Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha Grizzly FWA 700
[InfoBike.hu | Motortrader] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Yamaha, Grizzly, FWA 700


Jön a med­ve! Per­sze, nem a Gal­la Mi­ki-fé­le nagy­si­ke­rű mo­zi­ra gon­dol­tam, ha­nem a Ya­ma­ha nagy­med­vé­jé­re, a Grizzly-re. Ez­zel a tí­pus­sal már jól meg­ba­rát­koz­hat­tunk, hi­szen a 660-as ver­zió már jó ide­je hó­dít. Az XTZ 660-ból adop­tált, jól be­vált, né­gyü­te­mű bel és a masszív fe­lé­pít­mény meg­hint­ve bő­sé­ge­sen ké­nye­lem­mel és op­cio­ná­lis ki­egé­szítők­kel, ele­ve a si­ker tit­ka.

A Grizzly si­kersztori­já­hoz ter­mé­sze­te­sen hoz­zá­já­rult az ATV-k ál­ta­lá­nos el­ter­je­dé­se is. A fel­hasz­ná­lók kö­re ki­szé­le­se­dett, hi­szen a qu­ad-okat már nem­csak spor­tesz­köz­ként tart­ják szá­mon, de mun­ka­gé­pek­ként is, va­la­mint egy­re töb­ben ül­nek rá ki­rán­dul­ni vá­gyó hob­bis­ták is. A gyár­tó cé­gek le­re­agál­ják a pi­ac igé­nye­it, már csak az kel­le­ne, hogy a qu­ad, mint jár­mű, va­la­mi­lyen nor­má­lis po­zí­ci­ót kap­jon a ma­gyar jo­grend­ben.

Tér­jünk vissza a Grizzly-hez, és a pia­ci igé­nyek­hez! A mun­ka­gé­pek­nek erő­re és te­rep­já­ró adott­sá­go­kra van szük­sé­gük, a hob­bi-fel­hasz­ná­lók ké­nyel­met, kom­for­tot, egy­sze­rű ke­zel­he­tő­sé­get és gaz­da­sá­gos­sá­got vár­nak el a gépe­ik­től. Nem mint­ha a 660-as nem lett vol­na elég jó, de vár­ha­tó volt, hogy a Ya­ma­ha előfog ruk­kol­ni va­la­mi­vel, így az­tán a Rap­tor­hoz ha­son­ló­an a Grizzly is meg­je­lent 700-as ki­vi­tel­ben. Nem­csak ar­ról van szó, hogy a ré­gi mo­dellt na­gyobb mo­tor­ral lát­ták el. Az egész fe­lé­pít­mény masszí­vabb, erő­sebb lett, a fu­tó­mű fel­eme­lés­re ke­rült, így a fe­lé­pí­tés és ve­le együtt egy kis­sé az ülés­ma­gas­ság ma­ga­sabb. A ha­tal­mas tank­ka­pa­ci­tás (20 li­ter) biz­to­sít­ja a nagy ha­tó­tá­vol­sá­got, és a fo­lya­ma­tos mun­ka­vég­zést, a kap­csol­ha­tó össz­ke­rék-haj­tás, il­let­ve a szin­tén kap­csol­ha­tó di­fi­zár a te­rep­já­ró- és von­ta­tó­ké­pes­sé­gét nö­ve­li. A ve­zet­he­tő­ség­ről a „V”-szi­jas au­to­ma­ta­vál­tó gon­dos­ko­dik, biz­to­sít­ja hát­ra­me­ne­tet, va­la­mint egy fel­hasz­ná­ló­ba­rát újí­tás, az elek­tro­mos kor­mány­rás­egí­tés is azért van, hogy be­lop­ja ma­gát a pi­ló­ta szí­vé­be a ma­ci. Az egész ma­si­na a kom­for­tél­ményt su­gá­roz­za, nem az a faj­ta spor­tos stí­lus, ami csak úgy do­bál­ja a fa­rát. Kö­zel há­rom­má­zsás jó­szág­tól, ez hogy is néz­ne ki. Az óriá­si ülés, mond­hat­nám fo­tel, a bru­tá­lis fe­lé­pít­ménnyel és a rend­kí­vül erős mo­tor­ral a könnyed ki­rán­du­lás él­mé­nyét ad­ja még ak­kor is, ami­kor a qu­ad be­lül meg­küzd min­den mé­te­rért. An­nak ér­de­ké­ben, hogy ké­pes is le­gyen meg­küz­de­ni a mé­te­re­kért, füg­get­len dup­la ke­reszt-len­gő­ka­ros ke­rék­fel­füg­gesz­tés­sel lát­ták el mind a négy ke­ré­ken, – per­sze haj­ta­ni is tud min­de­gyik –, mé­re­tét te­kint­ve az ab­ron­csok, elöl 25 x 8 x 12-esek, há­tul 25 x 10 x12 co­lo­sak. A meg­ál­lí­tás min­den ke­ré­ken tár­csa­fék­kel tör­té­nik.

Néz­zük a mo­tor­ját! A 700 egy kerekített szám, a pon­tos hen­ge­rűr­tar­ta­lom 686 cm3, egy­hen­ge­res, né­gyü­te­mű, víz­hű­té­ses SOHC mo­tor. Új­don­ság az EFI (Elec­tro­nic Fu­el In­jec­tion), ami azt je­len­ti, hogy elek­tro­mos be­fecs­ken­de­zés­sel jut az üze­ma­nyag az égés­tér­be. Az in­dí­tás elek­tro­ni­ku­san, önin­dí­tó­val tör­té­nik, vagy ha ne­tán még­sem, ak­kor egy be­rán­tó is ren­del­ke­zés­re áll. A ki­rán­du­ló­kat óva in­te­ném a dif­fe­ren­ciál­mű fö­lös­le­ges le­zá­rá­sá­tól, ugya­nis mint min­den le­zárt di­fi­nél, ál­ta­lá­ban ne­he­zeb­ben kor­má­nyoz­ha­tó a gép, in­kább el akar­ja tol­ni az or­rát. Ezt a tech­ni­kát ar­ra ta­lál­ták ki, hogy ki­szed­je a qu­ad-ot az iga­zán be­aka­dós, vagy be­ra­ga­dós, csú­szós he­lyek­ről, úgy he­lyes, ha er­re is hasz­nál­juk. Nor­mál hely­zet­ben egyéb­ként na­gyon sta­bil és könnyű a kor­mány­zás, ke­zes a gép. A gyár­ilag fel­sze­relt cso­mag­tar­tó­kat bő­sé­ge­sen meg­pa­kol­hat­juk, elöl 45 kg-ot, há­tul 80 kg-ot is el­bír, a von­tat­ha­tó tö­meg 550 kg, ami nem ke­vés. Gyár­ilag is sok op­cio­ná­lis ki­egé­szítőt ké­szí­te­nek hoz­zá, de kül­sőcé­gek is kí­nál­nak szép szám­mal csör­lő­ket, után­fu­tó­kat, tás­ká­kat, do­bo­zo­kat, fegy­ver­tar­tó­kat és még sok min­dent, hogy ki-ki a sa­ját elvá­rá­sai­hoz iga­zít­has­sa mo­tor­ja fel­sze­relt­sé­gét.

Mi­előtt a szá­raz ada­tok­kal kez­de­nék do­bá­lóz­ni, ejt­sünk né­hány szót a ve­ze­té­si él­mény­ről! Az el­sőér­zés, ami a pi­ló­tát ha­tal­má­ba ke­rít­he­ti, az ön­telt­ség le­het. A szé­les fel­fe­kvés, az ir­dat­lan tö­meg és a biz­ta­tó­an mor­gó mo­tor oly­an­faj­ta biz­ton­sá­gér­zet­tel vér­tez fel, hogy kép­te­le­nek va­gyunk ar­ra gon­dol­ni, hogy lé­te­zik olyan te­rep, amit ez a nagy­med­ve ne tud­na le­gyűr­ni. Ki­csit olyan sztyep­pék ki­rá­lya fí­ling. Ám, nem árt az óva­tos­ság, könnyen elő­for­dul­hat, hogy le­tér­ve a jó útról, a ve­szé­lyes dű­lő­kön inunk­ba száll a bá­tor­ság és a kor­mányt ka­pasz­ko­dó­nak hasz­nál­juk. Tény­leg fan­tasz­ti­kus te­rep­já­ró ké­pes­sé­gek­kel bír a Grizzly 700, de vi­gyá­zat, a med­vé­ket tud­ni kell kor­dá­ban is tar­ta­ni. Aki vi­szont úgy ér­zi, hogy ké­pes rá, hát an­nak csak annyit: ka­land­ra fel!

 

Műszaki adatok
Motortípus Egyhengeres, folyadékhűtéses, 4 ütemű, EFI, SOHC, 4 szelepes
Hengerűrtartalom 686 cm3
Kenés Száraz karteres olajozás
Gyújtás DC-CDI (Elektromos EllenőrzőEgység)
Indítórendszer Elektronikus
4x4 rendszer On-Command 2WD/4WD, difizár
Üzemanyagtank
20 liter
Olajkapacitás
2.4 liter
Hajtás
tengely

Sebességváltó

"V"-szijas automata hátramenettel

Elsőcsomagtartó

45 kg
Hátsó csomagtartó
85 kg

Vontatás

550 kg
Teljes hossz
2,065 mm
Teljes szélesség
1,180 mm

Teljes magasság

1,240 mm

Ülésmagasság

905 mm
Tengelytáv
1,250 mm

Hasmagasság

275 mm

Saját tömeg

274 kg

Elsőfelfüggesztés

Dupla „A” lengőka

Hátsó felfüggesztés

Independent Rear Suspension (IRS), Dupla „A” lengőkar

Elsőfék

Hidraulikus dupla tárcsa

Hátsó fék

Hidraulikus dupla tárcsa

Elsőgumi

AT 25 x 8-12

Hátsó gumi

AT 25 x 10-12
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.