tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Teszteltük: Yamaha Fz6 Fazer s2 2007
[InfoBike.hu | Infobike - Pale] Felvétel dátuma: 2012.05.12
Yamaha, Fz6-s2, teszt


Az Fz-6 si­ke­res­sé­gét az is mu­tat­ja, hogy 2007-től már 8-fé­le vál­to­zat­ban ren­del­he­tő. A vá­lasz­ték­ban van ki­sebb tel­je­sít­mé­nyű, 78 ló­erős, és na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű 98 ló­erős vál­to­zat.

Az 78 ló­erős mo­dell­nél ma­radt a ré­gi ver­zió, egye­dül a tel­je­sít­mé­nye lett le­fojt­va a ko­ráb­bi mo­dell­hez ké­pest. Min­dezt a ben­zin­be­fecs­ken­de­ző tér­kép és a foj­tó­sze­lep­ház mó­do­sí­tá­sá­val ér­ték el. A vá­lasz­tás le­he­tő­sé­gét az ABS-es, vagy anél­kü­li ver­zió is nö­ve­li. A ná­lam lé­vő teszt­pél­dány már az új S2-es mo­dell volt, mely for­má­ját te­kint­ve drasz­ti­kus vál­to­zást nem mu­tat az elő­ző mo­dell­hez ké­pest, vi­szont a sok ki­sebb vál­toz­ta­tás to­vább csi­szol­ta a hang­vil­lá­sok gyé­mánt­ját.

 

 

Leg­fel­tű­nőbb vál­to­zás az új fe­ji­dom, mely FZ-1-esen ta­lál­ha­tó fe­ji­dom­ra nagy­mér­ték­ben ha­son­lít. A ré­gi Fa­zer­nél ez volt az egyet­len olyan pont, ami annyi­ra nem jött be ne­kem, de a mos­ta­ni fe­ji­dom már sok­kal jobb ké­pet mu­tat. Az iker­lám­pa 30 mm-rel lej­jebb ke­rült, és a ple­xi for­má­ja is meg­vál­to­zott. A má­sik szem­be­tű­nő vál­to­zás az ülést érin­tet­te, mert a ré­gin so­kat kri­ti­zál­ták az uta­sü­lés részt. Az új ülés pár­ná­zá­sa pu­hább lett és ke­vés­bé csú­szós, így rit­káb­ban for­dul elő, hogy az uta­sun­kat egy in­ten­zí­vebb fé­ke­zés­kor a nya­kunk­ban ta­lál­juk. A ve­ze­tő az ülés­re ül­ve hosszú tá­von is ké­nyel­mes test­tar­tást vesz fel, így szin­te tel­je­sen egye­ne­sen ülünk a gépen. A kor­mány sincs túl messze, 160-170 km/órá­ig nem kell elő­re dől­ni. A láb­tar­tók po­zí­ció­ja elég­gé lent he­lyez­ke­dik el, így ez is nö­ve­li az uta­zá­si kom­for­tot, igaz a dönt­he­tő­sé­get va­la­me­lyest kor­lá­toz­za, de a láb­tar­tócsa­va­rok előtt úgyis a kö­zép-szten­der szi­krá­zá­sa jel­zi a ha­tárt. 

 

Az új ple­xi szél­vé­del­me sze­rin­tem nagy­mér­ték­ben nem vál­to­zott, azon­ban 170 km/óra fe­lett ér­de­mes a ple­xi mö­gé búj­nunk, hogy ne him­bál­ja a szél a si­sa­kun­kat. Az új fe­ji­dom nem­csak kül­ső­leg, de bel­ső­leg is me­gújult. 

A ré­gi szép ke­rek, di­gi­tá­lis for­du­lat­szám­mé­rős óra he­lyett az FZ-1-en ta­lál­ha­tó di­gi­tá­lis km-órá­ból és ana­lóg for­du­lat­szám­mé­rő­ből ál­ló mű­sze­regy­ség ke­rült a gépre. Az új mű­szer­fal nap­fény­ben is job­ban lát­ha­tó, és több in­for­má­ci­ót je­le­nít meg a ki­jel­zőn. 

A kül­ső fel­do­bá­sa ér­de­ké­ben fel­ni­csík dí­sze­leg mind­két fel­nin, és a kor­mány­bi­lincs is esz­té­ti­ku­sabb lett.

A leg­fon­to­sabb mó­do­sí­tás a blok­kot ér­te, az Eu­ro 3-as nor­mák elé­ré­se ér­de­ké­ben. Így az R6-os­ból szár­ma­zó erő­for­rás be­fecs­ken­de­ző-rend­sze­rét új­ra­pro­gra­moz­ták, és a ki­pu­fo­gó rend­szer is né­mi át­ala­kí­tá­son esett át. Há­rom, na­gyobb mé­re­tű méh­sejt szer­ke­ze­tű ka­ta­li­zá­tor­ral lát­ták el. Az 2005-ös R6-os­ból szár­ma­zó blokk a ko­ráb­bi szu­per­sport gép­hez ké­pest kö­zel 20%-al csök­ken­tett tel­je­sít­ményt ad le ala­cso­nyabb, 12000-res for­du­lat­nál és a nyo­ma­té­ka ma­xi­mu­mát is 2000-res per­cen­kén­ti for­du­lat­tal ha­ma­rabb, a 10.000-res for­du­lat­szá­mér­ték­nél ad­ja le, ami 63,1 Nm. A meg­vál­toz­ta­tott be­fecs­ken­de­ző tér­kép­nek kö­szön­he­tő­en a gya­kor­lat­ban úgy érez­tem, hogy az al­só- és kö­zép­tar­to­mány­ban is ki­csit több lő­erőt irá­nyí­tok a jobb ke­zem­mel. Már 3000-res for­du­lat fe­lett jól re­agált a gáz­kar moz­du­la­tai­ra, de az iga­zi élve­ze­tet most is csak 8000 fö­lött nyújt­ja az FZ-6. Tel­je­sít­mé­nye már ta­pasz­talt pi­ló­tát igé­nyel, a kez­dők és új­ra­kez­dők számá­ra in­kább a ki­sebb tel­je­sít­mé­nyű blok­kal sze­relt vál­to­zat ide­á­lis. Az FZ-6-tal is le­het tem­pó­sab­ban ha­lad­ni, ná­lam si­ke­rült majd­nem elér­ni az óra sze­rin­ti 240 km/óra ér­té­ket, en­nél to­vább nem for­szí­roz­tam a vég­se­bes­sé­get.

 

 

A nagytel­je­sít­mé­nyű blokk mel­lett és a plusz ki­lók le­fa­ra­gá­sa ér­de­ké­ben a már 2004 óta al­kal­ma­zott, sport­mo­to­ro­kra jel­lem­ző alu­mí­ni­um-önt­vény híd­vá­zon nem vál­toz­tat­tak, vi­szont a hoz­zá­kap­cso­ló­dó ré­gi acél len­gő­kar he­lyett, a váz ki­ala­kí­tá­sá­nál hasz­nált el­já­rás­sal ké­szült erős, hat­szög­le­tű alu­mí­ni­um len­gő­vil­lát al­kal­maz­tak. En­nek kö­szön­he­tő­en csök­ken­te­ni tud­ták há­tul a ru­gó­zat­lan tö­me­get, és me­re­vebb lett a len­gő­kar is. 

Elől ha­gyo­má­nyos el­ren­de­zé­sű te­lesz­kó­po­kra tá­masz­ko­dik a FZ-6, míg há­tul köz­pon­ti ru­gós­tag tel­je­sít szol­gá­la­tot. A fu­tó­mű ál­lí­tá­si le­he­tő­sé­ge kor­lá­to­zott, egye­dül a hát­só ru­gós­ta­gok ru­gó-elő­fe­szí­té­se ál­lít­ha­tó. En­nek el­le­né­re az el­ső te­lesz­kó­pok, és hát­só ru­gós­tag han­go­lá­sát úgy ál­lí­tot­ták be, hogy a hét­köz­na­pi fel­hasz­ná­lás mel­lett nem kell meg­ijed­nünk egy-egy spor­to­sabb mo­tor­ozás al­kal­má­val sem. A nem túl fe­sze­sen han­golt fu­tó­mű csak gyor­sabb ka­nya­rok­ban kezd egy ki­csit him­bá­lóz­ni, vi­szont a hét­köz­na­pok­ban, tú­rá­zás­kor na­gyobb kom­for­tot biz­to­sít. 

Az S2-es fék­rend­sze­re sem ma­radt érin­tet­len. A ko­ráb­bi mo­del­le­ken al­kal­ma­zott úszó­nye­reg he­lyett mo­no­blok­kot – egy da­rab­ból ál­ló Su­mi­to­mo fék­nyer­ge­ket – ka­pott. Elöl két, 266 mm át­mé­rő­jű tár­csát fog­ja köz­re a két­du­gattyús fék­nye­reg. Há­tul a 211 mm-es fék­tár­csa, egy­du­gattyús fék­nye­reg­gel pá­ro­sul. Ami­kor el­hoz­tam a gépet, azt gon­dol­tam, hogy gyen­gébb fé­kek­kel sze­rel­ték a mo­dellt, de a még be­já­ra­tós mo­dell az ez­res szer­viz után is ná­lam ma­radt, és a teszt vé­gé­re, mi­re már kb. 700 km-t men­tem ve­le, a be­ko­pott fé­kek­kel ezek után nem volt gond, jól ada­gol­ha­tó és a tel­je­sít­mé­nyé­hez ele­gen­dő volt a fék­ha­tás. Nem­csak a ve­ze­tő jár­hat jól az új mo­del­lel, a hát­só uta­sok ké­nyel­mét nö­ve­li az is, hogy az alu­mí­ni­um láb­tar­tó­kon­zol lej­jebb ke­rült, és egy gu­mi­bo­rí­tást ka­pott a fe­lü­le­té­re, meg­aka­dá­lyoz­va ez­zel az utas lábá­nak le­csú­szá­sát. Az utas­nak is ké­nyel­me­sebb hely jut, hosszabb ki­ruc­ca­nás­ra is ide­á­lis a kis Fa­zer. Az Ya­ma­hán lé­vő gu­mik ha­bár nem a leg­spor­to­sabb be­ál­lí­tott­sá­gú mo­tor­ozást ga­ran­tál­ják – Dun­lop Sport­max D 252 -, el­len­ben vi­szont tar­tó­sak. Összes­sé­gé­ben az új mo­dell egy fi­no­mí­tott vál­to­za­ta az elő­ző­nek, így ki­vá­ló­an al­kal­mas a hegyi szer­pen­ti­nek, au­tó­pá­lyák meg­hó­dí­tá­sa mel­lett egy-egy pá­lya­na­pra va­ló ki­lá­to­ga­tás­ra. Az ára egy ki­csit bor­sos­ra si­ke­rült, 2.178.000 Ft-os, ami már a reg.adót is ma­gá­ba fog­lal­ja.


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 600.00 ccm (36.61 cubic inches)
Lóerő 96.55
Száraz tömeg 186.0 kg (410.1 pounds)
Első kerékméret 120/70-ZR17
Hátsó kerékméret 180/55-ZR17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Üzemanyag tartály 19.40 litres (5.13 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.