Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Használtmotor teszt:Honda VLX 600 Shadow
Úgy tizenvalahány évvel ezelőtt történhetett?
[InfoBike.hu | Motortrader-Szeles] Felvétel dátuma: 2010.07.20
Honda, VLX 600, Shadow


Egy szép nyá­ri es­tén Na­ka­mo­to és Taw­as­hi­va urak a fá­rasz­tó na­pi mun­ka után ked­velt ét­ter­mük, a kül­vá­ros­ban ta­lál­ha­tó Kék Hal fe­lé vet­ték az irányt. A Hon­dá­nál dol­go­zó if­jak út­köz­ben ar­ról be­szél­get­tek, mi­lyen ru­há­ba búj­tas­sák le­gú­jabb V2-es mo­tor­ju­kat. Út­juk egy nyi­tott ga­rá­zsaj­tó mel­lett ve­ze­tett el...

A mű­helyt a he­lyi mo­to­ros ba­rá­ti kör bér­el­te, itt tá­rol­ták, sze­rel­ték gépe­i­ket. A nyi­tott aj­tón be­pil­lant­va, el­ke­re­ke­dett a két if­jú sze­me, ilyet még nem so­kat lát­tak. Egy ha­tal­mas ame­ri­kai mo­tor ter­pesz­ke­dett a hely­ség kö­ze­pén. A sár­gás fé­nyű re­flek­to­rok fé­nyé­ben, két sze­re­lő­ru­hás sza­kál­las alak sür­gö­lő­dött kö­rü­löt­te. Vö­rös Ku­tyá­nak a Bá­tor Sza­mu­rá­jok mo­to­ros ba­rá­ti kör ret­tent­he­tet­len ve­zé­ré­nek mo­tor­ján vé­gez­ték az utol­só si­mí­tá­so­kat. A tank és a sár­vé­dő vissza sze­re­lé­sé­vel fog­lal­koz­tak a srá­cok, mun­ká­juk annyi­ra le­kö­töt­te őket, hogy nem is vet­ték ész­re a két, nya­kát nyúj­to­ga­tó öl­tö­nyös fia­ta­lem­bert.

De mi­ért is sze­rel­tek a srá­cok? Pár nap­pal eze­lőtt a B. Sza­mu­rá­jok szo­ká­sos es­ti por­tyá­juk­ra in­dul­tak, a má­mo­ros éj­sza­kán épp a Bad Girls ne­ve­ze­tű ivó előtt akar­tak le­par­kol­ni, mi­kor meg­tör­tént a baj. Vö­rös ku­tya el­fe­lej­tet­te ki­rúg­ni mo­tor­ja alól az ol­dal­tá­maszt, és a Har­ley-t a jár­da­sze­gély­re bo­rí­tot­ta. Rö­vi­den ennyi a szo­mo­rú tör­té­net. Hő­se­ink száj­tát­va néz­ték a nagy fe­ke­te króm­tól csil­lo­gó va­sat mely­nek fris­sen fé­nye­zett tank­ján egy vör­he­nyes ku­tya­fej vi­csor­gott. Az egyik sze­re­lő ola­jos ke­zé­ből föl­dre hul­ló vil­lás­kulcs za­já­tól meg­riad­va, a két if­jú sie­tő­sen tá­vo­zott a hely­szín­ről. Az ét­te­rem­be ér­ve pa­pír­ra ve­tet­ték a lá­tot­ta­kat. A váz tisz­ta egye­nes vo­na­la­it skic­cel­ték le elő­ször, amely a vil­la­nyak fel­ső ré­szé­től a hát­só ke­rék ten­ge­lyé­ig rá­né­zés­re egye­nes vo­nal­ban ha­lad. Elől nagy, há­tul ki­sebb drót­kül­lős ke­re­kek, lép­csős ülés, csepp ala­kú tank és ren­ge­teg króm. A srá­cok re­mek öt­le­te­ket kap­tak szü­le­ten­dő mo­tor­juk­hoz. Telt-múlt az idő és a ter­ve­zé­si fá­zis le­zá­rá­sa után, a legy­ár­tott pro­to­tí­pu­sok ele­me­i­nek az össze­sze­re­lé­se kez­dő­dött. Mi­kor az új mo­tor be­in­dult, a két lel­kes mér­nök egy­más­ra né­zett, sze­mük­be könny szö­kött, örö­mük­ben, egy dalt kezdtek éne­kel­ni a szar­vas­bo­gár­ról, ame­lyet még az óvo­dá­ban ta­nul­tak. A VT 600 elő­éle­té­vel most nem fog­lal­ko­zunk to­vább. A Hon­da kí­ná­la­tá­ban 1983 óta sze­re­pelő VT 750-est ne­vez­het­nénk a 600-as na­gyobb test­vé­ré­nek. Teszt­mo­torun­kat egy ame­ri­kai sza­lon­ban vá­sá­rol­ta el­ső gaz­dá­ja. Egy te­her­ha­jó gyom­rá­ban, sö­tét kon­té­ner­be zár­va ér­ke­zett Eu­ró­pá­ba. Ma­gyar­or­szá­gon kezdte meg új­ko­ri éle­tét. Néz­zük mi du­ru­zsol ben­ne: Két­hen­ge­res víz­hű­té­ses blokk­já­ban, csak­úgy, mint a ten­ge­ren­tú­li pél­da­kép­ben, kö­zös csa­pon ta­lál­ha­tó a két haj­tó­kar. Ez a meg­ol­dás fi­nom vi­brá­ció­kat kelt mű­kö­dés köz­ben. Sok V2-es ra­jon­gó hi­á­nyol­ta ezt a rez­gést a ko­ráb­bi tur­bi­na­ként for­gó, ja­pán, két­hen­ge­res chop­per sze­rű mo­to­rok­ból, tes­sék a Hon­da ezt is tud­ja. A hen­ge­re­ket 34 mm- to­ro­kát­mé­rő­jű kar­bu­rá­to­rok táp­lál­ják. A gá­zok cse­ré­je há­rom sze­le­pen ke­resz­tül tör­té­nik, két ki­sebb szí­vó,és egy na­gyobb ki­pu­fo­gó sze­le­pen ke­resz­tül lé­leg­zik a mo­tor. A blokk ma­xi­má­li­san 39 ló­ere­je pon­to­san elég ah­hoz hogy la­za ülé­spo­zí­ció­ban, elő­re­tett lábak­kal po­rosz­kál­junk a mo­tor­ral. Váz: Az acél­csö­vek­ből ké­szült böl­cső­váz, há­tul­ja csak lát­szó­lag me­rev. A há­rom­szög ala­kú len­gő­vil­la köz­pon­ti ru­gós­tag­ra tá­masz­ko­dik. Az el­ső hosszú te­lesz­kóp­vil­lák kö­zött 19 co­los sű­rűn kül­lő­zött ke­rék fo­rog me­net­köz­ben. Há­tul 15 co­los ke­re­ket ta­lá­lunk 170 mm szé­les gu­mi­val sze­rel­ve. Egy ilyen stí­lu­sú mo­tor­hoz nem is il­le­ne más ala­kú tank, csak a már em­lí­tett csepp for­má­jú. A mér­föld óra kró­mo­zott bur­ko­la­ta, a vi­lá­gí­tó tes­tek csil­lo­gó há­za, mind-mind il­lik a mo­tor egyé­ni­sé­gé­hez. A kis Hon­da elég­gé für­gén ké­pes szed­ni a lábait, ha min­den fo­ko­zat­ban vég­ig éne­kel­tet­jük a mo­tor­ját. A gép­pel elér­he­tő ma­xi­má­lis 160 km/h se­bes­ség ta­lán még sok is eb­ben a ka­te­gó­riá­ban.

A motor kezelhetőségéről csak jókat tudok mondani. Némely gyári hosszúvillás motornál megfigyelhető, főként lassú kanyarvételeknél előforduló kormány becsuklásnak semmi nyoma. Nagyon kezes kis jószág. A fékek kellően erősek, még két jól megtermett emberrel a hátán, nagy sebességről fékezve is kellő lassulást produkálnak. A motor szereti a nagyobb fordulatszámokat. Kétezres percenkénti főtengely fordulat alatt csak rángatózik, az alapjáraton cirkálást el lehet felejteni vele. A rövidke löket, és csekély lendtömeg miatt forgósabb hajlamú a hajtómű. Az előretolt lábtartó kissé közel van a kipufogó könyökhöz, emiatt a nagyobb lábmérettel rendelkező motoros csizmasarka hozzáérhet a forró csőhöz. A VT 600 nagyon kellemes kompakt felépítésű mini cirkáló. A gyári kialakítással egy személy szállítására alkalmas, kényelmesebb utas-üléssel hosszabb távok is bevállalhatók hátul. Mérsékelt súlya, alacsony súlypontja miatt hölgyek is könnyedén képesek vezetni. Kezdő chopperesknek kiváló tanulómotorja lehet a VT.

 

 

Műszaki adatok
Motor Vízhűtéses, négyütemű, 6szelepes, SOHC, V2-hengeres
Furat x löket 75,0x66,0 mm
Hengerűrtartalom 583 cm3
Üzemanyag ellátás 2 db 34 mm torokátmérőjű Keihin karburátor
Maximális. Teljesítmény 39 LE/6500 /perc
Maximális forgatónyomaték 48 Nm 3500 /perc
Sebességváltó 5 sebességes
Meghajtás görgős lánc
Tengelytáv 1390 mm
Első futómű hagyományos teleszkópvilla, 39 mm villa szárak
Hátsó futómű központi rúgóstag
Első fék szimpla tárcsa, kétdugattyús féknyerggel
Hátsó fék dobfék
Tank 11 liter
Menetkész súly 207 kg
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.