Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Hosszú út vezetett az ősi Yamaha túramotorokról, mint az XS 1100-es a mai, FJR dinasztia legifjabb sarjainak megszületéséig. Közel 30 év hosszú idő, főleg a japán motorkerékpár gyártás történetében. Az utat a már említett XV után az FJ 1100, majd később az 1200-as változat taposta tovább. Nálunk valamilyen oknál fogva nem lettek kimondottan népszerűek ezek a típusok, pedig arra a célra, amelyre szánták őket tökéletesen megfelelnek.

Az FJR újdonsült modellje 2007 óta kápráztatja el a kalandorok táborát. 2010-ben viszont a szürke hétköznapok mellé új szint, vagyis új design elemet, egy oldalsó dekorcsíkot kapott a sunset silver szinkombináció.

Ki a vá­ros­ból, vár a vég­te­len út, a ka­lan­dok… A com­bos nyo­ma­ték­kal, és a nagy vég­se­bes­ség­gel ren­del­ke­ző ősök két meg­ter­mett eu­ró­pai fér­fi ré­szé­re is ké­nyel­mes he­lyet, va­la­mint ki­elé­gítő szél­vé­del­met kí­nál­tak. Ez jó tu­laj­don­ság az FJR 1300-as le­szár­ma­zot­tak­nál is fel­lel­he­tő. Az áram­vo­na­las bur­ko­la­tot még in­kább ki­szé­le­sí­tet­ték, hogy na­gyobb se­bes­ség­nél, va­la­mint eső­ben mo­to­roz­va is meg­fe­le­lő vé­de­lem­ben ré­sze­sít­sék a ve­ze­tő tes­tét és vég­tag­jait.A szél­vé­dő ma­gas­sá­ga me­net köz­ben motorosan ál­lít­ha­tó, a meg­fe­le­lő po­zí­ció­ba ál­lít­va mi­ni­ma­li­zál­ha­tó a szél­zaj.A nagy test és hosszú tengelytáv ellenére könnyen kezelhető a kuplung nélküli FJR

A Ya­ma­ha bru­tál nyo­ma­té­kos so­ros négy­hen­ge­re­sét alu­mí­ni­um, zárt szel­vény váz­ba sze­rel­ték. Az 1298 cm3-es mo­tor rez­gé­se­i­nek csök­ken­té­sé­ről két ki­egyen­sú­lyo­zó ten­gely gon­dos­ko­dik, – több-ke­ve­sebb si­ker­rel. Rez­gé­se­i­vel a Ya­ma­ha ar­ra sar­kall­ja ve­ze­tő­jét, hogy vagy tart­sa be a 130 km/órás se­bes­ség­ha­tárt, vagy le­ga­lább 170-nel szág­uld­jon.

Ho­gyan te­szi min­dezt? Csi­klan­do­zás­sal! Úgy 150-160-as se­bes­ség­nél, mint­egy 5500-as for­du­lat­szá­mon ha­lad­va, a láb­tar­tók elein­te mó­ká­san, ké­sőbb in­kább ide­ge­sí­tő­en kez­dik bi­riz­gál­ni az em­ber tal­pát.A széria tartozék része a markolatfűtés

A meg­ol­dá­sok: vagy vissza­kap­cso­lunk egy se­bes­ség fo­ko­zat­tal – ez nem va­la­mi jó-, vagy las­sab­ban me­gyünk, vagy pe­dig gyor­sabb gu­ru­lás­ra ösz­tö­kél­jük az FJR-t. A ka­te­gó­riá­já­ban is ha­tal­mas­nak szá­mí­tó 134 Nm-es for­ga­tó­nyo­ma­ték a gáz­kar el­for­dí­tá­sá­val ará­nyo­san nö­vek­szik, és ka­ro­kat meg­nyújtó gyor­su­lás mód­já­ra ér­ke­zik, ami­kor csak úgy akar­juk. A fen­ti ér­ték már 6000 ford./per­cen­kén­ti főt­en­gely for­du­lat­szám­nál a ve­ze­tő ren­del­ke­zé­sé­re áll. Ez a ha­tal­mas vo­nó­erő ki­mon­dot­tan len­dü­le­te­sen ké­pes moz­gat­ni a te­le­tan­kol­tan 290 ki­lo­gram­mos sport-tú­ra­mo­tort.A két oldaldoboz szintén széria tartozék és könnyen leszerelhető, zárható és vízáló

Az el­ső fu­tó­mű­ben 48 mm-es át­mé­rő­jű te­lesz­kóp­szá­rak dol­goz­nak 135 mm-es ru­gó­út­tal. Há­tul alu­mí­ni­um len­gő­vil­la kap­cso­ló­dik a váz­hoz, a ke­rék út­tar­tá­sá­ról szű­ken ál­lít­ha­tó köz­pon­ti ru­gós­tag gon­dos­ko­dik. A mo­tor nagy sú­lya el­le­né­re is ki­mon­dot­tan jól irá­nyít­ha­tó még éles ka­nya­rok­kal tűz­delt szer­pen­ti­nen is, bár ilyen­kor elég­gé nagy ké­zi­e­rőt kí­ván a kor­mány­zá­sa.

Tu­laj­do­no­saik is­te­ní­tik ezt a gépet! Mind a rendőr motorosok és mentősök előszeretettel használják nem csak hobbi célra az FJR-t. Ám, mi le­het az a plusz, amit nyúj­ta­ni tud a töb­bi mo­tor­ral szem­ben?

A konkurens gépet újabbak, már a kuplung nélküli váltó sem számít nagy csodának. A Honda VFR 1200 V4 olcsóbb is, igaz számos kiegészítő (markolatfűtés, elektromos szélvédő, gyárilag adott oldalsó dobozok) némi felárral rendelhetők. A másik nagy konkurencia a Kawasaki 1400 GTR, mely szintén 2007-ben jelent meg, viszont 2010-ben nagyobb újításokon esett át: kipörgésgátló, gazdaságos üzemmód fokozat és második generációs fék rásegítő, adagoló rendszert kapott.

Azonban akik a hangvillásokat kedvelik, azok még egy ideig eltűrik a már 5. évét tapossa az FJR. A ké­nye­lem, az erő, és a gyor­sa­ság olyan ke­ve­ré­két gyúr­ták a Ya­ma­ha sza­kem­ber­ei eb­be a mo­tor­ba, amely szin­te ra­bul ej­ti ve­ze­tő­jét. A jót könnyű meg­szok­ni, szok­ták volt mon­da­ni. Egy iga­zi tú­ra­mo­tor­tól elvár­ha­tó, hogy egy-egy be­ve­té­sen akár több mint 1000 ki­lo­mé­tert  fus­son le min­den­fé­le ma­ce­ra nél­kül. A lánc ápol­ga­tá­sát itt el le­het fe­lej­te­ni, a nagy „hang­vil­lás” tú­rá­zó sze­kun­der-haj­tá­sát, kar­dán­ten­gely vég­zi. A 25 literes tanknak köszönhetően lábnyújtoztatásra csak 400 kilóméterenként kell számítanunk.

 

A blokk nagy nyo­ma­té­ka miatt a vál­tó csak öt fo­ko­zat­tal ren­del­ke­zik. A váltás azonban nem hagyományos teljesen. YCC-S elektronikus váltóval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy  kuplungot egy számítógép vezérli helyettünk. Választhatunk, hogy lábbal, vagy a kormánykapcsolón elhelyezett kézi kapcsolóval abszolváljuk a sebesség fokozatok közötti “járást”. Ha a hagyományos láb váltót választjuk nem árt tudni, hogy az üres fokozat van legalul, innen felfelé haladunk az 1-estől egésszen az 5. fokozatig.

Az öblös haj­tó­mű egy­ál­ta­lán nem éhes a ma­gas for­du­lat­szá­mo­kra, már 8000-ren is több mint 140 ló­erő mér­he­tő a főt­en­ge­lyen. Ez a tel­je­sít­mény még két utas­sal, do­bo­zok­kal, cso­ma­gok­kal meg­ter­hel­ten is ké­pes akár 240 km/órás se­bes­ség­re gyor­sí­ta­ni ezt a ke­cses tes­tű mon­stru­mot. Ekkor nincs mit tenni, csak a nagyobb súlyt feszesebb hátsó traktussal megspékelni. Amit könnyedén állíthatunk az oldalt elhelyezett előfeszítő eltekerésével. Ta­pasz­ta­la­tok sze­rint az uta­zóse­bes­sé­ge 160-180 km/óra, itt ér­zik ma­gu­kat leg­job­ban a mo­tor és lo­va­sa.

A műszerfalra tekintve sem kell szégyelni magunkat a több mint 5 milliós motoron. Hagyományos sebességmérő került a központi helyre és azt kiegészítő szintén hagyományos fordulatszámmérő egészíti ki. A túramotorosok igényeit a jobb oldalt elhelyezett LCD panel elégíti ki, ahol információt kapunk a benzinszintről, napi megtett kilóméterről, vízhőfokról, külső hömérsékletről, sebességfokozatról.Minden igényt kielégítő műszerfal

 A Ya­ma­ha az FJR 1300 meg­al­ko­tá­sá­val ma­gas­ra he­lyez­te a lé­cet a sport-tú­ra mo­to­rok között. Akik az autópályák és hosszabb útvonalakat részesítik előnyben megfelelő megoldást és ergonómikus utazást kínál az iwataiak sport-túra hajója.

 

Yamaha FJR1300/A műszaki adatok
Motortípus 4-ütemű, DOHC, 16 szelepes, soros, 4-hengeres motor
Motorhűtés Folyadékhűtéses
Hengerűrtartalom 1298 cm3
Furat x löket 79.0 mm x 66.2 mm
Kompresszió viszony 10.8:1
Maximális teljesítmény 105.5 kW (143 LE) 8000 ford./perc
Első felfüggesztés Teleszkópvilla, 48mm átmérővel
Hátsó felfüggesztés Lengővilla, központi rugóstag
Első fék Dupla tárcsák R= 320mm
Hátsó fék Szimpla tárcsa, R= 282mm
Első gumi 120/70 ZR17
Hátsó gumi 180/55 ZR17
Hosszúság x Szélesség x Magasság
2195 mm x 760 mm x 1435 mm
Ülésmagasság 805 mm
Tengelytáv 1515 mm
Száraz súly 264 kg
Tank 25 liter

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1298.00 ccm (79.20 cubic inches)
Lóerő 140.81
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Első fék Dupla tárcsa
Hátsó fék Szimpla tárcsa
Üzemanyag tartály 24.98 L
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.