Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha YN 50 F Neos
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.06.16
Yamaha, Neos, YN50F, robogó


A Ya­ma­ha nép­sze­rű kis ro­bo­gó­ja tel­je­sen me­gújult 2009-re. A ko­ráb­bi évek vál­to­za­tai sem vol­tak ke­vés­bé mu­ta­tó­sak, de az idei Neo egy iga­zi gyöngyszem! Göm­bö­lyű vo­na­lai, el­lip­szis ala­kú lám­pái a 2000-es évek ele­jén meg­je­lent Co­rol­lá­-hoz te­szik ha­son­la­tos­sá. Bár le­het, hogy túl­zot­tan me­rész öt­let egy ro­bo­gó és egy négy­ke­re­kű ki­né­ze­te kö­zött pár­hu­za­mo­kat ke­res­ni.

A vá­ro­si köz­le­ke­dés­re szánt kö­ze­pes test­mé­re­tű ro­bo­gó új szí­vet ka­pott. A ko­ráb­bi ké­tü­te­mű blokk he­lyett, egy min­den szem­pont­ból kor­szerű fo­lya­dék­hű­té­ses né­gyü­te­mű erő­for­rás moz­gat­ja majd a Neo 4S-t. Az új 50 cm3-es egy­hen­ge­res blokk je­len­leg ka­te­gó­riá­já­nak a leg­mo­der­nebb da­rab­ja. A kis né­gyü­te­mű hen­ger­fe­jé­ben há­rom(!) sze­lep dol­go­zik. A há­rom­sze­le­pes hen­ger­fej al­kal­ma­zá­sa na­gyobb tel­je­sít­mény­hez és ki­sebb fo­gyasz­tás­hoz se­gí­ti, ka­te­gó­ria­tár­sai­hoz vi­szo­nyít­va. A ke­ve­rék­kép­zést be­fecs­ken­de­ző-rend­szer vég­zi. A mo­tor ke­vés kar­ban­tar­tást igény­lő szer­ke­ze­tű, a rend­sze­res olaj­cse­rén kí­vül nem na­gyon kell majd hoz­zá­nyúl­ni több tí­ze­zer ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül.

190 mm-es tárcsafék és Brembo két dugattyús féknyereg került a 4. generációs Neo's-ra

Új 4 ütemű egyhengeres blokk és benzinbefecskendező került

Az ülés alat­ti tá­ro­ló­re­kesz mé­re­tét meg­nö­vel­ték, így már ké­pes egy nor­mál mé­re­tű int­egrál­si­sak be­fo­ga­dá­sá­ra. A ro­bo­gó fe­dél­ze­tén két sze­mély is utaz­hat, le­ga­láb­bis a gyár­ban így ter­vez­ték. (A szer­ző tű­nőd­ése a cikk vé­gén ol­vas­ha­tó.) Uta­sunk ré­szé­re ki­hajt­ha­tó láb­tar­tó és há­tul is ké­nyel­mes hely áll ren­del­ke­zés­re, to­váb­bá két nagy ka­pasz­ko­dó az ülés mel­lett. A vá­ro­si uta­kon re­ánk vá­ró út­bur­ko­la­ti hi­bák le­küz­dé­sé­ben nagy se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a ma­gas ol­dal­fa­lú ab­ron­csok­kal sze­relt 12 co­los ke­re­kek. A fé­ke­zés­ről elöl egy szim­pla 190 mm át­mé­rő­jű Brem­bo tár­csa­fék és egy két­du­gattyús mun­ka­hen­ger gon­dos­ko­dik. A hát­só fék­rend­szert egy ha­gyo­má­nyos dob­fék al­kot­ja. A ma­nap­ság már kis­sé ela­vult tech­ni­ka al­kal­ma­zá­sát, va­ló­szí­nű­leg az elő­ál­lí­tá­si költ­sé­gek ala­cso­nyan tar­tá­sa in­do­kol­ja. A kor­mány­ra egy na­gyon tet­sze­tős for­má­jú di­gi­tá­lis mű­szer­fa­lat sze­rel­tek. A nagy, és az egy­más­ba kap­csolt ki­sebb kör ala­kú ki­jel­zők LCD tech­ni­kát al­kal­maz­va je­le­ní­tik meg az ada­to­kat. Az irány­jel­zők bú­rái a mos­ta­ni trend­nek meg­fe­le­lő­en át­tet­sző­ek, mö­göt­tük szí­nes iz­zók vi­lá­gí­ta­nak. A Ya­ma­ha há­rom­fé­le szín­ben, fe­hér, kék, és se­lyem­fé­nyű fe­ke­té­ben kí­nál­ja új por­té­ká­ját.

 

 

Saj­nos a ma­gyar­or­szá­gi ela­vult ren­de­le­tek nem te­szik le­he­tő­vé, hogy se­géd­mo­to­ros ke­rék­pá­ron két sze­mély utaz­zon. Kér­dés, hogy a ro­bo­gók rend­szá­mo­zá­sa után vál­toz­ni fog-e a sza­bá­lyo­zás. A KRESZ vi­szont úgy ren­del­ke­zik, idé­zem:

„Se­géd­mo­to­ros ke­rék­pár (Smkp): olyan két- vagy há­rom­ke­re­kű jár­mű, ill. négy­ke­re­kű be­teg­szál­lí­tó ko­csi, amely­nél a haj­tó­mo­tor hen­ge­rűr­tar­tal­ma az 50 cm3-t nem ha­lad­ja meg, sík úton 40 km/h se­bes­ség­nél gyor­sab­ban ha­lad­ni nem ké­pes, és a ve­ze­tőn kí­vül sze­mély­szál­lí­tás­ra nem al­kal­mas.”

Kör ala­kú LCD ki­jel­ző műszeregység erősíti a modern megjelenést

Nagyobb méretű rekeszben egy zárt sisak is elfér


A fen­ti so­ro­kat ér­tel­mez­ve, a Ma­gyar­or­szá­gon for­gal­ma­zott 50 cm3-es két­ke­re­kű ro­bo­gók nagy több­sé­ge nem il­lik be­le eb­be a ka­te­gó­riá­ba. Ugya­nis gyár­ilag ké­pe­sek két sze­mély szál­lí­tá­sá­ra, va­la­mint foj­tott ál­la­pot­ban is gyor­sab­bak 40 km/h-nál. Eb­ből is lát­szik, hogy a ren­de­let már iga­zán ide­jét­múlt…

Műszaki adatok
Yamaha YN 50 F Neo's
Motortípus Folyadékhűtéses egyhengeres, négyütemű
Hengerűrtartalom 49,9 cm3
Furat x löket 38 x 43,6 mm
Kompresszióviszony 12,0:1
Keverékképzés befecskendező-rendszer
Teljesítmény 2,3 kW 7000 1/min.
Forgatónyomaték 3,15 Nm 7000 1/min.
Sebességváltó Automata, centrifugális
Első fék /hátsó fék
190 mm-es tárcsa fék / 110 mm dobfék
Első gumi/ hátsó gumi
120/70-12 / 130/70-12
Tengelytáv 1280 mm
Ülésmagasság 790 mm
Szabad magasság 154 mm
Saját tömeg 95 kg
Tank 5,4 l

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 49.20 ccm (3.00 cubic inches)
Lóerő 2.80
Első kerékméret 120/70-12
Hátsó kerékméret 130/70-12
Első fék Single disc
Hátsó fék Expanding brake (drum brake)
Üzemanyag tartály 6.10 litres (1.61 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.