tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Karbon Peugeot
Avagy hogyan tűnjünk ki a betondzsungel sűrűjéből
[InfoBike.hu | Infobike-Pale] Felvétel dátuma: 2010.08.03
karbon, fólia, Peugeot


A kö­vet­ke­z? cikk f?­sze­re­pl?­je egy kö­zel 18 éves Peu­ge­ot SC 50 tí­pu­sú ro­bo­gó, me­lyet mo­to­ri­ku­san egé­szen az ere­de­ti ál­la­pot­ra hoz­tak hely­re és kül­se­jé­ben tel­je­sen me­gújult kar­bon­fó­li­át, LED-eket és hang­tech­ni­kát ka­pott.


A Peu­ge­ot min­dig is kü­lön­le­ges meg­je­le­né­sû ro­bo­gót gyár­tott, így a Peu­ge­ot SC-hez is a ko­rá­hoz hû koc­ka lám­pát és irány­jel­zõt al­kal­ma­zott. Ér­de­kes­sé­ge, hogy a fe­ji­dom a szé­le­sen ki­ala­kí­tott mi­vol­ta ré­vén egy­ben kéz­vé­dõ­ként is szol­gált. Ugya­naz­zal a ké­tü­te­mû le­ve­gõ­hû­té­ses blok­kal sze­rel­ték, mint az egy­ko­ri Hon­da Le­a­det. Az SC-t 1984 és 1992 kö­zött gyár­tot­ta a Peu­ge­ot. Elöl, há­tul dob­fé­kes a ro­bo­gó.

 

Módosítás előtt Módosítás után

A www.sco­o­ter­ser­vi­ce.hu hoz­ta hely­re ere­de­ti ál­la­po­tá­ba a gépet, még a foj­tást is ben­ne hagy­ták. A kar­bon tü­krö­ket és min­den más ki­egé­szítõt is õk biz­to­sí­tot­ták. A mo­tor majd­nem 18 éves, de el­sõ rú­gás­ra be­in­dul! A kü­lön­le­ges­sé­ge még annyi, hogy az al­só idom fém­bõl ké­szült a fel­ve­rõ­dé­sek miatt. A mo­tor­já­hoz nem kel­lett hoz­zá­nyúl­ni, csak a szo­ká­so­sa­kat, gör­gõt, ék­szí­jat cse­rél­ték ki ben­ne.
Az ere­de­ti­leg szür­ke ro­bo­gót tel­je­sen be­von­ták kar­bon­fó­liá­val, azok kö­zül is az egyik leg­jobb faj­tá­val, mely rend­kí­vül jól nyú­lik és na­gyon de­ko­ra­tív. A fó­liá­zás után hang­tech­ni­ka is ke­rült az SC-re.
A hang­tech­ni­kát a Fu­sion biz­to­sí­tot­ta, egy 150-es erõ­sí­tõ és 2 db 150 watt­os hang­fal van be­le­ra­kva, ame­lyek elöl a kesz­tyû­tar­tó­ba, há­tul a kü­lön er­re a cél­ra ké­szí­tett, a mo­tor vo­na­la­it kö­ve­tõ han­glá­dá­ba ke­rült­ek.
Ami még rit­ka­ság, hogy LED-ek ta­lál­ha­tók a mo­tor al­ján, me­lyek 28 faj­ta színt tud­nak mu­tat­ni min­den­fé­le ef­fek­tek­kel, amit egy tá­vi­rá­nyí­tó­val tu­dunk ve­zé­rel­ni.

Jól mutat a gyári dobra helyezett szélesebb kipufogóvég


A mo­tor ki­pu­fo­gó­ját a Ja­nód­ob ké­szí­tet­te. Egye­di öt­let­tel a meg­lé­võ do­bot be­von­ták egy ke­ret­tel és ad­tak ne­ki egy króm vé­get. Ezál­tal úgy néz ki, mint­ha 4 üte­mû len­ne, csak a hang­já­ról le­het tud­ni, hogy nem az. A ze­ne igen bru­tá­li­san szól a Fu­sion jó­vol­tá­ból, így nem sok min­dent le­het hal­la­ni me­net köz­ben a ki­pu­fo­gó­ból.
A ze­ne miatt az ere­de­ti ak­ku­mu­lá­tor mel­lé be­ke­rült még egy, így már gond nél­kül üze­mel min­den, ami fel­ke­rült a tu­nin­golt ro­bo­gó­ra.
Vé­gered­mé­nyül kap­tunk egy olyan ro­bo­gót, mellyel a köz­le­ke­dés mel­lett akár ze­nét is hall­gat­ha­tunk és köz­ben a for­ga­lom­ban el­ha­lad­va a fel­tû­nés ga­ran­tált!


 
Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2022 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.