Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Néha a két henger is elég: Suzuki SV 650 S
2011.05.12

Mindennapi közlekedésre és sportos kanyarvadászatokra alkalmas motor, nyomatékos V2-es blokk és sportos külső jellemzi az immáron 1999 óta gyártott a Suzuki SV 650 S modellt.

Sebestyén Péter tovább szelídíti új motorját Le Mansban
2011.05.11

Az estorili Portugál Nagydíj után a magyar pilóta Le Mansban folytatja világbajnoki szereplését, és a KTM motorral való ismerkedést.

Yamaha MT-03 újratöltve
2011.05.10

A kategóriát teremtő MT-01 mellett az MT-03 már 2005 óta jelen van a Yamaha palettáján, mely 2011-re új színben várja rajongóit.

KTM 150 SX 2009
2011.05.10

Az idei sze­zon már le­főtt mint a fe­ke­te ká­vé. A ver­seny­zők pi­hen­nek, a gyá­rak ke­mé­nyen dol­goz­nak, még­hoz­zá azon, hogy a kö­vet­ke­ző sze­zon­ra még több vá­sár­lót csá­bít­sa­nak ma­guk­hoz. En­nek a leg­meg­fe­le­lőbb esz­kö­ze egy teszt­nap, ahol mind a saj­tó, mind a ci­vi­lek részt ve­het­nek és élvez­he­tik a kö­vet­ke­ző évad új­don­sá­gait, nü­an­sza­it. A KTM le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott, így no­vem­ber el­ső nap­ján a nyír­pa­zo­nyi mo­toc­rosspá­lyán meg-íz­lel­tük a 2009-es oszt­rák pa­ri­pá­kat.

KTM 250 SX-F 2009
2011.05.10

Nem­ré­gi­ben volt al­kal­ma­tok a ké­tü­te­mű kis­te­só (SX150), ám ka­te­gó­ria­társ teszt­jé­ről szó­ló be­szá­mo­ló­ban el­mé­lyül­ni, így cél­sze­rű­en a né­gyü­te­mű rö­fö­gő bra­tyó­ról írok, né­mi­leg össze­ha­son­lít­va a két pa­ri­pát.

Alen folytatta remeklését az asseni aszfaltcsíkon
2011.05.08

Győrfi Alen elsőként járt a monzai aszfalton, ahol 23. rajtkockából indulva a 16. helyen zárta a futamot.

Triumph Daytona 675 R éles bevetésben
2011.05.08

Az idén megjelent Daytona R változatáról hivatalos onboard videó keretében láthatjuk, hogy mire és képes az új csodafegyver.

Háromhengeres csodafegyver a láthatáron: Triumph Daytona 675 R
2011.05.06

Már nálunk is kapható a Triumph hatszázas csodafegyvere a Triumph Daytona 675 R változat, mely még könnyebb, még tökéletesebb és jobb választás, ha nemcsak a pálya széléről szeretnéd szemlélni az eseményeket.

Kezdetét vette a MotoGP Porgtuál Nagydíj ? Sebestyén Péterrel a mez?nyben
2011.04.30

A reggeli szabadedzésekkel megkezd?dött Estorilban a 2011-es MotoGP sorozat harmadik versenyhétvégéje. A mez?nyben mától jelen van a 16 éves Sebestyén Péter is, aki egyedüli magyarként képviseli hazánkat a gyorsasági motoros világbajnokságon. Peti régóta várta már ezt a pillanatot, izgatottan várta, hogy végre világversenyen is próbára tegye tudását.\\n

Használtmotor teszt: Kawasaki Z750 2005
2011.04.17

A ja­pán gyár ak­ko­ri­ban dob­ta piac­ra, ag­resszív ki­né­ze­tű na­ked mo­tor­ját, mi­kor a csu­pasz gépek csil­la­ga Eu­ró­pa szer­te fel­fe­lé kez­dett ível­ni. 2004-ben a kawa mez­te­len, de még­is spor­tos mo­tor­ke­rék­pár­ja pont jó idő­ben ér­ke­zett. Egy Z 750 tu­laj­do­no­sa min­dig le­gyen tu­da­tá­ban an­nak, hogy egy olyan mo­tort bir­to­kol, amely­nek ?sei iga­zi le­gen­dá­vá vál­tak a négy­hen­ge­re­sek kö­zött.

Györfi Alen a Superstock VB-n
2011.04.17

A mai nap folytatódott a SUPERBIKE Világbajnokságon az ADRENALIN H-MOTO TEAM és versenyzője Győrfi Alen számára.

Yamaha FJR 1300: amióta megjelent fogalom a sport-túra motorok között
2011.03.15

Hosszú út vezetett az ősi Yamaha túramotorokról, mint az XS 1100-es a mai, FJR dinasztia legifjabb sarjainak megszületéséig. Közel 30 év hosszú idő, főleg a japán motorkerékpár gyártás történetében. Az utat a már említett XV után az FJ 1100, majd később az 1200-as változat taposta tovább. Nálunk valamilyen oknál fogva nem lettek kimondottan népszerűek ezek a típusok, pedig arra a célra, amelyre szánták őket tökéletesen megfelelnek.

Kawasaki Versys: Valóban sokoldalú
2011.03.15

A Versys meg­je­le­né­sé­vel a har­ma­dik Er-6 mo­dellt is csa­ta­sor­ba ál­lí­tot­ta a Kaw­asa­ki. Az N és az F vál­to­za­tok után 2007-ben a Versys-é a le­he­tő­ség, hogy bi­zo­nyít­son.

Exkluzív interjú Leon Haslam-mal, a BMW Motorrad Motorsport superbike csapatának új versenyzőjével
2011.03.03

A 2011-es superbike világbajnokságra a BMW Motorrad Motorsport csapata több napos teszteléssel készül az eastern creek-i és a fülöp-szigeteki versenypályán. Leon Haslam, a csapat új pilótája, a tavalyi bajnokság második helyezettje, kevesebb, mint egy héttel a WBSK első futamának rajtja előtt nyilatkozott az előtte álló izgalmas évről.

Teszteltük: Honda CRF 250 R 2006
2010.12.05

Pár éve az ul­tra­mo­dern, pör­gős né­gyü­te­mű­ek a krossz­pá­lyá­kon is egy­re na­gyobb szám­ban van­nak je­len. Egy ne­gyed­li­te­res, sze­le­pek­kel ve­zé­relt mo­tor ma már né­ha jobb vá­lasz­tás le­het, mint egy mem­brán­ve­zé­relt nyol­cad­li­te­res. Fél­re­té­ve a ?szám­misz­ti­kát?: a né­gyü­te­mű­ek elér­ték a fe­leak­ko­ra ké­tü­te­mű mo­to­rok tel­je­sít­mé­nyét, emel­lett na­gyobb a for­ga­tó­nyo­ma­té­kuk. Tel­je­sít­mény-le­a­dá­suk sok­kal ba­rát­sá­go­sabb. Nyu­godt ere­jük élve­ze­tes­sé te­szi a ver­seny­zést, és a hobbi-mo­tor­ozást egy­aránt.

Teszteltük: Kymco Xciting 500 teszt
2010.12.05

A taj­va­ni gyár­tó büsz­ke­sé­gé­nek szok­nyá­ja alatt egy fél­li­te­res hen­ger­rel fel­sze­relt erő­for­rás brum­mog. Fo­ko­zat­nél­kü­li vál­tó­já­nak kö­szön­he­tő­en ját­szi könnyed­ség­gel moz­gat­ja a szá­ra­zon két­száz ki­lós gépet. A ma­xi-ro­bo­gó for­ma­vi­lá­ga kí­sér­te­tie­sen ha­son­lít az ugyan­csak Kymco gyárt­má­nyú 50-es Grand Dink ál­tal kép­vi­selt vo­na­lak­hoz, csak eb­ben a kör­nye­zet­ben min­den na­gyobb, erő­sebb.

Használt motorteszt:Kawasaki ZX-6R 2004
2010.12.05

A kö­zép­ka­te­gó­ri­ás sport­mo­to­rok szo­rí­tó­já­ban, 1995-ben lé­pett elő­ször po­rond­ra a 600-as Nin­ja. Az el­múlt évek­ben jó pár­szor, át­lag két, há­ro­mé­ven­te át­dol­goz­ták a gépe­ze­tet. A 636-os szám elő­ször 2002-ben tűnt fel a mo­tor bur­ko­la­tán. A 2003-ban szin­te tel­je­sen át­fé­sült ZX6-os óriá­si si­kert ara­tott vi­lág szer­te.

Kawasaki Z1000 2006 teszt
2010.12.05

Ami­kor a Kaw­asa­ki 2003-ban piac­ra dob­ta az új évez­red Z 1000-es mo­tor­ját, sza­kí­tott az ak­kor di­va­tos göm­böly­ded for­mák­kal. Meg­hök­ken­tő­en szög­le­tes ru­há­ba búj­tat­ta új­szü­lött­jét. Mi­vel a gépet el­ső­sor­ban nap­sü­té­ses tá­jon tör­té­nő öröm­mo­tor­ozás­ra szán­ták, így elől nap­sze­mü­veg-ala­kú lám­pa­tes­tet ka­pott füst­szí­nű ple­xi­vel, há­tul egy pi­ros szí­nű \"Zor­ró\" álarc fi­gyel a hát­só lám­pa he­lyén. A for­ma­ter­ve­ző Shun­ji Ta­na­ka iga­zán ki­tett ma­gá­ért.

Teszteltük: Honda CBR 1100 XX
2010.12.05

El­ső rá­né­zés­re azt gon­dol­ná az em­ber, hogy kő­ke­mény szu­per- erős ló­erő gyár­ral áll szem­ben. Azon­ban az el­ső ki­lo­mé­te­rek meg­té­te­le után gon­dol­ko­dó­ba es­tem, hogy ho­va le­het be­ka­te­go­ri­zál­ni ezt a mo­tort. 1996-os be­mu­ta­tá­sa­kor le­ta­szí­tot­ta a Ka­wa­sa­ki ZZ-R 1100-ast a trón­ról, ami ad­dig a leg­erő­sebb szé­riamo­tor volt a vi­lá­gon.

Honda CB 900 F Hornet 900 teszt
2010.12.04

1998 a Hon­da új öt­let­tel ruk­kolt elő. szu­per­sport mo­tor­já­nak, a CBR 600-nak erő­mű­vét egy csu­pasz mo­tor vá­zá­ba he­lyez­ték. Az el­kép­ze­lés ki­tű­nő­en be­vált, a so­kol­da­lú szer­ke­zet ren­ge­teg hí­vet szer­zett ma­gá­nak szer­te a vi­lá­gon. 2001-ben a 900RR blokk­já­val sze­relt nagy Hor­net is meg­ér­ke­zett.

Peugeot Jet Force 50 C-TECH teszt
2010.11.30

Sok idő telt el azóta, hogy a Peugeot Motor Corporation 2002-ben bemutatta a Jef Force sportrobogó kompresszor feltöltővel ellátott tanulmány prototípusát. A prototípus azóta nem csak, hogy szériagyártásba került, de kisebb erőforrással szerelt megegyező külsejű modell is megjelent a Peugeot modellpalettáján.

Triumph Speedmaster teszt
2010.11.30

A Tri­umph el­ső­sor­ban a ten­ge­ren­tú­li pi­ac meg­hó­dí­tá­sát tűz­te ki cé­lul, mi­kor 2003-ban piac­ra dob­ta kö­ze­pes hen­ge­rűr­tar­tal­mú cir­ká­ló­ját. Az ame­ri­kai fi­úk -és nem csak ők- sze­ret­nek la­za, po­zi­tú­rá­ban elő­re­nyúj­tott lábak­kal mo­tor­oz­ni a hosszú or­szág­uta­kon. Ak­kor az­tán jön a \"fe­eling\" ezer­rel.

All­ro­un­der a Su­zu­ki­tól: Suzuki GSR 600 teszt
2010.11.30

A Su­zu­ki évek óta rio­gat­ja a mo­to­ros vi­lág gyen­gébb szí­vű har­co­sait a B King név­re ke­resz­telt, sztero­i­do­kon hiz­lalt ta­nul­mány-mo­tor­já­val. A GSR vo­na­la­in meg­ta­lál­ha­tók az izom­csá­vó apa sze­mé­lyi­ség­je­gyei. A King és a GSX-R 600 ná­szá­ból szü­le­tett gyer­mek alu­mí­ni­um-vá­zá­ban egy so­ros négy­hen­ge­res erő­for­rás dol­go­zik. A he­gyes, spor­tos gix­xer erő­mű csúcs­tel­je­sít­mé­nyét 98 ló­erő­re re­du­kál­ták.

Moto Guzzi Nevada 750 teszt
2010.11.30

A Ne­va­da 750 ma­gá­ban hor­doz­za mindazo­kat a je­gye­ket, ame­lye­ket egy iga­zi Guz­zi­tól elvár­hat az em­ber. Nagy ke­reszt­ben be­épí­tett V mo­tor, kül­lős ke­re­kek, klasszi­kus for­ma, te­kin­té­lyes hasma­gas­ság. A Ne­va­da ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en szin­te min­den­hol el­megy, le­gyen az kö­ves föl­dút, vagy fü­ves buc­kák­kal tűz­delt me­ző.

Hyosung GT 250 R teszt
2010.11.30

A könnyű súly, kiforrott blokk és kategóriájában kiemelkedő futómű és fékteljesítmény jellemzi a koreai cég Hyosung GT 250R névre keresztelt üdvöskéjét, amit a nyár közeledtével az örkényi Euroringen sikerült közelebbről megismernem. Már a külső láttán is jó benyomást kelt, ezenkívül 75 fokos V elrendezésű négyütemű blokk adta megfelelő teljesítmény kiemelkedően jó futómű és fékteljesítménnyel párosul.

Triumph Speed triple 2005 teszt
2010.11.30

A Spe­ed Tri­ple min­dig is kü­lön utat járt a na­ked-gépek ta­pos­ta ösvé­nyen. Rob­ba­né­kony ter­mé­sze­te, exhibicionista ma­ga­tar­tá­sa miatt nem tar­to­zott és nem is tar­to­zik a langyme­leg nyám­nyi­la csu­pasz mo­to­rok kö­zé. A tí­zé­ves gyár­tá­si múl­tra vissza­te­kin­tő brin­gát a le­he­tő le­gex­tré­mebb al­kat­ré­szek­ből sze­rel­ték össze. A so­ros há­rom­hen­ge­res blokk, iga­zi te­li­ta­lá­lat egy ilyen gép­ben.

Yamaha TZR 50 teszt
2010.11.30

Ár érték-arányát tekintve, a Yamaha pont annyival olcsóbb, mint amennyivel a Derbi modernebb. Az árkülönbség a Yamaha felé billenti a mérleg nyelvét, de a beépített anyagok és technikai megoldások, bőven kárpótolják azt, aki ennek ellenére a Derbi mellett teszi le voksát.

Yamaha YZF-R6 2005 és YZF-R6 R 2006 összehasonlító teszt
2010.11.30

2005-ben ki gon­dol­ta vol­na, hogy 1 év­vel ké­sőbb ek­ko­ra meg­le­pe­tés éri a Ya­ma­ha ra­jon­gó­kat. A 2005-ben nagy­ szám­nak szá­mí­tó for­dí­tott te­lesz­kóp­vil­la, az R1-esen al­kal­ma­zott fék­rend­szer, az új gu­mi­mé­ret szá­mí­tott a leg­na­gyobb újí­tás­nak, má­ra vi­szont lé­leg­ze­te­lál­lí­tó kül­ső, Mo­toGP gépe­ken al­kal­ma­zott mű­sza­ki meg­ol­dá­sok sze­re­pel­nek az új­don­sá­gok pa­let­tá­ján.

Teszteltük a Yamaha YZF-R1-et
2010.11.30

Az első találkozásra az örkényi Euroringen került sor, ahová a közeli dabasi Yamaha kereskedés jóvoltából kaptuk kölcsön az iwatai gyár új csodafegyverét, az új R1-est. Megjelenése ugyan nem változott nagy mértékben, de annál több Rossi és Haga gépében kikísérletezett finomságot tartogat számunkra az ötödik generációs modell.

Itt van az új GSR
2010.11.24

Míg nyáron az egyik japán gyár már prezentálta a nagyközönség felé az új háromnegyed literes csupasz naked bike-ját, addig a Suzukisok sem tétlenkedtek, gőz erővel folyt a munka, hogy a nemzetközi motorkiállításokra elkészüljön az új nakedbike, a GSR 750.

BMW Motorrad Concept 6 valóra vált!
2010.10.07

A Bajorok nem bízták a véletlenre főcímlapon való szereplésüket, egy 2009-es koncepció motort hoztak az Intermot nemzetközi kiállításra. Mára a koncepció szó elhagyható a 6 hengeres csodáról, sorozatgyártásra kész mindkét hathengeres modelljük a BMW K1600GT és a GTL.

Vespa LX 50 2010
2010.08.29

Vespára ülni egy vérbeli robogós számára olyan, mintha egy kubai szivar mellé az egyik legjobb Hennessy likőrt kortyolná. Ha egyszer a nyergében ülsz, a robogózás immár nemcsak csupán közlekedés, hanem egy életstílussá alakul.

Ducati Sport Classic
2010.08.06

Sze­met gyö­nyör­köd­te­tő ez a tűz­pi­ros mo­tor, mi­ként a ma tech­ni­ká­ját a 70-es évek­ben sza­bott kön­tös­be öl­töz­te­ti. A 2005-ös év­ben meg­je­lent Paul Smart 1000 re­pli­ka amely­ből min­dössze 2000 da­ra­b li­mi­tált pél­dány ké­szült, tisz­tel­gve az 1971-es Man-szi­ge­ti győ­ze­lem em­lé­ké­nek. A vi­lág je­len­tő­sebb mo­tor­gyá­rai in­dí­tot­tak so­rozat­gyár­tá­sú gépe­ket a For­ma 750-es ka­te­gó­riá­ban.

Teszteltük: Ducati Monster S2R 1000 Szörnyen csupasz
2010.08.06

A por­lep­te fe­ke­te mo­tor egy épü­let mel­lett áll. Én az út má­sik ol­da­lán, a jár­dán ácso­rog­va, bá­mu­lom az olasz bi­ci­klit. Azon tű­nőd­öm, mi­lyen ér­zés le­het ve­zet­ni egy ilyen mo­tort. Ki­lenc­szá­zas V2-es, bi­zo­nyá­ra úgy ha­rap, mint egy ve­szett ku­vasz. A há­zon kis­vár­tat­va ki­nyí­lik egy aj­tó, fe­ke­te bőr­be öl­tö­zött fér­fi lép a mo­tor­hoz. A tár­csa­fék-zá­rat ka­bát­ja zse­bé­be süllyesz­ti, in­dít, és rö­vid me­le­gí­tés után el­po­rosz­kál a mur­vás par­ko­lón ke­resz­tül. 1996-ot ír­tunk. VRO­O­O­OMM... Az em­lék­kép szer­te­fo­szlik és tő­lem pár mé­ter­re la­pon for­dul el a 2006-os S2R Mon­s­ter. Meg­vál­to­zott a mo­tor az el­telt bő év­ti­zed alatt, de a főbb jel­lem­ző­it meg­tar­tot­ták.

Teszteltük:Suzuki Bandit 1250 SA
2010.08.06

A le­ve­gő-olaj­hű­té­ses Ban­dit le­kö­szö­né­sé­vel le­zá­rult egy kor­szak a Su­zu­ki na­ked csa­lád­já­nak vo­na­lán. A ré­gi, foly­ton rossz­al­ko­dás­ra csá­bí­tó erő­gé­pre már csak nosz­tal­giá­val gon­dol­ha­tunk. \n

Teszteltük:Piaggio NRG 50
2010.08.05

Mint min­den év­ben, idén is ki­ad­ta li­mi­tált vál­to­za­tait a Pi­ag­gio cso­port. Az egyik li­mi­tált mo­dell az NRG 50 volt, mely Ma­gyar­or­szág­ra má­jus­ban ér­ke­zett. Nem is bír­tam so­ká­ig, hogy ne ta­lál­koz­zam ve­le, már má­jus vé­gén el­hoz­tam egy pár na­pra a kis ener­gi­kus cso­dát.

Teszteltük: Piaggio MP3 250, ha nem elég a két kerék
2010.08.05

Pi­ros lám­pá­nál mind­két lábunk a trep­nin, a ke­zünk­kel elen­ged­ve a kor­mányt ép­pen ba­brá­lunk va­la­mit, és mi­kor a lám­pa zöldre vált, láble­té­tel nél­kül ru­gasz­ko­dunk el az MP3-mal. Nem cso­da, hogy a kö­rü­löt­tünk köz­le­ke­dők meg­hök­ken­ve cso­dál­ják jár­mű­vün­ket, és köz­ben azon gon­dol­kod­nak, hogy mi­ért nem dől el a mo­tor? A mo­tor ele­jén va­la­mi fu­ra dol­got vé­lünk fel­fe­dez­ni. Az MP3 el­ső fu­tó­mű­ve a meg­szo­kot­tól el­té­rő­en 2 el­ső ke­re­ket fog­lal ma­gá­ban. Itt már kezdjük ka­pis­kál­ni, mi le­het a tit­kos fegy­ve­re a Pi­ag­gio kon­szer­nnek?

Teszteltük:Piaggio Fly 50
2010.08.05

A Pi­ag­gio cso­port egyik 50-es ro­bo­gó­ja ke­rült hoz­zám pár na­pra. Bokros te­en­dő­im nagy ré­sze pén­tek dél­után­ra, a ro­bo­gó át­vé­te­lé­nek nap­já­ra esett, így épp jó­kor ke­rült hoz­zám a kis öt­ve­nes. Se­gít­sé­gé­vel jó­val gyor­sab­ban és egy­sze­rűbb mó­don elér­tem a vá­ros egyik pont­já­ból a má­sik­ba anél­kül, hogy a du­gó­ban töl­töt­tem vol­na az egész dél­utánt.

Teszteltük:Piaggio Beverly 400 2007
2010.08.05

A Be­verly csa­lád újabb tag­gal bő­vült. A meg­lé­vő 125, 250 és 500-as vál­to­zat mel­lé egy 400-as vál­to­zat is a pa­let­tá­ra ke­rült. Az ed­dig jel­lem­ző­en vá­ro­si ma­xi­ro­bo­gó nagy ke­rék­mé­re­té­nek, kom­pakt és klasszi­kus ki­ala­kí­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en a ro­bo­gó-ela­dá­sok él­me­ző­nyé­be ju­tat­ta a Be­verly csa­lá­dot.

Francia hajón jártam: Peugeot Satelis 250 teszt
2010.08.05

A fran­cia gyár egy­re több nagy­tes­tű, na­gyobb blok­kal sze­relt gépet ál­lít csa­ta­sor­ba. Most a ne­gyed­li­te­res meg­je­le­né­sé­vel tel­jes­sé vált a Sat­elis sor­ozat. Így a már meg­lé­vő, 125, 400, 500-as mel­lett, a 250-es vál­to­zat is meg­ta­lál­ha­tó a mo­dell­kí­ná­lat­ban.

Virgonc aszfaltbetyár kockanadrágban: KTM 690 SM teszt
2010.08.05

A kőkemény LC 4-es család legifjabb tagja már a 690-es típusszámmal büszkélkedik. Ezt a gépet is kőszikla keménységű acélból és alumínium ötvözetből készítették, de az utcai használhatóságán túl a kényelmi szolgáltatásain is sokat javítottak. Lóerő-fölényét kihasználva megállíthatatlanul tör célja felé az utcai szupermotók között.

Zöld köntösbe bújt kisördög Kawasaki ZX 6 R 2006-os teszt
2010.08.04

Szeretem a sportmotorokat, így ismét izgalommal töltött el, mikor megtudtam, hogy újra pályán, védett körülmények között tesztelhetem a Kawa legújabb 600-as üdvöskéjét. Röppentek fel hírek róla, hogy ez a 600-as, nem az a hatszázas, sőt talán még az eddigi rekordokat és eredményeket felül tudja múlni ez a kis fenevad.n

Honda CB 600 F Hornet 2007
2010.08.04

A 2007-es esztendőben sem unatkozhatnak a motorosok és, igencsak meg kell gondolni azt, milyen motort is választ, aki egy kellemes motoros élményre áhítozik. Amennyiben nehézséget okozna a döntés, nem kell mást tennie, mint kipróbálnia az ideálisnak gondolt motorkerékpárt.Én is így tettem. Motoros Barátaimmal megbeszéltük, ha szombaton nagyon jó idő lesz, azaz motorosnak való napsütés és hőmérséklet, nekivágunk egy jó kis túrának. Mivel még igencsak a tavaszt tapossuk, így az indulás időpontját sem tűztük ki koraira, hogy a nap sugarai fel tudják melegíteni a levegőt és az aszfaltot annyira, hogy csak a motorzásra tudjon koncentrálni a jól felöltözött motoros. Az indulási helyre időben megérkezett mindenki, már csak a motoromra kellett várni, - ami a Honda tesztkaravánján érkezett meg. Szemből gurult felém és már akkor megéreztem, hogy egy különösen kellemes nap vár rám.

BMW K 1200 R sport
2010.08.03

A BMW Motorrad a 2006. évi INTERMOT-on mutatta be a nyilvánosságnak nagy teljesítményű motorkerékpárjai negyedik képviselőjét, az új K 1200 R Sportot. A bemutató után egy évvel nyílt lehetőségünk nekünk is kipróbálni ezt a robusztus méretű motorkerékpárt. Már a típusjelzésből is feltűnhet, hogy nem a megszokott, boxer elrendezésű motor található a vázban, hanem a nemrég kifejlesztett, 1157 cm3-es, soros, négyhengeres erőforrás. Mi azt már tapasztalhattuk, hogy ez az erőforrás igencsak egyenletesen adja le a teljesítményt, és a motoros keze között nagy teste ellenére is egy igen kezes bárány.\\\\n

Megvadított szárnyasló Aprilia Pegaso Strada Factory
2010.08.03

Az olasz gyár erre az évre is tartogatott némi érdekességet azoknak is, akik a bevált egyhengeres erőforrás mellett tették le a voksukat. A 2005-ben bevezetett Aprilia Pegaso Strada 650-es változatát turbózták fel, és az RSV és a Tuono R mellett a Pegasonál is megalkották a Factory változatot.

Yamaha Thunderace használtmotor teszt
2010.08.03

Az 1996-ban utcára küldött ferdeszemű fenevadat korunk egyik legerősebb motorjaként tartják számon. A legendás FZR 1000-et búcsúztató típus világrajöttét hosszas fejlesztőmunka előzte meg. Elődjének akkor már elavult formatervét izgalmasabb formájú és főként áramvonalasabb idomokkal szerelték fel. Változott a váz formája, és vele együtt a szerkezeti felépítése is. Az erős, de akkoriban már nehéznek számító FZR váz továbbfejlesztése helyett, az YZF 750 R versenyeken már jól bevált vázkialakítását alkalmazták. A háromnegyed-literes sportmotor a 90-es évek közepén ütőképes versenygép volt. Angilában Niall Mackenzie 1996-1998-ig sorozatban nyerte meg a Brit superbike bajnokságot egy YZF 750-es nyergében.

Yamaha FZ 6 S VS Suzuki GSR 600
2010.08.01

A mo­to­ro­sok több­sé­ge cso­dál­ja a nagy ez­res sport­mo­to­ro­kat, va­la­mint ki­csi­nyí­tett má­sai­kat, a 600-as szu­per­sport gépe­ket. Még­is, ami­kor a vá­sár­lás­ra ke­rül a sor, leg­vé­gül va­la­mi hét­köz­na­pibb, hasz­nál­ha­tóbb da­ra­bot vá­lasz­ta­nak. So­kan, csak egyet­len mo­tor­ke­rék­pár tar­tá­sát vál­lal­hat­ják, így a két­ke­re­kű­nek egy­szer­re több kí­vá­na­lom­nak kell meg­fe­lel­nie. Csak a leggya­ko­ribb szem­pon­to­kat so­rol­nám: két sze­mély ré­szé­re is nyújt­son ele­gen­dő he­lyet, ked­ve­ző le­gyen a vé­te­lá­ra, jók le­gye­nek a me­net­tu­laj­don­sá­gai, és per­sze tet­sze­tős kül­ső­vel ren­del­kez­zen.

Triumph Street Triple
2010.08.01

A bom­basz­ti­kus 675-ös Day­to­na meg­je­le­né­se­kor sok na­ked ra­jon­gó mor­fon­dí­roz­ha­tott ma­gá­ban, mi­lyen is­te­ni kis gépet le­het­ne szab­ni a ru­háitól meg­fosz­tott, szu­per­spor­tos, 600-as­ból. Va­ló­szí­nű­leg a gyá­ri ter­ve­ző­gár­dá­nak, és a mar­ke­ting gu­ruk­nak is eszé­be ju­tott e ki­tű­nő öt­let. 2007 ta­vaszán az ausz­triai Neu­kir­chen-ben ren­de­zett Tri­umph ta­lál­ko­zón vég­re le­hul­lott a le­pel a Tri­umph új üd­vös­ké­jé­ről. Az 1050-es nagy­test­vér­től lény­ege­sen könnyebb és sze­ré­nyebb tel­je­sít­mé­nyű 675-ös Street Tri­ple egy sze­mer­nyi­vel sem unal­ma­sabb já­ték­szer, mint a már több ge­ner­áci­ót meg­ért nagy test­vé­re.

Solaris 250 Quad
2010.08.01

Tesz­ta­la­nyunk hon­nan jött vol­na más­hon­nan, mint Kí­ná­ból. Las­san min­den on­nan jön, és oda megy. En­nek van elő­nye és hát­rá­nya is. Saj­nos elég sok ócs­ka má­so­lat jön be döm­ping­sze­rű­en az or­szág­ba, vi­szont az ára so­kak sze­rint min­de­nért kár­pó­tol. Pe­dig nem így van. Ré­gi köz­mon­dást idéz­ve, ol­csó hús­nak, híg a le­ve. Ez a mon­dás a jár­mű­ipar­ban fo­ko­zot­tan ér­vé­nyes. Kezdve a T-gaz­da­sá­gos ke­rék­pár­tól, 12 eze­rért a rol­le­re­ken, ro­bo­gó­kon, mo­to­ro­kon át qu­ad-okig.

Sherco 4.5L Supermotard teszt
2010.07.30

Nem benn­fen­tes kö­rök­ben is is­me­rő­sen cseng nap­ja­in­kra a Sher­co már­ka­név, mely szép ki­dol­go­zá­sú te­rep­mo­to­ro­kat és szu­per­mo­tó­kat kí­nál az ér­dek­lő­dők­nek. Ám nem a meg­nye­rő kül­ső te­szi őket iga­zán egye­di­vé, tud­ják a fran­ci­ák mi­vel ruk­kol­ja­nak elő!

KTM SX 144 VS KTM SX-F 250
2010.07.30

Már 2006-ban is le­he­tett kü­lön­bö­ző plety­ká­kat hal­la­ni, mi­sze­rint az AMA, és az FIM meg­en­ge­di a 125-ös, ké­tü­te­mű mo­to­rok 144-es­re tör­té­nő nö­ve­lé­sét a 250-es né­gyü­te­mű­ek­kel szem­ben az MX2-es ka­te­gó­riá­ban.

Honda VFR 800
2010.07.30

Napjainkban igencsak nehéz megfelelni a motorosok elvárásainak, főleg akkor, ha nemcsak a sebesség hajszolásáról van szó, hanem hosszabb túrákra és városi motorozásra is egyaránt szeretnénk használni a vasat. A Honda régóta foglalkozik a motorosok igényeinek felmésérével és azok teljesítésével. Ennek eredményeként 1986-ban indította útjára, akkoriban úttörönek számító VFR modellt, mely V elrendezésű blokkjával legendává vált.

Beta 4.0 Szuper-motyó
2010.07.30

?Nem elé­ged­he­tünk meg mo­tor­ja­ink ver­seny­sport­ban be­töl­tött sze­re­pé­vel, a hét­köz­na­pok em­ber­ei is Be­táz­za­nak!?- Hang­sú­lyoz­ta ki a spor­tesz­kö­zö­ket gyár­tó cég fron­tem­be­re, mi­kor is ter­ve­ik­be vet­ték hét­köz­na­pi hasz­ná­lat­ra al­kal­ma­tos mo­tor­ke­rék­pá­rok gyár­tá­sát a ver­se­nyen­du­rók és triál­mo­to­rok mel­lett, me­lyek to­vább­ra is fő szeg­men­se­ik ma­rad­tak.

Teszteltük: Honda CBR 125 R 2007
2010.07.25

A spor­tos mo­tor­ozást, va­la­mint a sport­mo­to­ro­kat ked­ve­lők­nek is már ré­gó­ta el­ké­szült a szá­mu­kra ked­ves mo­tor a Hon­da pa­let­tá­ján. 2003-ig az NSR volt ez a jár­gány, de a kör­nye­zet­vé­del­mi sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­val a ké­tü­te­mű mo­tor­ke­rék­pá­rok­nál egy igen csak erő­tel­jes le­mor­zso­ló­dás volt ta­pasz­tal­ha­tó. A gyár­tók kö­zül már csak egy gyárt ké­tü­te­mű erő­for­rás­sal sport­mo­tort. A pör­gős és dü­hös erő­for­rást le­cse­rél­ve a tar­tó­sabb és kör­nye­zet­ba­rát né­gyü­te­mű mo­tor­ral el­ké­szí­tet­ték a CBR leg­ki­sebb vál­to­za­tát, a HON­DA CBR125R-t. \\n

Aprilia Shiver 750
2010.07.25

A ?bor­zon­ga­tó? 750-es 2007-ben debütált egy olyan piacon, ahol már évek óta je­len­lé­vő két erős el­len­fél vár­ja. A szög­le­tes vo­na­la­kat fel­vo­nul­ta­tó nó­vum fej­let­tebb meg­ol­dá­so­kat, na­gyobb mo­tor­erőt, iz­gal­ma­sabb for­ma­ter­vet kí­nál a középkategóriájájában nagy népszerűségnek örvendő szo­li­dabb tech­ni­kát fel­vo­nul­ta­tó SV 650-hoz képest. A szin­tén tal­ján már-már legendává vált Du­ca­ti Mon­ster a másik nagy ellenfél, aki ellen harcba száll az új Shiver.

Bimota DB 5 Mille
2010.07.24

A Bi­mo­ta már­ka­név iga­zi fo­ga­lom­má vált a 90-es évek­ben, a vál­lal­ko­zást 1973-ban ala­pí­tot­ta Ri­mi­ni vá­ro­sá­ban Bian­chi, Mor­ri és Tam­bu­ri­ni. A ne­vek kez­dő­be­tűi­ből áll össze a BI-MO-TA már­ka­név.

Aprilia RXV 450
2010.07.23

A nagy­kö­zön­ség­nek elő­ször 2003 őszén mu­tat­ta be az Apri­lia, új el­kép­ze­lé­se­ken nyug­vó en­du­ró mo­tor­ját. Az el­telt szűk há­rom év alatt az ak­ko­ri pro­to­tí­pust szin­te tö­ké­le­tes­re csi­szol­ták. 2006 nya­rától már a hi­va­ta­los Apri­lia ke­res­ke­dők­nél is meg­vá­sá­rol­ha­tó a mo­dell. A merő­ben új váz­szer­ke­zet, a V2-es be­fecs­ken­de­zé­ses blokk, a fu­ra for­má­jú len­gő­vil­la tel­je­sen más, mint amit eb­ben a ka­te­gó­riá­ban idá­ig meg­szok­hat­tunk.

Yamaha FZ-1S 2009
2010.07.22

A kez­de­tek­ben spor­tos am­bí­ció­val ren­del­ke­ző, vi­szont a szu­per sport­gé­pek tu­laj­do­no­sai­nál vé­ko­nyabb pénz­tár­cá­jú fel­hasz­ná­ló­kat cél­zott meg az el­ső 1998-ban meg­je­lent 600-as Fa­zer, amely mel­lé 2000-ben az ez­res nagy­te­só is hoz­zá­csa­pó­dott. A si­ker bo­rí­té­kol­ha­tó volt, má­ra azon­ban in­kább azo­kat cé­loz­zák meg, akik né­mi kom­pro­misszu­mot köt­nek a szu­per sport­mo­to­rok ki­éle­zett spor­tos­sá­ga és az ut­cai köz­le­ke­dés­nél nél­kü­löz­he­tet­len kom­for­tos me­net­tu­laj­don­ság és ülé­s-po­zí­ció kö­zött.

Yamaha Grizzly FWA 700
2010.07.20

Jön a med­ve! Per­sze, nem a Gal­la Mi­ki-fé­le nagy­si­ke­rű mo­zi­ra gon­dol­tam, ha­nem a Ya­ma­ha nagy­med­vé­jé­re, a Grizzly-re. Ez­zel a tí­pus­sal már jól meg­ba­rát­koz­hat­tunk, hi­szen a 660-as ver­zió már jó ide­je hó­dít. Az XTZ 660-ból adop­tált, jól be­vált, né­gyü­te­mű bel és a masszív fe­lé­pít­mény meg­hint­ve bő­sé­ge­sen ké­nye­lem­mel és op­cio­ná­lis ki­egé­szítők­kel, ele­ve a si­ker tit­ka.

Yamaha Drag Star 1100 kicsit másképp
2010.07.20

Szi­go­rú, lakk ­feke­té­re fé­nye­zett mo­tor alap­ját egy 2003-as, Ya­ma­ha XVS 1100 Drag­star ké­pe­zi. A gép szé­ria­ál­la­po­tá­ban, nem elé­gí­tet­te ki tu­laj­do­no­sa elvá­rá­sait, ame­lye­ket sa­ját mo­tor­já­val szem­ben tá­masz­tott. Sze­rin­te bár­ki­nek le­het egy gyá­ri mo­tor­ja, aki vá­sá­rol egyet ma­gá­nak. Azon­ban né­mi fan­tá­ziá­val és kéz­ügyes­ség­gel, át­ala­kít­ha­tó, to­vább szé­pít­he­tő a szé­ria vas.

Teszteltük:Kawasaki ZX-10R 2006
2010.07.20

A szen­te­si Bre­zo mo­tor jó­vol­tá­ból, ke­zünk kö­zé ka­pa­rin­tot­tuk a le­gú­jabb ver­zió­jú ZX 10-est. Az ör­ké­nyi Eu­ro Ring tech­ni­kás pá­lyá­ján pró­bál­tuk ki a zöld sár­kányt. Egy 300 km/óra fe­lett tel­je­sí­tő ul­tra­mo­dern sor­né­gyes­hez job­ban il­lett vol­na a Hun­ga­ro­ring, de egyéb okok miatt oda nem tud­tunk be­jut­ni ve­le.

Teszteltük az Aprilia RS 125-öt
2010.07.20

Ha éppen a kereskedésekben kapható sportmotorokról beszélünk barátokkal, mindenkinek elsőként a legalább egy hatszázas vagy ennél nagyobb motor képe lebeg a szeme előtt. A hozzánk került modell is ebbe a kasztba tartozik, igaz csak nyolcadliteres és inkább csak a fiatal srácok álmaiban szerepel, Lássuk, hogy ez a kis játékszer, tényleg olyan kicsi és gyerekes, mint amilyennek látszik...

BMW F 800 S 2006
2010.07.20

Kap­tam egy le­he­tő­sé­get egy újabb cso­dás mo­tor ki­pró­bá­lá­sá­ra. Nem más­ról van szó, mint a BMW F800S mo­tor­ke­rék­pár­ról.

Piaggio X8 250 2006
2010.07.20

Vég­re elér­ke­zett egy pil­la­nat, mi­kor a nyá­ri me­leg­ben nem au­tó­val kell ara­szol­ni a vá­ros­ban, ha­nem egy iga­zi vá­ro­si ro­bo­gó­val, az X8-cal él­het­jük túl a vá­ro­si csúcs­for­gal­mat, s át­szel­het­jük könnye­dén a fe­lú­jí­tá­sok­kal, út­le­zá­rá­sok­kal tar­kí­tott vá­rost. Az X8 eb­ben se­gít­sé­gün­kre lesz, mert meg­jött a vár­va várt új mo­dell.

Herkules ATV 300 2006
2010.07.20

Ugye rit­kán ta­lál­ko­zunk? Az ese­tek több­sé­gé­ben rend­szám nél­kül lát­ha­tunk olyan me­nő srá­co­kat, akik ép­pen­hogy át­tép­nek előt­tünk az út­tes­ten, me­ne­kül­ve a ren­dő­rök elől. Ez le­het­ne más­képp is! Je­len­leg csak 50 cm3 lö­ket­tér­fo­ga­tot meg nem ha­la­dó qu­ad­-dal köz­le­ked­he­tünk (per­sze ha meg­fe­lel tu­cat­nyi elő­í­rás­nak) az asz­fal­ton B ka­te­gó­ri­ás jo­go­sít­vánnyal, rend­szám nél­kül. Ha en­nél na­gyobb qu­a­d-ot sze­ret­nénk for­ga­lom­ba he­lyez­ni, meg­te­het­jük! Vi­szont a rend­szám, a biz­to­sí­tás és egyéb költ­sé­gek mel­lett csak föl­dú­ton hasz­nál­hat­juk le­gá­li­san jár­mű­vün­ket.

Használtmotor teszt:Honda VLX 600 Shadow
2010.07.20

Egy szép nyá­ri es­tén Na­ka­mo­to és Taw­as­hi­va urak a fá­rasz­tó na­pi mun­ka után ked­velt ét­ter­mük, a kül­vá­ros­ban ta­lál­ha­tó Kék Hal fe­lé vet­ték az irányt. A Hon­dá­nál dol­go­zó if­jak út­köz­ben ar­ról be­szél­get­tek, mi­lyen ru­há­ba búj­tas­sák le­gú­jabb V2-es mo­tor­ju­kat. Út­juk egy nyi­tott ga­rá­zsaj­tó mel­lett ve­ze­tett el...

Triumph Bonneville T100
2010.07.20

A 60-as évek kö­ze­pén az an­gol Tri­umph gyár két­hen­ge­res mo­tor­ke­rék­pár­jai a fény­kor­ukat él­ték szer­te a nagy­vi­lág­ban. A ja­pán na­gyü­ze­mi mo­tor­gyár­tás ak­ko­ri­ban még csak a szár­nyait bon­to­gat­ta. Az ame­ri­kai gépek ne­he­zek, lom­hák és gyen­gébb mi­nő­sé­gű­ek vol­tak mint a szi­ge­tor­szág­ban gyár­tottak. Az erős és gyors­nak szá­mí­tó Bon­ne­vil­le töb­bek kö­zött az ame­ri­kai fia­ta­lok ked­ven­ce is lett.

Honda FMX 650
2010.07.20

Nem, nem Su­per­mo­to, ha­nem Fun­mo­to! Csak így la­zán, szel­íden. A Hon­da 2005-ben gon­dolt egyet, és egé­szen új el­gon­do­lás alap­ján épí­tet­te meg kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­hen­ge­re­sét. A lé­nyeg a ke­zel­he­tő­ség! 38 ló­erő? Fa­nya­log­nak a tel­je­sít­mény meg­szál­lott­jai. Ba­dar­ság, hi­szen ez csak egy szám­adat. Nem a bru­ta­li­tást és a ke­zel­he­tet­len erőt ke­re­si a leg­több vá­sár­ló, in­kább a meg­bíz­ha­tó­sá­got, a hosszú élet­tar­ta­mot, a ke­zes vi­sel­ke­dést ré­sze­sí­tik előny­ben.

Honda VFR 800 2006
2010.07.20

A régebbi krónikus betegségekkel küszködő VF 750 F sorozatot 1986-ban leváltó VFR 750-es RC 24 gyári kódra kersztelt motorkerékpár, pár év alatt roppant nagy népszerűségre tett szert Európában

Yamaha TMAX White MAX
2010.07.20

Jubileumát ünneplő TMAX 2010-re új designnal kedvez a modellt kedvelő leendő vásárlóknak. Az új modell, divatos fehér köntösbe bújva, új egyedi White Max névvel megkülönböztetve került a hangvillások maxi robogó palettájára.

Aprilia RSV 1000 R Pályateszt 2006
2010.07.15

Pár hó­nap­pal eze­lőtt, már fog­lal­koz­tunk a cím­ben sze­re­plő sport­mo­tor­ral, hogy ke­re­kebb le­gyen a tör­té­net, most más né­ző­pon­tok­ból raj­zol­juk le a brin­ga rész­le­te­it.

Gilera Runner VXR 200 2006
2010.07.15

2006-ra új kön­tös­be öl­tö­zött a Run­ner-szé­ria le­ge­rő­sebb mo­dell­je. A Run­ner leg­na­gyobb eré­nye az, hogy a spor­tos kül­ső mel­lett már-már mo­tor tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­ző spor­tro­bo­gó, kompakt méretét tekintve azonban a városi forgalomban a helye!

Yamaha FZS 1000 2005
2010.07.01

A Ya­ma­ha FZS 1000 ?2005 meg­je­le­né­se­kor friss szel­lő­ként lib­bent a punnyadó mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac lég­te­ré­be. 2001-ben me­ré­szen új meg­ol­dás­nak szá­mí­tott egy superbike-blokkot roadster váz­ba épí­te­ni. A Ya­ma­ha el­kép­ze­lé­se a kor­sze­rű tú­ra­gép­ről helyt­ál­ló­nak bi­zo­nyult az évek so­rán. Eu­ró­pa-szer­te és ná­lunk is jó né­hány mo­tor­vá­sár­ló dön­tött a nagy Fazer mel­lett.

Triumph Daytona 675 2006
2010.07.01

A Triumph most igazán a közepébe talált! Szépség, erő, sokoldalúság, ezek a főbb jellemzői az új háromhengeres blokkal szerelt Daytonának. A korábbi négyhengeres modell agilitását sok kritika érte. A motorkerékpár fejlesztői szembesültek az adott sornégyes blokk korlátozott lehetőségeivel. A piacon kegyetlen harc folyik, a számok háborúja. Ki tud erősebb, és könnyebb 600-ast gyártani. A négy nagy japán gyár egymást túllicitálva, tolja utcára a hatkilós osztály újabb és újabb tagjait. Nincs könnyű helyzetben a motoros, melyiket is válassza. Van, akinél a puszta kinézet dönt, sokaknak az erő a legfontosabb. A márkahű megszállottak csak egyetlen az általuk legjobbnak tartott gyár termékét hajlandóak megvenni. Vannak viszont teljesen tanácstalanok is, akik nincsenek elkötelezve egyetlen márka mellett sem.

Hercules JHP 500 SV
2010.07.01

Mint tud­juk, a fé­lis­te­nek em­be­rek és is­te­nek ná­szá­ból szü­let­nek. Em­ber­ünk, Karl Mars­chütz fe­jé­ben fo­gant meg egy is­te­ni szi­kra ré­vén az öt­let, hogy a ve­lo­ci­pé­dek gyár­tá­sa he­lyett a nürnber­gi mo­tor­épí­tők út­törői kö­zé áll­jon. 1904-ben meg is szü­le­tik az el­ső pro­to­tí­pus FN blok­kal és sa­ját váz­zal, majd egy év­vel ké­sőbb meg­kez­dő­dik a szé­ri­agyár­tás is. Az öt­let­adó szik­ra azon­ban csak fé­lig volt is­te­ni: nem bi­zo­nyult elég erős­nek, hogy ber­ob­bant­sa a Her­cu­lest a né­met mo­tor­ke­rék­pá­rok pia­cá­ra. 1908-ban Mars­chütz in­kább az ak­kor jobb üz­le­ti le­he­tő­sé­ge­ket rej­tő kis­te­he­ra­utók gyár­tá­sá­ba kezd, de nem int örök bú­csút a két­ke­re­kű­ek vi­lá­gá­nak, mert - bár hosszas szü­net után - 1928-ban új­ra ver­seny­re kel a kor né­met mo­tor­gyár­tó óri­á­sai­val, így a Mars, a Vic­to­ria, a Tri­umph és az új Her­cu­les ré­vén Nürnberg vá­lik a né­met két­ke­re­kű­ek gyár­tá­sá­nak köz­pont­já­vá.

Suzuki GSX-R 750 K6
2010.07.01

A GSX-R típuscsalád háromnegyed literes képviselője több mint 20 éve jelent meg először. Az eltelt évek alatt nagyon sok rajongója szemében ő a sportmotor, -alternatíva nélkül. Mindig időszerű formavilága, állati ereje rabul ejti azt, aki a hátára ül.

Középsúlyú cirkáló: Kawasaki VN 900 Classic 2006
2010.07.01

Kö­zép­sú­lyú cir­ká­lót do­bott piac­ra 2006-ban a Kaw­asa­ki. 903 cm3, V2-es fo­lya­dék­hű­té­ses mo­tor, hen­ge­ren­ként 4 sze­lep, di­gi­tá­lis gyúj­tás, ? min­dez jó ki­in­du­ló alap, hogy kí­vül-be­lül rész­le­te­seb­ben sze­mügy­re ve­gyük a VN 900 Clas­si­cot.

Kompromisszumok nélkül: Honda XL 1000 Varadeo teszt
2010.07.01

A Va­ra­de­ro 1999 óta be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy van igény a hosszú tá­vú tú­rá­zás­ra al­kal­mas, nagyköb­cen­tis tú­ra­en­du­ró­kra. Azó­ta a Hon­da ha­tal­mas tú­ra­en­du­ró­ja szá­mos mó­do­sí­tá­son esett át, 2003-ban me­gújult kí­vül-be­lül, míg 2006-ra egy va­do­na­túj szín­nel, a le­gen­dás Afri­ca Twin há­rom­szí­nű fé­nye­zé­sé­vel lep­te meg ra­jon­gó­it.

Yamaha FZ8
2010.07.01

A 2009-es modellév meghatározó év volt a FZ modellcsalád történetében. Megjelent egy első nagy motornak ideálisabb XJ6 és Diversion motor a hangvillások palletáján. Így nem volt kérdés az FZ családnak lépnie kell, hogy átadja helyét az új jövevényeknek. Nem is történt ez másként a 600-as XJ-k és 1000 FZ-1 közötti kategóriában lépett át az új FZ8 névre keresztelt modell.

Teszteltük: A kis mindentudó: Kawasaki ER 6 N 2006
2010.06.23

A Kaw­asa­ki 2006 ta­vaszán piac­ra do­bott 650-es mo­tor­ja erő­sen fel­ka­var­ta a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked gépek pia­cát. Korábbi ER 5 utódjaként debütáló modell mind külsőleg, mind belsőleg új, formabontó megoldásokat kínál vásárlóinak.

Aprilia RSV 1000 R 2006
2010.06.21

1998 nya­rán az Apri­lia szak­em­ber­ei meg­al­kot­tak egy tel­je­sen újfej­lesz­té­sű, egy­li­te­res sport­mo­tort, mely­nek az RSV Mil­le ne­vet ado­má­nyoz­ták. A Mil­le szó ma­gya­rul ez­ret je­lent, ő volt az Apri­lia új ez­re­se. A cég na­gyon büsz­ke volt szü­lött­jé­re, hi­szen mindmá­ig a leg­na­gyobb űr­tar­tal­mú gépük.

Aprilia Pegaso Strada
2010.06.21

A nagy-endurók tör­té­ne­te a Ya­ma­ha XT 500 1976- os be­mu­tat­ko­zá­sá­val kez­dő­dött. A Pá­rizs-Da­kar Ra­lin lá­tott mo­to­rok meg­moz­gat­ták a vá­sár­lók fan­tá­zi­á­ját is, meg­nőtt a ke­res­let a túra-endurók iránt. Az olasz gyár­tók, akik egyéb­ként is hí­re­sek a mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac meg­hó­dí­tá­sá­ban, azon­nal re­a­gál­tak. El­ső ha­son­ló mo­tor­juk az Aprilia Tuareg-Wind 600 Parigi-Dakar volt, mely az alapja volt a Pegaso modellcsaládnak.

Yamaha FZ6 S Fazer 2005
2010.06.20

For­más, mai trend­nek meg­fe­le­lő kül­ső, R6-os­ból szár­ma­zó blokk, könnyű ke­zel­he­tő­ség jel­lem­zi a hang­vil­lá­sok 2004-ben meg­je­lent et­alon­ját, me­lyet jó néhány évig Eu­ró­pá­ban az egyik leg­nép­sze­rűbb kö­zép­ka­te­gó­ri­ás na­ked bi­keja volt. Mi lehet a nagy sikernek a titka?

Yamaha FZ1 Fazer 2006
2010.06.20

A di­vat vi­lá­gá­ban a tren­dek fo­lya­ma­tos vál­to­zás­ban van­nak. Ami pár hó­nap­ja még szép volt, ma már fur­csá­nak hat, ha az utol­só da­ra­bok­hoz ha­son­lít­juk. Nincs ez más­ként a mo­tor­ke­rék­pá­rok vi­lá­gá­ban sem. A gépek egy­re ki­sebb mér­ték­ben ta­kar­gat­ják bá­jai­kat, ru­há­ju­kat év­ről év­re kur­tít­ják. Sze­ren­csé­re nem min­den tí­pus­nál fi­gyel­he­tő meg ez a je­len­ség. A fe­ji­dom­mal sze­relt Fa­zerek idá­ig is jó szél­vé­del­met nyúj­tot­tak, di­csé­re­tes do­log hogy az idei mo­dell is meg­őriz­te ezt a re­mek tu­laj­don­sá­gát.

Teszteltük: Yamaha MT-03 2006
2010.06.20

A Yamaha 2003-es milánói motorkiállításon bemutatott koncepciómotorját az MT-03-ast, majd 2006-ra már az MT sorozatának legújabb tagjaként üdvözölhettük. Az MT-01 mellett helyet foglaló kisebb testvér nagyobb réteg számára elérhetőbb, ugyanakkor szintén megtaláljuk rajta a nagytesó egyes külső jellemvonásait

Yamaha VMAX 2009 teszt
2010.06.16

Korábban már foglalkoztunk a Yamaha V4-es motor hatalmasságával. Először személyesen a 2008-as kölni motorállításon sikerült találkoznom a már világszerte várt újdonsággal. Három fő számadat amit érdemes tudni róla: 220 km/h, 201 LE és 167 Nm.

BMW R 1200 GS, R 1200 GS Adventure 2010
2010.06.16

A boxer blokkal szerelt modellek történelme 30 évvel ezelőtre nyúlik vissza. Azóta eltelt időszak alatt univerzális modellé nőtte ki magát, mely a hétköznapokban és a hétvégi kiruccanások alkalmával is megállja a helyét. Lássuk miben változott a R 1200 GS és R 1200 GS Adventure modell 2010-re

KTM RC8 2008
2010.06.15

Elő­ször 2004 őszén, a Mün­che­n-i In­ter­mot ki­ál­lí­tá­son ta­lál­koz­tam elő­ször az ak­ko­ri­ban még csak pro­to­tí­pus­ként lé­te­ző RC8-al. Az idő tájt még ?csak? 1000 cm3-re ter­ve­zett mo­tor­ke­rék­pár, már ak­kor is ha­tá­ro­zot­tan el­kü­lö­nült tár­saitól, a Kis­ka ál­tal ter­ve­zett szög­le­tes vo­na­la­i­nak kö­szön­he­tő­en.

Peugeot Geopolis 250 Premium teszt
2010.06.10

A Peu­ge­ot új, Ge­o­po­lis név­re ke­resz­telt, ne­gyed­li­te­res, né­gy-ü­te­mű mo­tor­ral sze­relt ro­bo­gó­ját már hó­na­pok óta vár­tuk szer­kesz­tő­sé­günk­ben.Si­ke­rült meg­sze­rez­nünk az or­szág­ban fel­lel­he­tő két pél­dány egyi­két, egy két­na­pos teszt­re.

Honda VTR 250
2010.06.02

Csendesen, mindenféle hírverés és bevezető reklámhadjárat nélkül érkezett a Honda új negyedliteres modellje: a VTR 250. Először csak néhány Honda-hírlevélben, majd a nyár közepén személyesen is találkozhattam az újdonsággal. A Japánban már évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő, 250-es V motorral szerelt kétkerekűvel a Honda most az európai piacot is megcélozta. A jövevényt a felkelő nap országában tervezték és gyártották a hazai felhasználók számára. Tehát nem a Honda valamelyik európai tervezőstúdiójának rajzasztalán és gyártósorán látta meg a napvilágot.

Honda GL 1800 Gold Wing
2010.06.02

A Gold Wing 1975-ös bemutatása óta nem tántoríthatja meg semmilyen ellenfél, hogy elvegye az útak királya címet tőle. Nem csoda, hisz róla csak szuperlativuszokba lehet beszélni: 2,6 méter, 405 Kg, 6 hengeres boxer motor a legfőbb ismérvei

Honda CRF 250 R 2009
2010.06.01

A hét­vé­gén meg­kez­dő­dött a 2009-es off-ro­ad sze­zon, így aki még nem vá­lasz­tott mo­tort ma­gá­nak az év­re, az má­ris le­ma­radt az év­nyi­tó ese­mé­nyek­ről. Et­től füg­get­le­nül la­punk az év min­den hó­nap­já­ban se­gí­ti a di­lem­má­zó, vá­lasz­tás előtt ál­ló ri­de­re­ket a he­lyes dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban. Most Hon­dá­ék­tól meg­kap­tuk az új CRF ne­gyed­li­te­res vál­to­za­tát egy kis teszt­re.

Honda CR-F 450 2009
2010.06.01

A királykategóriában (450) a 2009-es évre vitathatlanul a Honda megújulása szolgálata a legnagyobb meglepetést, és a legfőbb változtatást is, ami szerintem már nagyon ráfért erre a modellre.

Honda CR F 230
2010.06.01

A ja­pán gyár­tó ezen mo­tor­tí­pu­sá­val még nem ta­lál­koz­tam mo­to­ros pá­lya­fu­tá­som al­kal­má­val, de mi­kor elő­ször meg­pil­lan­tot­tam, már ér­tet­tem mi­ért. A kis CR-F el­ső rá­né­zés­re nem tű­nik vér­be­li ver­seny­gép­nek, sőt mi­nél több időt töl­töt­tem a szem­re­vé­te­le­zés­sel, an­nál in­kább csak nőtt benn­em ez az ér­zés, de ez va­ló­szí­nű a pro­fi pá­lya­fu­tá­som­nak kö­szön­he­tő.

GAS GAS EC 300 Racing 2008
2010.06.01

A koc­ká­za­tok és mel­lék­ha­tá­sok el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben ol­vasd el ezt a tesz­tet, vagy nézd meg egy ver­se­nyen az EC 300 Ra­cing ver­zi­ót!

Vespa GTS 300 Super
2010.05.26

Mi­ként is kezdhet­nék ne­ki egy olyan ro­bo­gó be­mu­ta­tá­sá­nak, amely­nek gyár­tó­ja egy­kor még he­li­kop­tert és re­pü­lő­gé­pet gyár­tott, majd a II. vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en a ?föl­dre szállt és jó ér­te­lem­ben vé­ve meg­fer­tőz­te a tár­sa­dal­mat az ak­ko­ri­ban ol­csó­nak szá­mí­tó két­ke­re­kű köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel, a Ves­pá­val, amely má­ra irány­mu­ta­tó stí­lu­s-i­rány­zat­tá nőt­te ki ma­gát.

Honda CBR 600 RR és 1000 RR C-ABS teszt
2010.05.26

Mi­kor a teszt utá­ni na­pon a cikk írá­sát el­kezdtem, még min­dig az előző napi él­mé­nyek ha­tá­sa alatt áll­tam. El­ső ta­lál­ko­zóm a Hon­da új C-ABS rend­sze­ré­vel fel­sze­relt CBR-ek­kel a tö­kö­li re­pü­lő­té­ren ki­ala­kí­tott köz­le­ke­dés­biz­ton­sá­gi teszt­pá­lyán tör­tént.

Piaggio X EVO 400
2010.05.26

Az öl­tö­nyös elő­vá­ro­si lu­xus­ro­bo­gók ka­te­gó­riá­já­ba tar­to­zó X EVO 400-as járt ná­lunk. Az X EVO ér­de­kes­sé­ge, hogy az egy­ko­ri két­fe­de­les ra­ko­dó­re­kesszel el­lá­tott He­xa­gon kon­struk­ci­ót öt­vö­zi a mos­ta­ni di­vat­nak meg­fe­le­lő kül­ső­vel, min­dez in­jek­to­ros, nyo­ma­té­kos 400 cm3-es blok­kal pá­ro­sul.

Bombardier DS 650 Baja
2010.05.26

Mi­kor a qu­ad­sport fel­ütöt­te a fe­jét Ma­gyar­or­szá­gon, ak­kor még sen­kit nem ér­de­kelt, hogy mi­lyen géposz­tá­lyok van­nak, hi­szen nem is vol­tak még ver­se­nyek eb­ben a szám­ban. En­nek ered­mé­nye­képp a pi­ló­ták leg­fon­to­sabb kö­ve­tel­mé­nye a tel­je­sít­mény volt, mi­nél több a pa­ci, an­nál jobb a qu­ad!

Husqvarna TE 250
2010.05.25

A vál­ság el­le­né­re a ne­ves, sport­si­ke­rek­ben gaz­dag mo­tor­gyár­tó cé­gek nem ad­ják fel irá­ny-el­vü­ket, nem haj­ta­nak fe­jet az át­me­ne­ti pro­blé­mák­nak, egy­sze­rű­en nem te­he­tik meg, a név kö­te­lez. Nin­csen ez más­ként Huskyék­nál sem, ahol plusz rá­adás a BMW ál­tal kép­vi­selt hát­tér, ne­kik pe­dig bi­zo­nyí­ték kell, nem ígé­ret.

Qlink RAZ-50
2010.05.17

Közel két éve egy új márka jelent meg a hazai motorpiacon. A neve Qlink, a robogótól egészen a nagy motorokig minden típus megtalálható a termékpalettáján. Nálam az egyik legkisebb linkje, a RAZ-50 névre keresztelt mindenese járt. Lássuk a bemutatkozást...

Honda CBF 125 2009
2010.05.17

A CBF sor­ozat leg­ki­sebb hen­ge­rűr­tar­tal­mú pél­dá­nyá­nak blokk­já­ból ma­xi­má­li­san 11 ló­erő csa­lo­gat­ha­tó elő. A mai tel­je­sít­mény má­ni­ás­sá tett, és nagy szá­mo­kra vá­gyó mo­to­ros sze­rint ez vaj­mi ke­vés, hi­szen a leg­több nagy­tes­tű ro­bo­gó is erő­sebb a kis Hon­dá­nál. De nem ta­ka­ré­ko­sabb és nem könnyebb, mint a CBF!

Honda CB 1000 R
2010.05.17

2008-as meg­je­le­né­se­kor a CB 1000R új, üde szín­folt­tal gaz­da­gí­tot­ta a na­ked mo­to­rok ad­dig sem szür­ke pa­let­tá­ját. A mez­te­len mo­to­rok pia­cán az új jö­ve­vény­nek olyan el­len­fe­lek­kel kell meg­küz­de­nie, mint a Tri­umph Spe­ed Tri­ple, a KTM Su­per­du­ke R, MV Agus­ta Bru­ta­le, vagy a Ya­ma­ha FZ1-es, hogy a ja­pá­nok se ma­rad­ja­nak ki a fel­so­ro­lás­ból.

Honda ANF 125 Innova teszt 2006
2010.05.16

A min­den­na­pi köz­le­ke­dés­re szánt mo­tor­ke­rék­pá­ro­kat le­gin­kább az aláb­bi há­rom alap­elv sze­rint ter­ve­zik a mo­tor­gyár­tó cé­gek. Stra­pa­bí­ró­ság, egy­sze­rű­ség, meg­bíz­ha­tó­ság. Ha ezek­hez a tu­laj­don­sá­gok­hoz for­más kül­ső, és ked­ve­ző vé­te­lár is pá­ro­sul, majd­hogy­nem bi­zo­nyos, a gép best­sel­ler lesz a pia­con.

Bimota DB7
2010.05.16

2008-ban 200, 2009-ben pe­dig 500 da­rab. Mind-össze ennyi ké­szül az And­rea Ac­qu­a­vi­va és En­ri­co Borghe­san ál­tal ter­ve­zett ízig-vé­rig olasz két­ke­re­kű­ből. A li­mi­tált da­rab­szám is ér­zé­kel­te­ti, hogy egy nem min­den­na­pi mo­tor­ke­rék­pár­ral ál­lunk szem­ben.

Aprilia Mojito Custom 125 2006
2010.05.16

Az Apri­lia egy­ko­ron Ha­ba­na név­re ke­resz­telt mo­dell­je, már pár éve, a hang­za­to­sabb Mo­ji­to né­ven fut. Kós­tol­juk meg cik­künk­ben együtt az Apri­lia fi­nom kok­tél­ját...

Aprilia leonardo 125 1995-2005
2010.05.16

Kis ha­zánk út­ja­it már jó ti­zen­öt éve kop­tat­ják a Tal­ján­föld­ről ?im­por­tált\" mo­tor­ke­rék­pár­ok. Az új mo­to­rok árai a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén tör­tént gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sok­nak kö­szön­he­tő­en, az egek­be szök­tek. Na­gyon sok mo­to­roz­ni vá­gyó dön­tött úgy, hogy hasz­nált gé­pet vá­sá­rol. Ja­pán­ból kon­té­ner­szám özön­löt­tek az or­szág­ba az ott el­do­bott kis­mo­tor­ok. Más szür­ke im­por­tő­rök itt Eu­ró­pá­ban néz­tek egyéb be­szer­zé­si for­rás után.

Robogó teszt: Piaggio MP3 400 2008
2010.05.15

Nem telt el sok id? azó­ta, hogy az MP3 250-es vál­to­za­tát tesz­tel­het­tem, és most új­ra egy há­rom­ke­re­k? Pi­ag­gio ér­ke­zett hoz­zám. Még­pe­dig nem akár­me­lyik, ha­nem az er?­sebb, 400-as vál­to­zat, mely plusz ló­er?k­nek kö­szön­he­t?­en még job­ban er?­sí­ti a há­rom­ke­re­k?, ma­xi-ro­bo­gó el?­nye­it.

BMW G 650 Xcountry
2010.05.15

Az ötvenes és a hatvanas években azokat a motorokat hívták scrambler-nek (az angol szó jelentése: mászni), amelyeket kisebb átalakítással terepen is lehetett használni. A G 650 Xcountry is ilyen sokoldalú jármű, hiszen két eltérő koncepció előnyeit ötvözi: az utcai motorok kiváló közúti használhatóságát az endurókra jellemző terepalkalmassággal.

Malaguti Madison M3
2010.05.15

A Malaguti követve a nemzetközi trendeket, sorra hozza ki az új modelleket és szűnteti meg a régen futókat. Ami viszont öröknek tűnik, az a Madison. Pontosabban annak is a 3. generációs változata az M3.

Iwatai luxuscirkáló: Yamaha Majesty 400 2009 teszt
2010.05.15

Legelső találkozásunk 2004-re tehető, ekkor futottam össze az akkortájt újdonságnak számító 400-as Majestyvel. A bő öt évvel ezelőtti élmény meghatározó volt, ízléses vonalak, hatalmas rakodótér és tökéletes menettulajdonság jellemezte a korábbi modellt. Most ismét egymásra találtunk, eljött az idő, hogy a régmúlt emlékei a feledésből újra visszaköszönjenek és meglássam veletek együtt, hogy miben újult meg az iwataiak luxuscirkálója. Lássuk...

KTM 990 SMT 2009
2010.05.14

Ilyen eddig még nem volt, az SMT egy külön oldalt ír a motorkerékpározás történetének nagy lexikonjába! Az újdonság merészen ötvözi egy kecses és erős Supermoto tulajdonságait egy túramotor megfontoltságával és kényelmével.

Keeway Matrix 2007 teszt
2010.05.14

Ta­lá­lós kér­dés: Me­lyik ezek kö­zül az öt­ven köb­cen­tis? A cso­da­tur­mix­ból le­het öt­ve­net ki­mér­ni, de fö­lös­le­ges, mert elég be­lő­le egy csep­pen­tés­nyi. Ezek után elá­ru­lom a jó vá­laszt. Ter­mé­sze­te­sen a Mát­rix­ról van és lesz szó, a kö­vet­ke­zők­ben.

BMW 650F GS
2010.05.14

Elmondhatom magamról, hogy egy szerencsés flótás vagyok, mert ismét egy kényelemes BMW nyergébe pattanva róhattam a kilométereket. Felkelt egy borongósnak induló nap, de nem szegte kedvem, mert sejtettem, hogy újabb élményekkel leszek gazdagabb az elkövetkező pár órában.

Keeway flash 50 2007 teszt
2010.05.14

Azon sze­ren­csé­sek kö­zé tar­to­zom, aki nem­csak a nagy mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok be­mu­ta­tó­ja elõtt, ha­nem jó­val ko­ráb­ban meg­kós­tol­hat­ta a Ke­ew­ay egyik 2007-es mo­dell­jét. A Flash név­re ke­resz­telt ék­szer­do­boz­zal na­gyon csín­ján kel­lett bán­nom. Annyi­ra tit­kos volt még min­den ve­le kap­cso­la­tos ala­pin­for­má­ció, hogy a mo­tor­ozást is csak vi­sít­va en­ged­te meg az im­por­tõr. Fo­tók köz­lé­sé­rõl pe­dig szó sem le­he­tett. A köl­ni és a mi­lá­nói mo­tor­ki­ál­lí­tá­sok el­múl­tá­val fel­szállt a fe­hér füst, így en­ged­jé­tek meg, hogy meg­ossz­am ve­le­tek ta­pasz­ta­la­tai­mat, ez­zel a kis „vil­la­nó­val” kap­cso­lat­ban.

Kymco Super 8 50 2T
2010.05.14

A tajvani cég kínálatában évekkel ezelőtt már találkozhattunk a Super 8-as modellel. Akkoriban a robogó szoknyája alá egy takarékos, de nem túl erős négyütemű erőforrást szereltek. A kis szelepes blokk által biztosított szerény menetteljesítmények nem nagyon illettek egy ilyen szép és viszonylag sportos megjelenésű modellhez.

Hyosung GTR 650R 2007
2010.05.14

Pár évvel ezelőtt még, a Hyosung név hallatán nem sokan ütötték fel a fejüket Magyarországon, de mostanra már egyre többen ismerik a dél-koreai gyár motorjait. A GT kategória három tagjából a legnagyobb modell esett át némi ráncfelvarásson. Lássuk mi is történt...

Teszteltük: Yamaha MT-01 teszt
2010.05.09

So­kak­ban fel­me­rül a kér­dés: mi­ért kell az át­la­gau­tók mo­tor­blokk­já­nál na­gyobb lö­ket­tér­fo­ga­tot zsú­fol­ni egy két­ke­re­kű jár­mű­be. Rész­ben iga­zuk van, min­dad­dig, amíg sze­mé­lyes kap­cso­lat nem szö­vő­dik egy ilyen presz­tizs­mo­tor­ként funk­cio­ná­ló nyo­ma­ték­cso­dá­val, mert ha egy­szer rá­ülsz az MT-01-re, ak­kor vagy nyom­ban le­szállsz ró­la, vagy so­ha nem akarsz mást a ga­rá­zsod­ba.

Gilera GP 800
2010.05.09

Szinte hihetetlen, milyen brainstorming megy végbe a pontederai gyárban. Tavaly jött a három kerek? MP3, majd a sportosabb és morcosabb külsej? szintén háromkerek? Gilera Fuoco. Idén pedig tovább fokozta az olasz stáb a dolgot és megszületett a GP 800, mely név már önmagáért beszél. 800 köbcentis robogó? Van ilyen? Az olaszok válasza rá, hogy igen valóban. Még ennél is több. A szerény név, hiszen az idomok mögött 840 cm3-es V elrendezés? kéthengeres blokk ketyeg, amit nem GP motorba, hanem egy robogóba zsúfoltak bele.

A hetedik X
2010.05.09

Az olasz gyár termékkínálatában egyre több X jelenik meg az évek múlásával. Volt X9, X8, X-Evo, majd 2007 novemberében a motorkiállításon Milánóban lehúllott a lepel a valamiért eddig elhanyagolt hetedik X-ről. Lássuk mit újat tud nekünk mutatni az X7.

Itáliai Elegancia
2010.05.09

Jel­leg­ze­tes for­ma­ter­ve­zé­s? Ves­pák im­má­ron több mint 60 éve je­len­tek meg az uta­kon. Az el­s?­ként csak Ola­szor­szág­ban si­ke­res már­ka má­ra nem­csak egy is­mert ro­bo­gó-csa­lád­dá n?t­te ki ma­gát, ha­nem ele­gan­ci­át és olasz éle­tér­zést ki­fe­je­z? szim­bó­lum­má vált az egész vi­lá­gon.A 60 év alatt több mint 17 mil­lió pél­dányt ér­té­ke­sí­t? gyár hat­va­na­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból dob­ta piac­ra az LX mo­dell­jel­zés­sel el­lá­tott pél­dá­nyát. Ez a mo­dell az 1996-ban meg­je­lent, el­s? 4 üte­m? blok­kal sze­relt, 460.000-es da­rab­szám­ban ér­té­ke­sí­tett, ET4 típusjelzésű példányt hi­va­tott le­vál­ta­ni. Ez a tény ko­moly ki­hí­vást je­len­tett az új tí­pus pia­ci fo­gad­ta­tá­sa szem­pont­já­ból.

A komfortos városlakó: Yamaha X-city 250 teszt
2010.04.27

Ha városi robogóról esik szó sokunkban valamelyik olasz márka egyik darabja jut eszünkbe, pedig már pár éve nemcsak Európában, hanem a japán gyártók palettáján is feltünt ez a jellegzetes nagykerekű, minden igényt kielégítő modell.

Yamaha X-Max 250 2009
2010.03.30

A Yamaha háza táján nemcsak a sportmotorok, túragépek kaptak mostanában nagy szerepet. Az olaszországban őshonos robogó kategória is évről-évre bővül, nem csoda, hiszen nincs tökéletesebb választás a közlekedésre, mint egy robogó.

Vespa LX 50
2010.03.28

Vespa mindig is elbűvölte a közvéleményt, azzal, hogy több mint 60 éves tradíciót nem felejti el, új motorjai gyártásában, hanem előszeretettel alkalmazza azt. A Vespa LXV Navy esetében sem jártak el másként...

Robogó Valentino Rossi ajánlásával: Yamaha Aerox 50 teszt
2010.03.28

A Ya­ma­ha-mo­tor min­den év­ben meg­le­pi a ro­bo­gó­so­kat, egy re­pli­ka mo­del­lel. Ál­ta­lá­ban a GP fu­ta­mok sztár­jai­nak mo­tor-má­so­la­ta a cél. Az ed­di­gi mo­del­lek kö­zül a to­tá­lis győ­zel­met a Va­len­ti­no Ros­si alá­írá­sá­val éke­sí­tett mo­dell arat­ta, és arat­ja a mai na­pig is.
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.