tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Kymco Grand Dink 250 Kicsit másképp
[InfoBike.hu | Infobike] Felvétel dátuma: 2011.03.14
Kymco, Grand Dink 250, tuning


Már esett szó a Kymco egyik alapmodelljéről a Grand Dink 250-es változatáról testvérlapunkban, a Robogó magazinban egy összehasonlító teszt során. De most egészen más szemszögből közelítjük meg a bemutatását ennek a modellnek. Méghozzá egy lelkes fanatikus, Ananász átalakítása révén átvarázsolt Dinket láthatunk, mely a hétköznapi városi közlekedési eszközből egy full extrás robogót varázsolt.

A mo­tor mos­ta­ni tu­laj­do­no­sa egy sport­mo­tor le­té­te­le után dön­tött úgy, hogy hoz­zá­lát a le­he­tet­len fe­la­dat vég­hez­vi­te­lé­hez, ne­ki­lát egy Ya­ma­ha Ma­jesty és egy Kymco Grand Dink át­ala­kí­tá­sá­hoz.

A ro­bo­gók tu­nin­go­lá­sa kap­csán nem ren­del­ke­zünk ha­tal­mas ha­gyo­má­nyok­kal a nagy­ro­bo­gók ese­té­ben. Ez azon­ban nem bá­tor­ta­la­ní­tot­ta el tu­laj­do­no­sát.

A vá­lasz­tás egy min­den­na­pi köz­le­ke­dés­re al­kal­mas ro­bo­gó­ra esett, a 250-es Grand Din­kre, mely Ola­szor­szág­ból szár­ma­zott. Ott az olasz már­ká­kon kí­vül ren­ge­teg Kymco és SYM ro­bo­gó sza­lad­gál az ut­cá­kon. Nem­ré­gi­ben egy Grand Din­ket ren­dőr­ro­bo­gó­ként is lát­tam nya­ra­lá­som so­rán. A sok­fé­le cél­ra fel­hasz­nált stra­pa­bí­ró mo­dell jó alap­nak bi­zo­nyult a tu­nin­go­lás­hoz.

El­ső lé­pés­ben le­ke­rült ró­la a gyá­ri ki­pu­fo­gó, és a jobb hang­ha­tás ér­de­ké­ben nyi­tott dob ke­rült a he­lyé­re. A el­ső és hát­só gu­mik he­lyett szé­le­sebb, Ken­da ál­tal for­gal­ma­zott pa­pu­csok ke­rült­ek a gépre. A me­cha­ni­kai át­ala­kí­tás ez­zel le is zá­rult, ezt kö­ve­tő­en in­kább Ana­nászt le­gin­kább fel­csi­gá­zó tu­nin­go­lás op­ti­kai ré­sze kez­dő­dött. Ola­szor­szág­ból szár­ma­zó szí­ne­sen vil­lo­gó hely­zet­jel­ző lám­pa, és zöld szí­nű in­dex égő ke­rült a gyá­ri he­lyé­re. A vissza­pil­lan­tó tü­krök és az el­ső lám­pa kró­mo­zott dísz­sze­gélyt ka­pott. Új fé­nye­zés, és má­ris egye­di­vé vált, me­gújult a Dink. A kor­mány mar­ko­la­tai sem a ré­gi­ek, az új mar­ko­la­tok szín­ében hoz­záil­lő fe­ke­te ala­pon zöld min­tás szín­ben pom­páz­nak. Ez­zel még nincs vé­ge az át­ala­kí­tás­nak. A tu­laj­do­nos­nak az volt az ál­ma, hogy ze­ne is le­gyen a ro­bo­gó­ban.

Ezért foly­ta­tás­ként egy há­rom hang­szó­rót ma­gá­ba rej­tő top­case ke­rült a mo­tor­ra. A hang­tech­ni­ka Fu­sion-tól szár­ma­zik, mely olyan hang­szó­ró­kat is for­gal­maz, me­lyek ví­zál­ló­ak. A hang­szó­rók nem­csak tö­ké­le­tes hang­zást ga­ran­tál­nak, de es­te vi­lá­gí­ta­nak, így a 4 da­rab mo­tor al­ján ta­lál­ha­tó ne­on­cső­vel ki­egé­szül­ve nem akad olyan au­tós, aki ne ven­né ész­re a Grand Din­ket.

A top-cas­en ezen kí­vül an­ten­na is ta­lál­ha­tó. A CD-s rá­dió az ülés alá ke­rült, de előt­te a gyá­ri mű­anyag bo­rí­tást au­tók­nál hasz­nált kár­pit­tal bé­lel­ték ki, ami­be vé­gül a CD tar­tó kon­zol ke­rült. Ki­vá­lasz­tá­sá­nál fon­tos volt, hogy a ha­zai utak se aka­dá­lyoz­zák a CD mű­kö­dé­sét, ezért egy ha­jók­ban is al­kal­ma­zott ütés, ráz­kó­dás­tű­rő egy­ség ke­rült be­le. Ki­rán­du­lás­kor a ze­ne mel­lett nem árt, ha tud­juk ép­pen, hogy hol és mer­re tar­tunk, ezért a GPS is elen­ged­he­tet­len volt a lu­xus­ro­bo­gó ki­vi­te­le­zé­sé­nél. Sze­ren­csé­re a Grand Dink ki­ala­kí­tá­sa ré­vén a kor­mány­rög­zí­tő csa­var fe­lett egy mű­anyag ku­pak volt, mely pont ide­á­lis hely­nek bi­zo­nyult a GPS kon­zol fel­füg­gesz­té­sé­hez. Ana­nász ál­mai meg­va­ló­sul­ni lát­sza­nak, így most már ze­nét hall­gat­va, GPS se­gít­sé­gé­vel egy full-ext­rás ro­bo­gón köz­le­ked­het, me­lyet a ga­rázs­ból ki­áll­va szem­pil­lan­tás alatt ren­ge­teg bá­mész­ko­dót vonz ma­ga kö­ré.

 

Támogatók:

Kipufogórendszer: Janó Dob

Gumik: Kenda

Hátsó doboz: Polisport

Motoros ruházat: RMC motoros áruház

Biztonság: ABUS

Külső dekor/hifi: Fusion

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS

 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2021 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.