyo­ma­ték­gör­be. Vé­gül az erő­re sem le­het pa­nasz, 11 700-as for­du­lat­szá­mon, 106 ló ere­je te­ke­ri a főt­en­gelyt.

A legfontosabb alkatrészek: váz, blokk és a lengővilla a 675-ös Daytonáról származik

Fi­nom ke­cses kis mo­tor. Ez az el­ső be­nyo­má­som, mi­kor a nyer­gé­be ülök. A rö­vid, 1395 mm-es ten­gely­táv­val ren­del­ke­ző street­fighte­ren ki­mon­dot­tan ké­nyel­mes ülé­spo­zí­ci­ót ala­kí­tot­tak ki. A 80 cm-es ülés­ma­gas­ság, a nem túl­zot­tan szé­les kor­mány, va­la­mint a spor­to­san ma­gas­ra he­lye­zett láb­tar­tók, op­ti­má­lis hely­zet­ben van­nak egy­más­hoz ké­pest. Ez a gya­kor­lat­ban azt je­len­ti, hogy akár 160-200 cm-es test­ma­gas­ság­ig min­den mo­to­ros ké­nyel­me­sen el­he­lyez­ked­het a Street há­tán. A tank ol­da­lá­ban, a tér­dek ré­szé­re ké­szí­tett mé­lye­dés­be még egy 190 cm-fe­let­ti pi­ló­ta is ké­pes lábait el­he­lyez­ni. Az eu­ró­pai ter­ve­zők eu­ró­pai mé­re­tű em­be­rek számá­ra ké­szí­tik mo­tor­jai­kat…

 

In­dul­hat a me­net: Gyúj­tás­kulcs el­for­dít, fel­búg a ben­zin­pum­pa, in­dí­tó­zás. A há­rom­hen­ge­res blokk a főt­en­gely pár for­du­la­ta után rög­tön élet­re kel. Mély, erő­tel­jes hör­gő han­gon jár, így emelt alap­já­ra­ton is – a hi­de­gin­dí­tás miatt – érez­te­ti a ben­ne rej­lő erőt. Me­net köz­ben tel­je­sen leny­űgöz a mo­tor vi­sel­ke­dé­se. Már 3000-res for­du­lat­szám­tól egyen­le­te­sen tol, nin­cse­nek érez­he­tő lyu­kak a nyo­ma­ték­gör­bé­ben. Fel­vál­tok, mi­kor el­fogy a mo­tor, és kez­dő­dik min­den elöl­ről. Cso­dát mű­vel­tek ez­zel a blok­kal az an­go­lok.

Hagyományos kerek dupla lámpa kiemeli a hétköznapokból az angol telivért

Elő­ször mo­so­lyog­va né­ze­ge­tem a két­du­gós arany­szí­nű fék­nyer­ge­ket. Hol él­nek ezek ott a Tri­umph-nál? Ma már a 125-ös szu­per­mo­tó­kon is né­hol ra­diá­lis fék­cuc­cok van­nak. Be­val­lom, té­ved­tem. A fé­kek ere­je tö­ké­le­te­sen passzol a mo­tor­hoz! Jó­in­du­la­tú­an vi­sel­ked­nek, és még egy kez­dő számá­ra sem hat ijesz­tő­en a mű­kö­dé­sük. A 308 mm-es tár­csák­kal pá­ro­sít­va re­me­kül mű­köd­nek, jól ada­gol­ha­tó­ak. Ne­mes vér­vo­na­lú, eu­ró­pai te­li­vér­hez mél­tó­an, a fék­rend­szer­ben fém­be­szö­vé­ses fék­csö­vek­ben köz­le­ke­dik a fo­lya­dék. Sto­pie? Nem gond! Bár a hi­deg szep­tem­be­ri dél­utá­non óva­to­san pró­bál­gat­tam, még­is si­ke­rült is meg­csúsz­tat­ni pár­szor az el­ső ke­re­ket. Így ab­ba is hagy­tam a kí­sér­le­te­zést. A Tri­umph sze­rint a Street meg­fe­le­lő lép­cső­fok le­het a 125-ös-ről na­gyobb mo­tor­ra vál­tók számá­ra, ezért fej­lesz­té­sé­nél ügyel­tek ar­ra, hogy fel­hasz­ná­ló­ba­rát, ke­zes mo­tort ál­lít­sa­nak elő. A mo­tor na­ked vol­tá­hoz ké­pest ki­mon­dot­tan nagy sza­bad­ma­gas­ság­gal ren­del­ke­zik, ez a Day­to­ná­val va­ló ro­kon­sá­gá­nak kö­szön­he­tő.

Habár a féknyergek nem radiálisan szereltek, de

308 mm-es tárcsával párosulva jól működnek

Hátul egydugattyús 220 mm-es tárcsafék található

Az apró, könnyí­tett ki­vi­te­lű láb­tar­tók még dur­ván be­dön­tött hely­zet­ben sem érik el az asz­fal­tot. A fel­tan­kol­va 190 kg sú­lyú mo­tor pil­le könnyed­ség­gel for­dul. Csak egy eny­he to­lás a kor­mány­vé­gen, és a kis Tri­ple úgy fek­szik az ív­re mint­ha ol­vas­na ve­ze­tő­je gon­do­la­tai­ban. Ki­gyor­sí­tás­kor sze­lí­dí­tett or­kán­sze­rű üvöl­tés tör elő a dup­la, nye­reg alatt el­he­lye­zett ki­pu­fo­gó do­bok­ból. Ke­vés ilyen iz­gal­mas szó­la­mo­kat ének­lő mo­tor­ral ta­lál­koz­tam ed­dig. Még most is fe­láll a szőr a há­ta­mon a gyö­nyör­űség­től, ha rá­gon­do­lok. A ki­pu­fo­gó­rend­szer tel­jes mér­ték­ben rozs­da­men­tes acél­ból ké­szült, biz­tos le­hetsz ben­ne, hogy idő­tál­ló da­rab. A 17,4 li­te­res tank ki­csi­vel több ben­zin be­fo­ga­dá­sá­ra ké­pes, mint né­hány 1000-res mo­tor­ke­rék­pár tar­tá­lya. Tú­ra­tem­pó­ban hajt­va a Tri­ple-t, ez egé­szen ko­moly ha­tó­tá­vot biz­to­sít a fe­hér­be öl­töz­te­tet ör­dög­fió­ká­nak. Ne ítélj a kül­ső alap­ján, ez a szen­de kis mo­tor a gáz­kar üt­kö­zé­sig for­dí­tá­sa után üvölt­ve vág­ta­tó fe­ne­vad­dá ké­pes vál­toz­ni. Az ut­cán min­den trük­köt meg­csi­nál, hi­szen er­re te­rem­tet­ték. A Tri­umph nyo­mott áron dob­ja piac­ra egész Eu­ró­pá­ban, így ná­lunk is le­gú­jabb üd­vös­ké­jét. Ezál­tal a vé­te­lár sem szab­hat gá­tat an­nak, hogy mi­nél töb­ben átél­jék a ki­seb­bik Tri­ple nyúj­tot­ta iz­gal­ma­kat.

 

 

Triumph Street Triple
Motor
Vízhűtésű, négyütemű, háromhengeres soros, hengerenként négy szelep
Lökettérfogat
675 cm3
Furat x löket
74 x 52,3 mm
Kompresszió-viszony
12,7:1
Max. teljesítmény
106 LE (78 kW)
Max. nyomaték
68 Nm (7,0 kpm)
Keverékképzés
hengerenként, 44 mm-es torokátmérőjű befecskendező rendszerrel
Indítás
elektromos önindító
Akkumulátor
12V/7 Ah
Kuplung
olajfürdős, többtárcsás
Kuplung működtetése
mechanikus, bovdenes
Váltó
hatfokozatú
Véghajtás
lánchajtás O gyűrűs láncal
Váz
alumínium öntvény hídváz
Futómű elöl
felfordított teleszkópvilla, 41 mm belsőcső átmérővel
Futómű hátul
a vázhoz himbarendszerrel kapcsolódó központi rugóstag
Fékek
elöl 308 mm-es dupla tárcsafék, kétdugattyús féknyereggel
Hátul
220 mm-es tárcsa egydugattyús nyereggel
Kerékméret elöl, hátul
3,5x17/5,50x17
Gumiméret elöl, hátul
120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17
Tank
17,4 liter
Száraz tömeg
167 kg

 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.