tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (23)A legjobb utcai supermoto:Aprilia SMV 750 Dorsoduro
2010.05.15
Dorsoduro: dorso = hát, duro = kemény. Mi lehet a rejtvény megfejtése? Talán kemény hátú vagy kemény hátsó? Esetleg a mesés olasz város, Velence hasonló elnevezésű városrésze ihlette? Nem. A Dorsoduro jelentése: a legjobb utcai supermoto.
Felvéve: 2010.05.15 -kor, Olvasva: 69877 szor

Aprilia leonardo 125 1995-2005
2010.05.16
Kis ha­zánk út­ja­it már jó ti­zen­öt éve kop­tat­ják a Tal­ján­föld­ről ?im­por­tált" mo­tor­ke­rék­pár­ok. Az új mo­to­rok árai a ki­lenc­ve­nes évek ele­jén tör­tént gaz­da­sá­gi vál­to­zá­sok­nak kö­szön­he­tő­en, az egek­be szök­tek. Na­gyon sok mo­to­roz­ni vá­gyó dön­tött úgy, hogy hasz­nált gé­pet vá­sá­rol. Ja­pán­ból kon­té­ner­szám özön­löt­tek az or­szág­ba az ott el­do­bott kis­mo­tor­ok. Más szür­ke im­por­tő­rök itt Eu­ró­pá­ban néz­tek egyéb be­szer­zé­si for­rás után.
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 42702 szor

Aprilia Mojito Custom 125 2006
2010.05.16
Az Apri­lia egy­ko­ron Ha­ba­na név­re ke­resz­telt mo­dell­je, már pár éve, a hang­za­to­sabb Mo­ji­to né­ven fut. Kós­tol­juk meg cik­künk­ben együtt az Apri­lia fi­nom kok­tél­ját...
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 22141 szor

Moto Guzzi Griso 2009
2010.06.02
A pa­ti­nás és nagy tra­dí­ciók­kal ren­del­ke­ző Mo­to Guz­zi ta­lán leg­job­ban for­ma­bon­tó da­rab­ja a Gri­so. Ami­kor az el­ső ta­nul­mány­ter­vek nap­vi­lá­got lát­tak, so­kan nem is hit­ték iga­zán, hogy gyár­tás­ba ke­rül. Sza­kít­va a "csepptan­kos" ha­gyo­má­nyok­kal, egy szög­le­tes, már-már ma­ga­mu­to­ga­tó szög­le­tes for­ma­vi­lá­gú na­ked mo­tort al­kot­tak.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 9239 szor

US GP, Glen Helen
2010.06.03
Több mint egy évtizedet kellett várni, hogy az 1999-es Budds Creek-i MX világbajnoki forduló után ismét az újvilágba látogasson a sorozat. Miután hosszú és eredménytelen tárgyalások után kiderült, hogy 2010-ben Glen Helen kimarad az AMA MX állomásai közül, az FIM illetékeseivel vette fel a kapcsolatot a kegyvesztett katlan. Az amerikai bajnokság lebonyolításáért felelős MX Sports szervezet komoly infrastrukturális beruházásokhoz kötötte a szerződés megújítását, de ezt csak egy évre lettek volna hajlandóak megtenni a kért 5 helyett. Így viszont nem érte volna meg a pályatulajdonosoknak az invesztíciót, úgyhogy végül ezt a helyszínt törölték a naptárból, de hogy ne maradjanak a dél-kaliforniai motocross rajongók AMA MX bajnokság nélkül, az utolsó fordulót fogják itt rendezni szeptemberben (Pala Raceway).
Felvéve: 2010.06.03 -kor, Olvasva: 12927 szor

Aprilia Pegaso Strada
2010.06.21
A nagy-endurók tör­té­ne­te a Ya­ma­ha XT 500 1976- os be­mu­tat­ko­zá­sá­val kez­dő­dött. A Pá­rizs-Da­kar Ra­lin lá­tott mo­to­rok meg­moz­gat­ták a vá­sár­lók fan­tá­zi­á­ját is, meg­nőtt a ke­res­let a túra-endurók iránt. Az olasz gyár­tók, akik egyéb­ként is hí­re­sek a mo­tor­ke­rék­pár-pi­ac meg­hó­dí­tá­sá­ban, azon­nal re­a­gál­tak. El­ső ha­son­ló mo­tor­juk az Aprilia Tuareg-Wind 600 Parigi-Dakar volt, mely az alapja volt a Pegaso modellcsaládnak.
Felvéve: 2010.06.21 -kor, Olvasva: 28656 szor

Aprilia RSV 1000 R 2006
2010.06.21
1998 nya­rán az Apri­lia szak­em­ber­ei meg­al­kot­tak egy tel­je­sen újfej­lesz­té­sű, egy­li­te­res sport­mo­tort, mely­nek az RSV Mil­le ne­vet ado­má­nyoz­ták. A Mil­le szó ma­gya­rul ez­ret je­lent, ő volt az Apri­lia új ez­re­se. A cég na­gyon büsz­ke volt szü­lött­jé­re, hi­szen mindmá­ig a leg­na­gyobb űr­tar­tal­mú gépük.
Felvéve: 2010.06.21 -kor, Olvasva: 15528 szor

Aprilia RSV 1000 R Pályateszt 2006
2010.07.15
Pár hó­nap­pal eze­lőtt, már fog­lal­koz­tunk a cím­ben sze­re­plő sport­mo­tor­ral, hogy ke­re­kebb le­gyen a tör­té­net, most más né­ző­pon­tok­ból raj­zol­juk le a brin­ga rész­le­te­it.
Felvéve: 2010.07.15 -kor, Olvasva: 10393 szor

Teszteltük az Aprilia RS 125-öt
2010.07.20
Ha éppen a kereskedésekben kapható sportmotorokról beszélünk barátokkal, mindenkinek elsőként a legalább egy hatszázas vagy ennél nagyobb motor képe lebeg a szeme előtt. A hozzánk került modell is ebbe a kasztba tartozik, igaz csak nyolcadliteres és inkább csak a fiatal srácok álmaiban szerepel, Lássuk, hogy ez a kis játékszer, tényleg olyan kicsi és gyerekes, mint amilyennek látszik...
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 24105 szor

Aprilia RXV 450
2010.07.23
A nagy­kö­zön­ség­nek elő­ször 2003 őszén mu­tat­ta be az Apri­lia, új el­kép­ze­lé­se­ken nyug­vó en­du­ró mo­tor­ját. Az el­telt szűk há­rom év alatt az ak­ko­ri pro­to­tí­pust szin­te tö­ké­le­tes­re csi­szol­ták. 2006 nya­rától már a hi­va­ta­los Apri­lia ke­res­ke­dők­nél is meg­vá­sá­rol­ha­tó a mo­dell. A merő­ben új váz­szer­ke­zet, a V2-es be­fecs­ken­de­zé­ses blokk, a fu­ra for­má­jú len­gő­vil­la tel­je­sen más, mint amit eb­ben a ka­te­gó­riá­ban idá­ig meg­szok­hat­tunk.
Felvéve: 2010.07.23 -kor, Olvasva: 16265 szor

Aprilia Scarabeo 125 teszt
2010.07.25
2007-ben meg­ér­ke­zett az 1993 óta gyár­tott Apri­lia ro­bo­gó nagy csa­lád­já­nak leg­fris­sebb tag­ja, a Sca­ra­beo 125-ös vál­to­za­ta, mely nem kisebb célt tű­zött ma­ga elé, mint vissza­hó­dí­ta­ni a tá­vol-ke­le­ti már­kák fe­lé for­dult vá­sár­ló­kö­zön­sé­get.
Felvéve: 2010.07.25 -kor, Olvasva: 28880 szor

Aprilia Shiver 750
2010.07.25
A ?bor­zon­ga­tó? 750-es 2007-ben debütált egy olyan piacon, ahol már évek óta je­len­lé­vő két erős el­len­fél vár­ja. A szög­le­tes vo­na­la­kat fel­vo­nul­ta­tó nó­vum fej­let­tebb meg­ol­dá­so­kat, na­gyobb mo­tor­erőt, iz­gal­ma­sabb for­ma­ter­vet kí­nál a középkategóriájájában nagy népszerűségnek örvendő szo­li­dabb tech­ni­kát fel­vo­nul­ta­tó SV 650-hoz képest. A szin­tén tal­ján már-már legendává vált Du­ca­ti Mon­ster a másik nagy ellenfél, aki ellen harcba száll az új Shiver.
Felvéve: 2010.07.25 -kor, Olvasva: 23745 szor

Megvadított szárnyasló Aprilia Pegaso Strada Factory
2010.08.03
Az olasz gyár erre az évre is tartogatott némi érdekességet azoknak is, akik a bevált egyhengeres erőforrás mellett tették le a voksukat. A 2005-ben bevezetett Aprilia Pegaso Strada 650-es változatát turbózták fel, és az RSV és a Tuono R mellett a Pegasonál is megalkották a Factory változatot.
Felvéve: 2010.08.03 -kor, Olvasva: 21746 szor

Kymco People GT 300i
2010.11.19
A tajvani gyár egyik üdvöskéje, a People bővült újabb taggal az Olaszországban megrendezett nemzetközi motorkiállításon az EICMÁ-n. Az új modell megtartva jellegzetességeit, szintén nagykerekű letisztult formájú robogók táborát bővíti.
Felvéve: 2010.11.19 -kor, Olvasva: 22492 szor

Exkluzív interjú Leon Haslam-mal, a BMW Motorrad Motorsport superbike csapatának új versenyzőjével
2011.03.03
A 2011-es superbike világbajnokságra a BMW Motorrad Motorsport csapata több napos teszteléssel készül az eastern creek-i és a fülöp-szigeteki versenypályán. Leon Haslam, a csapat új pilótája, a tavalyi bajnokság második helyezettje, kevesebb, mint egy héttel a WBSK első futamának rajtja előtt nyilatkozott az előtte álló izgalmas évről.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 3994 szor

Aprilia Quick Shift bemutató
2011.03.15
Az Aprilia új RSV4-en és Tuonon is alkalmazott AQS (Aprilia Quick Shift) rendszer működését mutatja be az alábbi videó.
Felvéve: 2011.03.15 -kor, Olvasva: 8286 szor

Brno döntésre kényszerítette Sebestyén Péter menedzsmentjét
2011.08.17
Vegyes érzésekkel hagyja maga mögött a Cseh Nagydíjat Sebestyén Péter, aki a 26. helyen zárt a 125 köbcentisek Brno-i futamán.
Felvéve: 2011.08.17 -kor, Olvasva: 3367 szor

APRILIA SR MOTARD
2012.03.13
Aprilia SR Motard az a robogó, ami örömöt és sportos érzést hoz a napjaidba. Az Aprilia SR Motardot egy agresszív és vidám határozott stílus jellemzi. Az álló helyzetből való gyorsulás, menetközbeni gyorsulás, a forgalomban való mozgékonyság és a tökéletes fékhatás az Aprilia SR Motard ?fegyverei?, amiket a fiatal vezetőknek terveztek, hogy először érezzék a minden napi verseny érzést a városi utcákon.
Felvéve: 2012.03.13 -kor, Olvasva: 23721 szor

Városi rakéta: Yamaha Xenter125 teszt
2012.08.22
Az idei évre több gyártó a nyolcad literes kétkerekűekre fokuszál. Ennek egyik ékes tagja a hangvillások U vázas képviselője, az Xenter. A mindennapokra szánt nagy kerekű robogó a városi dzsungel meghódítására készül.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 18426 szor

Ebből a hétvégéből is tanulnunk kell!
2014.05.06
A BMW Racing Team Toth versenyzője, ifjabb Tóth Imre mindkétszer a legjobb húszban végzett vasárnap az asseni futamokon a Superbike-vb csúcskategóriájában, míg Sebestyén Péter technikai gondok miatt kiesett
Felvéve: 2014.05.06 -kor, Olvasva: 5594 szor

Motoralkatrész akció a motordiszkont.hu-nál!
2014.05.10
Május 31-ig tovább folytatódik a motoralkatrészekre vonatkozó 15%-os akció. További részletekért klikk!
Felvéve: 2014.05.10 -kor, Olvasva: 5079 szor

Felvéve: 2014.06.24 -kor, Olvasva: 12495 szor

A csapat ifjú tehetségei Kecskeméten nyitják az idei szezont a MAMS Utánpótlás és Rövidpályás Országos Bajnokságában
2016.04.22
A hétvégén a legfiatalabb motorosoknak is megkezdődik a 2016-os szezon, hiszen Kecskeméten rendezik meg a MAMS Utánpótlás és Rövidpályás Országos Bajnokságának első fordulóját. Szombaton a szabadedzéseken, míg vasárnap az időmérőn és két futamon bizonyíthatnak a Tomracing Motorsport ifjú reménységei. Noha a csapat újoncnak számít a fiatalok küzdelmeiben, versenyzőik felkészültségében és tudásában bízva nem tartják kizártnak, hogy több dobogós helyezéssel zárhatják majd a hétvégét.
Felvéve: 2016.04.22 -kor, Olvasva: 4201 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.