Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Robogó Valentino Rossi ajánlásával: Yamaha Aerox 50 teszt
[InfoBike.hu | Szendy Zsolt Ta­más] Felvétel dátuma: 2010.03.28
Yamaha, Aerox 50, Valentino Rossi


A Ya­ma­ha-mo­tor min­den év­ben meg­le­pi a ro­bo­gó­so­kat, egy re­pli­ka mo­del­lel. Ál­ta­lá­ban a GP fu­ta­mok sztár­jai­nak mo­tor-má­so­la­ta a cél. Az ed­di­gi mo­del­lek kö­zül a to­tá­lis győ­zel­met a Va­len­ti­no Ros­si alá­írá­sá­val éke­sí­tett mo­dell arat­ta, és arat­ja a mai na­pig is.

Nem ke­ve­sebb, mint há­rom re­pli­ka mo­del­lel ün­ne­pel­te a 2004-es Mo­to GP győ­zel­mét a Ya­ma­ha. A fel­te­he­tő­en a Ros­si ra­jon­gók­ból ál­ló cél­kö­zön­ség két ro­bo­gó és egy kis sport­mo­tor kö­zül vá­lo­gat­ha­tott. A mai na­pig is elér­he­tű re­pli­ka mo­dell mél­tán nép­sze­rű, nem­csak a fia­ta­lok és a fa­na­ti­ku­sok kö­zött. Az iga­zi szu­per­sport stí­lus a mag­asszin­tű tech­no­ló­gi­át tü­krö­ző víz­hű­tés miatt az Aerox R már évek óta bi­zo­nyí­tot­tan a Ya­ma­ha fej­lesz­tés re­me­ke. Az Aerox R tel­je­sít­mény­re szü­le­tett gyors, könnyű ke­zel­he­tő­sé­ge, a tech­no­ló­giai­lag élen­járó mo­tor ka­rak­te­risz­ti­ká­ja, az el­ső- és hát­só tár­csa­fé­kek ál­tal ki­fej­tett rend­kí­vü­li fé­ke­ző­erő miatt. A kül­ső leny­űgö­ző, az egye­ne­sen a ver­seny­pá­lyá­król ér­ke­ző di­zájn öt­vö­zi a re­pü­lő­gép­gyár­tás­ban is hasz­ná­la­tos üze­ma­nyag­sap­kát, mely szin­te vonz­za a te­kin­te­tet. Az Aerox R egy prak­ti­kus ro­bo­gó, si­sak­tar­tó­ja és nagy ülé­se ré­vén. A Ya­ma­ha Aerox re­pli­ka Ros­si győ­zel­me­it hir­de­ti óriá­si 46-os rajt­szá­mok­kal, és az olasz vi­lág­baj­nok ver­seny­mo­tor­já­nak szí­ne­i­vel, be­le­ért­ve a szpon­zo­rok fel­tün­te­té­sét is. Kü­lön esz­té­ti­kai cse­me­ge, hogy még a fel­nin is fel­tün­tet­ték Ros­si ne­vét és rajt­számát. 

 

Egy ilyen ro­bo­gó tu­laj­do­no­sá­nak len­ni ket­tős gyö­nyör. Azon­kí­vül hogy nagy­sze­rű és stra­pa­bí­ró köz­le­ke­dé­si esz­köz, ko­moly esz­té­ti­kai él­ményt nyújt az uta­kon. (Tu­laj­don­kép­pen vit­rin­ben is el tud­nám kép­zel­ni, annyi­ra szép.) 

A kö­te­le­ző be­já­ra­tás után ki­vett foj­tá­sok­nak kö­szön­he­tő­en – a mo­tor tel­je­sít­mé­nye és se­bes­sé­ge op­ti­má­lis­ra nőtt. En­nek el­le­né­re fo­gyasz­tá­sa a teszt ide­je alatt, sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött nem ha­lad­ta meg a két li­tert, pe­dig men­tünk ve­le a Bükk er­dei út­ja­in le, s föl.

Hogy mi­lyen ve­le mo­tor­oz­ni, azt az Aerox évek óta tar­tó szár­nya­lá­sa bi­zo­nyít­ja. Alap­mű­nek, úgy­mond et­alon­nak szá­mít a ma­ga ka­te­gó­riá­já­ban. Nagy­sze­rű meg­je­le­né­se, a tö­ké­le­tes fé­kek, el­nyúz­ha­tat­lan mo­tor­ja – ma­gá­ért be­szél­nek. Ne­héz kri­ti­kát mon­da­ni ró­la, egy­sze­rűbb rá­ül­ni és men­ni ve­le. 

Sze­rin­tem ed­dig min­den vá­sár­ló­ját meg­győz­te: jó volt a vá­lasz­tás.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 49.00 ccm
Lóerő 2.68
Száraz tömeg 92 kg
Első kerékméret 130/60-13
Hátsó kerékméret 140/60-13
Első fék Tárcsa
Hátsó fék Tárcsa
Üzemanyag tartály 7 Liter
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.