Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha VMAX 2009 teszt
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.16
Yamaha, VMAX, bemutató


Korábban már foglalkoztunk a Yamaha V4-es motor hatalmasságával. Először személyesen a 2008-as kölni motorállításon sikerült találkoznom a már világszerte várt újdonsággal. Három fő számadat amit érdemes tudni róla: 220 km/h, 201 LE és 167 Nm.

 A Ya­ma­ha már évek óta ígér­get­te a Max új in­kar­ná­ció­ját, de a vég­le­ges idő­pon­tot mint­egy két évig to­lo­gat­ták. Ta­lán ez ért­he­tő, hi­szen az MT 01 kel­tet­te hul­lá­mok­nak is időt kel­lett hagy­ni hogy el­csi­tul­ja­nak. A VMax be­mu­ta­tó­ja, már ami a né­me­t-or­szá­gi mo­tor­ki­ál­lí­tást il­le­ti sok­kal szo­li­dabb­ra sikerült mint az MT 01 ha­tal­mas csin­na­drat­tá­ja an­nak ide­jén Mün­chen­ben. Nem úgy az ezt meg­elő­ző hi­va­ta­los be­mu­ta­tó, ame­lyet Spa­nyol hon Ma­drid vá­ro­sa mel­let­ti ré­gi rep­té­ren tar­tot­tak. Volt ott ak­ko­ra csin­na­drat­ta és lé­gi pa­rá­dé hogy a fir­kász szak­ma krém­je he­te­kig ar­ról on­tot­ta cik­ke­it. Élő­ben lát­ni még­is csak más volt a ször­nye­te­get. Bi­ka nagy fém­da­rab annyi bi­zo­nyos. Ügyes ke­zű tech­ni­ku­sok a ré­szegy­sé­ge­it szép ki­ál­lí­tó vit­ri­nek­be he­lyez­ték el. Így a kí­ván­csi kö­zön­ség ké­pet kap­ha­tott, pon­to­san mek­ko­ra és mi­lyen ala­kú al­kat­ré­szek dol­goz­nak az alu­mí­ni­um-szörny gyom­rá­ban.

Yamaha VMAX

A hatalmas fenevad 1985-ös első megjelenése után 2009-ben újra a színpadra állt


A leg­fon­to­sabb ad­atok egy ilyen ma­si­ná­ról, ame­lyek egy mo­to­rost ér­de­kel­het­nek, a kö­vet­ke­zők: Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mé­nye 201 ló­erő, ma­xi­má­lis for­ga­tó­nyo­ma­té­ka: 166.8 Nm. Ez ed­dig több mint bá­mu­la­tos! Vég­se­bes­sé­ge: 220 km/h ez elek­tro­ni­ku­san kor­lá­to­zott.

A me­net­kész sú­lya nem cse­kély: 310 kg-ot em­lít a gyár. Vé­gül az ára: 6.498.000 fo­rint (2010.március 8-tól érvényes árlista alapján). A hang­vil­lás gyár ez­zel is érez­tet­ni sze­ret­né, hogy nem egy tu­cat­mo­tort sze­ret­ne a piac­ra dob­ni. Az éven­te legy­ár­tott 1500 pél­dány miatt iga­zi rit­ka­ság­nak fog szá­mí­ta­ni az új Max. Emiatt egy „pén­zügyi be­fek­te­tés­nek” is fel­fog­ha­tó a meg­vá­sár­lá­sa, plá­ne ha az asszony­paj­tást kell meg­győz­ni. Ez­zel azt aka­rom mon­da­ni, hogy va­ló­szí­nű­leg ér­ték­tar­tó két­ke­re­kűt vá­sá­rol­hat­nak a le­en­dő tu­laj­do­no­sok. Nem lesz be­lő­le túl­kí­ná­lat ami le­tör­né az ára­kat, mint mond­juk a nép­sze­rű szu­per­sport hat­szá­za­sok ese­té­ben.

Blokk

Yamaha VMAX

Hatalmas V4-es szív dobog a VMAXban

A ré­gi, egé­szen 1985-ig vissza­nyú­ló Max ha­gyo­má­nyo­kat tisz­te­let­ben tart­va, ma­radt a V4-es le­ren­de­zés. A hen­ger­szög 65°, az össz­lö­ket tér­fo­gat 1679 cm3. A ve­zér­lést lánc­cal és fo­gas ke­rek­kel ol­dot­ták meg. A szí­vó­sze­le­pek ten­ge­lyét lánc­cal hajt­ják, ame­lyek fo­gas­ke­rék­kel ad­ják to­vább a haj­tást a ki­pu­fo­gó sze­le­pek ve­zér­műt­en­ge­lyé­nek. Süllyesz­tet­ték­ben ko­vá­csolt alu­mí­ni­um du­gattyúk dol­goz­nak a for­gattyús­ház­ba mé­lyen be­nyú­ló hen­ge­rek­ben. A súly­csök­ken­tés miatt a sze­lep­fe­de­lek, és a blokk ol­dal­só fe­de­lei mag­né­zi­um öt­vö­zet­ből ké­szül­tek.

Váz

Yamaha VMAX

Korábbi acél bölcsőváz helyett alumínium vázat alkottak a hangvillások mérnökei

A ko­ráb­ban al­kal­ma­zott gyen­gécs­ke acél böl­cső­váz he­lyett, egy bá­mu­la­to­san ke­cses, de szi­kla­szi­lárd alu­mí­ni­um vá­zat al­kot­tak. A lé­gies kül­sőt úgy tud­ták elér­ni, hogy a blokk te­her­vi­se­lő elem­ként van be­épít­ve. A me­net köz­be­ni nyu­god­tabb vi­sel­ke­dés miatt a len­gő­vil­la hosszát 35%-al meg­nö­vel­ték. Ez je­len­tő­sen csök­ken­ti a gép ágas­ko­dá­si haj­la­mát.

Erőátviteli rendszer

A mo­tor óriá­si nyo­ma­té­ka miatt a vál­tó meg­ma­radt öt­se­bes­sé­ges. Va­ló­já­ban há­rom is elég lett vol­na, de ak­kor a gyor­su­lás te­rén nem bril­lí­roz­na ek­ko­rát a nagy vas. A csú­szó­kup­lung, vissza­vál­tás­kor a nagy mo­tor­fék miatt eset­le­ge­sen ki­ala­ku­ló ke­rék­pat­to­gást hi­va­tott csök­ken­te­ni. A kar­dán haj­tás hát­só agy­ban dol­go­zó nagy fo­gas­ke­re­ké­nek fog­számát re­du­kál­ták, így ki­sebb mé­re­tű fo­gas­ke­rék­há­zat tud­tak kö­ré szer­kesz­te­ni.

Burkolat

 

A légbeömlők alumíniumból készültek, az Airbox mérete duplája a réginek. A tank helyét teljes mértékben elfoglalja a meghízott légszűrőház. A benzintank a blokk mögött, az ülés alatt kapott helyet.

Futómű

Egy ilyen bi­tang erős és ne­héz csa­ta­ha­jó­hoz, meg­fe­le­lő vil­la is szük­sé­gel­te­tik. A vil­la szá­rak bel­ső át­mé­rő­je ezért nem ke­ve­sebb mint 52 mm! Az al­só ré­szek kü­lön­le­ges dup­la fa­lú, és emiatt szu­per me­rev da­ra­bok. A csú­szó­szá­rak fe­lü­le­tét ti­tán-oxid be­vo­nat­tal lát­ták el, a ki­sebb súr­ló­dás, és a ko­pá­sál­ló­ság ér­de­ké­ben. A dup­lán és ra­diá­li­san sze­relt fék­mun­ka­hen­ge­rek hat­du­gó­sak, és 320-as tár­csák­kal dol­goz­nak együtt.

Yamaha VMAX

52 mm belsőcső átmérőjű villára támaszkodik az első kerék

Kerekek

A manapság leggyakoribb 17 colos kerékméretet, nem találták megfelelőnek, ezért 18-as felniket szereltek a gép alá. Az első gumi szélessége a szokásos 120mm, amíg a hátsó 200mm széles.

Kipufogó rendszer

Látványnak sem utolsó a két hatalmas dupla trombita. A hangjuk viszont sokkal szelídebb mint a megjelenésük. Kétségbeesésre semmi ok, biztos lesz hangos utánagyártott kidörgő. A VMax hivatalos oldalán elérhető a gyári motorhang: http://www.new-vmax.com

 

Műszaki adatok
Yamaha VMAX
Motortípus Négyütemű, DOHC, négyszelepes, négyhengeres, V motor
Hengerűrtartalom 1679 cm3
Furat x löket 90.0 x 66.0 mm
Kompresszióviszony 11.3:1
Maximális teljesítmény 147.2 kW 201 LE 9000 ford./perc
Maximális nyomaték 166.8 Nm 6500 ford./perc
Keverékképzés Befecskendező rendszer
Váltó Ötsebességes
Tank 15 l
Olajtank kapacitás 5.9 l
Váz Alumínium ötvözet
Száraz súly 310 kg

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 1679.00 ccm (102.45 cubic inches)
Lóerő 197.39
Első kerékméret 120/70-R18
Hátsó kerékméret 200/50-R18
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 15.00 litres (3.96 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.