tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

A keresés eredménye (135)Honda ANF 125 Innova teszt 2006
2010.05.16
A min­den­na­pi köz­le­ke­dés­re szánt mo­tor­ke­rék­pá­ro­kat le­gin­kább az aláb­bi há­rom alap­elv sze­rint ter­ve­zik a mo­tor­gyár­tó cé­gek. Stra­pa­bí­ró­ság, egy­sze­rű­ség, meg­bíz­ha­tó­ság. Ha ezek­hez a tu­laj­don­sá­gok­hoz for­más kül­ső, és ked­ve­ző vé­te­lár is pá­ro­sul, majd­hogy­nem bi­zo­nyos, a gép best­sel­ler lesz a pia­con.
Felvéve: 2010.05.16 -kor, Olvasva: 41716 szor

Honda CB 1000 R
2010.05.17
2008-as meg­je­le­né­se­kor a CB 1000R új, üde szín­folt­tal gaz­da­gí­tot­ta a na­ked mo­to­rok ad­dig sem szür­ke pa­let­tá­ját. A mez­te­len mo­to­rok pia­cán az új jö­ve­vény­nek olyan el­len­fe­lek­kel kell meg­küz­de­nie, mint a Tri­umph Spe­ed Tri­ple, a KTM Su­per­du­ke R, MV Agus­ta Bru­ta­le, vagy a Ya­ma­ha FZ1-es, hogy a ja­pá­nok se ma­rad­ja­nak ki a fel­so­ro­lás­ból.
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 20953 szor

Honda CBF 125 2009
2010.05.17
A CBF sor­ozat leg­ki­sebb hen­ge­rűr­tar­tal­mú pél­dá­nyá­nak blokk­já­ból ma­xi­má­li­san 11 ló­erő csa­lo­gat­ha­tó elő. A mai tel­je­sít­mény má­ni­ás­sá tett, és nagy szá­mo­kra vá­gyó mo­to­ros sze­rint ez vaj­mi ke­vés, hi­szen a leg­több nagy­tes­tű ro­bo­gó is erő­sebb a kis Hon­dá­nál. De nem ta­ka­ré­ko­sabb és nem könnyebb, mint a CBF!
Felvéve: 2010.05.17 -kor, Olvasva: 11359 szor

Honda CBR 1000 RR 2008
2010.05.24
Az új, 2008-as CBR 1000 RR-t a Hon­da csak úgy em­le­ge­ti, mint a kö­vet­ke­ző mér­föld­kö­vet az egy­li­te­res sport­mo­to­rok tör­té­ne­té­ben. Nagy előd­je, a 16 év­vel eze­lőtt meg­je­lent CBR 900 RR rend­kí­vül tö­mör és könnyű fe­lé­pí­té­sű volt. Az ak­ko­ri­ban kö­zel 130 ló­erős blok­kot egy 600-as mé­re­tű váz­ba épí­tet­ték. Az új CBR ak­kor szin­te min­den­kit leny­űgö­zött, a Hon­da ak­ko­ri ki­emel­ke­dő al­ko­tá­sá­ra azt mond­hat­juk, meg­előz­te ko­rát.
Felvéve: 2010.05.24 -kor, Olvasva: 13326 szor

Honda Lead 2008
2010.05.24
A vá­ro­si él­he­tű lét nél­kü­löz­he­tet­len ele­me a ro­bo­gó. Mennyi­vel egy­sze­rűbb egy for­ró nyá­ri na­pon egy két­ke­re­kű nyer­gé­be pat­tan­ni, mint egy fel­for­ró­so­dott do­boz­ban ül­ve a du­gó­ban ara­szol­va ha­lad­ni. Könnyeb­ben ta­lál ma­gá­nak az em­ber par­ko­ló­he­lyet is, és a fenn­tar­tás­sal sem lesz­nek na­gyon zseb­be­nyú­lós pro­blé­mák, ha a 2008-ra fe­lú­jí­tott HON­DA LE­AD-del ro­han­gá­lunk fe­la­da­ta­ink után.
Felvéve: 2010.05.24 -kor, Olvasva: 19164 szor

Honda Shadow történelem
2010.05.24
Im­má­ron 27 éve, 1983 óta kop­tat­ják a vi­lág út­ja­it a Hon­da Sha­dow-k. Az el­ső ki­adott mo­del­lek a VT 500, és a VT 750 C vol­tak, őket kö­vet­te 1984-ben a VT 700 és 1985-ben a VT 1100. Ezt a mo­dellt egy 45 fo­kos V2-es, hi­dro­tő­kés (au­to­ma­ti­kus sze­le­pál­lí­tás) blok­kal sze­rel­ték, szem­ben a ti­pi­kus Hon­da 52 fo­kos V-ket­tes, ma­nuá­li­san ál­lí­tan­dó sze­le­pek­kel sze­relt gépek­kel.
Felvéve: 2010.05.24 -kor, Olvasva: 29635 szor

Honda CBR 600 RR és 1000 RR C-ABS teszt
2010.05.26
Mi­kor a teszt utá­ni na­pon a cikk írá­sát el­kezdtem, még min­dig az előző napi él­mé­nyek ha­tá­sa alatt áll­tam. El­ső ta­lál­ko­zóm a Hon­da új C-ABS rend­sze­ré­vel fel­sze­relt CBR-ek­kel a tö­kö­li re­pü­lő­té­ren ki­ala­kí­tott köz­le­ke­dés­biz­ton­sá­gi teszt­pá­lyán tör­tént.
Felvéve: 2010.05.26 -kor, Olvasva: 9593 szor

Honda CR F 230
2010.06.01
A ja­pán gyár­tó ezen mo­tor­tí­pu­sá­val még nem ta­lál­koz­tam mo­to­ros pá­lya­fu­tá­som al­kal­má­val, de mi­kor elő­ször meg­pil­lan­tot­tam, már ér­tet­tem mi­ért. A kis CR-F el­ső rá­né­zés­re nem tű­nik vér­be­li ver­seny­gép­nek, sőt mi­nél több időt töl­töt­tem a szem­re­vé­te­le­zés­sel, an­nál in­kább csak nőtt benn­em ez az ér­zés, de ez va­ló­szí­nű a pro­fi pá­lya­fu­tá­som­nak kö­szön­he­tő.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 9241 szor

Honda CR-F 450 2009
2010.06.01
A királykategóriában (450) a 2009-es évre vitathatlanul a Honda megújulása szolgálata a legnagyobb meglepetést, és a legfőbb változtatást is, ami szerintem már nagyon ráfért erre a modellre.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 5932 szor

Honda CRF 250 R 2009
2010.06.01
A hét­vé­gén meg­kez­dő­dött a 2009-es off-ro­ad sze­zon, így aki még nem vá­lasz­tott mo­tort ma­gá­nak az év­re, az má­ris le­ma­radt az év­nyi­tó ese­mé­nyek­ről. Et­től füg­get­le­nül la­punk az év min­den hó­nap­já­ban se­gí­ti a di­lem­má­zó, vá­lasz­tás előtt ál­ló ri­de­re­ket a he­lyes dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban. Most Hon­dá­ék­tól meg­kap­tuk az új CRF ne­gyed­li­te­res vál­to­za­tát egy kis teszt­re.
Felvéve: 2010.06.01 -kor, Olvasva: 8029 szor

Honda GL 1800 Gold Wing
2010.06.02
A Gold Wing 1975-ös bemutatása óta nem tántoríthatja meg semmilyen ellenfél, hogy elvegye az útak királya címet tőle. Nem csoda, hisz róla csak szuperlativuszokba lehet beszélni: 2,6 méter, 405 Kg, 6 hengeres boxer motor a legfőbb ismérvei
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 5757 szor

Honda VTR 250
2010.06.02
Csendesen, mindenféle hírverés és bevezető reklámhadjárat nélkül érkezett a Honda új negyedliteres modellje: a VTR 250. Először csak néhány Honda-hírlevélben, majd a nyár közepén személyesen is találkozhattam az újdonsággal. A Japánban már évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő, 250-es V motorral szerelt kétkerekűvel a Honda most az európai piacot is megcélozta. A jövevényt a felkelő nap országában tervezték és gyártották a hazai felhasználók számára. Tehát nem a Honda valamelyik európai tervezőstúdiójának rajzasztalán és gyártósorán látta meg a napvilágot.
Felvéve: 2010.06.02 -kor, Olvasva: 9611 szor

Kompromisszumok nélkül: Honda XL 1000 Varadeo teszt
2010.07.01
A Va­ra­de­ro 1999 óta be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy van igény a hosszú tá­vú tú­rá­zás­ra al­kal­mas, nagyköb­cen­tis tú­ra­en­du­ró­kra. Azó­ta a Hon­da ha­tal­mas tú­ra­en­du­ró­ja szá­mos mó­do­sí­tá­son esett át, 2003-ban me­gújult kí­vül-be­lül, míg 2006-ra egy va­do­na­túj szín­nel, a le­gen­dás Afri­ca Twin há­rom­szí­nű fé­nye­zé­sé­vel lep­te meg ra­jon­gó­it.
Felvéve: 2010.07.01 -kor, Olvasva: 39926 szor

Yamaha TMAX White MAX
2010.07.20
Jubileumát ünneplő TMAX 2010-re új designnal kedvez a modellt kedvelő leendő vásárlóknak. Az új modell, divatos fehér köntösbe bújva, új egyedi White Max névvel megkülönböztetve került a hangvillások maxi robogó palettájára.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 18611 szor

Honda VFR 800 2006
2010.07.20
A régebbi krónikus betegségekkel küszködő VF 750 F sorozatot 1986-ban leváltó VFR 750-es RC 24 gyári kódra kersztelt motorkerékpár, pár év alatt roppant nagy népszerűségre tett szert Európában
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 13921 szor

Honda FMX 650
2010.07.20
Nem, nem Su­per­mo­to, ha­nem Fun­mo­to! Csak így la­zán, szel­íden. A Hon­da 2005-ben gon­dolt egyet, és egé­szen új el­gon­do­lás alap­ján épí­tet­te meg kö­zép­ka­te­gó­ri­ás egy­hen­ge­re­sét. A lé­nyeg a ke­zel­he­tő­ség! 38 ló­erő? Fa­nya­log­nak a tel­je­sít­mény meg­szál­lott­jai. Ba­dar­ság, hi­szen ez csak egy szám­adat. Nem a bru­ta­li­tást és a ke­zel­he­tet­len erőt ke­re­si a leg­több vá­sár­ló, in­kább a meg­bíz­ha­tó­sá­got, a hosszú élet­tar­ta­mot, a ke­zes vi­sel­ke­dést ré­sze­sí­tik előny­ben.
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 21826 szor

Használtmotor teszt:Honda VLX 600 Shadow
2010.07.20
Egy szép nyá­ri es­tén Na­ka­mo­to és Taw­as­hi­va urak a fá­rasz­tó na­pi mun­ka után ked­velt ét­ter­mük, a kül­vá­ros­ban ta­lál­ha­tó Kék Hal fe­lé vet­ték az irányt. A Hon­dá­nál dol­go­zó if­jak út­köz­ben ar­ról be­szél­get­tek, mi­lyen ru­há­ba búj­tas­sák le­gú­jabb V2-es mo­tor­ju­kat. Út­juk egy nyi­tott ga­rá­zsaj­tó mel­lett ve­ze­tett el...
Felvéve: 2010.07.20 -kor, Olvasva: 18990 szor

Teszteltük: Honda CBR 125 R 2007
2010.07.25
A spor­tos mo­tor­ozást, va­la­mint a sport­mo­to­ro­kat ked­ve­lők­nek is már ré­gó­ta el­ké­szült a szá­mu­kra ked­ves mo­tor a Hon­da pa­let­tá­ján. 2003-ig az NSR volt ez a jár­gány, de a kör­nye­zet­vé­del­mi sza­bá­lyok szi­go­rí­tá­sá­val a ké­tü­te­mű mo­tor­ke­rék­pá­rok­nál egy igen csak erő­tel­jes le­mor­zso­ló­dás volt ta­pasz­tal­ha­tó. A gyár­tók kö­zül már csak egy gyárt ké­tü­te­mű erő­for­rás­sal sport­mo­tort. A pör­gős és dü­hös erő­for­rást le­cse­rél­ve a tar­tó­sabb és kör­nye­zet­ba­rát né­gyü­te­mű mo­tor­ral el­ké­szí­tet­ték a CBR leg­ki­sebb vál­to­za­tát, a HON­DA CBR125R-t. \n
Felvéve: 2010.07.25 -kor, Olvasva: 20539 szor

Honda VFR 800
2010.07.30
Napjainkban igencsak nehéz megfelelni a motorosok elvárásainak, főleg akkor, ha nemcsak a sebesség hajszolásáról van szó, hanem hosszabb túrákra és városi motorozásra is egyaránt szeretnénk használni a vasat. A Honda régóta foglalkozik a motorosok igényeinek felmésérével és azok teljesítésével. Ennek eredményeként 1986-ban indította útjára, akkoriban úttörönek számító VFR modellt, mely V elrendezésű blokkjával legendává vált.
Felvéve: 2010.07.30 -kor, Olvasva: 19467 szor

Honda CB 600 F Hornet 2007
2010.08.04
A 2007-es esztendőben sem unatkozhatnak a motorosok és, igencsak meg kell gondolni azt, milyen motort is választ, aki egy kellemes motoros élményre áhítozik. Amennyiben nehézséget okozna a döntés, nem kell mást tennie, mint kipróbálnia az ideálisnak gondolt motorkerékpárt.Én is így tettem. Motoros Barátaimmal megbeszéltük, ha szombaton nagyon jó idő lesz, azaz motorosnak való napsütés és hőmérséklet, nekivágunk egy jó kis túrának. Mivel még igencsak a tavaszt tapossuk, így az indulás időpontját sem tűztük ki koraira, hogy a nap sugarai fel tudják melegíteni a levegőt és az aszfaltot annyira, hogy csak a motorzásra tudjon koncentrálni a jól felöltözött motoros. Az indulási helyre időben megérkezett mindenki, már csak a motoromra kellett várni, - ami a Honda tesztkaravánján érkezett meg. Szemből gurult felém és már akkor megéreztem, hogy egy különösen kellemes nap vár rám.
Felvéve: 2010.08.04 -kor, Olvasva: 18110 szor

Mérges lódarázs megerősödve tér vissza
2010.09.04
A Hondánál mindenre kiterjedő figyelemmel átrendezték a közép kategória első soraiban harcoló egységeket. A CBR 600 RR-en történt drasztikus változásokról korábbi számunkban írtunk. Az 1998-ban született Hornet 2007-ben megjelenő változatát csak úgy, mint az RR-t, teljesen megfiatalították, olyannyira, hogy a kúra hatására szinte alig lehet ráismerni.
Felvéve: 2010.09.04 -kor, Olvasva: 9031 szor

Honda CB 900 F Hornet 900 teszt
2010.12.04
1998 a Hon­da új öt­let­tel ruk­kolt elő. szu­per­sport mo­tor­já­nak, a CBR 600-nak erő­mű­vét egy csu­pasz mo­tor vá­zá­ba he­lyez­ték. Az el­kép­ze­lés ki­tű­nő­en be­vált, a so­kol­da­lú szer­ke­zet ren­ge­teg hí­vet szer­zett ma­gá­nak szer­te a vi­lá­gon. 2001-ben a 900RR blokk­já­val sze­relt nagy Hor­net is meg­ér­ke­zett.
Felvéve: 2010.12.04 -kor, Olvasva: 39484 szor

Teszteltük: Honda CBR 1100 XX
2010.12.05
El­ső rá­né­zés­re azt gon­dol­ná az em­ber, hogy kő­ke­mény szu­per- erős ló­erő gyár­ral áll szem­ben. Azon­ban az el­ső ki­lo­mé­te­rek meg­té­te­le után gon­dol­ko­dó­ba es­tem, hogy ho­va le­het be­ka­te­go­ri­zál­ni ezt a mo­tort. 1996-os be­mu­ta­tá­sa­kor le­ta­szí­tot­ta a Ka­wa­sa­ki ZZ-R 1100-ast a trón­ról, ami ad­dig a leg­erő­sebb szé­riamo­tor volt a vi­lá­gon.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 27399 szor

Teszteltük: Honda CRF 250 R 2006
2010.12.05
Pár éve az ul­tra­mo­dern, pör­gős né­gyü­te­mű­ek a krossz­pá­lyá­kon is egy­re na­gyobb szám­ban van­nak je­len. Egy ne­gyed­li­te­res, sze­le­pek­kel ve­zé­relt mo­tor ma már né­ha jobb vá­lasz­tás le­het, mint egy mem­brán­ve­zé­relt nyol­cad­li­te­res. Fél­re­té­ve a ?szám­misz­ti­kát?: a né­gyü­te­mű­ek elér­ték a fe­leak­ko­ra ké­tü­te­mű mo­to­rok tel­je­sít­mé­nyét, emel­lett na­gyobb a for­ga­tó­nyo­ma­té­kuk. Tel­je­sít­mény-le­a­dá­suk sok­kal ba­rát­sá­go­sabb. Nyu­godt ere­jük élve­ze­tes­sé te­szi a ver­seny­zést, és a hobbi-mo­tor­ozást egy­aránt.
Felvéve: 2010.12.05 -kor, Olvasva: 20451 szor

Kappa tanktáskák egy helyen
2011.03.03
A 2011-es szezonban a kora?bbina?l jo?val to?bb motorkere?kpa?r-ti?pushoz lesz haszna?lhato? a Kappa Tanky tankta?skarendszer. A ki?na?lat u?j ti?pusspecifikus e?s univerza?lis Tanky alaplapokkal bo?vu?lt.
Felvéve: 2011.03.03 -kor, Olvasva: 15807 szor

Yamaha FJR 1300: amióta megjelent fogalom a sport-túra motorok között
2011.03.15
Hosszú út vezetett az ősi Yamaha túramotorokról, mint az XS 1100-es a mai, FJR dinasztia legifjabb sarjainak megszületéséig. Közel 30 év hosszú idő, főleg a japán motorkerékpár gyártás történetében. Az utat a már említett XV után az FJ 1100, majd később az 1200-as változat taposta tovább. Nálunk valamilyen oknál fogva nem lettek kimondottan népszerűek ezek a típusok, pedig arra a célra, amelyre szánták őket tökéletesen megfelelnek.
Felvéve: 2011.03.15 -kor, Olvasva: 30890 szor

Éjszakai verseny Kunmadarason!
2011.06.07
2011.06.25-én Kunmadason kerül megrendezésre az első éjszakai stunt verseny. A koncepció biztos szórakozást ígér, az éjszakai show-k hangulata megfűszerezve a versenyek izgalmával, fényekkel, füsttel, lányokkal és egy kis zenével...
Felvéve: 2011.06.07 -kor, Olvasva: 8104 szor

Az átalakításokat követően erős Hondával vághat neki a misanói futamnak az Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.09
A hétvégén folytatódik a misanói pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb Monzában éppenhogy lemaradt a pontszerzésről, ám most menedzserével együtt úgy érzik, vasárnap akár az első 15-ben is végezhet Alen.
Felvéve: 2011.06.09 -kor, Olvasva: 7244 szor

Folyamatosan javította az idejét az első nap Misanóban a Superstock 1000-es sorozatban induló Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.11
Noha folyamatosan javult Győrfi Alen teljesítménye a Superbike világbajnokság Superstock 1000 sorozatának tegnapi első misanói napján, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője egyelőre a 31. helyen várja a szombati folytatást. Elkeseredésre semmi ok, ha Alen tartja a tréningenként elért több mint másfél másodperces javulását, akkor jó esélye van arra, hogy a 20. rajthely körül vághasson neki a vasárnapi futamnak.
Felvéve: 2011.06.11 -kor, Olvasva: 7243 szor

Az esőben a legjobb tízben volt Győrfi Alen
2011.06.13
Amíg az időjárás közbe nem szólt, addig reménykedhetett abban a folyamatosan javuló Győrfi Alen, hogy a Superstock 1000 sorozat misanói futamán akár a 20. rajtkockát is megszerezheti. Az eső azonban keresztülhúzta az Adrenalin H-Moto Team versenyzőjének álmait, ám az mindenképpen bíztató a vasárnapi verseny előtt, hogy vizes körülmények között a 8. legjobb időt érte el. Mindenesetre a 31. rajtpozícióból nagy bravúrra és sok szerencsére lesz Alennek szüksége ahhoz, hogy megszerezze első bajnoki pontját.
Felvéve: 2011.06.13 -kor, Olvasva: 4418 szor

A 31. rajtpozícióból induló Adrenalin H-Moto Team motorosát a 2. kör elején kiütötték a Superstock 1000-es sorozat misanói futamán
2011.06.13
Amíg a bemelegítő edzésen történt remeklését követően ? a 22. leggyorsabb kört teljesítette ? reménykedve várta a 14 körös versenyt Győrfi Alen. Azonban a sors ezúttal nem kedvezett az Adrenalin H-Moto Team versenyzőjének, akit a ragyogó rajtját követően ? a 31. pozícióból az első kanyarkombinációt követően a 26.-ra jött fel ? egy vetélytársa a második kör 4. kanyarjában egyszerűen kiütött a versenyből. Alennek és a motorjának sem történt komoly baja, és a motoros már a jövő vasárnapi futamra készül.
Felvéve: 2011.06.13 -kor, Olvasva: 7320 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa bízik abban, hogy az időjárás most kegyes lesz a mezőnyhöz az aragoni hétvégén
2011.06.18
A hétvégén folytatódik az aragoni pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb Misanóban balszerencsés volt, hisz a remek rajtja után ? a 31. helyről a 26-ra jött fel az első kör végéig ? a mögötte haladó versenyző a második kör elején elesett, és a motorja kiütötte Alen alól a Hondát. A 22 éves motoros életében először száguld majd a spanyol ringen, így nem lehet más a célja, mint a tisztes helytállás, bár az esetleges bravúrról ? pontszerzés ? nem mond le.
Felvéve: 2011.06.18 -kor, Olvasva: 7551 szor

A Superstock 1000-es sorozat pénteki kvalifikációs edzésén a 26. legjobb időt érte el Aragonban az Adrenalin H-Moto Team motorosa
2011.06.18
Az időjárásra egy szava sem lehetett a pénteki két edzésen Győrfi Alennek. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője ugyanis abban bízott, hogy ezúttal nem kell esőben köröznie. Nos, Aragonban ettől nem kell tartani, és az egész napos hőségben Alen végül a 26. helyet szerezte meg a Superstock 1000-es sorozat első időmérőjén. A magyar motoros ugyanakkor elégedetlen az elért eredményével, és abban bízik, hogy a csapata által végrehajtott változtatásoknak köszönhetően elérhető lesz számára a legjobb húsz.
Felvéve: 2011.06.18 -kor, Olvasva: 7098 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a Superstock 1000-es sorozatból két-három éven belül a Superbike világbajnoki mezőnyéhez csatlakozna
2011.06.28
Ahogy azt Győrfi Alen, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője fogalmazott, ő is és a csapata is sokat tett azért, hogy 2011-ben indulni tudjon a Superbike világbajnokság előszobájának tartott Superstock 1000-es bajnoki sorozatban. A 2007-ben Európa-bajnoki címet szerző motoros pontosan tudja, ezt az évet a tanulásra kell szánnia, hogy 2012-től pontokkal bizonyíthassa tehetségét. Bízik abban, hogy folyamatosan fejlődik csapatával együtt, és két-három éven belül akár Melandri, Checa és Biaggi ellen küzdhet majd a Superbike vb-futamain.
Felvéve: 2011.06.28 -kor, Olvasva: 7058 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa tíz pozíciót javítva végül a 19. helyen zárta a silverstone-i hétvégét
2011.07.31
A hétvégén a legendás brit ring, Silverstone adott otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen a rosszul végződő időmérőt követően ? a 29. helyről vághatott neki a versenynek ? a rajtot ugyan még elrontotta, de utána fantasztikus versenyt produkált: tíz pozíciót előre ugorva ismét a legjobb húsz között, a 19. helyen végzett. Mint kiderült, az Adrenalin H-Moto Team versenyzője egész hétvégén fájdalomcsillapító injekciók segítségével tudott csak a Hondájára ülni.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 7142 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a 29. rajtpozícióból vág neki a Superstock 1000-es sorozat silverstone-i futamának
2011.07.31
A hétvégén a legendás brit pálya, Silverstone ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen hiába javult ismét több mint fél másodpercet az új beállítású Hondával, így is csak a 29. helyre kvalifikálta magát a vasárnapi futamra. Az Adrenalin H-Moto Team motorosa abban bízik, hogy egy kiváló rajttal fel tud kapaszkodni a legjobb húsz közelébe a verseny első felében, és akkor ? némi szerencsével ? akár a középmezőny első felében végezhet.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 7048 szor

Az Adrenalin H-Moto Team motorosa a 27. helyet szerezte meg a Superstock 1000-es sorozat silverstone-i első időmérőjén
2011.07.31
A hétvégén a legendás brit ring, Silverstone ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen a pályával együtt egyre jobban kiismeri a teljesen új beállításokkal ellátott motorját, és a délelőtti szabadedzéshez képest 2,5 másodpercet javítva az idején, egyelőre a rajtrács 27. pozícióját foglalja el. A 21 éves versenyző további javulásban bízik, és úgy érzi, meglesz a 20. rajtkocka a vasárnapi versenyen. Csapata vezetése sem tétlenkedett mindeközben: szerződést kötöttel az olasz Adrenalin Group céggel, akik már a következő versenyre egy versenyképesebb futóművet ígérnek Alennek.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 6737 szor

Hamarosan a silverstone-i futamon indul Győrfi Alen
2011.07.31
A hétvégén folytatódik a legendás, 30 millió fontért felújított silverstone-i pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője legutóbb hatalmasat bukott Brnóban, de a sorozat hivatalos orvosai engedélyezték az indulását. A 21 éves motoros ugyan szimulátor és kisfilmek alapján megpróbált megismerkedni a brit ringgel, ám pontosan tudja, ez nem helyettesítheti a versenytapasztalatokat. Ám felépülve sérüléséből azzal a céllal vág neki a hétvégének, hogy az időmérőn végre a legjobb húsz között végezzen, mert akkor reális esélye lenne pontszerző helyen végezni.
Felvéve: 2011.07.31 -kor, Olvasva: 8121 szor

Győrfi Alen: ?Egész életemben erre a lehetőségre vártam!?
2011.08.09
A silverstone-i hétvégét követően nyári szünetre vonult a Superbike világbajnokság mezőnye, így a sorozat egyik betétfutamában, a Superstock 1000-ben induló Győrfi Alen számára is az első félév adatainak elemzése, a Honda legoptimálisabb beállítása a legfőbb feladata. A 21 éves motoros ? aki egy éve még nem is ült négyütemű versenygépen ? azt reméli, az idei tanulóévet követően jövőre már pontokért fog küzdeni valamennyi versenyen. Csapata, az Adrenalin H-Moto Team kitart a tehetséges versenyző mellett, aki annak ellenére már a középmezőny tagja, hogy a sorozat helyszíneit adó pályák közül a legtöbbet egyáltalán nem ismeri.
Felvéve: 2011.08.09 -kor, Olvasva: 9217 szor

Győrfi Alen: ?Az időmérő végére éreztem rá a pálya vonalvezetésére?
2011.09.03
A hétvégén a legendás Nürburgring ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője a délelőtti, esős szabadedzésen a ringgel ismerkedett, míg a délutáni kvalifikáción ráérzett a pálya vonalvezetésére, és egy rövid bokszlátogatást követően két másodpercet javított addigi eredményén. Alen úgy érzi, megtalálták a helyes irányt, és hisz abban, hogy a második időmérőn elérhető lesz a számára a 20. rajtpozíció.
Felvéve: 2011.09.03 -kor, Olvasva: 9099 szor

Győrfi Alen: ?Sosem adom fel, hiszek magamban és a csapatban!?
2011.09.03
A hétvégén a legendás Nürburgring ad otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője a délelőtti szabadedzésen ugyan további két másodpercet tudott gyorsulni, ám a hirtelen jött fülledt melegben a második időmérőn már nem javított tovább, így a vasárnapi futamnak a 27. rajtpozícióból vághat neki. Mivel az elmúlt versenyen képes volt Alen tíz pozíciót előre jönni verseny közben, ráadásul a futam idejére csak 20 fokot jósolnak a meteorológusok, így a silverstone-i forma megismétlésével akár még a pontszerzés sem elképzelhetetlen.
Felvéve: 2011.09.03 -kor, Olvasva: 9807 szor

Győrfi Alen: ?Hibáztam a beállításoknál, de tanulok belőle?
2011.09.04
A hétvégén a legendás Nürburgring adott otthont a Superbike világbajnokság futamának. A sorozat egyik előszobájának számító Superstock 1000-ban induló Győrfi Alen a vártnál rosszabbul végződő időmérőt követően ? a 27. helyről vághatott neki a versenynek ? a versenyen fokozatosan jött előre, és a 22. helyen végzett. Annak ellenére sikerült 3 tizedet javítania a legjobb köridején és öt helyet előre lépnie, hogy az áttételek beállításánál hibáztak. Ettől függetlenül Alen újabb tapasztalatokkal gazdagodott ? száraz és vizes aszfalton egyaránt ?, melyeket majd a jövő évben kiaknázhat a minél jobb szereplés érdekében.
Felvéve: 2011.09.04 -kor, Olvasva: 9088 szor

Győrfi Alen: ?Pontszerzéssel tenném emlékezetessé az évfordulót?
2011.09.22
A hétvégén folytatódik a legendás imolai pályán a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője évfordulót ül, hisz éppen egy éve, Imolában tudta meg, hogy 2011-ben a világbajnoki mezőny tagjaként végigversenyezheti az egész szezont. Leghőbb vágya, hogy végre ebben az évben először pontszerzéssel tegye még ünnepibbé a hétvégét.
Felvéve: 2011.09.22 -kor, Olvasva: 6490 szor

Új Honda CBR 1000 R Fireblade 2012
2011.09.25
A Honda most ünnepli a CBR 900 RR 1991-es megjelenésének 20. évfordulóját. A gép bemutatását két világszínvonalú motoros eseményen mutatja be a nagyközönségnek. Az egyik az a Superbike VB Imolában megrendezett nagydíja, míg a másik a híres Le Mans-i 24 órás Endurance VB.
Felvéve: 2011.09.25 -kor, Olvasva: 10755 szor

Győrfi Alen: ?Ami nem öl meg, az megerősít?
2011.09.25
A hétvégén rendezték a legendás imolai pályán a Superbike világbajnokság következő futamát, melynek keretein belül ismét rajthoz állt Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője a warm up alatt folytatta a hétvégi remeklését, hisz a 15. legjobb időt érte el, ám a futamra elfogyott a szerencséje. A 21 éves motoros a 19. helyért küzdve bukott másfél körrel a leintés előtt, így kiesett. A jövő hét végén Magny-Cours-ban már javíthat a magyar versenyző.
Felvéve: 2011.09.25 -kor, Olvasva: 8519 szor

Győrfi Alen: ?Teljes az összhang köztem és a Hondám között?
2011.10.02
A hétvégén Magny-Cours-ban folytatódik a Superbike világbajnokság, melynek keretein belül ismét rajthoz áll Győrfi Alen a Superstock 1000-es sorozatban. Az Adrenalin H-Moto Team versenyzője Imolában már az edzéseken is egyre jobb teljesítményt nyújtott, így abban reménykedik, hogy a francia futamon tovább folytatódhat az előrelépése. Fotók, videók segítségével szinte centiről centire kielemezte a számára teljesen ismeretlen pályát, és bízik abban, hogy képes lesz túlszárnyalni az imolai startpozícióját.
Felvéve: 2011.10.02 -kor, Olvasva: 8617 szor

Újdonságok 2012-re: Itt a Honda V4 Crosstourer!
2011.10.20
A tavalyi milánói Honda stand egyik ékessége volt egy koncepció motor, mely Crosstourer nevet viselt. Koncepció motornak már túlzottan kidolgozott gép nem váratott sokat magára, jövőre harcba száll a leendő vásárlókért.
Felvéve: 2011.10.20 -kor, Olvasva: 8210 szor

ORFK-OBB támogatás a Safety-Hungary képzésen
2012.01.15
ORFK-OBB támogatásával 10 000 Ft kedvezményt biztosít a téli tanfolyamai árából a Safety-Hungary! ÚJDONSÁG! - teljesen átépített beltéri gyakorló pálya várja az érdeklődőket!
Felvéve: 2012.01.15 -kor, Olvasva: 3473 szor

AMA/FIM SUPERCROSS ? A SUZUKI RM-Z250-EST VÁLASZTOTTÁK OSZTÁLYA LEGJOBB MOTORJÁNAK
2012.01.20
A Suzuki 2012 RM-Z250 kapta a legtöbb pontot, s ezzel osztálya legjobb motorkerékpárjának választotta az Egyesült Államok egyik vezető motoros magazinja, a Motorcycle USA.
Felvéve: 2012.01.20 -kor, Olvasva: 9253 szor

Új enduró a Honda kínálatában: Honda CRF 250 L
2012.03.20
A Honda 2012 február 29-én megerősítette, hogy 2012 nyarától Európában is forgalmazásra kerül a CRF250L enduró motorkerékpár.
Felvéve: 2012.03.20 -kor, Olvasva: 8954 szor

A Pannóniaringen és Kecskeméten rendezett tesztekkel a célegyenesbe fordult a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team felkészülése
2012.03.21
A fizikai felkészülés immár kiegészült a motorozással a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team csapata számára. A gárda élversenyzője, a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában induló Győrfi Alen, illetve az Alpok-Adria Bajnokság 125 GP sorozatának esélyese, Gyutai Adrián a hétvégén tesztelte idei motorját. Mindkét versenyző elégedett volt az elvégzett munkával, hisz a tavalyi szezonhoz képest minimum két másodpercet gyorsultak, így bizakodva várják mindketten a bajnoki rajtot.
Felvéve: 2012.03.21 -kor, Olvasva: 6134 szor

Európa idei első Gyorsulási Versenyével kezdődik meg
március 24-én, Kiskunlacházán a 2012-es hazai szezon

2012.03.23
A természettel együtt végre valahára felébredtek azok a fanatikusok is, akiknek lételeme a sebesség, a benzingőz, az égett gumi szaga. Nos, nekik és a gyorsulás szerelmeseinek már csak szombatig kell várniuk, és a kiskunlacházi reptér betonján kezdetét veszi a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Drag szakág keretein belül szervezett 2012-es gyorsulási szezon. Az egész napos rendezvényen a kilátogató érdeklődők a versenyek mellett részesei lehetnek a Magyar Opel Tulajdonosok Egyesületének mintegy 300 autót felvonultató évadnyitó találkozójának is. A drag legjobbjai már készen állnak, az elmúlt évek bajnokai ? Kovács Szabolcs vagy éppen Pinczehelyi Tamás ? saját kategóriáikban tripláznának, azaz sorozatban harmadszor is a legjobbnak bizonyulnának az esztendő végére.
Felvéve: 2012.03.23 -kor, Olvasva: 3423 szor

Casey Stoner csúcsformában a jerezi teszten!
2012.03.23
Casey Stoner szerezte meg a legjobb köridőt a bajnokság előtti utolsó hivatalos MotoGP teszt pénteki napján Jerezben.
Felvéve: 2012.03.23 -kor, Olvasva: 5706 szor

MotoGPJerez teszt 3.nap: Újra kisütött a nap, Stoner újra az élen.
2012.03.25
Vasárnap folytatódott az előszezont lezáró utolsó tesztnap. A szombati zivataros és szeles nap után közel ideális körülmények között zajlott a hivatalos jerezi tesztelés.
Felvéve: 2012.03.25 -kor, Olvasva: 5328 szor

A Hungaroringen és a SzlovakiaRingen élesítette tovább motorját a nemsokára kezdődő idényre a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team két versenyzője
2012.03.27
Ettől a héttől kezdve szétválik a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team csapatának a felkészülése. A gárda élversenyzője, a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában induló Győrfi Alen ugyanis a hétvégén Imolában elkezdi a 2012-es bajnoki szezont, addig az Alpok-Adria Bajnokság 125 GP sorozatának esélyese, Gyutai Adrián és Kis Viktória a hétvégén, a Hungexpo területén rendezendő Motorshow-n találkozik a motorozás szerelmeseivel. Alen és Adrián újabb teszteken van túl, mindketten úgy érzik, nemcsak ők, hanem a versenygépük is felkészülve várja a szezont.
Felvéve: 2012.03.27 -kor, Olvasva: 5134 szor

Eddigi legjobb rajtpozíciójából, a 17. helyről várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán
2012.04.01
Eljött a régóta várt pillanat, és a vasárnapi futammal kezdetét veszi a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozata, amelynek mezőnyében ismét ott találhatjuk Győrfi Alent, hazánk egyetlen gyorsasági motoros Európa-bajnokát. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője nem kezdte rosszul a szezont, hisz a pénteki időmérőt követően eddigi legjobb rajthelyét érte el a 17. hellyel, ám Alen nem elégszik meg ezzel, és a második kvalifikációs tréningen mindenképpen szeretne a legjobb 15 közé bekerülni.
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 4149 szor

Eddigi legjobb rajtpozíciójából, a 15. helyről vág neki a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán
2012.04.01
Eljött a régóta várt pillanat, és a vasárnapi futammal kezdetét veszi a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozata, amelynek mezőnyében ismét ott találhatjuk Győrfi Alent, hazánk egyetlen gyorsasági motoros Európa-bajnokát. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője technikai gondok miatt kihagyta a teljes délelőtti szabadedzést, ám a második időmérőn remekelt, és a 15. rajtpozícióból várhatja a futamot. Ez az eredmény az eddigi legjobbja a kvalifikációs tréningen, és a csapat bízik abban, hogy vasárnap az első pontjait is megszerzi a 22 éves motoros
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 5714 szor

Győrfi Alen: ?Óriási tehertől szabadultam meg, fantasztikus ez az érzés?
2012.04.01
Megszerezte első bajnoki pontjait Superbike-vb Superstock 1000-es sorozatának imolai futamán 12. helyével a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője
Felvéve: 2012.04.01 -kor, Olvasva: 943 szor

Lorenzóé a Pole pozíció a MotoGP szezon első futamán!
2012.04.08
Stoner a kvalifikáció utolsó néhány percéig a mondhatta magáénak a vasárnap esti futam pole pozícióját, Lorenzó az utolsó percekben 1'54,634-es idejével maga mögé utasította versenytársát.
Felvéve: 2012.04.08 -kor, Olvasva: 5808 szor

Indul a bajnoki szezon, Hondák csatája is látható április 20-22-e között Kiskunlacháza legendás reptéri betonján
2012.04.18
A március 24-i meghívásos gyorsulási viadalt követően a magyar bajnokság első futamával kezdetét veszi az MNASZ Drag és Drift szakág keretein belül szervezett 2012-es gyorsulási idény. Az április 20-22. között a kiskunlacházi reptéren rendezendő megmérettetésen már bajnoki pontokért hajtanak a versenyzők. Egy biztos, aki kilátogat a hétvégén a verseny helyszínére, az egyszerre lehet jelen egy Nemzetközi Honda találkozón, egy igazi gyorsulási versenyen és gumigyilkos drift futamon.
Felvéve: 2012.04.18 -kor, Olvasva: 6736 szor

Assenben, a motorozás Mekkájában is pontokért hajt a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.04.19
Eljött az a pillanat Imolában Győrfi Alen számára, amiért egy évvel ezelőtt nekikezdett a ?négyütemű ezres kalandjának?. A tanulóévet követően a 2012-es szezont azonnal pontszerzőként kezdte, és a megszerzett 12. hellyel azt is bizonyította a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője, hogy ebben az évben már a középmezőny elején kell vele számolni. Tavaly éppen Assenben kezdte meg a szereplését a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, és most a legendás pályára visszatérve legalább az idénynyitón elért helyezését szeretné megismételni.
Felvéve: 2012.04.19 -kor, Olvasva: 7410 szor

A 17. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának asseni futamán
2012.04.21
A legendás asseni pályán folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa ugyan a délelőtti szabadedzésen előbb technikai, majd utána egészségügyi gondokkal is küzdött, az első időmérőn a kiindulásnak elfogadható 17. helyet szerezte meg úgy, hogy több mint másfél másodpercet gyorsul. Alen abban bízik, hogy a szombati kvalifikációs tréningen sikerül bekerülnie a legjobb 15 közé.
Felvéve: 2012.04.21 -kor, Olvasva: 5389 szor

A Honda két megújult és egy teljesen új modellel bővítette az off-road kínálatát.
2012.05.30
A Honda off-road háza táján sem maradhatnak érintetlenül a modellek. Két átdolgozott és egy új modellel bővül a japán gyár off-road kínálata
Felvéve: 2012.05.30 -kor, Olvasva: 8231 szor

Megújult a Honda PCX125 2012-re!
2012.06.04
Európai legnépszerűbb kétkerekűje 2012-re megújult formában tér vissza a vásárlók örömére. A korábbinál még takarékosabb és nagyobb teljesítményleadásra képes új generációs blokkal szerelték.
Felvéve: 2012.06.04 -kor, Olvasva: 13036 szor

Győrfi Alen: ?Remélem, szerencsét hoz az új sisakom?
2012.06.08
A hosszú szünet után feldobódva hajt az újabb pontokért Misanóban a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
Felvéve: 2012.06.08 -kor, Olvasva: 5684 szor

Győrfi Alen: ?A szombati időmérőre minden a helyére kerül?
2012.06.10
A 20. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának misanói futamán
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7678 szor

Győrfi Alen: ?Egyre közelebb a megoldás?
2012.06.10
Noha ismét gyorsult a második időmérőn, a 31 fős mezőnyben a 20. rajtkockából vág neki a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozat misanói futamának
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7676 szor

Győrfi Alen: ?Ennél sokkal több van bennem?
2012.06.10
A bukások miatt megszakított misanói futamon a 22. helyen végzett a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
Felvéve: 2012.06.10 -kor, Olvasva: 7559 szor

Az újabb pontokért hajt a hétvégén a hazai pályájának számító Brno-ban a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.07.19
Legutóbb a két pontot érő 14. helyen zárta a spanyol Aragonban az idei Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának ötödik futamát Győrfi Alen, és ezzel összetettben a 14. pozícióban várja a folytatást. Most újra itt a lehetőség, hogy a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője bizonyítsa, hogy ebben az évben a középmezőny elején kell vele számolni. A magyar versenyzők hazai versenyének számító brnó-i futam következik a hétvégén, ahol egyrészt feledtetni szeretné tavalyi bukását a 22 éves motoros, másrészt növelni szeretné a pontjai számát. Győrfi Alen azt sem tartja kizártnak, ha a külső körülmények is a segítségére sietnek, és ő is kihozza magából és Hondájából a maximumot, akkor akár a TOP 10-ben is végezhet a vasárnapi versenyen
Felvéve: 2012.07.19 -kor, Olvasva: 5847 szor

Honda CRF 250 L nyílt nap!
2012.07.19
A Honda országos nyílt napok keretében mutatja be a CRF250L típusú motorkerékpárját július 20-án és 21-én.
Felvéve: 2012.07.19 -kor, Olvasva: 3914 szor

Alen túl van a brnó-i futam első időmérőjén
2012.07.21
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a délelőtti szabadedzésen jól kezdett, a 13. legjobb köridőt érte el, ám a délutáni első időmérőn sokáig a 10. helyen állt, ám a kvalifikáció második felében feltett az új abroncsokkal nem működött jól a Honda, és egyelőre a 19. helyet mondhatja magáénak a rajtrácson. Mindenesetre a délelőtti tréningen, valamint az időmérő első felében mutatott teljesítménye alapján joggal bízik abban a 22 éves motoros, hogy javítani tud a rajtpozícióján, és a vasárnapi futamot pontszerzőként zárhatja.
Felvéve: 2012.07.21 -kor, Olvasva: 5819 szor

A 19. rajtkockából várja a folytatást a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának brnó-i futamán
2012.07.22
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a délelőtti szabadedzésen jól kezdett, a 13. legjobb köridőt érte el, ám a délutáni első időmérőn sokáig a 10. helyen állt, ám a kvalifikáció második felében feltett az új abroncsokkal nem működött jól a Honda, és egyelőre a 19. helyet mondhatja magáénak a rajtrácson. Mindenesetre a délelőtti tréningen, valamint az időmérő első felében mutatott teljesítménye alapján joggal bízik abban a 22 éves motoros, hogy javítani tud a rajtpozícióján, és a vasárnapi futamot pontszerzőként zárhatja.
Felvéve: 2012.07.22 -kor, Olvasva: 5842 szor

A hazai versenyének számító brnó-i futamon a két pontot érő 14. helyen végzett a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.07.23
A magyar motorosok számára hazai pályának számító brnó-i ringen folytatódik ezen a hétvégén a Superbike világbajnokság, melynek Superstock 1000-es sorozatában versenyez Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa az esőben tartott reggeli warm up alatt már megmutatta a 10. helyével, hogy a rengeteg magyar néző előtt nagyon szeretne jól szerepelni a futamon. A 12 körös versenyen aztán a 15. rajtpozícióból vághatott neki a viadalnak, és a 22 éves motoros végül ismét pontszerzőként zárt, ugyanis a 14. helyen intették le. Ezzel az újabb két egységgel már 18 pontja van Győrfi Alennek, aki megerősítette a 14. helyét összetettben.
Felvéve: 2012.07.23 -kor, Olvasva: 6847 szor

Játékszer vagy mindenre megoldást kínáló csodafegyver az új Kawasaki ER-6F? Olvasd el a cikket és döntsük el közösen!
2012.08.01
Továbbra sem talál magára a magyar motorpiac. A jelenlegi mostani viharos időkben a vásárlóközönség vagy a nagyon egyedi felső kategóriás motorkerékpárokra vagy a nemcsak szórakozást kiszolgáló úgynevezett mindenes allrounder motorkerékpárokra fokuszál a jelenlegi vásárlóközönség. Az idei évben, a. A második csoport örömére egy eddig is nagyon jól eltalált középkategóriás idomos allrounder, a Kawasaki ER-6 F megújult idomos változata lépett a színre, a Kawasaki ER-6 F idomos változata újult meg 2012-re.
Felvéve: 2012.08.01 -kor, Olvasva: 21971 szor

Suzuki Sixteen 125, a városi partner
2012.08.10
A nagykerekű, alacsony fogyasztású robogók piacán 2008-ig már több gyártó felvonultatta U vázas típusát, majd 2008-ban a Suzuki is beállít a csatasorba.
Felvéve: 2012.08.10 -kor, Olvasva: 9825 szor

HONDA - TALMÁCSI NAP
2012.08.10
Szeretnél találkozni Talmácsi Gáborral, SBK Supersport csapatával és a rally csapatával? Akkor gyere el Te is 2012. augusztus 11-én, szombaton a HONDA - TALMÁCSI napra!
Felvéve: 2012.08.10 -kor, Olvasva: 5314 szor

Városi rakéta: Yamaha Xenter125 teszt
2012.08.22
Az idei évre több gyártó a nyolcad literes kétkerekűekre fokuszál. Ennek egyik ékes tagja a hangvillások U vázas képviselője, az Xenter. A mindennapokra szánt nagy kerekű robogó a városi dzsungel meghódítására készül.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 18426 szor

A 19. rajthelyről várja a folytatást Nürburgringen a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.09.08
A legendás német pályán, Nürburgringen folytatódik a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője már pénteken mindent megtett azért, hogy feledtetni tudja a tavalyi, meglehetősen balszerencsésre sikeredett versenyét. A legfőbb célja az volt, hogy az idei futamon minél előkelőbb helyről tudjon elrajtolni a vasárnapi futamon. A 22 éves motoros ennek megfelelően mindent kiadott magából már a délelőtti szabadedzésen is – ahol a 15. helyen végzett –, míg délután, az első kvalifikációs tréningen ugyan újabb másfél tizedet javított, ám ez egyelőre a 19. rajtpozícióhoz elegendő. De már ez is kész csoda, ugyanis Győrfi Alen mindezt repedt térdkaláccsal érte el, és semmiképpen nem lép vissza a folytatástól.
Felvéve: 2012.09.08 -kor, Olvasva: 5616 szor

Beinjekciózott térddel is képes volt a folyamatos javulásra a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Nürburgringen a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában, és a 14. rajtpozícióból indul harcba az újabb pontokért
2012.09.09
A legendás német pályán, Nürburgringen folytatódik a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. A MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője egy sajnálatos balesetet szenvedett még péntek reggel, így repedt térdkaláccsal küzdi végig az idei szezon nyolcadik futamát. A szombati napja is a mobilklinikán kezdődött, ahol ismét ellátták a sérült lábát, ám a 22 éves motoros ennek ellenére fokozatosan javított a köridején – majdnem két másodpercet javult péntekhez képest –, és ennek köszönhetően a 14. rajtpozíciót szerezte meg. Győrfi Alen – aki vasárnap injekció nélkül kezdi meg a futamot – úgy véli, sérülése ellenére is jó esélyei van arra, hogy ismét pontszerzőként zárjon, és akár az összetettben is előre lépjen a 14. helyről.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 8811 szor

Legyőzte a fájdalmat, és megrepedt térdkaláccsal küzdötte fel magát a 19. helyről az öt pontot érő 11. helyre a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának nürburgringi futamán a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője
2012.09.09
A legendás Nürburgringen folytatódott a hétvégén a Superbike világbajnokság, amelynek Superstock 1000-es sorozatában áll rajthoz Győrfi Alen. Úgy tűnt, hogy a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team versenyzője el van átkozva a német pályán: tavaly betegen versenyzett itt, míg pénteken egy balesetet követően megrepedt a térdkalácsa. Noha egyre erősebb fájdalmak gyötörték, mégis rajthoz állt, és fantasztikusan motorozva végül ebben a helyzetben szinte a csodával felérő 11. helyen végzett. Győrfi Alen az újabb öt pontjával megerősítette a helyét az összetettben, és 27 pontjával a 14. helyen áll, azaz megvan az esélye arra a hátralévő két versenyen, hogy akár a 10. helyen végezzen a bajnokságban.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 5214 szor

Sportos naked: Kawasaki Z 750 R teszt
2012.09.09
A Kawasaki 2004-ben újraírta a Z 750 történetét. Azóta több modellfrissítés és 2011-ben megjelent "R" változat kápráztatja el a naked motor rajongókat. Lássuk a Kawasaki Z 750 R mire képes.
Felvéve: 2012.09.09 -kor, Olvasva: 34004 szor

Pontszerzéssel tenné fel a koronát a 2012-es idényére a Magny-Coursban rendezendő zárófutamon a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team élversenyzője a Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatában
2012.10.04
Legutóbb sajnos anyagi megfontolásokból kihagyta a portimaói futamot az idei Superbike világbajnokság Superstock 1000-es sorozatának magyar versenyzője, Győrfi Alen. A majd egy hónapos szünetet követően a MetalCom-Adrenalin H-Moto Team motorosa a Magny-Coursban rendezendő zárófutamon mindenképpen pontszerzéssel tenné fel idei sikeres szereplésére a koronát. Egy biztos, szerencsés esetben még az összetettbeli 12. hely is elérhető Alen számára, éppen ezért a jelenleg 27 pontjával a bajnoki 15. helyen álló versenyző – akinek a remélt összetettbeli 12. helyhez mindössze hét egység a hátránya – élete futamát szeretné futni vasárnap. Ha a francia versenyen is képes lesz annyit javulni a tavalyi eredményéhez képest – a 29. helyről rajtolva a 23. lett –, mint idén valamennyi helyszínen, akkor az sem kizárt, hogy akár a legjobb tíz között végezzen a futamon.
Felvéve: 2012.10.04 -kor, Olvasva: 6201 szor

A Honda újra indul a Dakar-ralin!
2012.10.08
A kölni Nemzetközi Motorkerékpár-, Robogó- és Kerékpárvásáron mutatta be a CRF 450 Rally modellt a nagyközönség számára a Honda, mellyel gyári csapattal immáron 10. alkalommal áll rajthoz a 2013-as Dakaron a japán gyártó.
Felvéve: 2012.10.08 -kor, Olvasva: 10422 szor

TALMÁCSI GÁBOR ALÁÍRT, JÖVŐRE IS A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT MOTOROZIK
2012.10.11
Talmácsi Gábor az idei Superbike Világbajnokság misanoi versenyétől csatlakozott a sorozathoz, majd ezt követően rajthoz állt a bajnokság hátralévő 8 futamán. A Supersport kategóriában résztvevő cseh csapattal, a Prorace Teammel minden előzetes teszt nélkül vágtak neki a közös munkának, ami mindezek ellenére igen eredményesen sikerült. Talmácsi Gábor nyolcból nyolc futamon végzett a pontszerzők között és az összetettben a legeredményesebb magyar versenyzőként a 13. helyen zárt 44 ponttal.
Felvéve: 2012.10.11 -kor, Olvasva: 7111 szor

TALMA ÉS A VIDEOTON IS SPANYOLORSZÁGBAN KÉSZÜL
2013.01.23
Talmácsi Gábor és csapata már múlt hét óta Spanyolországban van és maximálisan készülnek az idei megmérettetésekre. Január 17-18-án az almeriai pályán folytak a munkálatok, majd néhány nap pihenő következett. Talma aktív pihenéssel regenerálódott, amibe kikapcsolódásként belefért az is, hogy csapatával ellátogatott az épp Spanyolországban edzőtáborozó Videoton futballcsapat egyik mérkőzésére.
Felvéve: 2013.01.23 -kor, Olvasva: 11131 szor

TALMÁCSI GÁBOR MENTORÁLTJAI, BÓDIS RICHÁRD ÉS RÓNAI TAMÁS
2013.04.01
Világbajnok motorosunk mindig is szívén viselte az utánpótlás nevelését és lehetőségeihez mérten szívesen segítette a tehetséges fiatalokat. Idén két kiemelt mentoráltjának nyújt sportszakmai támogatást, akik mindketten óriási lehetőség előtt állnak, hogy az országot képviselve nemzetközi szinten is megmutassák tehetségüket. Mentor és mentoráltjai közösen edzenek és a tréningek alkalmával rendre számos jó tanáccsal látja őket el Talmácsi, aki igyekszik tapasztalatával segíteni őket és meglévő tudását átadni a fiataloknak.
Felvéve: 2013.04.01 -kor, Olvasva: 5587 szor

Gyutai Adrián: Könnyen kezelhető és elég erős az új motorom
2013.04.02
A 2013-as Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as sorozatára készülve két napon keresztül 10 órát tesztelt Velence mellett a Tomracing Motorsport Team versenyzője
Felvéve: 2013.04.02 -kor, Olvasva: 5166 szor

Kiskunlacházán kerül megrendezésre ezen a hétvégén a Poco Loco gyorsulási verseny, Nemzetközi Honda találkozó és Zenei Fesztivál
2013.04.11
Bár Sándor, József, Benedek elaludt és nem hozták a meleget, úgy tűnik, az MNASZ Országos Drag bajnokság idejére a szervezőknek sikerült megrendelniük a jó időt, bevetve minden égi kapcsolatukat. Az első igazán tavaszias hétvégén a következő programok közül választhatnak április 12-14-én a száguldás szerelmesei az immár legendássá vált kiskunlacházi reptér betonján: rengeteg gyönyörű Honda, fantasztikus programok, profi pálya és még profibb pilóták a gyorsulási versennyel egybekötött Honda találkozón és zenei fesztiválon.
Felvéve: 2013.04.11 -kor, Olvasva: 5485 szor

Új modell a honda termékpalettáján: A 2013-AS HONDA CRF250M
2013.04.15
A tavaly debültált CRF 250 L endurója 2013-ra átalakult és CRF 250 M néven, egy új modellként supermoto osztályban bővíti a Honda népes modellpalettáját.
Felvéve: 2013.04.15 -kor, Olvasva: 10497 szor

KIÜTÖTTÉK  TALMÁCSI ALÓL HONDÁJÁT
2013.04.15
Az aragoni versenyen tovább kísérte Talmácsi Gábort az idei szezonban már megtapasztalt balszerencse.
Felvéve: 2013.04.15 -kor, Olvasva: 5331 szor

A Honda különleges, duplakuplungos váltómű-technológiájának népszerűsége egyre nő
2013.04.15
2013-ban a CTX700 is csatlakozik a duplakuplungos váltóval felszerelt motorkerékpárok sorához
Felvéve: 2013.04.15 -kor, Olvasva: 5822 szor

Remekül mutatkozott be az Alpok-Adria Bajnokság Superstock 600-as kategóriájában a Tomracing Motorsport Team
2013.05.06
A tavalyi, 125 GP-ben szerzett összetett bajnoki címe után idén az Alpok Adria bajnokság Superstock 600-as sorozatában szeretne maradandót alkotni Gyutai Adrián. A Tomracing Motorsport Team pilótája egy teszt és a Magyar Bajnokság nyitófutamai után ezúttal Közép-Európa legnívósabb sorozatában is letett névjegyét új kategóriájában: a CBR Honda RR 600-as nyergében a 7. helyen végzett az olaszországi Adria International Raceway aszfaltján. Hazánk egyik legtehetségesebb motorosának tartott versenyző tehát azonnal a TOP tízben zárt a debütáló futamán, de ahhoz, hogy fokozatosan lépdeljen előre a rangsorban, még rengeteget kell dolgoznia.
Felvéve: 2013.05.06 -kor, Olvasva: 5869 szor

Két új modell a Honda kínálatában!2014-es Honda CRF250R és CRF450R
2013.05.15
Honda a krossz háza táján rukkolt elő két újdonságával, a CRF250R-rel és a tavaly tovább fejlesztett CRF450R-rel.
Felvéve: 2013.05.15 -kor, Olvasva: 7272 szor

Átdolgozott HONDA PCX125-PCX150 2014-re
2014.03.11
Többek közt az alacsony fogyasztása miatt Európa 125cm3 robogó favoritja 2014- re teljesen új idomgarnitúrát, LED lámpákat, a 12V-os töltő csatlakozót kapott, és versenyben van a legtakarékosabb címért is, mivel a fogyasztása start-stop rendszer nélkül is 47,4 km/l. Így a 8 literesre növelt üzemanyagtank kapacitással immár 375 km-t (PCX150: 350km) képes megtenni a jármű egyszeri tankolással.
Felvéve: 2014.03.11 -kor, Olvasva: 7088 szor

300! HONDA CBR300R - 2014
2014.03.11
Még erősebb és nyomatékosabb lett a kis CBR, a szupersport kategória belépőmodelljének hengerűrtartalma ugyanis 37 köbcentivel nőtt, s gázreakciói is gyorsabbak lettek. A világszerte közkedvelt modellt a CBR1000RR-t idéző agresszív formavilág és az alapáron kínált blokkolásgátló teheti még népszerűbbé a jövőben.
Felvéve: 2014.03.11 -kor, Olvasva: 29623 szor

Ebből a hétvégéből is tanulnunk kell!
2014.05.06
A BMW Racing Team Toth versenyzője, ifjabb Tóth Imre mindkétszer a legjobb húszban végzett vasárnap az asseni futamokon a Superbike-vb csúcskategóriájában, míg Sebestyén Péter technikai gondok miatt kiesett
Felvéve: 2014.05.06 -kor, Olvasva: 5594 szor

Motoralkatrész akció a motordiszkont.hu-nál!
2014.05.10
Május 31-ig tovább folytatódik a motoralkatrészekre vonatkozó 15%-os akció. További részletekért klikk!
Felvéve: 2014.05.10 -kor, Olvasva: 5079 szor

Ismét felemás hétvégét zárt a BMW Racing Team Toth csapata a Superbike-vb imolai hétvégéjén: ifjabb Tóth Imre mindkétszer a TOP 20-ban végzett, míg Sebestyén Péter egy 19. hely után bukott és kiesett
2014.05.11
Ismét felemás hétvégét zárt a BMW Racing Team Toth csapata a Superbike-vb imolai hétvégéjén: ifjabb Tóth Imre mindkétszer a TOP 20-ban végzett, míg Sebestyén Péter egy 19. hely után bukott és kiesett
Felvéve: 2014.05.11 -kor, Olvasva: 5378 szor

Juhász Dávid a BSB-ben!
2014.06.10
Úgy tűnik, hogy az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid végre megkapja azt a lehetőséget, amire vágyott. Az idei szezonban az Alpok-Adria és az IMRC Sorozatokban versenyző motoros ugyanis meghívást kapott a világ egyik legerősebb bajnokságába, a Brit Superbike Bajnokságba. A Moto One Honda Racing versenyzője a BSB június 13-15-én rendezett futamán áll rajthoz a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.10 -kor, Olvasva: 4998 szor

Sikeres teszten van túl a Moto One Honda Racing versenyzője, jöhet a bajnoki bemutatkozás Snettertonban
2014.06.13
Az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid végre megkapta azt a lehetőséget, amire vágyott, és eddig élni is tudott vele. A Moto One Honda Racing versenyzője tesztelhette a Morello Racing Team Kawasaki ZX10R motorját, és a gyakorlás annyira jól sikerült, hogy a 21 éves versenyző a csapat színeiben részt vehet a BSB június 13-15-én rendezett futamán a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.13 -kor, Olvasva: 12499 szor

A sikeres bemutatkozást követően az év végéig szóló szerződést ajánlottak a Moto One Honda Racing versenyzőjének a BSB Superstock 1000-es kategóriájában
2014.06.17
Az évek óta a hatalmas tehetségnek tartott gyorsasági motorversenyző, Juhász Dávid élni tudott a lehetőséggel, és a Morello Racing Team Kawasaki ZX10R motorján olyan teljesítményt nyújtott a múlt hétvégén, a BSB snettertoni futamán, hogy az év végéig tartó szerződésajánlatot kapott a brit csapattól. A 21 éves versenyző és menedzsmentje úgy véli, vélhetően elfogadják az ajánlatot, mert van keresnivalójuk a Superstock 1000-es kategóriában.
Felvéve: 2014.06.17 -kor, Olvasva: 4475 szor

Somosi Alexander EJC-s debütálással ünnepli 14. születésnapját
2014.06.21
A mai napon, 2014.06.20-án egy régóta várt pillanat érkezett el Somosi Alexander életében, hiszen ma töltötte be 14. életévét, amely a Superbike világbajnokság hivatalos utánpótlás-sorozataként futó European Junior Cup alsó korhatára.
Felvéve: 2014.06.21 -kor, Olvasva: 4268 szor

Felvéve: 2014.06.24 -kor, Olvasva: 12495 szor

Mindenes Naked a Hondától: Honda NC 750 S teszt
2014.07.25
Két éve debütált modellcsalád csupasz, naked változata járt nálunk, megmutatva milyen újdonságokkal szolgál a Honda a kéthengeres modellt kedvelő pilóták számára.
Felvéve: 2014.07.25 -kor, Olvasva: 29975 szor

Jó kezdés után még jobb folytatást remél Jerezben a Talmácsi Racing
2014.09.05
Összességében pozitív első napot zárt Jerezben, a FIM Superbike Világbajnokság idei tízedik állomáshelyén a Talmácsi Racing. Különösen a csapat FIM Superstock 600-as Európa-bajnokságban érdekelt 15 éves olasz bajnok tehetsége, Alessandro Zaccone remekelt, aki ma mindkét szabadedzést az előkelő 6. helyen zárta.
Felvéve: 2014.09.05 -kor, Olvasva: 5643 szor

Rózsaszínű Világ... - Kymco Agility 50
2012.08.22
Legutoljára akkor foglalkoztunk a Kymco Agility-vel, amikor a Dunántúlon méteres hófúvások parancsoltak megállást még a négykerekűek számára is, s még a Graz-i Kymco képviselet parkolójában megtett néhány körnek is testes arcüreggyulladás lett a végeredménye. Most viszont, amikor egyszerre vette kezdetét az Agility hazai forgalmazása, és az idei nyár, már semmi sem akadályozhatta meg, hogy magunkhoz édesgessünk néhány hónapra egyet, ezekből a szimpatikus kis jószágokból.
Felvéve: 2012.08.22 -kor, Olvasva: 94436 szor

Frissül a Honda V4-es prémium sport-túramotorja: 2015 VFR800X Crossrunner
2014.09.23
Több lóerővel, áthangolt injektortérképpel, élesebb külső vonalakkal készül a Honda üdvöskéje a következő szezonra.
Felvéve: 2014.09.23 -kor, Olvasva: 6619 szor

HONDA CB125F - 2015
2014.11.19
A modellt érintő változások: a megújult CB125F a CB-F család friss, naked jellegű megjelenését öltötte magára, kezelhetőségét pedig továbbfejlesztett felfüggesztések és 18 colos, hatágú felnik teszik még könnyebbé. Tervezésénél arra törekedtek a Honda mérnökei, hogy valódi segítséget nyújtson a tulajdonosnak, ezért az új, léghűtéses erőforrás az alsó és középső fordulatszám-tartományban egyaránt rendkívül nyomatékos, mégsem zavarja rezgéseivel a pilótát, s - a PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendezőnek köszönhetően - fogyasztása is igen kedvező. Kiemelkedő használati értékéhez az elsőrangú összeszerelési és anyagminőség, valamint az alacsony fenntartási költség is nagyban hozzájárul.
Felvéve: 2014.11.19 -kor, Olvasva: 5500 szor

Sajtóközlemény 2014. november 25.
2014.11.25
2014. november 25. – A Honda Motor Co., Ltd. illetékesei bejelentették, hogy a márka összesített, globális motorkerékpár-gyártása 2014 szeptemberében elérte a 300 milliós darabszámot. Ez újabb jelentős mérföldkő a Honda történetében, amelyet a japán vállalat legfontosabb üzemegységében, Kumamotóban ünnepeltek a gyáriak.
Felvéve: 2014.11.25 -kor, Olvasva: 4478 szor

Motort szeretnél vagy robogót? Ha nem tudod itt a legjobb választás: Honda NC 750 D Integra teszt
2015.01.24
A Honda Integra típusával mutatta be az a csodálatos fejlesztési eljárást, ami segítségével egy aggregát mennyi típusú motort képest kiszolgálni. Naked és enduró mellett maxi robogóba is bekerült ugyanaz a blokk, lássuk, mennyire működik a 3 az 1-ben csoda.
Felvéve: 2015.01.24 -kor, Olvasva: 23930 szor

Újabb háromkerekű robógó a láthatáron?
2015.01.25
A Piaggio 2006-os MP3-a és a Yamaha Tricity mellett a Honda is dolgozik a háromkerekű motorkerékpárján
Felvéve: 2015.01.25 -kor, Olvasva: 4431 szor

Új Honda SH 300i
2015.03.05
Honda 2015. március 4-én jelentette be új Honda SH 300i típusú motorkerékpárjának modellfrissítését. Az átdolgozott és élesebb vonalakkal megáldott SH-n nagyobb teljesítményt ígér és a súlyából is lefaragtak
Felvéve: 2015.03.05 -kor, Olvasva: 19897 szor

Az újonnan alakult Schmidt Racing azonnal nagy tervekkel indul a 2015-ös gyorsasági motoros szezonnak
2015.03.19
A magyar gyorsasági motorsport újabb csapattal gazdagodott. Balogh Róbert menedzser vezetésével ugyanis zászlót bontott a Schmidt Racing, amely semmit sem bízott a véletlenre, és egy feltörekvő tehetség, Végh Noé mellé leigazolta a tavalyi esztendő legeredményesebb magyar motorosát, Chrobák Jánost, valamint a korábbi Európa-bajnoki ezüstérmes Juhász Dávidot. A cél egyértelmű: a két hatszázas kategóriában megnyerni az Alpok Adria és az IMRC sorozatot, valamint Chrobák János révén sikeres bemutatkozást remélnek a Supersport világbajnokságon.
Felvéve: 2015.03.19 -kor, Olvasva: 4292 szor

A kötelező háromnapos misanói teszttel folytatódott a felkészülése a Tomracing Motorsport pilótájának az idei az olasz bajnokságra
2015.04.01
Utolsó előtti állomásához érkezett az olasz bajnokságra való felkészülésében Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán vett részt a kötelező hivatalos teszten. A három nap alatt sikerült megtalálni a Honda alapbeállításait, valamint a helyes gumikeveréket, és a folyamatosan javuló köridő azt is igazolta, hogy a Misanóban először motorozó 24 éves versenyzőnek sikerült alaposan feltérképeznie a legendás pályát.
Felvéve: 2015.04.01 -kor, Olvasva: 3839 szor

A kötelező háromnapos misanói teszttel folytatódott a felkészülése a Tomracing Motorsport pilótájának az idei az olasz bajnokságra
2015.04.06
Utolsó előtti állomásához érkezett az olasz bajnokságra való felkészülésében Gyutai Adrián. Az idén az olasz bajnokság National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán vett részt a kötelező hivatalos teszten. A három nap alatt sikerült megtalálni a Honda alapbeállításait, valamint a helyes gumikeveréket, és a folyamatosan javuló köridő azt is igazolta, hogy a Misanóban először motorozó 24 éves versenyzőnek sikerült alaposan feltérképeznie a legendás pályát.
Felvéve: 2015.04.06 -kor, Olvasva: 3934 szor

Tökéletesen felkészülve érkezett meg a Tomracing Motorsport pilótája az idei olasz bajnoki rajtra Misanóba
2015.04.24
Vége a felkészülésnek, immár véglegesen elérkezett a 2015-ös olasz bajnokság idénynyitó futama Gyutai Adrián számára. Az idén a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán kezdi meg szereplését az olasz pontvadászatban. A Tomracing Motorsport versenyzője és Hondája tökéletes állapotban érkezett meg a szezonnyitó futam helyszínére, ahol abban reménykedik, hogy a negyvenfős mezőnyben a legjobb tíz között végez a vasárnapi versenyen.
Felvéve: 2015.04.24 -kor, Olvasva: 3862 szor

Az ellenfelek mellett egy sor technikai gonddal is megküzdött és négy ponttal zárt Misanóban, az idei olasz bajnoki rajton a Tomracing Motorsport pilótája
2015.04.29
Felemás érzésekkel van túl a 2015-ös olasz bajnokság idénynyitó futamán Gyutai Adrián számára. Az idén a világ egyik legerősebb sorozatának National Trophy 600 Supersport kategóriájában induló paksi gyorsasági motoros a nemrég újraaszfaltozott misanói pályán rengeteg gondot legyőzve és 41 versenytársával megküzdve végül négy ponttal kezdte a szezont az olasz pontvadászatban. A Tomracing Motorsport versenyzője abban reménykedik, hogy egy időre elfelejtheti a balszerencséjét, és három hét múlva Vallelungában, a következő bajnoki futamon már egy gondoktól mentes versenyt teljesíthet.
Felvéve: 2015.04.29 -kor, Olvasva: 4170 szor

Az Africa Twin visszatér!
2015.05.12
A Honda Europe bejelentette, hogy a milánói motorkiállításon True Adventure néven bemutatott prototípus hamarosan, még 2015-ös év végén az európai kereskedőnél elérhető lesz CRF1000L modell néven.
Felvéve: 2015.05.12 -kor, Olvasva: 5092 szor

Itt az új Honda SH300i
2015.06.09
Több mint 1 millió eladott SH után a Honda bejelentette új jelentősen átdolgozott SH300i megjelenését. Az új modell átdolgozott élesebb idomokkal, jobb fogyasztással, full LED világítással és több praktikus kiegészítést kínál a vásárlóinak.
Felvéve: 2015.06.09 -kor, Olvasva: 6336 szor

Utcán a bajnok!
2015.06.11
Hamarosan indul a MotoGP-győztes RC213V utcai változatának forgalmazása
Felvéve: 2015.06.11 -kor, Olvasva: 5772 szor

2016-os modellévű HONDA SH300i
2015.06.13
Sajtóközlemény kiadásának dátuma: 2016. június 08. A modellt érintő változások: az SH300i jelentősen megújult az idei esztendőre. A módosítások eredményeként dinamikusabban gyorsít, kevesebb üzemanyagot fogyaszt, és markánsabb stílus jellemzi. További előrelépés a fénydiódás világítás, a Smart Key, az alapfelszereltségként kínált blokkolásgátló és az immáron zárt bukósisak tárolására is alkalmas csomagtér. A hatékonyabbá tett erőforrás az első motorkerékpár-hajtómű a Honda választékában, amely megfelel az Euro 4-es kibocsátási normáknak.
Felvéve: 2015.06.13 -kor, Olvasva: 5922 szor

Honda CRF1000L Africa Twin – 2016
2015.07.24
A Honda nyilvánosságra hozta a vadonatúj CRF1000L Africa Twin műszaki adatait. Akárcsak az elődmodellek, a - 2015 második felében érkező - új generáció is hamisítatlan kalandmotor. Erős motorja és fejlett futóműve terepes és közúti használatra egyaránt ideálissá teszi.
Felvéve: 2015.07.24 -kor, Olvasva: 10418 szor

Sajtóközlemény
2015.10.11
A Honda Motor Europe örömmel mutatja be a modellfrissítésen átesett CBR500R-t. A 2013-ban piacra dobott, középkategóriás sportmotor fürgeségének és lendületes vonalvezetésének köszönhetően nem csak a nagyobb gépre váltó pilóták körében lett népszerű, hanem a sportos mindenest kereső, rutinos motorosok körében is.
Felvéve: 2015.10.11 -kor, Olvasva: 3889 szor

HONDA CRF1000L Africa Twin - 2016
2015.10.16
Sajtóközlemény kiadásának dátuma: 2015. október 16. Összegzés: Akárcsak a nagy sikerű elődök, az új Africa Twin is a „bárhová eljuthatsz” filozófiát képviseli. Innovatív és erős, soros, kéthengeres erőforrását könnyű, kiváló futóműre ültetett váz öleli körbe, aszfaltos és terepes túrákra, valamint hétköznapi utakra egyaránt alkalmassá téve a típust. Az alapmodell mellett két különleges kivitelt is kínál a Honda. Az egyik kikapcsolható hátsó blokkolásgátlóval és kipörgésgátlóval (Honda Selectable Torque Control - HSTC) érkezik, a másiknál ezeken felül a - Honda által fejlesztett, off-road üzemmóddal ellátott - DCT váltó is az alapfelszereltség része.
Felvéve: 2015.10.16 -kor, Olvasva: 4784 szor

Teszt: Honda CBR650F
2015.11.29
A közép sport kategória belépő CBR500R és CBR600RR mellé új szereplő érkezett. A CBR 650 F célja, hogy két meglévő sportmotor közé ékelődve betöltse az űrt a Honda modellpalettáján.
Felvéve: 2015.11.29 -kor, Olvasva: 25743 szor

EICMA újdonságok: Honda NC750S 2016
2015.11.30
2016-os évre több módosítást történt az NC modellcsalád naked változatán. Lássuk mivel vár a 2016-ban minket a modell!
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 13362 szor

EICMA újdonságok: Honda NC750D Integra 2016
2015.11.30
Az NC modellcsalád dupla kuplungos robogója 2016-ra új első felfüggesztést, LED első és hátsó világítást, új kipufogódobot és újrahangolt váltóautomatikát kapott a következő évre.
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 15362 szor

EICMA újdonságok: Honda NC750X 2016
2015.11.30
A New Design (NC) modellcsalád mindenes allroundere is ráncfelvarráson esett át. Az EICMA milánói Nemzetközi kiállításon bemutatott példány új idomzatot, LED-es első és hátsó lámpatestet, állítható színű műszeregységet és áthangolt futóművet kapott.
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 23627 szor

EICMA újdonságok: Honda CBR500R 2016
2015.11.30
Új agresszívebb külső, LED világítás, új kipufogórendszerrel támad a Honda CBR 500 R modell.
Felvéve: 2015.11.30 -kor, Olvasva: 7923 szor

A misanói hivatalos teszten kezdi meg a 2016-os szereplését az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában a 25 éves motoros
2016.03.21
Újabb nagy lépést tehet álmai megvalósításához vezető úton Gyutai Adrián. A tavaly az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló paksi gyorsasági motoros új csapatában, a Korda Racing színeiben gurul pályára a hétvégén, hogy a hivatalos misanói teszttel megkezdje immár második szezonját az olasz bajnokság (CIV) National Trophy 600 kategóriában. A cél nem változott, Adrián szeretné megnyerni 2016-ban a sorozat bajnoki címét.
Felvéve: 2016.03.21 -kor, Olvasva: 3173 szor

A Gépszer Kft. lett a CIV National Trophy 600 kategória májusi szezonnyitójára készülő 25 éves motoros egyik főtámogatója
2016.04.04
Amíg az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló Gyutai Adrián a pályán készül az idei szezonra, a 25 éves paksi motoros menedzsmentje sem tétlenkedik. A Korda Racing versenyzője mögé újabb komoly cég sorakozott fel, hiszen a Gépszer Kft. lett Adrián egyik főtámogatója. A versenyző úgy véli, most már rajta a sor, és amíg az elmúlt szombaton, Kecskeméten folytatta a felkészülését, addig a hétvégén ismét Olaszországban tesztel, és Vallelungában folytatja új Hondájával és szerelőivel a megkezdett munkát.
Felvéve: 2016.04.04 -kor, Olvasva: 5238 szor

Ezúttal Vallelungában tesztelt a CIV National Trophy 600 kategória májusi szezonnyitójára készülő 25 éves motoros
2016.04.13
Amíg az olasz bajnokság National Trophy 600 kategóriájában versenyző és a gyorsaságimotoros-világbajnokságon is debütáló Gyutai Adrián ezúttal a májusi szezonnyitó helyszínén, Vallelungában tesztelt az elmúlt hétvégén. A Korda Racing versenyzőjét alaposan meglepte az olasz csapata, ugyanis a versenymotorján kívül ezúttal a tartalékmotorját is kipróbálhatta. Adrián rengeteg kört tett meg, és mind ő, mind pedig főmérnöke, Carlo Corradini is elégedetten nyilatkozott a közös munkával kapcsolatban.
Felvéve: 2016.04.13 -kor, Olvasva: 3779 szor

Honda tesztnapok a budapesti Honda Dream márkakereskedésben
2016.10.07
Vélhetően, idén utolsó alkalommal lehet kipróbálni a Honda tesztmotor flottájába tartozó masinákat, a Honda Dream által tartandó szezonzáró tesztnapok keretében. Ezúttal, 2016. október 12. és 15. között, a következő tesztmotorok állnak az érdeklődők rendelkezésére: CB500F, NC750S, VFR800X (gyorsváltóval), Africa Twin (duplakuplungos váltóval) és VFR1200X (duplakuplungos váltóval).
Felvéve: 2016.10.07 -kor, Olvasva: 9005 szor

Hogyan érintette a motorkerékpár értékesítést a COVID-19 járvány?
2020.08.03
Mai napon megjelentek a júliusi forgalombahelyezési adatok, lássuk mikép alakulnak a motoreladások nálunk.
Felvéve: 2020.08.03 -kor, Olvasva: 1369 szor

TÍZ ÉVE GYÁRT DUPLA KUPLUNGOS ERŐÁTVITELT MOTORKERÉKPÁRJAIHOZ A HONDA
2020.08.16
A Honda mérföldkőnek számító – és a mai napig egyedülálló – erőátviteli rendszere 2010-ben debütált Európában Azóta az öreg kontinensen több mint 140 000 dupla kuplungos váltóval (Dual Clutch Transmission, DCT) felszerelt motorkerékpár talált gazdára Bemutatása óta tíz Honda modellben jelent meg ez a könnyű használatot biztosító megoldás
Felvéve: 2020.08.16 -kor, Olvasva: 4774 szor

Cikk kereső
kereső betöltése...


HIRDETÉS
 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.